Tiểu luận: Yêu cầu về nhân tài quản lý đô thị cần cao hơn nhân tài quản lý doanh nghiệp

Rate this post

 Việc Yêu cầu về nhân tài quản lý đô thị cần cao hơn nhân tài quản lý doanh nghiệp có sự cần thiết rất lớn trong giai đoạn hiện nay đô thị hóa với tốc độ ngày càng nhanh là xu thế tất yếu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và ồ ạt kéo theo đó là hàng loạt những khó khăn và thách thức đặt ra cho nước ta trong bối cảnh hiện nay. Cũng vì lý do đó mà AD quyết định chia sẻ cho các bạn bài Tiểu luận về quan điểm “Nhân tài quản lý đô thị có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng quản lý đô thị . Yêu cầu về nhân tài quản lý đô thị cần cao hơn nhân tài quản lý doanh nghiệp”.


Một số vấn đề lý luận chung về vấn đề Yêu cầu về nhân tài quản lý đô thị cần cao hơn nhân tài quản lý doanh nghiệp

Các khái niệm cơ bản về việc Yêu cầu về nhân tài quản lý đô thị

Yêu cầu về nhân tài quản lý đô thị: Khái niệm đô thị 

                 Đô thị là điểm tập trung dân cư với mật độ cao chủ yếu là lao động phi nông nghiệp, có cơ sở hạ tầng thích hợp là trung tâm chuyên ngành hay trung tâm tổng hợp có vai trò thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của cả nước của một miền đô thị, miền lãnh thổ, của một tỉnh hay một vùng trong tỉnh trong huyện. Vì vậy, khái niệm về đô thị có tính tương đối do sự khác nhau về trình độ phát triển kinh tế xã hội, hệ thống dân cư. Song phần nhiều đều lấy hai tiêu chuẩn cơ bản đó là dựa trên quy mô và mật độ dân số: Quy mô dân số tối thiểu không nhỏ hơn 4000 người. Riêng ở miền núi quy mô dân số tối thiểu của một đô thị không nhỏ hơn 2000 người.
                 Cơ cấu lao động với trên 60% lao động phi nông nghiệp bao gồm lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; lao động xây dựng cơ bản; lao động giao thông vận tải bưu điện, tín dụng ngân hàng; lao động thương nghiệp, dịch vụ du lịch; lao động trong các cơ quan hành chính văn hoá, giáo dục, y tế phục vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật và các lao động khác không phải sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, đô thị dù lớn hay nhỏ cũng đều là một không gian vật thể tức là một tập hợp các công trình xây dựng kế tục và kế cận được gọi là môi trường xây dựng, được phục vụ bởi mạng lưới của kỹ thuật hạ tầng, được bố trí một địa điểm nhất định của môi trường thiên nhiên ít nhiều đã bị khai thác cho các mục tiêu của hoạt động kinh tế xã hội. Một không gian kinh tế mạnh tức là một tập hợp các cơ sở sản xuất ở cả ba khu vực kinh tế chính quy. Một không gian văn hoá xã hội có ưu thế của đời sống vật chất tinh thần và tâm linh của cộng đồng người liên kết với nhau bằng một lối sống chung để làm cho quần cư của họ trở thành nơi chốn.

XEM THÊM ⇒ Dịch vụ viết thuê Tiểu luận

Yêu cầu về nhân tài quản lý đô thị: Khái niệm quản lý đô thị

                 Quản lý đô thị là quá trình tác động bằng các cơ chế, chính sách của các chủ thể quản lý đô thị (các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, các sở, ban ngành, chức năng) vào các hoạt động đô thị nhằm thay đổi hoặc duy trì hoạt động đó. Trên góc độ nhà nước, quản lý nhà nước đối với đô thị là sự can thiệp bằng quyền lực của mình (bằng pháp luật, thông qua pháp luật) vào các quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở đô thị nhằm phát triển đô thị theo định hướng nhất định.
Mục tiêu chung của quản lý đô thị nhằm nâng cao chất lượng và sự hoạt động một cách tổng thể của đô thị, đảm bảo sự phát triển và tái tạo bền vững của các khu vực đô thị; Cung cấp các dịch vụ đô thị và cơ sở hạ tầng cơ bản để đáp ứng các nhu cầu chức năng của đô thị, của cư dân sống và làm việc trong đô thị đó nhằm cải thiện chất lượng sống, sức khoẻ của cư dân đô thị.

Yêu cầu về nhân tài quản lý đô thị: Khái niệm quản lý doanh nghiệp

                 Quản lý là quá trình lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá nỗ lực của một nhóm người cùng làm việc theo một mục đích chung và thông qua những người khác để đạt được các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường biến động. Trọng tâm của quá trình này là tính hiệu lực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực có giới hạn. Xét về mặt tổ chức và kỹ thuật của hoạt động quản lý, quản lý chính là sự kết hợp mọi nỗ lực của con người trong doanh nghiệp để đạt tới mục đích chung của doanh nghiệp và mục tiêu riêng của mỗi người một cách khôn khéo và có hiệu quả nhất. Chính vì vậy, quản lý ra đời chính là để tạo ra hiệu quả hoạt động cao hơn hẳn so với lao động của từng cá nhân riêng rẽ trong cùng một nhóm người, khi họ tiến hành các hoạt động lao động chung. Nói một cách khác, thực chất của quản lý doanh nghiệp là quản lý con người trong doanh nghiệp; thông qua đó, sử dụng có hiệu quả nhất mọi tiềm năng và cơ hội của doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đã định.

Khái niệm nhân tài quản lý đô thị, nhân tài quản lý doanh nghiệp

                 Trên thực tế con người chính là nguồn lực hết sức quan trọng, là những cá nhân trong hệ thống tổ chức của Nhà nước giúp Nhà nước trong quá trình quản lý xã hội nói chung và quản lý đô thị nói riêng. Chính vì vậy, có thể hiểu nhân tài quản lý đô thị thực chất là đội ngũ nhân viên, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động được sắp xếp, bố trí làm việc trong các cơ quan có thẩm quyền và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đô thị.
                 Mặt khác, ngoài quản lý đô thị thì quản lý các doanh nghiệp hiện nay cũng là một nội dung quan trọng, trong đó nguồn nhân lực được bố trí vào các công việc quản lý tại doanh nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt, bởi vì đây là đội ngũ những cán bộ cốt cán, có trình độ kỹ thuật cao, được đào tạo qua chuyên ngành và có khả năng quản lý doanh nghiệp. Chính vì vậy, có thể hiểu nhân tài quản lý doanh nghiệp chính là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo giúp các doanh nghiệp trong việc hoạch định, đưa ra các chính sách, chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm điều hành, quản lý doanh nghiệp.

Các mô hình, yêu cầu về nhân tài quản lý đô thị

Hiện nay quản lý đô thị có các mô hình sau:
Thứ nhất, mô hình quản lí đô thị lấy quản lí xã hội làm chủ đạo
+ Đặc trưng của mô hình này đặt trọng tâm quản lý đô thị vào quản lý môi trường pháp lý và các vấn đề đối ngoại: chính quyền đô thị tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động tăng khả năng cạnh tranh của các đô thị, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài như vốn đầu tư, lao động kỹ thuật,…
Quản lý gián tiếp các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân: thông qua sự vận động của thị trường, chính quyền đô thị vận dụng pháp luật và các công cụ kinh tế để điều tiết hoạt động sản xuất của các chủ thể của nền kinh tế đô thị. Các chính sách thuế, giá cả, lãi suất, đầu tư là công cụ để điều chỉnh, khuyến khích hay hạn chế phát triển các lĩnh vực của nền kinh tế.
Thành phần kinh tế Nhà nước giữ vai trò bổ sung. Chính quyền đô thị chỉ tham gia vào những hoạt động mang tính xã hội, cung cấp các dịch vụ chung của xã hội như quốc phòng, an ninh, y tế, giáo dục.
+ Điều kiện vận dụng: Hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, trình độ dân trí cao, hệ thông tài chính ngân hàng hiện đại. Hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, hệ thống thông tin hiện đại, giao thông tốt. Mô hình này thường được áp dụng cho các đô thị ở các nước phát triển, có khả năng tài chính mạnh.
+ Ưu điểm của mô hình: Các doanh nghiệp, tổ chức tự chủ sản xuất kinh doanh. Bộ máy quản lý gọn nhẹ hiệu quả cao, trật tự xã hội tốt.
+ Nhược điểm: Tự do cạnh tranh , nguy cơ khủng hoảng, thất nghiệp.
Thứ hai, mô hình quản lý đô thị lấy quản lý kinh tế làm chủ đạo
+ Đặc trưng của mô hình: Chính quyền đô thị trực tiếp quản lý kinh tế thông qua các sở, ban, ngành chức năng.
+ Nội dung quản lý: Quản lý theo kế hoạch, chủ trương của chính quyền cấp trên; hoạt động quản lý mang nặng tính hành chính; hệ thống pháp lý chung cho đô thị và nông thôn bao gồm tỉnh tương đương với Thành phố, quận tương đương với huyện; phường, xã, thị trấn tương đương với nhau; thành phần kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
+ Điều kiện vận dụng: Các nước quản lý nền kinh tế kiểu tập trung theo kế hoạch của chính phủ; các nước đang phát triển có trình độ đô thị hóa thấp, luật pháp chưa hoàn chỉnh; cơ sở hạ tầng thấp kém không đồng bộ.
+ Ưu điểm của mô hình: Tạo điều kiện phát triển đô thị có trọng tâm trong điều kiện tài chính hạn chế, phân tán nguồn vốn.
+ Nhược điểm của mô hình: Môi trường pháp lý bị xem nhẹ, các doanh nghiệp nhà nước kém chủ động, tệ tham nhũng lãng phí xuất hiện; quản lý bị chồng chéo thông tin bị sai lệch do qua nhiều lớp trung gian; bộ máy quản lý cồng kềnh kém hiệu quả.
Thứ ba, mô hình quản lý đô thị hỗn hợp
+ Đặc trưng của mô hình: Quản lý kinh tế và xã hội được coi trọng như nhau; chính quyền đô thị quản lý kinh tế thông qua các sở, ban chuyên ngành; kế hoạch, kết hợp thị trường tạo nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước (định hướng xã hội chủ nghĩa); điều tiết gián tiếp các doanh nghiệp không phải Nhà nước thông qua công cụ tài chính và hoạt động của thị trường. Tăng cường hệ thống pháp lý, từng bước pháp luật hóa các hoạt động kinh tế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động phát triển kinh tế nhiều thành phần.
+ Điều kiện vận dụng: Áp dụng cho những nước có nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam; hệ thống đô thị có cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh; nền kinh tế chưa phát triển, dân trí chưa cao; hệ thống tài chính ngân hàng, thông tin liên lạc chưa hiện đại.
+ Ưu điểm của mô hình: Ổn định kinh tế – xã hội, không gây xáo trộn lớn. Nhờ có chủ trương cổ phần những doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả mà chính quyền đô thị chuyển dần từ quản lý kinh tế sang quản lý xã hội; có khả năng tập trung vốn cho cơ sở hạ tầng có trọng điểm.
+ Nhược điểm của mô hình: Quá trình quản lý còn chồng chéo, mỗi doanh nghiệp bị UBND quản lý thông qua sở chuyên ngành; sở chuyên ngành bị Bộ chủ quản quản lý…mỗi vấn đề của đô thị như đất đai, công trình do nhiều cơ quan quản lý.

XEM THÊM ⇒ Trọn bộ bài mẫu Tiểu luận hay 

Những nội dung cần Yêu cầu về nhân tài quản lý đô thị

Yêu cầu về nhân tài quản lý đô thị: Quản lý đất đô thị

                 Có 7 yếu tố cơ bản của quản lý đô thị mà Nhà nước chịu trách nhiệm bao gồm: Quản lý thông tin đất đai; sở hữu đất đai; đăng ký đất đai; chính sách phát triển đất đai; quy hoạch không gian đô thị; Luật sử dụng đất; các hoạt động mang tính tổ chức và pháp lý của phát triển đất đai; phân tích thị trường đất đai.

Yêu cầu về nhân tài quản lý đô thị: Quản lý kinh tế đô thị

                 Đô thị có thể coi như một nền kinh tế quốc dân, nó có mối quan hệ trao đổi kinh tế với nền kinh tế quốc gia và địa phương. Hoạt động kinh tế là cơ sở của đời sống đô thị, là nguồn gốc của mọi vấn đề đô thị. Kinh tế phát triển, xã hội văn minh, khả năng cạnh tranh cao của đô thị là mục tiêu chung của các đô thị. Quản lý kinh tế đô thị là công tác xây dựng kế hoạch và các chính sách, biện pháp phát triển kinh tế, khai thác hết tiềm năng về lao động, lợi thế kinh tế chính trị của các đô thị.

Quản lý dân số, lao động và việc làm

                 Dân số đô thị luôn là vấn đề cần quan tâm trên các góc độ như quy mô, cơ cấu, chất lượng. Quy mô dân số có liên quan đến vấn đề về môi trường, cung cấp dịch vụ, nhà ở… quy mô dân số có liên quan đến vấn đề cung cấp nguồn lao động cho đô thị. Đô thị muốn có nguồn lao động dồi dào chất lượng cao nhưng không muốn quá tải về dân số, chính vì vậy người ta cố gắng tìm kiếm một quy mô dân số tối ưu cho mỗi đô thị.

Quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng

                 Việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng là một trong những chức năng nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước. Các vấn đề chính trong việc quản lý các dịch vụ cơ sở hạ tầng đô thị trong một nền kinh tế thị trường là xác định những thiếu hụt của hệ thống cơ sở hạ tầng; quy hoạch cơ sở hạ tầng; kỹ thuật, công nghệ, chọn công nghệ; chiến lược vận hành và bảo dưỡng; tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật và lưu trữ các hồ sơ.

Giao thông và thông tin đô thị

                 Hệ thống giao thông và thông tin đô thị là huyết quản và mạch máu của các đô thị. Không có hệ thống giao thông và thông tin hiệu quả, các thành phố sẽ dần mất đi tính cạnh tranh và sự thu hút đầu tư. Sự hiệu quả của quản lý dịch vụ giao thông và thông tin đô thị sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như hệ thống giao thông; dịch vụ giao thông; cơ sở hạ tầng của hệ thống thông tin liên lạc; quản lý môi trường đô thị.

Quản lý môi trường xây dựng

                 Các công trình chiếm một nửa đầu tư cơ bản trong thành phố. Sự quản lý hiệu quả môi trường xây dựng của các đô thị phụ thuộc vào các yếu tố quan trọng sau: Thiết kế đô thị; quản lý các công trình di sản văn hóa; chất lượng và số lượng nhà ở; vật liệu xây dựng.

Yêu cầu về nhân tài quản lý đô thị: Quản lý tài chính nhà nước

                 Hình thức tài chính của các dịch vụ đô thị do Nhà nước cung cấp đóng vai trò thiết yếu đối với sự sống của đô thị. Bốn khu vực của quản lý tài chính nhà nước của đô thị phải được xem xét cẩn thận để đảm bảo đô thị sẽ được quản lý một cách hiệu quả: Thu thuế; cung cấp tài chính cho cơ sở hạ tầng; tài chính giữa các tổ chức nhà nước; quản lý nguồn lực đô thị.

Bộ máy quản lý đô thị 

                 Để quản lý đô thị cần một hệ thống cơ quan chức năng thống nhất từ trung ương đến địa phương (với đầy đủ quy định pháp lý về mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn, có cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý cùng đội ngũ công chức và tài chính, cơ sở trang thiết bị vật chất kỹ thuật tương ứng) để thực hiện các chức năng hành pháp trên tất cả các mặt, các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa – xã hội, đối nội, an ninh, quốc phòng; khoa học, công nghệ, tài nguyên thiên nhiên, môi trường; tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, kiểm toán, thống kê, thị trường chứng khoán; công vụ, chế độ công chức; tổ chức bộ máy, nhân sự; quy hoạch đô thị, cung cấp các dịch vụ công cho cư dân đô thị… nhằm phát triển đô thị bền vững, phát huy vai trò vị trí, chức năng đặc thù của đô thị trong đời sống xã hội hiện đại.
Chính vì vậy con người những cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo chính là nguồn lực con người, là nhân tài góp phần hình thành nên bộ máy quản lý nhà nước ở đô thị.

XEM THÊM ⇒ Trọn bộ Tiểu luận về Tài chính doanh nghiệp

Thực trạng sử dụng nhân tài quản lý đô thị và vai trò của nhân tài trong quản lý đô thị và quản lý doanh nghiệp

Thực tế sử dụng nhân tài trong quản lý đô thị

                 Trong giai đoạn hiện nay công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, những nhân viên giỏi, tài năng, cùng với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài của các cơ quan, ban, ngành và doanh nghiệp. Như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải xem cán bộ là gốc của mọi công việc. Chính vì vậy, cần xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo quản lý đô thị nói riêng vừa “hồng” vừa “chuyên”, có đủ năng lực, phẩm chất quản lý đô thị, góp phần quan trọng đưa chất lượng quản lý đô thị đi lên.

                 Như vậy, có thể thấy cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng và luôn được Đảng, Nhà nước cùng các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm. Mặt khác, với sự phát triển nhanh của đô thị thì nhu cầu đó là tất yếu. Hiện nay, ở các địa phương đã và đang có những biện pháp khác nhau nhằm tuyển dụng, đưa đi đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên có triển vọng, tài năng trong lĩnh vực quản lý đô thị nhằm phục vụ cho nhu cầu thực tế của địa phương. Tại Đại hội lần thứ II của Hiệp hội các Đô thị Việt Nam tổ chức ngày 25 tháng 8 năm 2006 tại Hà Nội, Khoa quản lý đô thị thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tiến hành khảo sát nhỏ về nhu cầu đào tạo. Cuộc khảo sát được tiến hành với 69 phiếu câu hỏi, đối tượng tham gia trả lời là lãnh đạo ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, thị xã và phòng quản lý đô thị của 49 thị xã, thành phố và thủ đô Hà Nội. Qua kết quả khảo sát cho thấy:
– Về tình hình cán bộ quản lý đô thị tại địa phương: Chỉ có 01 đô thị có đủ cán bộ, 48 đô thị (98%) thiếu cán bộ, đặc biệt có 18 đô thị (36%) rất thiếu cán bộ quản lý đào tạo.
– Về các lĩnh vực quản lý đô thị, các địa phương có nhu cầu đào tạo có 47 đô thị (chiếm 96%); có nhu cầu đào tạo về lĩnh vực quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựnglà 45 đô thị chiếm 92%; có nhu cầu đào tạo về các lĩnh vực quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị, quản lý đất đai, nhà ở với 38 đô thị, chiếm 78% và quản lý dự án với 37 đô thị, chiếm 76%.
Theo định hướng phát triển đô thị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, đòi hỏi đội ngũ công chức lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp không chỉ có trình độ chuyên môn, mà còn phải nắm vững hệ thống pháp luật, trình độ quản lý về xây dựng, quản lý hành chính đô thị phù hợp với xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý đô thị các cấp là yêu cầu tất yếu và rất cấp thiết.

                 Theo thống kê của Bộ Xây dựng, đến tháng 6 năm 2020 cả nước có trên 853 đô thị các loại, bao gồm 2 đô thị loại đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 20 đô thị loại I, 31 đô thị loại II, 43 đô thị loại III, 85 đô thị loại IV, 672 đô thị loại V. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, cả nước có 2 đô thị loại đặc biệt, 23 đô thị loại I, 32 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 88 đô thị loại IV. Tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 30%. Ngoài ra, đến cuối năm 2020, cả nước có 381 khu công nghiệp, khu chế xuất, 10 đô thị mới, 30 khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế đặc thù, góp phần mở rộng mạng lưới đô thị quốc gia. Nhiều khu đô thị mới đã và đang hình thành với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của đô thị hiện nay, nhất là vấn đề nhà ở và các dịch vụ đô thị… Tất cả những đổi thay này đã làm cho bộ mặt đô thị Việt Nam có nhiều khởi sắc theo hướng văn minh và ngày càng hiện đại.

                Trong những năm qua nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước; sự hợp tác giúp đỡ, trao đổi lẫn nhau giữa các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương mà công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý đô thị từng bước được coi trọng, bước đầu gắn với công tác quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ, công tác cán bộ có nhiều đổi mới; về tổng thể, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đô thị đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban lãnh đạo các cấp đã chú trọng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn làm cơ sở tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp từ trung ương đến địa phương, nhằm tuyển chọn được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, hoàn thành nhiệm vụ.

                 Nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ đối với công tác quản lý đô thị nên những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng và tăng cường, nhờ vậy số lượng cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước không ngừng tăng lên; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ bản được chuẩn hóa theo trình độ chức danh. Qua đó cho thấy, dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền địa phương công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý đô thị được nâng cao về mọi mặt. Nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn có sự đổi mới; đã chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới theo tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm gần hơn, sát hơn với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế.

                 Như vậy, rõ ràng cán bộ những nhân tài của đất nước là những người có tầm ảnh hưởng, có vị trí chiến lược và hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định làm ảnh hưởng, thay đổi đến chất lượng quản lý đô thị. Nếu có đội ngũ cán bộ giỏi, những tài năng vượt trội, những cán bộ vừa hồng vừa chuyên thì sẽ làm cho quá trình quản lý càng ngày càng đi lên, chất lượng quản lý đảm bảo và hiệu quả quản lý đáp ứng yêu cầu thực thế đặt ra. Ngược lại, nếu không có biện pháp lựa chọn, đào tạo, tuyển lựa được đội ngũ cán bộ đủ sức, đủ tầm, đội ngũ cán bộ yếu kém, không có năng lực sẽ làm cho công tác quản lý ngày càng trì trệ, chất lượng quản lý sa sút, từ đó hiệu quả quản lý không đạt được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội và sự phát triển chung của nền kinh tế. Qua đó cho thấy, để đạt được kết quả nêu trên phải kể đến vai trò đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nói riêng trong lĩnh vực đô thị. Chính vì vậy, để công tác quản lý đô thị ngày càng hiệu quả, xây dựng một đô thị văn minh hiện đại cũng như mang đậm tính nhân văn; cần không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tuyển chọn đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo có năng lực, có chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp với môi trường đô thị tại địa phương. Qua đó, càng khẳng định sự đúng đắn và chính xác trong quan điểm khi cho rằng nhân tài quản lý đô thị có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng quản lý đô thị.

                 Chính vì vậy, những khó khăn và thách thức của quản lý đô thị đang gặp phải là một trong những tác nhân lớn nhất mà con người phải đối mặt trong thế kỷ 21. Nếu các đô thị được quan tâm hơn nữa, chúng sẽ là động lực phát triển về kinh tế – xã hội, góp phần vào việc tăng trưởng của đất nước.

XEM THÊM ⇒ Trọn bộ mẫu bài Xử lý tình huống

Vai trò của nhân tài trong quản lý đô thị và quản lý doanh nghiệp

– Vai trò của nhân tài trong quản lý đô thị

                 Nước ta đang trong thời kỳ hiện đại hoá và công nghiệp hoá nhanh chóng. Các đô thị trong cả nước đang phát triển với tốc độ cao và cùng với việc chuyển đổi nền kinh tế từ bao cấp sang cơ chế thị trường có sự đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị. Trong sự đổi mới này, sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lãnh đạo, những người có tầm nhìn chiến lược góp phần trong quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị là vấn đề có ý nghĩa chiến lược và đóng vai trò hết sức quan trọng. Chính vì vậy, việc đánh giá vai trò cũng như tầm quan trọng của nhân tài, nguồn lực không thể thiếu trong quản lý Nhà nước về đô thị cần được triển khai nghiên cứu và vận dụng trong điều kiện cụ thể của các đô thị ở nước ta. Vai trò của nguồn lực, đội ngũ cán bộ cốt lõi được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ quá trình quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, trải qua các giai đoạn chính nhằm định hướng vĩ mô về các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và phát triển không gian đô thị; tiến hành khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế, đầu tư và xây dựng; chuyển giao sử dụng và duy trì bảo dưỡng; quá trình quản lý và tiếp tục phát triển đô thị.
                 Như vậy nhân tài là đội ngũ cán bộ có tầm ảnh hưởng và đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển đô thị, ở bất kỳ lĩnh vực nào từ quản lý đất đô thị; quản lý kinh tế đô thị; quản lý dân số, lao động và việc làm; quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng; quản lý giao thông và thông tin đô thị; quản lý môi trường xây dựng và quản lý tài chính nhà nước cũng đều cần đến vai trò của họ.

– Vai trò của nhân tài trong quản lý doanh nghiệp

                 Hiện nay các doanh nghiệp đều tìm mọi cách nhằm thu hút các nhân tài, những cán bộ có năng lực, chuyên môn giỏi, có khả năng sáng tạo và hoàn thành các công việc với khối lượng và chất lượng cao. Chính vì vậy, đối với doanh nghiệp nhân tài có vai trò hết sức quan trọng, là một phần không thể thiếu của chiến lược quản trị nhân sự, đồng thời còn là một bộ phận trong chiến lược kinh doanh, được tích hợp đầy đủ trong các quá trình phát triển có liên quan đến nhân viên của tổ chức, doanh nghiệp đó. Trong một hệ thống quản lý nhân tài, việc thu hút và giữ chân những nhân viên giỏi, tài năng là nhiệm vụ của mỗi cá nhân của tổ chức, đặc biệt là các cấp quản lý trong doanh nghiệp.

                 Trong giai đoạn hiện nay các công ty, doanh nghiệp đạt được thành công “ăn nên làm ra” nhờ biết cách chiêu mộ người tài, cũng như dồn phần lớn nguồn lực kinh tế để phát triển nhân tài trong chính công ty của họ. Vai trò của nhân tài chính là sự hiện thực hóa câu nói “con người là tài sản quý giá nhất của tổ chức”. Chính vì vậy, nhân tài chính là một lực lượng lao động cấp cao của doanh nghiệp và trong bối cảnh hiện nay, các công ty đều đưa ra những cách thức, giải pháp cũng như có tầm nhìn dài hạn, đưa ra những cam kết nhằm chiêu mộ nhân tài cũng như đào tạo, tập huấn để có nguồn nhân tài chất lượng cao. Với những ý nghĩa đó, nhân tài là lực lượng cực kỳ quan trọng và không thể thiếu đối với doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển hiện nay.

                 Chính vì vậy, có thể thấy rằng dù nhân tài trong quản lý đô thị hay nhân tài trong quản lý doanh nghiệp đều có tầm quan trọng như nhau, không thể nói nhân tài quản lý đô thị cần cao hơn nhân tài quản lý doanh nghiệp hay ngược lại, mà giữa chúng có mối quan hệ tác động qua lại và ảnh hưởng với nhau, hỗ trợ và thúc đẩy nhau cùng phát triển. Nếu có một nguồn lực giỏi, những nhân tài có nhiều thế mạnh sẽ là cơ sở giúp cho công tác quản lý đô thị diễn ra đồng đều, đúng và phù hợp với tiến trình phát triển của xã hội, ngược lại nếu không có được những nguồn lực đủ tiêu chuẩn, những nhân tài đủ đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra thì quá trình quản lý đô thị sẽ gặp những khó khăn và tất yếu sẽ dẫn đến những sai sót và vi phạm. Mặt khác, cũng như vậy đối với doanh nghiệp khi có nguồn lãnh đạo đủ chuẩn, nguồn nhân tài đáp ứng công tác quản lý, lãnh đạo sẽ giúp cho doang nghiệp phát triển đúng hướng, đạt được những kết quả cao trong quá trình phát triển; ngược lại khi doanh nghiệp không có đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ tầm, không đủ tiêu chuẩn, cán bộ vi phạm sẽ làm cho doanh nghiệp trì trệ và năng suất, chất lượng sẽ giảm sút.

Những hạn chế, bất cập trong sử dụng nhân tài quản lý đô thị hiện nay

                 Hệ thống nguồn lực được sử dụng nhằm quản lý Nhà nước ở đô thị là một tổ chức công quyền của nhân dân, thực hiện chức năng hành pháp của quyền lực Nhà nước, phục tùng sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, về chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, những nhân tài quản lý đô thị vẫn còn bộc lộ những yếu kém về năng lực hành chính, không được đào tạo theo hướng chính quy nghiệp vụ hành chính, do đó hiệu quả quản lý trên các lĩnh vực ở đô thị không cao. Mặt khác, qua khảo sát cho thấy bộ máy quản lý đô thị nói chung và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đô thị nói riêng hoạt động còn kém hiệu quả. Kết quả khảo sát năm 2009 chỉ có 35,97% cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn quản lý công tác xây dựng của các thành phố, thị xã thuộc tỉnh; 28,07% chủ tịch, phó chủ tịch và 27,43% công chức địa chính – xây dựng cấp phường, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

                 Trong thực tế phát triển ở nhiều nước trên thế giới cho thấy, có nhiều loại hình nâng cao năng lực chính quyền đô thị trong quá trình kiểm soát, phát triển đô thị như: Đào tạo một cách hệ thống, chính quy từ các trường đại học; đào tạo ngay tại nơi làm việc và các Hội nghề nghiệp; đào tạo theo mạng lưới đô thị, đào tạo kép; các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ đào tạo; nghiên cứu và đào tạo theo phương pháp truyền thông (Internet và thu đĩa CD.ROM); đào tạo cho các cơ quan, địa phương, quốc gia và quốc tế; đào tạo những người làm công tác đào tạo… Việc nâng cao năng lực cho chính quyền đô thị là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, đặc biệt trong điều kiện ở Việt Nam hiện nay. Quy hoạch và quản lý đô thị là chuyên ngành tổng hợp, liên quan đến nhiều ngành khác nhau. Do vậy nhu cầu đào tạo rất lớn, trong khi các cơ sở đào tạo hiện nay chưa đủ đáp ứng yêu cầu đào tạo đặt ra. Mặt khác, trong thực tế các cán bộ quản lý và chuyên môn rất khó có điều kiện tham gia các khóa đào tạo dài ngày, kinh phí để tổ chức các khóa đào tạo lại rất hạn chế.

                 Qua đó cho thấy trong những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, phân công, bố trí công việc, quy hoạch đội ngũ cán bộ, những nguồn lực quan trọng cho công tác quản lý đô thị vẫn còn những bất cập sau:
+ Bộ máy quản lý Nhà nước trong các đô thị ở nước ta hiện nay thiếu một quy chế công chức Nhà nước hoàn chỉnh có tính pháp lý và tính khoa học.
+ Quy chế hoạt động của hệ thống hành chính không được quy định chính thức, thủ tục hành chính còn phiền hà.
+ Do luật pháp còn thiếu và không đồng bộ nên hiện nay việc quản lý đô thị được tiến hành theo những văn bản đơn hành. Bộ máy quản lý hành chính hoạt động theo phong cách cũ, tạo điều kiện cho các cơ quan và viên chức Nhà nước dễ dàng vi phạm quyền lợi công dân.
+ Quản lý đô thị ở nước ta có hiện tượng vừa bị chia cắt theo từng mảng, vừa bị giới hạn theo địa giới hành chính và thường tập trung quản lý theo ngành, thiếu sự phối hợp giữa các ngành để quản lý có hiệu quả hơn.
+ Phân công trách nhiệm cho các cấp, các ngành không rõ ràng, vì thiếu kiến thức cơ bản và kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực hành chính, từ đó đội ngũ công chức thiếu phương thức hoạt động chuẩn xác.
+ Bộ máy quản lý Nhà nước ở đô thị nước ta thiếu đội ngũ công chức có năng lực, thiếu tầm nhìn cần thiết, thiếu kiến thức về kinh tế đô thị để quản lý đô thị. Muốn quản lý chuyên ngành ở đô thị có hiệu quả cao thì vai trò lãnh đạo và đội ngũ công chức phải có kiến thức nghiệp vụ hành chính thông thạo, đó là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với đô thị.
+ Đội ngũ công chức ở các đô thị chưa được đào tạo lại một cách có hệ thống, vì vậy còn có bệnh chủ quan, giáo điều và bảo thủ, làm việc theo chủ nghĩa kinh nghiệm và thực dụng, không đánh giá đúng thực trạng yếu kém về các mặt của nền hành chính hiện thời, ít có khả năng tiếp thu những yêu cầu mới của xã hội, của cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại, mà chủ yếu là cuộc cách mạng khoa học về thông tin trong quản lý xã hội và quản lý con người.
+ Bộ máy quản lý Nhà nước trong các đô thị ở nước ta vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và những đòi hỏi của công cuộc xây dựng một Nhà nước pháp quyền.
Những yếu kém trên đã làm suy yếu chính quyền ở các đô thị, suy yếu nền hành chính quốc gia, bộ máy quản lý đó không đủ quyền lực, năng lực hiệu lực để quản lý nền hành chính công trong các đô thị ở nước ta.
                 Như vậy, rõ ràng có thể thấy nguồn lực con người, trong đó cán bộ công chức, viên chức sẽ là những nhân tài hết sức quan trọng và quý giá để đảm bảo cho Nhà nước quản lý đô thị đi theo đúng quỹ đạo, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng và phát triển đô thị hoàn chỉnh trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.

Tiểu luận Yêu cầu về nhân tài quản lý đô thị cần cao hơn nhân tài quản lý doanh nghiệp
Tiểu luận Yêu cầu về nhân tài quản lý đô thị cần cao hơn nhân tài quản lý doanh nghiệp

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân tài trong quản lý đô thị và quản lý doanh nghiệp

                 Trong thực tế phát triển với những đặc điểm riêng của mình, mỗi đô thị luôn tự điều chỉnh để tồn tại và phát triển hướng tới sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát tốt quá trình này, các đô thị sẽ bị tác động theo hướng tiêu cực thông qua ngay chính công việc mang danh nghĩa cải tạo và phát triển đô thị. Vì vậy chính quyền, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý phát triển đô thị phải là những người có trình độ năng lực, kiến thức chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đô thị.
Hiện nay, để nâng cao năng lực cho chính quyền đô thị cần tập trung vào 3 nội dung chính đó là phát triển nguồn nhân lực, xây dựng, phát triển tổ chức; đổi mới cơ cấu tổ chức và khung pháp lý. Hiện nay, phát triển nguồn nhân lực là việc cung cấp và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, khả năng tư duy sáng tạo và nhận thức cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn tại các đô thị. Cần lưu ý công tác quản lý nguồn nhân lực cũng như các hoạt động trước và sau đào tạo là hết sức quan trọng và cần thiết. Đồng thời kết hợp phát triển tổ chức, bao gồm nhiều hoạt động như cơ cấu tổ chức, các luật lệ, quy trình thực hiện và giới thiệu các kỹ thuật mới… Mặt khác, cần tạo ra mạng lưới tổ chức giữa các đơn vị liên quan nhằm phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, đồng thời cung cấp trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện và tạo ra sự hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động. Vấn đề tiếp theo là, có những thể chế và khung pháp lý phù hợp: bao gồm các chính sách, luật hiện hành, vai trò của nhà nước và nguồn tài chính, các quy chế thực hiện… Sự thay đổi thể chế và các luật lệ chính sách do nhà nước thực hiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các cơ quan quản lý tại các đô thị.
                  Chính vì vậy, trong thời gian tới để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong quá trình kiểm soát và phát triển đô thị, cần nâng cao chất lượng cũng như số lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch và quản lý đô thị, cụ thể tập trung vào các vấn đề sau:

– Xây dựng chiến lược phát triển, nâng cao năng lực
Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới tư duy trong quản lý nhà nước về đô thị đi đôi với việc nâng cao phẩm chất năng lực và trình độ cán bộ quản lý đô thị các cấp. Tăng cường phân cấp quản lý đô thị, nâng cao quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền đô thị các cấp theo Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 – 2015 trong công tác quản lý xây dựng, phát triển đô thị Việt Nam, tạo sự thống nhất và đồng đều của công tác này trên cả nước. Đồng thời, đẩy mạnh việc liên kết trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tăng cường mở các lớp tập huấn để đào tạo thường xuyên nhằm duy trì chất lượng và số lượng cho đội ngũ lao động kế cận, có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào đề án đào tạo, tái đào tạo đội ngũ lao động.

– Nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ các bộ, công chức đưa vào quy hoạch, quản lý đô thị
Trình độ của cán bộ làm công tác quản lý phải đáp ứng yêu cầu quản lý và ý thức người dân phải phù hợp với định hướng triển khai phát triển đô thị bền vững. Tùy theo những nhu cầu và điều kiện cụ thể, mỗi địa phương cần lựa chọn cách đi phù hợp để xây dựng mô hình đô thị cho riêng địa phương mình, thước đo hiệu quả là sự cải thiện điều kiện, môi trường sống của người dân đô thị. Năng lực của cán bộ quản lý về quản lý xây dựng, phát triển đô thị sẽ quyết định chất lượng hoạt động của việc xây dựng và phát triển đô thị.
Trong quản lý xây dựng và phát triển đô thị, có nhiều vấn đề phát sinh. Chính vì vậy, khi xảy ra các vấn đề trong quản lý đòi hỏi người cán bộ phải có khả năng, có động lực làm việc để không làm ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của quá trình xây dựng và phát triển đô thị ở địa phương. Đội ngũ cán bộ quản lý đô thị phải nhận thức đầy đủ vai trò của quản lý chuyên ngành, đặc biệt là quản lý kiến trúc – cảnh quan, quản lý công trình, quản lý đất đai, quản lý môi trường đô thị…lồng ghép trong việc sử dụng một số giải pháp công nghệ trong quản lý và phát triển đô thị.

– Tăng cường năng lực và chất lượng các cơ quan đào tạo
Trước những đòi hỏi của thực tế đặt ra có thể nhận thấy để có được đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu thì việc nâng cao năng lực của cán bộ quản lý đô thị ở Việt Nam hiện nay là thực sự cần thiết và cần được các địa phương đặc biệt quan tâm tới. Chính vì vậy, trong Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Chính phủ đã đưa ra nhiệm vụ đối với các địa phương nhằm từng bước phát triển đô thị trở thành các đô thị thông minh, Việt Nam cần thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực nhằm xây dựng tiềm lực phát triển đô thị bền vững; từ nay đến năm 2025, các cán bộ làm công tác quản lý đô thị (các đô thị từ loại III trở lên) cần được đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức về phát triển đô thị thông minh bền vững.
Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo trong việc tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về quy hoạch và quản lý đô thị nhằm nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam và bắt kịp với xu thế thế giới. Qua công tác đào tạo bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về công tác quản lý xây dựng, phát triển đô thị theo xu hướng mới như tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu… Tuy nhiên, để thực sự có được đội ngũ cán bộ có thể quản lý, xây dựng và phát triển đô thị bền vững trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ cần được tiếp tục tham gia các khóa tập huấn, đào tạo chuyên sâu.

– Khai thác, sử dụng các khả năng khác nhau của công tác truyền thông
Xác định tuyên truyền là một vấn đề quan trọng góp phần nâng cao nhận thức cũng như làm chuyển biến sâu sắc và mạnh mẽ tâm lý của cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đô thị nói riêng. Qua đó, thường xuyên sử dụng các phương pháp đa dạng, với nội dung và hình thức phong phú; thông qua báo chí, truyền hình, qua các trang thông tin điện tử; qua hội nghị, hội họp, tổng kết lý luận; qua các hoạt động thiết thực tại cộng đồng dân cư… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đại bộ phận quần chúng nhân dân nói chung và đội ngũ cán bộ công chức, những người có năng lực và tài năng trong lĩnh vực quản lý đô thị nói riêng, giúp họ nêu cao trách nhiệm, tinh thần phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành những cán bộ gương mẫu, những lãnh đạo tiêu biểu góp phần to lớn vào công tác quản lý đô thị, xây dựng chính quyền đô thị ngày càng phát triển.

– Nâng cao hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ đào tạo
Cán bộ quản lý đô thị phải thường xuyên học hỏi, biết cách tiếp thu cả những kinh nghiệm thành công lẫn thất bại của quá trình quản lý phát triển đô thị trên thế giới và các đô thị đi trước; phát triển đô thị không thể chỉ bằng các quyết tâm mang tính chính trị mà cần vận dụng có hiệu quả khoa học về cải tạo và phát triển đô thị, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn thống nhất với các nguyên lý cải tạo và phát triển đô thị hiện đại; các kinh nghiệm, lý thuyết về cải tạo và phát triển đô thị hiện đại của thế giới, cần vận dụng thích ứng với không gian và thời gian tại từng địa phương trong công tác quy hoạch, quản lý đô thị và quản lý phát triển theo quy hoạch.
Đội ngũ cán bộ phải thường xuyên tham khảo, học tập kinh nghiệm quốc tế nhưng phải lồng ghép được các kiến thức đó phù hợp với đặc thù của địa phương và tuân theo hành lang pháp lý hiện hành; qua đó nhìn thấy những khó khăn, thách thức để từng bước đưa ra các giải pháp xử lý.
Chính vì vậy, trong thời gian tới cùng với chủ trương của Đảng và Nhà nước; được sự phối hợp của các cấp, các ngành và chính quyền tại địa phương, công tác đào tạo, tuyển lựa, bố trí nhân sự, quy hoạch đối với đội ngũ cán bộ nhân viên giỏi, tài năng trong quản lý đô thị, quản lý doanh nghiệp sẽ ngày càng hoàn thiện, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng và phát triển đô thị bền vững.

Như vậy có thể thấy muốn quản lý, đưa đô thị phát triển có hiệu quả và bền vững thì nhiệm vụ quan trọng và hết sức cấp thiết là phải đào tạo, tuyển dụng, bố trí được một đội ngũ cán bộ, nhân viên giỏi tài năng. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của một cơ quan, ban ngành nào mà là nhiệm vụ chung, cần sự phối hợp đồng bộ của tất cả các cơ quan, ban, ngành và tổ chức xã hội trong công tác quản lý nhà nước.

Mặt khác, AD cũng đã từng đăng tải các bài tài liệu như Tiểu luận: Yêu cầu về nhân tài quản lý đô thị này, nếu có hứng thú các bạn hãy vào chuyên mục Xử lý tình huốngBài Tiểu luận mẫu để xem nhiều hơn nhé.

DOWNLOAD

Contact Me on Zalo