Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Quản lý nhà nước được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn và tiểu luận về nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên trên chuyên mục tiểu luận Quản lý nhà nước.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Quản lý nhà nước nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


Table of Contents

I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN VÀ TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN.

1- Chủ nghĩa Mac-Lênin về công tác thanh niên.   (Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

Khi bàn về thanh niên, Mác viết: “Những công nhân tiên tiến ý thức một cách đầy đủ rằng, tương lai của giai cấp họ, qua đó cũng là tương lai của cả loài người phụ thuộc hoàn toàn vào nhiệm vụ giáo dục thế hệ công nhân trẻ”. Ăngghen đã chỉ ra rằng thanh niên không thể đứng ngoài chính trị, điều đó đòi hỏi phải tổ chức họ lại, “Họ là đạo quân xung kích của giai cấp vô sản quốc tế và đội hậu bị của Đảng”. Và tổ chức thanh niên cộng sản chính là tổ chức giúp Đảng tập hợp, giáo dục thanh niên, là trường học cộng sản chủ nghĩa của thanh niên, là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên thông qua việc tham gia vào quá trình quản lý nhà nước khi chính quyền thuộc về những người cộng sản.

Phát triển tư tưởng của Mác và Ăngghen về vai trò của thanh niên và vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Lênin cho rằng thanh niên là sinh lực chiến đấu của Đảng. Người viết: “Người ta quan sát thấy thanh niên công nhân một khát vọng nồng cháy không gì kìm hãm được sự vươn lên lý tưởng dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Sớm muộn thanh niên sẽ đến với chủ nghĩa xã hội nhưng bằng con đường khác với cha anh  họ”. Tại Đại hội lần thứ III của Đoàn TNCS Nga, Lênin đã chỉ rõ: “Các đồng chí phải tự tiến hành giáo dục thành những người cộng sản…Đoàn thanh niên cộng sản phải là một đội xung kích, một đội ngũ mà ở đó mọi đoàn viên đều có tinh thần chủ động và quyết tâm cao[4]. Cần xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh để hoàn thành những nhiệm vụ đó.

2- Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng Đoàn và đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức của những thanh niên tiên tiến, giác ngộ lý tưởng cộng sản, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, do Đảng sáng lập và lãnh đạo. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam, là người trực tiếp giúp Đảng thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên, phát động và tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên, là cầu nối giữa thanh niên với Đảng, là người trực tiếp phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng.  (Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

Vấn đề xây dựng Đoàn vững mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình luôn được Đảng quan tâm và đã được xác định trong nhiều văn kiện của Đảng. Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 1 tháng 7 năm 1985 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa V) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên” đã xác định: “Các cấp ủy Đảng trực tiếp chăm lo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức để Đoàn thực sự là đội quân xung kích cách mạng, là đội dự bị chiến đấu của Đảng, là trường học cộng sản chủ nghĩa của thanh niên…”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VII) nhấn mạnh: “Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, là hạt nhân chính trị của phong trào thanh niên”. Vấn đề xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh không chỉ xuất phát từ lý luận, nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên, của tổ chức cách mạng của thanh niên, mà còn xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn đấu tranh cách mạng. Chỉ có một tổ chức cách mạng của thanh niên thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức mới có thể hoàn thành nhiệm vụ xung kích cách mạng, đội dự bị bổ sung lực lượng cho Đảng. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chỉ rõ: xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng đi trước một bước.

Cùng với việc coi trọng xây dựng Đoàn vững mạnh, Đảng cũng coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã khẳng định: “Thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào các tổ chức do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa VII) về công tác thanh niên cũng khẳng định: “… mở rộng và củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.

Xây dựng và củng cố mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh làm nòng cốt là một quan điểm sáng tạo, độc đáo của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của cách mạng nước ta; có ý nghĩa to lớn củng cố tính bền vững của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.   (Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)   

3- Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức, tập hợp thanh niên.

Một nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên là phải tổ chức thanh niên thành lực lượng chính trị hùng hậu xung quanh Đảng. Tổ chức, tập hợp thanh niên là tạo điều kiện, môi trường để giáo dục và ngược lại, phải tiến hành đào tạo, giáo dục thanh niên thông qua tổ chức. Năm 1951, Người giải thích về ý nghĩa của huy hiệu Đoàn: “Huy hiệu của thanh niên là tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”, “Ý nghĩa của nó là phải xung phong, gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng”. Như vậy, tính chất của tổ chức Đoàn được Người khẳng định rất rõ: xung phong, gương mẫu. Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc phát triển Đoàn và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Trong việc phát triển Đoàn, Người chú trọng cả số lượng và đặc biệt là chất lượng đoàn viên. Tháng 2-1961, Người nói: “Tổ chức Đoàn phải rộng hơn Đảng… cố nhiên khi kết nạp đoàn viên cần phải lựa chọn cẩn thận những thanh niên tốt”.

Tư tưởng về đoàn kết dân tộc là một tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh. Trong các bài viết và bài nói chuyện của Người đã nhiều lần nhấn mạnh về vấn đề đoàn kết trong đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, đoàn kết với nhân dân lao động và các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Hầu như ai cũng nhớ câu nói của Người: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”. Trong khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết, tập hợp thanh niên là một nhiệm vụ quan trọng mà Hồ Chí Minh luôn căn dặn phải thực hiện cho tốt. Ngay đầu năm 1946, theo chỉ thị của Người, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt đã được thành lập, lấy tên là Tổng Liên đoàn thanh niên Việt Nam (sau đổi tên là Liên đoàn thanh niên Việt Nam, tiền thân của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày nay). Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (1956), Người dạy: “Phải củng cố tổ chức Đoàn, phải đoàn kết nội bộ thất chặt chẽ và phải đoàn kết rộng rãi với các tàng lớp thanh niên”. Hồ Chí Minh coi việc củng cố tổ chức Đoàn là điều kiện hàng đầu để mở rộng mặt trận đoàn kết các tầng lớp thanh niên. Người nói: “muốn đoàn kết thì tất cả cán bộ, đoàn viên phải giữ vững đạo đức cách mạng, phải khiêm tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm…, phải xung phong trong mọi công tác chứ không xa rời quần chúng”

Có thể nói rằng Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản vững mạnh làm tròn nhiệm vụ là cánh tay, đội hậu bị của Đảng và việc xây dựng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

4- Vị trí, vai trò của công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn.   (Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

– Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn là nhân tố quan trọng để tổ chức phong trào thanh niên và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Là nơi tiến hành đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động nhằm đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, chăm lo nhu cầu và lợi ích chính đáng của thanh niên; thu hút tài năng, sức trẻ tham gia tích cực có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

          Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tổ chức Đoàn ngày càng thể hiện rõ vai trò trong việc động viên đoàn viên, thanh niên phát huy tính xung kích, sáng tạo đi đầu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tổ chức cơ sở Đoàn là nơi đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên từ đó khởi xướng, phát động các phong trào hành động cách mạng; góp phần quan trọng vào đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, động viên tuổi trẻ xung kích, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          – Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vì vậy phải đặt vị trí xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn trong mối quan hệ chặt chẽ với sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, xây dựng Đoàn thực chất là xây dựng Đảng trước một bước.

          Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh là nơi tạo nguồn cơ bản cung cấp và bổ sung nguồn cán bộ các cấp cho Đảng, góp phần trẻ hoá độ tuổi đảng viên.

          Đối với Nhà nước, tổ chức Đoàn là chỗ dựa vững chắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đoàn tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, rèn luyện giáo dục thanh thiếu nhi trở thành những công dân tốt, gương mẫu, những người có ích cho xã hội.

Đối với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội khác, tổ chức Đoàn phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình dựa trên các quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên tạo ra sức mạnh tổng hợp, đồng bộ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.   (Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

5- Mối quan hệ giữa công tác xây dựng Đoàn vững mạnh với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.  

Xây dựng mặt trận đoàn kết thanh niên không phải là mục đích tự thân. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mở rộng và củng cố mặt trận đoàn kết thanh niên nhằm tập hợp rộng rãi mọi đối tượng thanh niên vào các tổ chức “do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt” (Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X) phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, góp phần xây dựng, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.(Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi, đóng vai trò là nòng cốt chính trị trong mặt trận đoàn kết thanh niên. Vai trò nòng cốt này thể hiện ở ba phương diện là định hướng hoạt động, cử cán bộ Đoàn có uy tín và năng lực tham gia giữ các vị trí chủ chốt, hỗ trợ phương tiện, kinh phí cho hoạt động của các tổ chức thanh niên. Thực tiễn đã cho thấy đảm bảo vai trò nòng cốt của Đoàn là yếu tố cực kỳ quan trọng để mở rộng và củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Mặt khác, Đoàn cần phải tôn trọng tính độc lập tương đối và phát huy cao tính chủ động, sáng tạo của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và các tổ chức khác của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt để phát triển đa dạng các loại hình tập hợp phù hợp với từng đối tượng thanh niên, phù hợp với điều kiện cụ thể của các vùng miền.

II- KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN VÀ MỞ RỘNG MẶT TRẬN TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI VIII.

1- Kết quả công tác xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh

– Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn.

Thực hiện chủ trương chỉ đạo xuyên suốt là tập trung cho cơ sở, “nâng cao chất lượng cơ sở”, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VII về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trọng tâm là củng cố và xây dựng Đoàn ở địa bàn dân cư” và cuộc vận động “Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh”, có nhiều biện pháp thiết thực củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, đầu tư nguồn lực cho cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện phục vụ sinh hoạt Đoàn ở cơ sở.

Nhiều địa phương tiếp tục tiến hành sắp xếp điều chỉnh cơ cấu tổ chức, củng cố xây dựng cơ sở Đoàn phù hợp với cơ chế quản lý mới, phát triển tổ chức ở những nơi chưa có tổ chức Đoàn, khắc phục tình trạng cơ sở yếu kém kéo dài; giảm tỷ lệ cơ sở trung bình, nâng cao tỷ lệ cơ sử khá và vững mạnh. Đến cuối năm 2007, cả nước có 27.874 Đoàn cơ sở với 204.963 chi đoàn. Trong cả nhiệm kỳ, tỷ lệ đoàn cơ sở đạt phân loại khá, xuất sắc tăng năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ cơ sở đoàn vững mạnh năm 2003 đạt 52,3% số chi đoàn vững mạnh và 57,6% số doàn cơ sở vững mạnh, đến hết năm 2006 đã tăng lên 59,4% số chi đoàn vững mạnh và 64,9% số đoàn cơ sở vững mạnh.

Biểu hiện rõ nhất của việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở là tính chủ động công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở, duy trì sinh hoạt đoàn với nội dung, hình thức đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đoàn viên và đạt hiệu quả giáo dục. Nhiều địa phương, cơ sở đã có bước chuyển theo hướng quan tâm dến lợi ích của đoàn viên, thanh niên, quan tâm tổ chức cho thanh niên tham gia các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, qua đó tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở vững mạnh.

Công tác xây dựng Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có chuyển biến tốt. Đến nay đã có 2018 doanh nghiệp ngoài quốc doanh có tổ chức Đoàn và 901 doanh nghiệp ngoài quốc doanh có tổ chức Hội (trên tổng số gần 300.000 doanh nghiệp ngoài quốc doanh).  (Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

– Công tác đoàn viên.

Công tác phát triển đoàn viên mới được tăng cường với phương châm phát triển đoàn tăng thêm về số lượng và đảm bảo chất lượng, tạo được tỷ lệ thích hợp trong các đối tượng, địa bàn khác nhau. Một mặt phát triển Đoàn đi đôi với củng cố tổ chức, mặt khác thông qua các phong trào hành động cách mạng để tiến hành công tác phát triển đoàn viên.

Số liệu phát triển đoàn viên 2002 – 2007

Năm

Tổng số đoàn viên Kết nạp mới Số trưởng thành Đoàn
2002 4.451.476 1.018.193 596.470
2003 4.710.378 1.051.711 759.291
2004 5.070.210 1.082.392 691.879
2005 5.369.485 1.165.509 783.117
2006 5.919.277 1.111.065 615.717
2007 6.100.000 1.160.749  

 (Nguồn: Văn phòng Trung ương Đoàn)

Công tác phát triển đoàn viên mới đã vượt chỉ tiêu của Đại hội VIII đề ra. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới 4.504.561 đoàn viên, vượt 12,6% chỉ tiêu, đưa số đoàn viên cả nước hiện nay lên trên 6,1 triệu, tăng 12,84 so với nhiệm kỳ trước.

Công tác quản lý đoàn viên được quan tâm và từng bước đi vào nề nếp; nhiều địa phương đã quan tâm và có biện pháp làm tốt hơn việc theo dõi nắm bắt tình hình, quản lý đoàn viên đi làm ăn xa. Chương trình Rèn luyện đoàn viên được nhiều cơ sở đoàn thực hiện, đã có tác dụng tích cực nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn. Số đoàn viên đạt phân loại khá và xuất sắc tăng từ 85,3% năm 2003 lêm gần 90% năm 2006. Vai trò tiên phong gương mẫu của người đoàn viên trong phong trào thanh niên và ở cộng đồng dân cư, trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi ở một số địa bàn, lĩnh vực được khẳng định.(Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

– Công tác cán bộ Đoàn được coi trọng.  (Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy về công tác tuyển chọn cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn. Việc kiện toàn, bổ sung số cán bộ chuyển công tác, kiện toàn, bố trí sắp xếp đội ngũ ủy viên Ban chấp hành Đoàn các cấp đã đi vào nề nếp; vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn cấp trên đối với công tác cán bộ Đoàn cấp dưới được tăng cường. Công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách của Đoàn tăng cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ đã tập huấn cho 1.152.300 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội, tăng 118% so với nhiệm kỳ trước. Chính sách cho cán bộ Đoàn được các cấp bộ Đoàn quan tâm nghiên cứu, đề xuất; nhiều địa phương, ngành đã có chế độ phụ cấp thêm cho đội ngũ cán bộ cơ sở, bí thư chi đoàn theo điều kiện cụ thể của từng nơi.  

XEM THÊM 999+==> DANH SÁCH TIỂU LUẬN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

2- Kết quả công tác củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam

– Nhận thức của các cấp bộ Đoàn, Hội, cán bộ Đoàn, Hội về xây dựng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được nâng cao thêm một bước.

100% các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nghiên cứu, học tập Văn kiện Đại hội Đoàn VIII và nghị quyết 01, qua đó đã có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vì ‘Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Các cấp bộ Đoàn và cán bộ đoàn chủ chốt các cấp đã xác định công tác đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu.

– Đoàn kết, tập hợp thanh niên qua các hình thức, mô hình họat động tuyên truyền giáo dục, qua các phong trào hành động cách mạng được tăng cường.

Các hình thức tập huấn, học tập, các hình thức, mô hình hoạt động tuyên truyền, giáo dục đã thu hút đông đảo và có tác dụng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và thanh niên. Từ năm 2004 đến hết năm 2006, các hình thức tập huấn, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập 6 bài học lý luận chính trị, các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, các buổi giáo dục truyền thống… đã có trên 38 triệu lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

Hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục được đa dạng hóa, nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả được tổ chức thường xuyên như các câu lạc bộ thanh niên, diễn đàn, cuộc vận động Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích, Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ… đã tập hợp đông đảo thanh niên tham gia.

– Đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với các nội dung cơ bản là: – Thi đua học tập, tiến quân vào khoa học, công nghệ; – Thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo; – Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; – Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đã thu hút hàng triệu đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên chuyển biến tích cực trong cục diện tình hình thanh niên, tác động cuản cố tổ chức Đoàn, tăng cường quan hệ mật thiết giữa tổ chức Đoàn với đoàn viên, thanh niên, mở rộng và củng cố mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên.

Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo có tiến bộ, công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam học tập, làm việc ở nước ngoài có chuyển biến.

Đoàn đã triển khai các dự án phát triển kinh tế – xã hội, giúp thanh niên dân tộc, tôn giáo lập thân, lập nghiệp; xây dựng các mô hình hoạt động thanh niên; tuyên truyền, đấu tranh chống lại các âm mưu, hành động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá cách mạng nước ta.

Đoàn, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, đấu tranh chống lại những nhận thức và hành động sai trái, xuyên tạc tình hình đất nước. Đến nay, tổ chức Đoàn, Hội đã được thành lập ở 16 nước với hơn 200 chi đoàn, đoàn cơ sở và hơn 6.000 đoàn viên, hội viên.(Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

– Củng cố và mở rộng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ VIII của Đoàn (2002-2007), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trên phạm vi cả nước; công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức cơ sở Hội vượt chỉ tiêu Đại hội V của Hội đề ra. Đến cuối năm 2007, cả nước có trên 6,7 triệu hội viên, hầu hết các quận, huyện và 95% xã, phường trong cả nước có tổ chức Hội với trên 200.000 chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm. Nội dung hoạt động Hội ngày càng phong phú hơn, quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Các loại hình tập hợp thanh niên tiếp tục được đa dạng hóa; đã xúc tiến việc thành lập thêm các tổ chức thành viên tập thể của Hội như Hội Trí thức Khoa học công nghệ trẻ, Hội Tin học trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ. Công tác xây dựng Hội tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thu được các kết quả ban đầu.

Hội sinh viên Việt Nam trong 5 năm qua đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lối sống cho sinh viên. Phong trào sinh viên được nâng cao về chất, thể hiện qua các đợt thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, các chiến dịch sinh viên tình nguyện… Tổ chức Hội sinh viên Việt Nam có bước phát triển mới, đến nay đã có 186 Hội sinh viên cấp trường, tăng thêm 41 Hội cấp trường so với đầu nhiệm kỳ, tập hợp hơn 700.000 hội viên.

Tổ chức Đoàn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam. Thông qua hoạt động hội, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam còn là nơi để hội viên rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên.

Có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn VIII, công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh đã được tập trung chỉ đạo; chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ đoàn được nâng lên; số thanh niên được kết nạp vào Đoàn tăng; mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên được củng cố và mở rộng; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam có bước phát triển mới cả về tổ chức và hoạt động.

3- Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.   (Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

3.1- Hạn chế, yếu kém:

– Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ đoàn tuy đã được nâng lên nhưng vẫn chưa theo kịp sự chuyển động của tình hình thanh niên cũng như yêu cầu tập hợp, đoàn kết thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, hội nhập kinh tế quốc tế, năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ Đoàn tụt hậu so với thanh niên.

– Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, khu vực đô thị, nông thôn, miền núi, vùng tôn giáo, trong đối tượng thanh niên Việt Nam học tập và lao động ở nước ngoài còn yếu.

–  Các loại hình tập hợp, đoàn kết thanh niên đã được phát triển, đổi mới để phù hợp với từng đối tượng thanh niên, với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên nhưng vẫn chưa theo kịp sự chuyển động nhanh chóng của thực tiễn.

– Lý luận về công tác vận động thanh niên, về tập hợp thanh niên, mô hình tổ chức và hoạt động của Đoàn ở một số lĩnh vực chưa theo kịp sự phát triển kinh tế – xã hội.

3.2- Nguyên nhân:

– Sự vận dụng và cụ thể hóa các chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và củng cố, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên ở nhiều nơi còn hạn chế; công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chưa thường xuyên.

– Công tác cán bộ của Đoàn còn bất cập; năng lực, trình độ nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, xã hội của một bộ phận cán bộ Đoàn còn yếu; cán bộ đoàn ở một số địa phương không có điều kiện luân chuyển hoặc khi luân chuyển lại chưa chuẩn bị tốt đội ngũ thay thế làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Đoàn. Việc tham mưu cho Đảng trong tạo nguồn, đào tạo, sử dụng và luân chuyển cán bộ nhìn chung còn yếu.

– Điều kiện, phương tiện hoạt động và nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi còn khó khăn. Một số địa phương chưa kết hợp và phát huy tốt vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn với sự chủ động, sáng tạo của tổ chức Hội.

– Tổ chức Đoàn còn chậm thích nghi với sự phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu của thanh niên; công tác tổng kết thực tiễn, đầu tư cho nghiên cứu lý luận về xây dựng tổ chức Đoàn, về tập hợp, đoàn kết thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.(Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

4- Bài học kinh nghiệm.

– Quán triệt sâu sắc cho các cấp bộ Đoàn, Hội, cán bộ chủ chốt các cấp bộ Đoàn, Hội nhận thức: “Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt; đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”. Kiên trì thực hiện chủ trương tập trung cho cơ sở, coi trọng công tác cán bộ và mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên là những điều kiện có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của tổ chức Đoàn.

– Mọi hoạt động của Đoàn phải thiết thực, hướng tới mục tiêu tập hợp, giáo dục, chăm lo lợi ích của thanh niên, khơi dậy và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần xung phong, tình nguyện của thanh niên, tạo điều kiện để thanh  niên tự khẳng định và phát triển.

– Chủ động tham mưu cho Đảng lãnh đạo toàn diện công tác thanh niên; tận dụng mọi cơ hội và phát huy tốt vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể tiến hành công tác thanh niên, từng bước xã hội hóa công tác thanh niên.

– Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; coi trọng kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn; thường xuyên, kịp thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các sáng kiến, điển hình tiên tiến, nhân tố mới của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 

III- XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN, MỞ RỘNG MẶT TRẬN TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRONG TÌNH HÌNH MỚI.     

1- Phương hướng, phương châm.   (Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

Đại hội toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 – 2012, trong đó, về công tác xây dựng Đoàn và đoàn kết, tập hợp thanh niên đã nêu rõ:

“Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát triển Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên khác do Đoàn làm nòng cốt”.

Để thực hiện phương hướng trên, Đoàn tiếp tục xác định: “Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt; đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”. Phương châm cơ bản xây dựng tổ chức Đoàn là: Mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên phải rộng rãi; Đoàn phải mạnh; Đoàn viên phải tiêu biểu trong mỗi tập thể thanh niên và ở cộng đồng dân cư.

Như vậy, có thể thấy rằng công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên được coi là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đoàn. Kết quả thực tiễn về công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên nhiệm kỳ 2002 – 2007 đã khẳng định tính đúng đắn của phương hướng, phương châm, nội dung của nhiệm vụ này được xác định tại Đại hội VIII. Phương hướng xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên trong những năm tới là sự kế thừa phương hướng của nhiệm kỳ trước, đồng thời có sự phát triển phù hợp với bối cảnh, điều kiện mới. Đó là cùng với xác định rõ xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đại hội đã nhấn mạnh việc tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ và chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn. Cùng với việc tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát triển Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đại hội đã nêu rõ việc phát triển các tổ chức khác của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt. Phương châm cơ bản xây dựng tổ chức Đoàn có thể nói gọn cho dễ nhớ là: Đoàn mạnh, Hội rộng, Đoàn viên tiêu biểu.

Đây là những vấn đề rất quan trọng mỗi cấp bộ, mỗi cán bộ Đoàn, Hội cần phải quán triệt để áp dụng vào công tác ở địa phương, đơn vị mình.  

2- Nội dung, giải pháp   (Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

Đại hội IX cũng đã xác định các nội dung cơ bản và những giải pháp đẩy mạnh xây dựng Đoàn, tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát triển Hội. Đó là:

2.1- Nâng cao chất lượng đoàn viên.

– Nội dung:

Đoàn viên là nhân vật trung tâm của tổ chức Đoàn. Danh hiệu đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào của mỗi thanh niên khi gia nhập Đoàn. Nâng cao chất lượng đoàn viên là bồi đắp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tính tiền phong, gương mẫu và sức quy tụ thanh thiếu nhi của người đoàn viên; là nhiệm vụ của mỗi cấp bộ Đoàn và là trách nhiệm của từng đoàn viên. 

– Giải pháp:

Tập trung nâng cao chất lượng đối tượng kết nạp Đoàn; bồi dưỡng để mỗi thanh niên khi vào Đoàn đều có nhận thức và hiểu biết cơ bản về Đoàn, được rèn luyện qua hoạt động của Đoàn, Hội, là thanh niên tiêu biểu của tập thể thanh niên, được chi đoàn tín nhiệm.

Đảm bảo tổ chức sinh hoạt chi đoàn, đoàn cơ sở định kỳ đều đặn; mỗi đoàn viên thực hiện nghiêm túc sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở Đoàn tại nơi học tập, làm việc và được khuyến khích định kỳ tham gia hoạt động của Đoàn và có trách nhiệm cụ thể với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa bàn nơi cư trú.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và các phong trào thi đua hành động cách mạng của Đoàn tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện, đồng thời xác định giải pháp rèn luyện đoàn viên phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, coi trọng rèn luyện cả về nhận thức và hành động.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý đoàn viên, thống nhất sử dụng thẻ đoàn viên trong việc tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn và trong các hoạt động mang tính tổ chức của Đoàn.

2.2- Nâng cao chất lượng chi đoàn, đoàn cơ sở.

– Nội dung:(Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

Tổ chức cơ sở Đoàn là nền tảng cơ sở của Đoàn, là nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương của Đoàn cấp trên, nơi trực tiếp rèn luyện, phấn đấu của mỗi đoàn viên và là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn là nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, chất lượng hoạt động đoàn, sức chiến đấu và năng lực tập hợp giáo dục thanh niên ở cơ sở.

– Giải pháp:

Đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” với các tiêu chí thích hợp cho từng khu vực.

Tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, đoàn cơ sở. Gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với việc giải quyết những vấn đề bức xúc của thanh niên, vấn đề bức xúc của cộng đồng, đơn vị. Phát huy vai trò chủ thể của người đoàn viên trong mọi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn, trong xây dựng và thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn; khắc phục tình trạng hành chính hóa, sinh hoạt, hoạt động hình thức và độc thoại một chiều trong sinh hoạt Đoàn.

Thường  xuyên nghiên cứu điều chỉnh và phát triển tổ chức Đoàn phù hợp với cơ chế quản lý mới, phấn đấu ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động thanh niên hoặc tác động ảnh hưởng của tổ chức Đoàn. Xây dựng tổ chức Đoàn trong các đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên, mở rộng hợp lý quy mô chi đoàn, có từ 10 đoàn viên trở lên.

Phát huy vai trò nòng cốt và đề cao trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đoàn trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng, xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân.

2.3- Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

– Nội dung:

Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay là tạo dựng đội ngũ cán bộ Đoàn trẻ, giỏi, thực sự là những người bạn, có khả năng hướng dẫn, tổ chức hoạt động thanh thiếu niên, tư vấn cho thanh niên và đối thoại với thanh niên.

– Giải pháp: (Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

Trong nhiệm kỳ, tiếp tục thực hiện tốt các quy trình trong công tác cán bộ theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII về công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới. Chú trọng đồng bộ các khâu từ tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quản lý, luân chuyển và bố trí cán bộ. Đoàn phối hợp với cấp ủy đảng cấp dưới thực hiện việc luân chuyển thường xuyên cán bộ trong hệ thống Đoàn.

Đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và phương pháp công tác của cán bộ Đoàn với yêu cầu chung nhất là: tôn trọng thanh niên, gần gũi thanh niên và có trách nhiệm với thanh niên, phải thực sự thực hiện “Nói đi đôi với làm”. Phong cách làm việc của cán bộ Đoàn phải vừa phù hợp với tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, vừa đáp ứng được các yêu cầu chỉ đạo và phối hợp liên ngành trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tăng cường và đổi mới công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ: phân cấp mạnh trong đào tạo cán bộ; chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, quản lý; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đào tạo gắn với quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng cán bộ. Hàng năm, cán bộ Đoàn các cấp từ Trung ương đến cơ sở phải được bồi dưỡng, đào tạo cập nhật những vấn đề mới về công tác vận động thanh niên, về kiến thức quản lý kinh tế, quản lý nhà nước. Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.

Củng cố các trung tâm, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Phấn đấu đưa Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam vào hệ thống các trường đào tạo ở trình độ đại học và trên đại học; thực sự trở thành cơ quan hàng đầu về nghiên cứu thanh niên, công tác thanh niên và huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên.      

2.4- Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt.

– Nội dung:

Tăng cường tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp, các đối tượng thanh niên trên các địa bàn, lĩnh vực phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng, củng cố và thu hút đông đảo thanh niên tham gia tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức khác của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt. Tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát triển Hội và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt là bộ phận không tách rời trong công tác xây dựng Đoàn, thể hiện vai trò và ảnh hưởng của tổ chức Đoàn trong thanh niên và trong xã hội.

– Giải pháp: (Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

Phát triển mạnh mẽ tổ chức Hội LHTN Việt Nam là trách nhiệm của mỗi cấp bộ Đoàn. các cấp bộ Đoàn tăng cường chỉ đạo công tác Hội, phân công cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt phụ trách công tác Hội, tạo điều kiện về phương tiện, kinh phí cho các hoạt động Hội. Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Hội LHTN trong tập hợp, đoàn kết thanh niên và tạo nguồn bổ sung lực lượng cho Đoàn. Đổi mới nội dung, hình thức tập hợp thanh niên thông qua việc tạo các mô hình mới phong phú, đa dạng theo nghề nghiệp, nhu cầu, sở thích của thanh niên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng Hội LHTN Việt Nam chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện phát triển tổ chức và hoạt động của Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam; phấn đấu đến cuối 2012 tất cả các tỉnh, thành trong cả nước dều có tổ chức Hội Doanh nghiệp trẻ.

Xúc tiến vận động thành lập, sớm thành lập các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt và tham gia làm thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam như Hội Tin học trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Củng cố và phát triển Hội Sinh viên Việt Nam trong các trường học; phát huy vai trò của tổ chức hội sinh viên trong tập hợp, giáo dục sinh viên, tạo nguồn phát triển Đoàn và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Thí điểm và từng bước phát triển Hội học sinh trong các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, các trường nghề.

Tăng cường công tác thanh niên tôn giáo, dân tộc; tổ chức các loại hình tập hợp thanh niên thích hợp trong các vùng tôn giáo, dân tộc. Đoàn cấp tỉnh, huyện tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thanh niên tôn giáo, dân tộc; kiện toàn Ban Mặt trận thanh niên cấp tỉnh; xây dựng đội ngũ cốt cán của Đoàn trong các vùng tôn giáo, dân tộc từ những cán bộ, đoàn viên ưu tú và những Đảng viên trẻ.

Đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng Hội LHTN trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; kiên trì vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp và thanh niên, xây dựng cốt cán, tùy theo điều kiện cụ thể để lập tổ chức Hội hoặc Đoàn ở các cơ sở này; tổ chức các hoạt động thanh niên thông qua tổ chức Công đoàn, Hội Doanh nghiệp trẻ và trên địa bàn nơi thanh niên sinh sống sau giờ làm việc. Cấp bộ Đoàn cấp tỉnh, huyện cần tăng cường chỉ đạo, tập trung đầu tư cán bộ, bộ máy và nguồn lực cho mặt công tác quan trọng này.

Đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam học tập, lao động và làm việc ở nước ngoài, chú trọng tập hợp lực lượng du học sinh; chủ động phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị cho thanh niên trước khi đi lao dộng, học tập, công tác ở nước ngoài, phát triển tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam ở các quốc gia có đông thanh niên, sinh viên Việt Nam; tăng cường mối liên hệ giữa tổ chức Đoàn, Hội ở nước ngoài với trong nước.  (Tiểu luận: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên)

Các phần trên đã trình bày một số vấn đề lý luận về công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên; kết quả công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên trong nhiệm kỳ Đại hội VIII của Đoàn và phương hướng, chủ trương, phương châm, nội dung, giải pháp cơ bản để tăng cường công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát triển tổ chức Hội và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt được xác định tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX.

Các cấp bộ Đoàn, Hội và mỗi cán bộ Đoàn, Hội cần quán triệt các quan điểm chỉ đạo, phương hướng và những nội dung, giải pháp cơ bản trên để xây dựng quyết tâm, nâng cao trách nhiệm và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác ở mỗi địa phương, cơ sở phù hợp với đặc điểm, bối cảnh của từng vùng, miền; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn IX, đưa công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát triển Hội nói riêng và đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói chung, đạt những bước phát triển mới./. 


Trên đây là tiểu luận môn Quản lý nhà nước đề tài: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học chuyên viên: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo