Tiểu luận: Định hướng xây dựng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Định hướng xây dựng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Chính trị học được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Định hướng xây dựng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh và tiểu luận về đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam trên chuyên mục tiểu luận Chính trị học.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Chính trị học nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


Phần 1. Phần lý luận: Định hướng xây dựng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam

1.1. Khái niệm văn hóa

Văn hóa là một khái niệm phức tạp và đa nghĩa, gắn liền con người với đời sống xã hội loài người. Từ lâu văn hóa đã trở thành minh vụ nghiên cứu của nhiều ngành khoa học. Hiện nay đã và đang tồn tại rất nhiều các định nghĩa khác nhau về văn hóa. Văn hóa theo từ gốc Latinh “culture” lúc đầu chủ yếu nói về quan hệ giữa con người với tự nhiên, có nghĩa là gieo trồng – canh tác – khai hoang. Sau này thuật ngữ trên được mở rộng sang lĩnh vực xã hội, nói về quan hệ giữa con người với con người; Có nghĩa là giáo dục, nuôi dưỡng giao hòa, hoàn thiện nhân cách.

Theo EB. Tylor đưa ra định nghĩa “Văn hóa hay văn minh, theo nghĩa rộng về tộc người học, nói chung gồm có tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, tập quan và một số năng lực và thái quen khác được con người chiếm lĩnh với tư cách một thành viên của xã hội”. Theo định nghĩa này, văn hóa và văn minh là một – nó bao gồm tất cả những lĩnh vực liên quan đến đời sống con người, từ tri thức, tín ngưỡng đến nghệ thuật, đạo đức, pháp luật…

Có nhiều định nghĩa về văn hóa tuy nhiên phổ biến và được phần đông người công nhận là định nghĩa sau đây: Văn hóa là khái niệm mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khác nhau gồm có tất cả những giá trị tinh thần và vật chất mà con người làm ra trong quá trình lao động, sinh sống thực tiễn suốt chiều dài lịch sử. Qua văn hóa, người ta có khả năng đánh giá trình độ phát triển của xã hội qua các thời kỳ lịch sử nhất định.

Mọi hoạt động của con người trước hết đều “vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống”, những hoạt động sống đó trải qua thực tiễn và thời gian được lặp đi, lặp lại thành những thói quen, tập quán, chắt lọc thành những chuẩn mực, những giá trị vật chất và tinh thần được tích lũy, lưu truyền từ đời này qua đời khác thành kho tàng quý giá mang bản sắc riêng của mỗi cộng đồng, góp lại mà thành di sản văn hóa của toàn nhân loại.

  • một góc độ khác, người ta xem văn hóa như là một hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo, tích lũy trong hoạt động thực tiễn qua quá trình

tương tác giữa con người với tự nhiên, xã hội và bản thân. Văn hóa là của con người, do con người sáng tạo và vì lợi ích của con người. Văn hóa được con người giữ gìn, sử dụng để phục vụ đời sống con người và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. (Tiểu luận: Định hướng xây dựng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam)

1.2. Khái niệm chính trị

Chính trị là một phạm trù phức tạp. Có rất nhiều quan điểm, tư tưởng khác nhau về chính trị. Trong đó, nổi bật lên có các quan niệm như sau:

Với các quan điểm trước Mác như quan điểm của Hê – rô – đốt: chính trị tốt nhất là thể chế hỗn hợp của các chỉnh thể quân chủ, quý tộc và dân chủ. Theo Platon thì: chính trị là nghệ thuật cung đình liên kết trực tiếp của người anh hùng và sự thông minh. Sự liên kết đó được thực hiện bằng sự thống nhất tư tưởng và tinh thần hữu ái. Theo Aristotle thì chính trị là sản phẩm của sự phát triển tự nhiên – là hình thức giao tiếp cao nhất của con người, con người là động vật chính trị, quyền lực chính trị có thể được phân chia thành lập pháp, hành pháp và tư pháp.

  • phương Đông cổ đại thì ta thấy nổi bật có các quan điểm của Khổng Tử với quan niệm chính trị là công việc của người quân tử, là làm cho chính đạo chính danh với Hàn Phi Tử thì ông quan niệm để thực hiện hoạt động chính trị cần thiết phải xây dựng và ban hành pháp luật;…

Theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin: Chính trị là lợi ích, là quan hệ lợi ích, là đấu tranh giai cấp trước hết vì lời ích giai cấp. Cải căn bản nhất của chính trị là việc tổ chức quyền lực nhà nước, là sự tham gia vào công việc nhà nước, là định hướng cho nhà nước, xác định hình thức, nội dung nhiệm vụ của nhà nước Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế Đồng thời, chính trị không thể không chiếm vị trí hàng đầu so với kinh tế Chính trị là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm nhất, liên quan tới vận mệnh hàng triệu người, Giải quyết những vấn đề chính trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật.

Như vậy, chúng ta có thể đưa ra một khái niệm chung nhất về chính trị đó là: Chính trị là hoạt động trong lĩnh vực quan hệ giữa các giai cấp, cũng như các dân tộc và quốc gia với vấn đề giành, giữ, tổ chức và sử dụng quyền lực Nhà nước, là sự tham gia của nhân dân và công việc nhà nước và xã hội, hoạt động chính trị thực tiễn của giai cấp, các đảng phải chính trị, các nhà nước nhằm tìm kiếm những khả năng thực hiện đường lối và những mục tiêu đã đề ra nhằm thỏa mãn lợi ích. (Tiểu luận: Định hướng xây dựng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam)

1.3. Khái niệm về văn hóa chính trị

VHCT đã được xuất hiện manh nha từ thời cổ đại. Platon, nhà triết học cổ đại Hy Lạp định nghĩa: “Chính trị là nghệ thuật cai trị những con người với sự (Tiểu luận: Định hướng xây dựng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam)

bằng lòng của họ”. Tuy nhiên, chỉ đến khoảng giữa thế kỷ XX, các nhà khoa học mới nêu ra thuật ngữ VHCT (political culture). Từ cách tiếp cận thể chế của quốc gia có thể nhận thấy, VHCT biểu hiện mối quan hệ chặt chẽ, sự chi phối, hỗ trợ lẫn nhau giữa văn hóa và chính trị, mà cụ thể là giữa thể chế văn hóa và thể chế chính trị.

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

VHCT chỉ là một khía cạnh, một lĩnh vực của văn hóa. Hoạt động chính trị được coi là văn hóa thì đều phải có một thể chế và niềm tin chính trị. Do vậy, văn hóa chính trị có thể được hiểu là hệ thống các niềm tin về quyền lực, quyền và thẩm quyền – những yếu tố gắn với thiết chế nhà nước. Cũng có thể hiểu rằng, VHCT là những định hướng chính trị, thái độ chính trị của chủ thể đối với hệ thống chính trị cũng như đối với vai trò của bản thân chủ thể đó trong hệ thống chính trị. Còn theo Lucian Pye và Sidney Verba – các nhà khoa học người Mỹ, thì “VHCT là một hệ thống các niềm tin được hình thành trong thực tiễn chính trị”.

VHCT có vai trò to lớn trong quản trị quốc gia. Quốc gia khó có thể phát triển được, tức “đôi chân” (thể chế kinh tế) khó có thể đi được nếu không có sự giúp đỡ, “định hướng” đường đi bởi các “giác quan” (thể chế văn hóa), không có sự giúp sức để loại bỏ các rào cản, hay “mở đường” đi bởi “đôi tay” (thể chế chính trị).

Để xây dựng, nâng cao văn hóa chính trị, các nhà khoa học đã nghiên cứu, đưa ra các chỉ số nhằm xác định mức độ đạt được của nó. Một số dấu hiệu chủ yếu của chỉ số văn hóa chính trị được các nhà khoa học nêu ra như sau: sự hưởng ứng của công dân trong các cuộc bầu cử; sự tự hào về nhiều phương diện của quốc gia mình; sự tin tưởng và bảo đảm công bằng của các cơ quan công quyền; sự tự do ăn nói về chính trị; sự khoan dung với ý kiến khác biệt; sự tự tin vào năng lực bản thân khi tham gia vào đời sống chính trị, xã hội; sự hợp tác và tin cậy trong xã hội dân sự, tham gia vào các đoàn thể và các tổ chức thiện nguyện; lòng tin vào các ngành nghề trong xã hội và các lĩnh vực trong hệ thống chính trị.

Trong các chỉ số nêu trên, lòng tin trong văn hóa chính trị đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm nhất. Lòng tin như vậy được dựa trên sự thỏa mãn ngày càng nhiều các giá trị như: sự an toàn kinh tế, thân thể; sự bình đẳng xã hội, việc bảo đảm môi sinh; hay sự đa nguyên văn hóa và sự tự do thể hiện của bản thân.

Văn hóa chính trị không có mục đích tự thân trong đời sống chính trị, không tự nhiên hình thành ở mỗi cá nhân cũng như ở các nhà chính trị, ở đảng chính trị, nhưng cần xây dựng, bồi dưỡng để trở thành nhu cầu nội sinh trong từng cá nhân, tổ chức. Từ đó, mới tạo được nền tảng để tập hợp, giáo dục quần chúng, tìm ra được các hình thức tổ chức phù hợp để quy tụ mọi tầng lớp, giai cấp xã hội phấn đấu theo định hướng của đảng chính trị. (Tiểu luận: Định hướng xây dựng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam)

Con đường hình thành văn hóa chính trị ở mỗi con người khác nhau nhưng nhìn tổng quát có thể thấy một số điểm chung: Thông qua một quá trình giáo dục và giáo dưỡng của hệ thống giáo dục gồm gia đình, nhà trường, xã hội và từ sự tự nỗ lực tìm kiếm, học hỏi của mỗi người; hình thành từ hoạt động thực tiễn, từ sự trải nghiệm của mỗi người trong đời sống chính trị, trong lao động sản xuất và giao tiếp với cộng đồng.

Ngày nay, một đảng chính trị, một cá nhân có văn hóa chính trị chỉ khi hiểu được định hướng của sự phát triển, chủ động tích cực tham gia vào công cuộc đổi mới để đạt được những mục tiêu tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội, cụ thể đó là sự giàu có về đời sống vật chất và tinh thần của người dân; sự hùng cường, tự chủ, văn minh của đất nước. Tóm lại, văn hóa chính trị là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu để cho mỗi người hướng tới để rèn luyện, học tập và tu dưỡng bản thân, xứng đáng là một công dân trong một đất nước và xã hội tiến bộ, văn minh.

1.4. Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh

Thứ nhất, VHCT Hồ Chí Minh là một phương diện nhưng là phương diện cơ bản và nổi bật nhất của văn hóa Hồ Chí Minh, bao gồm cả giá trị tư tưởng và giá trị hành vi, nhưng không phải tất cả mọi giá trị đã được tạo ra mà chỉ đề cập đến những giá trị Chân, Thiện, Mĩ, có tính sáng tạo. Đề cập đến VHCT Hồ Chí Minh là đề cập đến tính chỉnh thể và hệ thống của mối quan hệ giữa con người, sự nghiệp cùng những sản phẩm của tư tưởng và hành vi chính trị mà Người sáng tạo ra. Tuy nhiên, những sản phẩm đó phải xuất phát từ thực tại khách quan, có tính phổ quát cao, tính nhân văn, nhân đạo và nhằm mang lại cho con người một đời sống chính trị tốt đẹp hơn, phù hợp với xu thế thời đại và tiến bộ xã hội.

Thứ hai, VHCT Hồ Chí Minh mang bản chất của giai cấp công nhân và hướng tới mục tiêu GPDT, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Nghĩa là, bản chất giai cấp công nhân và sự kết hợp chặt chẽ ba sự nghiệp giải phóng nổi trên không chỉ là sợ chỉ đỏ xuyên suốt và chỉ đạo mọi tư tưởng và hành động cách mạng Hồ Chí Minh, mà còn là một đặc trưng cơ bản trong VHCT của Người. (Tiểu luận: Định hướng xây dựng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam)

Thứ ba, cơ sở hình thành, phát triển VHCT Hồ Chí Minh là sự tích hợp, vận dụng và phát triển các giá trị VHCT của dân tộc, nhân loại và chủ nghĩa Mác – Lênin để giải quyết vấn đề của thực tiễn chính trị Việt Nam trong bối cảnh chung của thế giới. Nghĩa là, việc hình thành, phát triển của VHCT Hồ Chí Minh có cả cơ sở lý luận và thực tiễn gắn liền với nhân tố chủ quan của Người. Trong đó, cơ sở lý luận là những hạt nhân tích cực, hợp lý của tư tưởng nhân loại và những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin mà Người tiếp thu được thông qua khả năng tự học và thực tiễn hoạt động cách mạng phong phú.

Thứ tư, sản phẩm của VHCT Hồ Chí Minh là những tư tưởng, chuẩn mực và nhân cách chính trị của Người. Trong đó, tư tưởng chính trị là hệ thống các quan điểm lý luận về quá trình cách mạng Việt Nam, tử cách mạng GPDT đển cách mạng XHCN. Chuẩn là những nguyên tắc, quy tắc, quy định của các hành vi chính trị mà Người sáng tạo ra, đáp ứng yêu cầu của cách mạng, phù hợp với xu thế thời đại và nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Nhân cách chính trị Hồ Chí Mình là những phẩm chất về ý chí, nghị lực, phương pháp, phong cách, sự thống nhất giữa nói và làm, giữa lý luận và thực hãnh, cùng những phẩm chất đạo đức cách mạng mà Người đã sáng tạo ra và suốt đơn gương mẫu thực hiện. (Tiểu luận: Định hướng xây dựng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam)

Thứ năm, VHCT Hồ Chí Minh có giá trị, ý nghĩa to lớn đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Nghĩa là, VHCT Hồ Chí Minh vừa có tính dân tộc, vừa có tính nhân loại. Bởi lẽ, bất kỳ một giá trị nào được coi là văn hóa đều có tính nhân văn và khả năng tự lan tỏa. Đặc biệt, VHCT Hồ Chí Minh được hình thành, phát triển trong quá trình giải quyết mâu thuẫn lớn của thời đại đó là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa thực dân với các dân tộc bị áp bức. Mặt khác, với tính lịch sử và tính kế thừa của văn hóa, VHCT Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có giá trị hiện thực to lớn.

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN CHÍNH TRỊ HỌC

Phần 2. Ý nghĩa và định hướng xây dựng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam hiện nay

Với tính cách là một chính thể thống nhất giữa con người chính trị, hoạt động chính trị và sản phẩm chính trị nhằm giải quyết những đòi hỏi của thực tiễn chính trị Việt Nam, giá trị của VHCT Hồ Chí Minh được thể hiện ở ba nhóm giá trị cơ bản, đó là nhóm những giá trị tư tưởng bao gồm: tri thức chính trị, niềm tin chính trị và phương pháp, phong cách chính trị của Người, nhóm các giá trị hành vi thể hiện ở năng lực hoạt động lý luận và thực tiễn chính trị, ở việc xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị thực sự của dân, do dân, vì dân; nhóm các giá trị nhân cách chính trị biểu hiện ở việc: luôn đề cao vai trò của nhân dân, lấy dân làm gốc, luôn giải quyết hài hòa giữa đạo đức chính trị với cách thức đạt được các mục tiêu chính trị và ở phẩm chất cần kiệm liêm chính, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.

2.1. Ý nghĩa của VHCT Hồ Chí Minh

2.1.1. Ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam

VHCT Hồ Chí Minh tạo nên sự phát triển mới mẻ của tư tưởng, lý luận chính trị ở Việt Nam. Hồ Chí Minh chính là biểu tượng cao đẹp nhất của con người xã hội chủ nghĩa VHCT của Người đã minh chứng cho khả năng hiện thực hóa CNXH, củng cố niềm tin của nhân dân vào lý tưởng cao đẹp của Đảng, và trở thành động lực tinh thần thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng của nhân dân ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Hiện nay, cách mạng nước ta có cả những thuận lợi và thách thức đan xen, nguy cơ đe dọa đến nền độc lập, tự chủ vẫn còn. Tình hình thế giới liên tiếp có những diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, hơn lúc nào hết phải học tập, vận dụng và phát huy các giá trị VHCT Hồ Chí Minh vào mọi hoạt động của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: nắm chắc nguyên lý, quy luật vận động, phát triển của cách mạng, kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, bổ sung phát triển lý luận, khắc phục mọi biểu hiện giáo điều, rập khuôn máy móc, quán triệt sâu sắc phương pháp luận “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”trong mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là hoạt động chính trị. Trong tình hình hiện nay. để giữ vững độc lập. tự chủ của đất nước phải kiên trì mục tiêu ĐLDT gắn liền với CNXH, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức đoán kết quốc tế.

Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh đem lại một diện mạo mới trong thực tiễn đời sống chính trị của dân tộc Hồ Chí Minh là một nhà chính trị thực tiễn, mọi hoạt động của Người đều nhằm cải tạo và biến đổi hiện thực, đem lại cho nhân dân Việt Nam một sự thay đổi thật sự trong đời sống chính trị Cách mạng Việt Nam đã khẳng định nghĩa thực tiễn to lớn của VHCT Hồ Chí Minh. Với sự tích hợp và tỏa sáng các giá trị của dân tộc và nhân loại, Hồ Chí Minh đã đưa VHCT truyền thống của dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới, đánh dấu bước phát triển về chất của văn hoá dân tộc trong sự phát triển chung của văn hoá nhân kại. Với những quan điểm, lý luận về con đường phát triển của dân tộc, Hồ Chí Minh đã đặt cấu chấm hết cho một thời kỳ khủng hoang về hệ tự do và đường lối cứu nước. (Tiểu luận: Định hướng xây dựng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam)

2.1.2. Ý nghĩa đối với cách mạng thế giới

Một trong những giá trị có ý nghĩa hiện thực của VHCT Hồ Chí Minh mà đang ngày càng được đời sống chính trị của thế giới đương đại khẳng định, đó là tư tưởng và hành động về mối quan hệ giữa đảng chính trị với chính quyền và vấn đề đảng cầm quyền. Trong tư tưởng và hành động chính trị Hồ Chí Minh, đảng chính trị, mà cụ thể là Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là nhân tố mới trong đời sống chính trị của dân tộc mà còn là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, trở thành đảng cầm quyền và là lực lượng lãnh đạo mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh luôn giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Đảng với nhà nước, giữa lãnh đạo với quản lý. Trong đó, nhà nước phải mang bản chất giai cấp của Đảng, phải hướng tới hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng, cuong lĩnh chính trị của Đảng. Bên cạnh đó, quản lý là giải thích, áp dụng, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và tự mình tuân thủ pháp luật. Vì vậy, Người cho rằng, với tư cách là một đảng cầm quyền, đảng viên phải đủ phẩm chất, năng lực để được nhân dân bầu vào các cơ quan nhà nước, khi đó toàn đảng nói chung, mỗi đảng viên nói riêng phải thực hiện hai chức năng lãnh đạo và quản lý. Với quan niệm, các cơ quan dân cử là người đại diện thực thi quyền lực mà nhân dân ủy nhiệm, Hồ Chí Minh cho rằng “Trong bộ máy cách mạng, từ người quét nhà, nấu ăn cho đến Chủ tịch một nước đều là phân công làm đầy tớ cho dân”. Và, đảng viên của một đảng cầm quyền phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Vai trò ngày càng tăng của các đảng chính trị và vấn đề đảng cầm quyền trong các thể chế chính trị đương đại nói chung, trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay nói riêng đang chứng minh giá trị và ý nghĩa thời đại của VHCT Hồ Chí Minh.

2.2. Định hướng xây dựng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam hiện nay

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, lãnh đạo và quản lý là hai phương diện hoạt động khác nhau nhưng gắn bó chặt chẽ với nhau. Trong đó, lãnh đạo được hiểu là việc đề ra phương hướng và ý chí để mọi người tuân theo, còn quản lý là việc đưa ra các mệnh lệnh hành chính và điều khiển các hoạt động chung Việc phân biệt rõ lãnh đạo và quản lý là cơ sở để khắc phục hiện tượng cHồng chéo chức năng, bao biện làm thay hoặc dựa dẫm, ỷ lại. Tuy nhiên, ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một đảng cầm quyền, ngưở cán bộ thường là đảng viên và có sự thống nhất hai chức năng, lãnh đạo và quản lý. Trong đó chức năng lãnh đạo luôn đi trước, là tính thứ nhất trong mối quan hệ đó. Với tính cách là người sáng lập và là Chủ tịch Đảng, đồng thời là Chủ tịch nưóc trong một thời gian dài, Hồ Chí Minh thực sự vừa là nhà lãnh đạo, vừa là nhà quản lý và VHCT của Người cũng chính là văn hóa lãnh đạo, quản lý.

Xây dựng VHCT Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay là một quá trình tác động có chủ đích, nhằm làm cho các giá trị của VHCT Hồ Chí Minh không chỉ thấm vào nhân cách mỗi cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, mà phải được biểu hiện ra ở việc biết vận dụng sáng tạo và phát huy cao độ các giá trị đó trong đời sống chính trị hiện nay của đất nước. (Tiểu luận: Định hướng xây dựng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam)

Bên cạnh đó, văn hóa lãnh đạo được thể hiện ở tính đúng đắn, sáng tạo của các chủ trương, đường lối, nghị quyết và ở khả năng vận động, thuyết phục, nêu gương của đảng viên. Trong xu thế dân chủ hóa và xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay, hoạt động của đảng viên nói riêng, toàn Đảng nói chung không thể nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Hiến pháp, pháp luật. Do đó, cần phải từng bước xây dựng và hoàn thiện luật về hoạt động của Đảng. Bên cạnh đó, văn hóa quản lý được thể hiện ở khả năng luật hóa các vấn đề của đời sống và bảo đảm cho pháp luật phát huy tác dụng trong thực tế. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đảng viên phải là người nắm quyền lực thực sự. Do vậy, cùng với việc nghiên cứu thực tiễn, tổng kết lỷ luận, từng bước nhất thể hỏa một số chức danh lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cấp từ Trung ương đến địa phương, mỗi đảng viên phải tự mình tu dưỡng, rèn luyện để được nhân dân tín nhiệm bầu vào các cơ quan quyền lực nhà nước. Tóm lại, việc làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn về đảng cầm quyền lã vẫn đề quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện văn hóa lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay.


Trên đây là tiểu luận môn Chính trị học đề tài: Định hướng xây dựng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học đại cương: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo