Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế

Rate this post

Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế  là đề tài tiểu luận môn triết học được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, các bạn sinh viên có thể tìm kiếm trên chuyên mục Triết học.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Triết Học nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


CHƯƠNG I: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN

  1. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT LÀ KHOA HỌC VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN.

1.1. Phép biện chứng duy vật

Quan điểm duy vật biện chứng không chỉ khẳng định bản chất vật chất, tính thống nhất vật chất của thế giới, mà còn khẳng định các sự vật, hiện tượng trong thế giới luôn tồn tại trong sự liên hệ, trong sự vận động và phát triển không ngừng theo những quy luật vốn có của nó. Làm sáng tỏ những vấn đề đó là nội dung cơ bản của phép biện chứng. Chính vì vậy, Ph.Ănghen đã khẳng định rằng phép biện chứng là lý luận về mối liên hệ phổ biến, là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy. V.I. Lênin nhấn mạnh thêm: Phép biện chứng là học thuyết sâu sắc nhất, không phiến diện về sự phát triển. (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

1.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật

1.2.1. Hai nguyên lý cơ bản:

– Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

– Nguyên lý về sự phát triển

1.2.2. Các cặp phạm trù cơ bản:

– Cái riêng – cái chung

– Bản chất – hiện tượng

– Tất nhiên – ngẫu nhiên

– Nội dung – hình thức

– Nguyên nhân – kết quả

– Khả năng – hiện tượng

XEM THÊM ==> Dịch vụ viết thuê tiểu luận điểm cao

1.2.3. Ba quy luật cơ bản:

– Từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại.

– Thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.

– Quy luật phủ định của phủ định.

  1. MỘT TRONG HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến: (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

Trên cơ sở kế thừa các giá trị về tư tưởng biện chứng trong kho tàng lý luận của nhân loại, đồng thời khái quát những thành tựu mới nhất của khoa học tự nhiên thế kỷ XIX (khoa học về các quá trình, về nguồn gốc, về mối liên hệ và sự phát triển) phép biện chứng duy vật đã phát hiện ra nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của các sự vật và hiện tượng trong thế giới, coi đây là đặc trưng cơ bản của phép biện chứng duy vật.

2.1. Khái niệm:

– Liên hệ: Là sự quy định lẫn nhau , tác động lẫn nhau giữa các yếu tố trong cùng một sự vật hoặc giữa các sự vật hiện tượng của nhau.

– Liên hệ phổ biến: Là những mối liên hệ tồn tại một cách phổ biến cả trong tự nhiên xã hội và tư duy. Mối liên hệ phổ biến mang tính chất bao quát, nó tồn tại thông qua những mối liên hệ đặc thù của sự vật, nó phản ánh tính đa dạng và tính thống nhất của thế giới.

2.2. Nội dung nguyên lý:

– Triết học Mác khẳng định mọi sự vật hiện tượng trong thế giới đều nằm trong mối liên hệ phổ biến, không có sự vật hiện tượng nào tồn tại một cách biệt lập mà chúng tác động đến nhau ràng buộc quyết định và chuyển hoá lẫn nhau. Các mối liên hệ trong tính tổng thể của nó quy định sự tồn tại vận động, biến đổi của sự vật. Khi các mối liên hệ thay đổi tất yếu sẽ dẫn đến sự thay đổi sự vật.

2.3. Ý nghĩa của nguyên lý

2.3.1. Cơ sở khoa học của quan điểm toàn diện:

– Trong nhận thức và hoạt động phải xem xét sự vật trong tính toàn vẹn của nhiều mối liên hệ, nhiều mặt, nhiều yếu tố vốn có của nó kể cả các quá trình, các giai đoạn phát triển của sự vật cả trong quá khứ hiện tại và tương lai. Có như vậy mới nắm được thực chất của sự vật. Khi tuân thủ nguyên tắc này chủ thể tránh được sai lầm cực đoan phiến diện một chiều.

– Không được đồng nhất và san bằng vai trò của các mối liên hệ của các mặt sự vật. Phải phản ánh đúng vai trò của từng mặt, từng mối liên hệ. Phải rút ra được những mối liên hệ bản chất nhất chủ yếu của sự vật khi tuân thủ nguyên tắc này con người sẽ tránh được sai lầm nguỵ biện và chiết trung.

2.3.2. Cơ sở khoa học của quan điểm lịch sử cụ thể (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

– Mọi sự vật hiện tượng trong thế giới vật chất tồn tại vận động phát triển bao giờ cũng diễn ra trong những hoàn cảnh cụ thể, trong không gian và thời gian xác định.

– Điều kiện: Không gian và thời gian có ảnh hưởng tới đặc điểm tính chất sự vật. Cùng là một sự vật nhưng ở trong những điều kiện hoàn cảnh khác nhau sẽ có những tính chất khác nhau.

Yêu cầu:

Khi nghiên cứu xem xét sự vật hiện tượng phải đặt nó trong hoàn cảnh cụ thể, trong không gian thời gian xác định mà nó đang tồn tại vận động và phát triển đồng thời phải phân tích vạch ra ảnh hưởng của điều kiện hoàn cảnh của môi trường đối với sự tồn tại của sự vật, đối với tính chất của sự vật và đối với xu hướng vận động và phát triển của nó.

XEM THÊM 999+  ==> KHO TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC

– Khi vận dụng một lý luận nào đó vào trong thực tiễn cần phải tính đến điều kiện cụ thể của nơi vận dụng tránh bệnh giáo điều dập khuôn, máy móc, chung chung.

  1. TẠI SAO PHẢI VẬN DỤNG PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀO PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.

Sau khi nghiên cứu kỹ phép biện chứng duy vật về mối  liên hệ phổ biên ta dễ ràng nhận ra rằng sự vật hiện tượng luôn có mối liên hệ mật thiết với nhau chuyển hoá lẫn nhau hay nói cách khác mọi sự vật hiện tượng tồn tại phải có mối liên hệ với các sự vật hiện tượng khác chứ không thể tồn tại một cách tách biệt độc lập. Sở dĩ các sự vật hiện tượng có mối liên hệ với nhau là vì chúng là biểu hiện của vật chất vận động. Có nguồn gốc chung từ vật động mà khi sự vận động có nghĩa  là có mối liên hệ và các mối liên hệ của sự vật là cái khát quan vốn có của sự vật. Chính vì vậy khi xem xét việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ chúng ta không thể tách rời khỏi việc hội nhập kinh tế quốc tế và ngược lại. Hơn nữa theo quan điểm toàn diện khi xem xét một sự việc hiện tượng mà cụ thể ở đây việc xây dựng độc lập tự chủ chúng ta phải xem xét nó  trong tính toàn vẹn của nhiều mối liên hệ khác nhau, nhiều mặt khác nhau mà cụ thể đây là ảnh hưởng của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế và ngược lại. Có như vậy chúng ta mới nắm được thực chất của sự vật mới tránh được những sai lầm cực đoan phiến diện một chiều. Đặc biệt đây lại là những vấn đề rất cấp bách đặt ra đối với chúng ta khi tham gia quá trình toàn cầu hoá, quốc tế hoá. Chỉ có thể dựa trên nguyên lý mối liên hệ phổ biến mới có thể giúp chúng ta nhìn sâu hơn, hiểu sâu hơn về vấn đề mà mình đang nghiên cứu. Hơn nữa cũng theo quan điểm lịch sử cụ thể khi xem xét một sự vật hiện tượng nào đó ta phải đặt nó trong hoàn cảnh cụ thể không gian cụ thể. Vấn đề chúng ta đang nghiên cứu ở đây cần được đặt trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, tình hình kinh tế nước ta hiện nay để thấy rõ hơn được ảnh hưởng của tình hình thế giới, tình hình trong khu vực, tình hình trong nước đối với việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ kết hợp với hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy dựa trên nguyên lý về mối liên hệ phổ biến sẽ giúp chúng ta có một cách nhìn cặn kẽ hơn, tổng quát hơn. Chẳng hạn liệu hội nhập kinh tế quốc tế có phải là một xu thế tất yếu không, hội nhập có phải là hoà tan hay không, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ như thế nào cho phù hợp với tình hình hiện nay, phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế… Tất cả những vấn đề đó chỉ có thể giải đáp khi chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề chúng ta đang nghiên cứu dựa trên nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Từ đó ta có thể thấy rõ hơn tâm quan trọng của phép biện chứng mối liên hệ phổ biến. (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

Ở chương II, chương III chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu rõ hơn, cặn kẽ hơn về mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến.

CHƯƠNG II: XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC

  1. XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ

Có ý kiến cho rằng, trong điều kiện “toàn cầu húa”  nền kinh tế, mở cửa hội nhập mà lại ðặt vấn ðề xõy dựng kinh tế ðộc lập tự chủ là thiếu nhạy bộn, khụng thức thời, thậm chớ là bảo thủ, tý duy kiểu cũ. Thế giới bõy giờ là một thị trýờng thống nhất, cần thứ gỡ thỡ mua, thiếu tiền thỡ ði vay, sao lại chủ trýừng xõy dựng nền kinh tế ðộc lập tự chủ (?!)

Núi nhý vậy mới nghe qua thỡ thấy cú vẻ cú lý, nhýng nếu suy ngẫm kỹ thỡ thấy khụng cú cừ sở khoa học, vỡ nú quỏ ý giản ðừn và phiến diện. Chỳng ta biết rằng, ðộc lập tự chủ là một xu thế phỏt triển của thế giới. Trong ðiều kiện “toàn cầu húa”, liờn doanh, liờn kết rất ða dạng và phức tạp nhý hiện nay lại càng phải giữ vững tớnh ðộc lập tự chủ.

Xõy dựng nền kinh tế ðộc lập tự chủ khụng chỉ xuất phỏt từ quan ðiểm, ðýờng lối chớnh trị ðộc lập tự chủ mà cũn là ðũi hỏi của thực tiễn, nhằm bảo ðảm ðộc lập tự chủ vững chắc về chớnh trị, bảo ðảm phỏt triển bền vững và cú hiệu quả cho chớnh ngay nền kinh tế, cho việc mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế. Khi ðó cú ðộc lập tự chủ về chớnh trị thỡ nội dung cừ bản của ðộc lập tự chủ của một quốc gia là cú xõy dựng ðýợc nền kinh tế ðộc lập tự chủ hay khụng. éõy là kinh nghiệm của nýớc ta và cũng là kinh nghiệm của nhiều nýớc trong khu vực và trờn thế giới. Vả chóng, nýớc ta phỏt triển kinh tế ðể ði lờn chủ nghĩa xó hội, bối cảnh quốc tế cú nhiều diễn biến phức tạp, cỏc lực lýợng chống ðối chủ nghĩa xó hội thýờng xuyờn tỡm cỏch ngón cản và chống phỏ sự nghiệp xõy dựng chế ðộ xó hội chủ nghĩa ở nýớc ta. Nếu khụng xõy dựng một nền kinh tế ðộc lập tự chủ thỡ dễ bị lệ thuộc, bị cỏc thế lực xấu, thự ðịch lợi dụng vấn ðề kinh tế ðể lụi kộo, hoặc khống chế, ộp buộc chỳng ta thay ðổi chế ðộ chớnh trị, ði chệch quỹ ðạo của chủ nghĩa xó hội. Núi cỏch khỏc, cú xõy dựng ðýợc nền kinh tế ðộc lập tự chủ thỡ mới tạo ðýợc cừ sở kinh tế, cừ sở vật chất – kỹ thuật của chế ðộ chớnh trị ðộc lập tự chủ. éộc lập tự chủ về kinh tế là nền tảng vật chất ðể bảo ðảm cho sự ðộc lập tự chủ bền vững về chớnh trị. Khụng thể cú ðộc lập tự chủ về chớnh trị nếu bị lệ thuộc về kinh tế. éộc lập tự chủ về kinh tế ðýợc ðặt trong mối quan hệ biện chứng với ðộc lập tự chủ về cỏc mặt khỏc sẽ tạo ra sự ðộc lập tự chủ và sức mạnh tổng hợp của một quốc gia.

XEM THÊM 99+==>  LỜI MỞ ĐẦU TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

1.1. Thế nào là nền kinh tế ðộc lập tự chủ ?

Nền kinh tế ðộc lập tự chủ là nền kinh tế khụng bị lệ thuộc, phụ thuộc vào nýớc khỏc, ngýời khỏc, hoặc vào một tổ chức kinh tế nào ðú về ðýờng lối, chớnh sỏch phỏt triển, khụng bị bất cứ ai dựng những ðiều kiện kinh tế, tài chớnh, thýừng mại, viện trợ… ðể ỏp ðặt, khống chế, làm tổn hại chủ quyền quốc gia và lợi ớch cừ bản của dõn tộc.

Nền kinh tế ðộc lập tự chủ là nền kinh tế trýớc những biến ðộng của thị trýờng, trýớc sự khủng hoảng kinh tế tài chớnh ở bờn ngoài, nú vẫn cú khả nóng cừ bản duy trỡ sự ổn ðịnh và phỏt triển; trýớc sự bao võy, cụ lập và chống phỏ của cỏc thế lực thự ðịch, nú vẫn cú khả nóng ðứng vững, khụng bị sụp ðổ, khụng bị rối loạn. (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

Bảo ðảm ðộc lập tự chủ về kinh tế cũng cú nghĩa là bảo ðảm vững chắc ðịnh hýớng xó hội chủ nghĩa và giỏ trị truyền thống, bản sắc vón húa dõn tộc trong cụng cuộc phỏt triển kinh tế, tiến hành cụng nghiệp húa, hiện ðại húa ðất nýớc. Khụng phải chờ ðến khi cú trỡnh ðộ phỏt triển cao mới ðặt vấn ðề giữ vững ðộc lập tự chủ, mà ngay từ ðầu, ngay bõy giờ ðó phải bảo ðảm yờu cầu cừ bản về ðộc lập tự chủ, trýớc hết là về ðýờng lối chớnh trị, cỏc nguyờn tắc cừ bản về phỏt triển kinh tế. éýừng nhiờn, xõy dựng kinh tế ðộc lập tự chủ là một quỏ trỡnh lõu dài, ði từ thấp ðến cao, ngày càng hoàn chỉnh, ngày càng bền vững.

Trong thời đại ngày nay, nói độc lập tự chủ về kinh tế không ai hiểu đó là một nền kinh tế khép kín, tự cung tự cấp, mà đặt trong mối quan hệ biện chứng với mở cửa, hội nhập, chủ động tham gia sự giao lưu, hợp tác và cạnh tranh quốc tế trên cơ sở phát huy tốt nhất nội lực và lợi thế so sánh của quốc gia, từng bước xây dựng một cơ cấu sản xuất đáp ứng được cơ bản nhu cầu thiết yếu về đời sống của nhân dân và có khả năng trang bị lại ở mức cần thiết cho nhu cầu phát triển kinh tế, củng cố quốc phũng – an ninh.

1.2. Thực trạng nền kinh tế nước ta hiện nay

Trư­ớc hết phải kể đến mức tăng tr­ởng cao.

Tổng sản phẩm trong n­ớc (GDP) trong thời kỳ 1991-2000 đã tăng bình quân hàng năm là 7,4%, theo đó tổng giá trị GDP đạt gấp đôi năm 1990, GDP theo đầu ng­ời tăng 1,8 lần.

Nông nghiệp đạt tốc độ tăng tr­ởng khá và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Giá trị sản l­ợng toàn ngành tăng bình quân hàng năm 5,6%. Trong đó nông nghiệp tăng 5,4%, thuỷ sản tăng 9,1%, lâm nghiệp tăng 2,1%.

Nổi bật nhất là sản 1­ợng l­ơng thực tăng bình quân mỗi năm 1,1 triệu tấn. Sản l­ợng l­ơng thực năm 2000 đạt 34 triệu tấn, đ­a mức l­ơng thực bình quân đầu ng­ời từ 294,9 kg năm 1990 lên trên 436 kg năm 2000. Việt Nam từ n­ớc nhập khẩu l­ơng thực hàng năm, trở thành n­ớc xuất khẩu gạo thứ hai thế giới.

Sản l­ợng của một số cây công nghiệp trong thời kỳ 1999-2000 đã tăng khá cao: cà phê tăng 4,7 lần, cao su 4,5 lần, chè tăng 2 lần, mía tăng 3 lần, bông tăng 9,7 lần.

Sản l­ợng thuỷ sản tăng bình quân trong 10 năm là 8,85%: Giá trị sản l­ợng công nghiệp tăng bình quân trong 10 năm qua là khoảng 12,8 – 13%/năm

Công nghiệp chế biến đã có tốc dộ tăng tr­ởng khá và đã chiếm tới 60,6% giá trị toàn ngành công nghiệp năm 1999.

Dầu khí có tốc độ tăng tr­ởng cao nhất trong toàn ngành công nghiệp. Sản l­ợng dầu thô năm 2000 đã tăng gấp 6 lần so với năm 1990.

Sản l­ợng điện phát ra năm 2000 so với năm 1990 đã tăng gấp 3 lần, sản l­ợng thép cán gấp 16 lần, xi măng gấp 5,3 lần, phân hoá học 4,2 lần, giầy dép da 14,9 lần, giầy vải 4,9 lần, bột giặt 4,6 lần, đ­ờng 3,6 lần, bia 7,3 lần…

Giá trị sản phẩm công nghiệp xuất khẩu tăng trung bình hàng năm là 20%.

Các ngành dịch vụ đã tăng tr­ởng nổi bật trong các ngành th­ơng mại, du lịch, b­u chính viễn thông.

Giá trị hàng hóa bán ra trên thị tr­ờng trong n­ớc năm 1999 đã gấp 11,3 lần năm 1990.

Khách du lịch quốc tế từ 1992 đến 1997 đã tăng bình quân hàng năm là 26,5%. Mật độ điện thoại năm 1999 đã tăng 13,8 so với năm 1991 và là n­ớc có tốc độ phát triển viễn thông đứng thứ hai thế giới.

Vận chuyển hàng hoá tăng bình quân trong 10 năm qua là 9,2%, vận chuyển hành khách – 14,25%.

Hoạt động xuất khẩu cũng có mức tăng tr­ởng nổi bật. Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 năm qua đã tăng bình quân hàng năm 18,2%, tăng gấp 5,3 lần so với năm 1990. Tốc độ tăng tr­ởng giá trị nhập khẩu bình quân hàng năm 10 năm qua là 17,5%. Tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 2000 đã t­ơng đ­ơng tổng GDP.

Vốn đầu t­ trực tiếp n­ớc ngoài (FDI) đã tăng rất đáng kể. Tính đến quý I năm 1999 đã có 2624 dự án đ­ợc cấp giấy phép đầu t­ với tổng vốn đăng ký là 35,8 tỷ USD, nếu tính cả vốn bổ sung là 40,3 tỷ USD. Trong 10 năm qua, vốn FDI đã chiếm khoảng 28% tổng vốn đầu t­ toàn xã hội. (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

Thứ hai, cơ cấu kinh tế đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ trọng nông, lâm, ng­ nghiệp trong GDP đã giảm từ 38,7% năm 1990 xuống còn 25,4% năm 1999; công nghiệp và xây dựng đã tăng từ 22,6% lên 34,9%; dịch vụ từ 35,7 lên 40,1%.

Trong nông nghiệp, cơ cấu cây trồng và vật nuôi đ­ợc dịch chuyển theo h­ớng tăng tỷ trọng một số cây công nghiệp và ăn quả có tiềm năng xuất khẩu và sức cạnh tranh quốc tế nh­ cà phê, điều, chè, tiêu, rau quả, cao su…, tốc độ phát triển chăn nuôi tăng nhanh hơn trồng trọt.

Trong công nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đã đ­ợc xây đựng, nhiều ngành công nghiệp mới đã đ­ợc hình thành nh­ ô tô, xe gắn máy, điện tử…

Các ngành dịch vụ phát triển, đặc biệt là ngành b­u chính viễn thông, du lịch, th­ơng mại… đã nâng đ­ợc tỷ trọng lên trên 40% GDP.

Cơ cấu vùng kinh tế đã thay đòi theo h­ớng tập trung phát triển ba vùng trọng điểm – Hồ Chí Minh – Vũng Tàu, Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đồng thời đã dành sự quan tâm cần thiết tới những miền núi, vùng xa, vùng sâu, những xã nghèo.

Cơ cấu vốn đầu t­ phát triển đã chuyển từ ­u tiên phát triển công nghiệp nặng sang ­u tiên nhiều hơn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển kết cấu hạ tầng, các ngành xuất khẩu, các lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội.

Trong thời kỳ 1991-2000, vốn đầu t­ cho nông nghiệp và nông thôn tăng bình quân hàng năm là 22,9%, vốn đầu t­ phát triển cho kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, thông tin liên lạc đã tăng bình quân hàng năm là 24,5%, vốn đầu t­ phát triển cho các ngành công nghiệp tăng bình quân hàng lăm là 27,1%, vốn đầu t­ cho lĩnh vực khoa học công nghệ giáo dục, đào tạo, y tế và văn hoá đã tăng bình quân hàng năm là 23,6%.

Thứ ba, các vấn đề xã hội bức xúc đã có những chuyển biến tích cực.

Mức sống của dân c­ cả thành thị và nông thôn nhìn chung đã đ­ợc cải thiện một b­ớc rõ rệt thể hiện trên các mặt: GDP theo đầu ng­ời: trong 10 năm qua đã tăng 1,8 lần thu nhập bình quân mỗi ng­ời 1 tháng đã tăng 3,2 lần. Số học sinh đi học các cấp học khác nhau từ tiểu học đến đại học đã tăng khoảng 2,3 – 4,3 lần trong 10 năm qua; chỉ số HDI đã đ­ợc nâng lên từ thứ 122/174 n­ớc năm 1995 lên 110/174 n­ớc năm 1999.

Tỷ lệ tăng dân số năm 1988 là 2,28% đã giảm xuống còn 1,53% năm 2000; năm 1998 Việt Nam đã đ­ợc Liên hợp quốc tặng giải th­ởng về công tác dân số.

Công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân đã có nhiều tiến bộ. Năm 1990 tỷ lệ trẻ d­ới 5 tuổi bị suy dinh d­ỡng là hơn 50% tỷ lệ chết của trẻ em d­ới 1 tuổi là 46%, d­ới 5 tuổi là 69,5%, tuổi thọ trung bình là 64, chiều cao trung bình của thanh niên là 1,6m. Đến năm 1998 các chỉ tiêu t­ơng ứng trên đây đã đ­ợc cải thiện rõ rệt: 38,9%; 39%, 48,5%, 68 tuổi; 1,62m. (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

Số hộ đói nghèo đã giảm rõ rệt từ 30,0% năm 1992 xuống còn 10,6% năm 2000http://www.cpv.org.vn/nghiencuu/daihoi9/ – 2. Đến cuối năm 1998 cả n­ớc đã có 15 tỉnh thành phố có tỷ lệ hộ đói nghèo d­ới 10%; 21 tỉnh có tỷ lệ đói nghèo khoảng 11 – 19%.

1.3. Khó khăn và thử thách khi xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ

Cơ bản nền kinh tế Việt Nam hiện nay lạc hậu về khoa học kỹ thuật nhiều chục năm so với các nước công nghiệp phát triển. Sản xuất, xuất khẩu của ta chủ yếu gồm các nông khoáng sản thô và các mặt hàng công nghiệp thứ cấp, khi sản xuất phải nhập khẩu máy và vật tư phụ tùng, nông nghiệp lệ thuộc vào phân bón, xăng dầu, thuốc sâu, nông cơ; công nghiệp lệ thuộc vào máy vật tư, linh kiện rời. Các nông khoáng sản thô như gạo, cao su, cà phê, hàng thuỷ sản, than đá – dầu thô, và các mặt hàng thứ cấp khác: hàng may mặc và giầy dép là những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu Việt Nam vấp phải sự cạnh tranh rất mạnh của các nước kém mở mang khác, các hạn định quota nhập khẩu của nước ngoài, giá cả bấp bênh và có khuynh hướng giảm, thị trường hạn chế. Trong nhiều năm, gạo, cà phê, cao su, hàng may mặc của Việt Nam không xuất khẩu được hết trên thị trường thế giới, khiến cho giá sụt và làm giảm thu nhập của công nhân, nông dân trong các ngành liên quan. Trong khi đó, nhập khẩu lại hướng về máy, các vật tư, linh kiện rời giá đắt và các hàng tiêu dùng cao cấp giá rất đắt.

Tình hình này làm cho vị thế của ta trên thị trường quốc tế yếu đi và dẫn đến nhiều nguy cơ lớn về kinh tế tài chính.

Thứ nhất là nguy cơ bán rẻ như cho và mua phải trả giá cao, tỷ lệ giao hoán bất lợi, xuất phát từ việc xuất khẩu nông khoáng sản thô giá rẻ và nhập khẩu hàng cao cấp giá cao. Sự thiệt thòi triền miên năm này qua năm khác mỗi năm ước hàng nhiều tỷ USD khiến cho nước ta nghèo càng nghèo thêm.

Thứ hai là nguy cơ siêu đưa đến thâm thủng cán cân thương mại buộc phải vay tiền nước ngoài. Trong các năm 1995 dến 95 chúng ta nhập siêu trên dưới 3 tỷ USD, nợ quốc tế tăng khoảng 2-3 tỷ USD/năm để trám vào thâm thủng của cán cân thương mại và các chi phí khác về ngoại tệ.

Thứ ba là nợ quốc tế tăng gia với tốc độ nhanh hàng năm đưa đến tình hình nợ đáo hạn và vốn lời phải trả mỗi năm mỗi tăng. Muốn trả nợ quốc tế, chỉ có 2 phương pháp: (a) xuất siêu để có dư cân thương mại để trả nợ, (b) hoặc vay nợ mới để có ngoại tệ trả nợ cũ. Trong thập niên 90, chúng ta không có xuất siêu vậy phải áp dụng biện pháp vay nợ mới trả nợ cũ, cả vốn lẫn lãi, khiến cho nợ quốc tế tăng gia nhanh theo định luật lãi kép. Nợ quốc tế, nếu ước hơn 15 tỷ USD thì bằng đến khoảng 50% GDP của nước ta, ước khoảng 30 tỷ USD.

Nợ quốc tế tăng, đến một mức nào đó, có thể dẫn đến tình hình khủng hoảng tài chính – tiền tệ như đã xảy ra tại Thái Lan. Khi ấy, cơ quan tiền tệ quốc tế đã đề nghị với Thái Lan những biện pháp “trọn gói” trong đó có nhiều biện pháp mà Thái Lan cho rằng vi phạm nền độc lập tự chủ kinh tế quốc gia, nhưng sau đó chính phủ Thái Lan đã buộc phải nhận. Tình hình nợ quốc tế của nước ta so với Thái Lan ít hơn nhiều, nhưng bài học Thái Lan cho thấy là nợ quốc tế tăng có thể đưa đến việc ngân hàng trung ương không còn khả năng thanh toán quốc tế, đặc biệt là các trang trải nhập khẩu thông thường và lúc bấy giờ sẽ xảy ra khủng hoảng tài chính, tiền tệ. (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

XEM THÊM ==> CÁCH LÀM TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC ĐIỂM CAO

Thứ tư: hội nhập quốc tế giúp Việt Nam tranh thủ kỹ thuật, khoa học, vốn quốc tế. Tuy nhiên các công ty nước ngoài chỉ đầu tư ở Việt Nam nếu họ có lợi. Như vậy, chúng ta ở trong thế yếu, chỉ có khả năng hạn chế họ bớt lợi mà thôi, nhưng nếu đầu tư mà chỉ thu được lợi ít, họ sẽ ngưng hay giới hạn lượng đầu tư. Kinh nghiệm chó thấy, trong thập niên 90, những thiết bị được đầu tư ở Việt Nam, thường là những thiết bị cũ, thị phần các doanh nghiệp Việt Nam giảm nhanh trong khi thị phần các công ty có vốn nước ngoài tăng nhanh, nhiều công ty phía Việt Nam có phần hùn khoảng 30% nhờ phần đóng góp mặt bằng, nhà đất đã chuyển thành công ty có vốn nước ngoài 100%do nhiều lý do, trong số có lý do phía nước ngoài đề nghị tăng vốn nhưng bên Việt Nam không có khả năng đáp ưúng. Nếu tình hình này tiếp tục, người nước ngoài sẽ làm chủ dần dần hầu hết các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam, khi ấy, sẽ khó giữ được độc lập tự chủ kinh tế quốc gia.

Sự phối hợp 4 nguy cơ trên có khả năng đưa đến tình hình mất độc lập tự chủ kinh tế, tài chính, tiền tệ, gây ra tình cảnh lệ thuộc vào nước ngoài. Đồng chí TBT đã xác định là độc lập tự chủ kinh tế là nền tảng cơ bản bảo đảm sự bền vững của độc lập tự chủ về chính trị, do đó cần phải có biện pháp xây dựng nền kinh tế tự chủ và chủ động trong việc hội nhập vào kinh tế quốc tế.

  1. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

2.1. Thế nào hội nhập kinh tế quốc tế:

Ngày nay hội nhập kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi châu lục, chi phối đời sống kinh tế mọi quốc gia. Hội nhập kinh tế quốc tế là hiện tượng xảy ra trong quan hệ giữa các quốc gia. Cách hiểu phổ biến nhất hiện nay về hội nhập kinh tế là xoá bỏ sự khác biệt kinh tế giữa những nền kinh tế thuộc các quốc gia khác nhau.

2.2. Bối cảnh quốc tế và khu vực liên quan tới chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta:

éại hội lần thứ VIII của éảng ðó xỏc ðịnh nhiệm vụ “mở rộng quan hệ kinh tế ðối ngoại, chủ ðộng tham gia cỏc tổ chức quốc tế và khu vực, củng cố và nõng cao vị thế nýớc ta trờn trýờng quốc tế”. éại hội lần thứ IX khẳng ðịnh chủ trýừng “phỏt huy cao ðộ nội lực, ðồng thời tranh thủ nguồn lực bờn ngoài và chủ ðộng hội nhập kinh tế quốc tế ðể phỏt triển nhanh, cú hiệu quả và bền vững”. Chủ trýừng hội nhập ðýợc ðề ra trong bối cảnh tỡnh hỡnh thế giới và khu vực diễn biến nhanh chúng, phức tạp, khú lýờng trýớc về chớnh trị, kinh tế, vón húa, xó hội và khoa học – kỹ thuật, với những ðặc ðiểm nổi bật sau :

2.2.1. Trong hừn một thập kỷ qua, kinh tế thế giới nhỡn chung phỏt triển khụng ổn ðịnh và khụng ðồng ðều, về tốc ðộ thấp hừn thập kỷ trýớc (trờn 2%/nóm so với 3,2%) ; ðó xảy ra mấy cuộc khủng hoảng lớn, sõu rộng hừn cả là cuộc khủng hoảng kinh tế – tài chớnh nổ ra nóm 1997 ; vị trớ cỏc nýớc và cỏc khu vực thay ðổi theo hýớng : kinh tế Mỹ phỏt triển nhanh và ổn ðịnh liờn tục trong nhiều nóm và ðến 2002 bắt ðầu suy giảm ; kinh tế Tõy Âu hiện khụng cũn phỏt triển nhanh nhý cỏc thập kỷ trýớc ; kinh tế Nhật suy thoỏi chýa cú lối ra ; cỏc nýớc thuộc Liờn Xụ trýớc ðõy và éụng Âu rừi vào tỡnh trạng suy thoỏi trầm trọng và kộo dài ; vài nóm gần ðõy ðó tóng trýởng týừng ðối khỏ ; trong khi ðú kinh tế Trung Quốc phỏt triển “ngoạn mục” ; éụng Á và éụng – Nam Á phỏt triển nhanh vào bậc nhất thế giới trong những thập kỷ trýớc, vừa qua ðó rừi vào suy thoỏi và nay ðang hồi phục ; Nam Á và nhất là chõu Phi vẫn chýa thoỏt khỏi tỡnh trạng trỡ trệ kộo dài ; kinh tế Mỹ La-tinh cú khỏ hừn song cũng khụng ổn ðịnh (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế ).

“Cỏch mạng khoa học và cụng nghệ tiếp tục phỏt triển với tốc ðộ ngày càng cao, tóng nhanh lực lýợng sản xuất, ðồng thời thỳc ðẩy quỏ trỡnh chuyển dịch cừ cấu kinh tế thế giới, quốc tế húa nền kinh tế và ðời sống xó hội”. Dýới tỏc ðộng của những chiều hýớng ðú, kinh tế thế giới trải qua những biến ðổi về chất, cỏc ngành cụng nghệ cao, ðặc biệt là những lĩnh vực cú hàm lýợng chất xỏm cao, nhất là cụng nghệ thụng tin và sinh học phỏt triển nhanh chúng làm thay ðổi sõu sắc cừ cấu sản xuất, tiờu dựng, trao ðổi… cũng nhý phýừng thức làm ón và cả sinh hoạt, giao lýu.

2.2.2. Xu thế toàn cầu húa và khu vực húa phỏt triển ngày càng nhanh

Vũng ðàm phỏn U-ru-goay kết thỳc, Hiệp ðịnh Ma-ra-kột ðýợc ký kết, Tổ chức Thýừng mại thế giới (WTO) ra ðời từ 01- 01-1995 thu hỳt tới 136 và nay là 144 quốc gia và lónh thổ, chiếm gần 100% kim ngạch buụn bỏn quốc tế, theo hýớng giảm mạnh hàng rào quan thuế và phi quan thuế, mở cửa thị trýờng hàng húa, ðầu tý, dịch vụ … Bờn cạnh sự ra ðời của WTO, xuất hiện rất nhiều tổ chức tiểu vựng, khu vực, liờn khu vực nhý cỏc tam, tứ giỏc phỏt triển, cỏc khu vực mậu dịch tự do (AFTA, NAFTA), những tổ chức liờn kết toàn chõu lục (EU) hoặc giữa cỏc chõu lục (APEC).

Cỏc nýớc lớn, nhỏ ðều dành ýu tiờn cho phỏt triển kinh tế, theo ðuổi chớnh sỏch kinh tế mở. Ngay những nýớc cú tiềm nóng và thị trýờng rộng lớn nhý Trung Quốc, Nga, Ấn éộ, Mỹ… và cả một số nýớc vốn “khộp kớn”, theo mụ hỡnh tự cung tự cấp cũng dần dần mở cửa, từng býớc hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Mặt khỏc, cộng ðồng thế giới ðứng trýớc nhiều vấn ðề toàn cầu : suy thoỏi mụi trýờng, bựng nổ dõn số, nghốo ðúi, cỏc bệnh tật hiểm nghốo, cỏc vấn ðề xó hội “xuyờn quốc gia”…, khụng một quốc gia riờng lẻ nào cú thể giải quyết ðýợc mà cần phải cú sự hợp tỏc ða phýừng.

Tỡnh hỡnh trờn làm nảy sinh và thỳc ðẩy xu thế hội nhập ðể phỏt triển. Trong xu thế chung ðú, cỏc nýớc cụng nghiệp phỏt triển, trýớc hết là Mỹ, do cú ýu thế về thị trýờng, nắm ðýợc tiến bộ khoa học – cụng nghệ, cú nền kinh tế phỏt triển cao, ðó ra sức thao tỳng, chi phối thị trýờng thế giới, ỏp ðặt ðiều kiện ðối với cỏc nýớc chậm phỏt triển hừn, thậm chớ dựng những biện phỏp thụ bạo nhý bao võy, cấm vận, trừng phạt, làm thiệt hại lợi ớch của cỏc nýớc ðang phỏt triển và chậm phỏt triển. Trýớc tỡnh hỡnh ðú, cỏc nýớc ðang phỏt triển ðó từng býớc tập hợp nhau lại, ðấu tranh chống chớnh sỏch cýờng quyền ỏp ðặt của Mỹ ðể bảo vệ lợi ớch của mỡnh vỡ một trật tự kinh tế quốc tế bỡnh ðẳng, cụng bằng. éiều ðú chứng tỏ xu thế hội nhập phản ỏnh cục diện vừa ðẩy mạnh hợp tỏc, vừa ðấu tranh khốc liệt.

2.2.3. Ở khu vực éụng-Nam Á ðó diễn ra nhiều biến ðổi sõu sắc.

Sau nhiều thập kỷ chiến tranh, ðối ðầu, éụng-Nam Á ðó cú hũa bỡnh, tuy cũn tiềm ẩn một số nhõn tố cú thể gõy bất ổn ðịnh, xu thế hợp tỏc ðể phỏt triển khụng ngừng gia tóng. Mặc dự trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế – tài chớnh trầm trọng thời gian 1997-1998, song ðõy vẫn là khu vực cú nhiều tiềm nóng do vị trớ ðịa – chớnh trị và ðịa – kinh tế của mỡnh, dung lýợng thị trýờng lớn, tài nguyờn phong phỳ, lao ðộng dồi dào, ðýợc ðào tạo tốt, cú quan hệ quốc tế rộng rói. (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

Toàn bộ tỡnh hỡnh trờn ðem lại nhiều thuận lợi to lớn, ðồng thời cũng ðặt ra nhiều thỏch thức gay gắt ðối với nýớc ta trong quỏ trỡnh phỏt triển ðất nýớc núi chung và quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế núi riờng.

2.3. Những kết quả đạt được khi Việt Nam tham gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Quỏ trỡnh hội nhập với nền kinh tế quốc tế, mở rộng kinh tế ðối ngoại thời gian qua ðó mang lại cho chỳng ta những kết quả quan trọng :

2.3.1. Chỳng ta ðó làm thất bại chớnh sỏch bao võy cấm vận, cụ lập nýớc ta của cỏc thế lực thự ðịch, tạo dựng ðýợc mụi trýờng quốc tế, khu vực thuận lợi cho cụng cuộc xõy dựng và bảo vệ Tổ quốc, nõng cao vị thế nýớc ta trờn chớnh trýờng và thýừng trýờng thế giới.

2.3.2. Khụng những chỳng ta ðó khắc phục ðýợc tỡnh trạng khủng hoảng thị trýờng do Liờn Xụ và hệ thống xó hội chủ nghĩa thế giới tan ró gõy nờn, mà cũn mở rộng ðýợc thị trýờng xuất nhập khẩu.

Trong quỏ trỡnh hội nhập, chỳng ta ðó nhanh chúng mở rộng xuất nhập khẩu, thỳc ðẩy sản xuất trong nýớc phỏt triển, tạo thờm việc làm, tóng thu ngõn sỏch. Nếu nóm 1990 kim ngạch xuất khẩu mới ðạt 2,404 tỷ USD và nhập khẩu 2,752 tỷ USD thỡ nóm 2001, kim ngạch xuất khẩu ðó ðạt 15,1 tỷ USD (nếu tớnh cả dịch vụ thỡ ðạt 17,6 tỷ USD, tóng trung bỡnh trờn 20% mỗi nóm, cú nóm tóng 30% ; riờng nóm 2001 do ảnh hýởng của tỡnh hỡnh kinh tế khú khón trờn thế giới và ở khu vực và giỏ cả cỏc mặt hàng xuất khẩu chủ yếu giảm mạnh, nờn xuất khẩu chỉ tóng gần 5%.

2.3.3. Thu hỳt ðýợc một nguồn lớn ðầu tý trực tiếp của nýớc ngoài (FDI), bổ sung cho nguồn vốn trong nýớc, kết hợp nội lực với ngoại lực, tạo ðýợc những thành tựu kinh tế to lớn, quan trọng.

Thỏng 12-1987, chỳng ta ðó ban hành Luật éầu tý trực tiếp nýớc ngoài. Từ ðú ðến nay ðó thu hỳt ðýợc trờn 42 tỷ USD vốn ðầu tý, với trờn 3 000 dự ỏn, ðó thực hiện khoảng 21 tỷ USD trong số ðú. Nguồn ðầu tý trực tiếp của nýớc ngoài giữ một vị trớ quan trọng trong nền kinh tế nýớc ta : gần 30% vốn ðầu tý xó hội, 35% giỏ trị sản xuất cụng nghiệp, 20% xuất khẩu, giải quyết việc làm cho khoảng 40 vạn lao ðộng trực tiếp và hàng chục vạn lao ðộng giỏn tiếp.

2.3.4. Tranh thủ ðýợc nguồn viện trợ phỏt triển chớnh thức (ODA) ngày càng lớn, ðồng thời giảm ðỏng kể nợ nýớc ngoài. (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

Từ nóm 1993, hằng nóm ðều cú hội nghị cỏc nhà tài trợ cho nýớc ta gồm một số nýớc và một số ðịnh chế tài chớnh – tiền tệ quốc tế. Cho ðến nay, cỏc nhà tài trợ ðó cam kết dành cho nýớc ta gần 20 tỷ USD, chủ yếu là cho vay ýu ðói với lói suất từ 0,75% ðến 2,5% tựy theo mỗi ðối tỏc ; một phần là viện trợ khụng hoàn lại.

2.3.5. Tiếp thu khoa học và cụng nghệ, kỹ nóng quản lý, góp phần đào tạo một ðội ngũ cỏn bộ quản lý và cỏn bộ kinh doanh nóng ðộng, sỏng tạo.

Quỏ trỡnh hội nhập vào nền kinh tế quốc tế ðó tạo cừ hội ðể Việt Nam tiếp cận với những thành quả của cuộc cỏch mạng khoa học – cụng nghệ ðang phỏt triển mạnh mẽ trờn thế giới. Nhiều cụng nghệ và dõy chuyền sản xuất hiện ðại ðýợc sử dụng ðó tạo nờn býớc phỏt triển mới trong cỏc ngành sản xuất. éồng thời, thụng qua cỏc dự ỏn liờn doanh hợp tỏc với nýớc ngoài, cỏc doanh nghiệp Việt Nam ðó tiếp nhận ðýợc nhiều kinh nghiệm quản lý tiờn tiến.

2.3.6. Từng býớc ðýa hoạt ðộng của cỏc doanh nghiệp và cả nền kinh tế vào mụi trýờng cạnh tranh, thỳc ðẩy chuyển dịch cừ cấu kinh tế, nõng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

 

Trong quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng kinh tế ðối ngoại, nhiều doanh nghiệp ðó nỗ lực đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý, nâng cao năng suất và chất lýợng, khụng ngừng výừn lờn trong cạnh tranh ðể tồn tại và phỏt triển ; khả nóng cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp ðó ðýợc nõng lờn ; ðó cú hàng tróm doanh nghiệp ðạt tiờu chuẩn

ISO-9000. Một tý duy mới, một nếp làm ón mới, lấy hiệu quả sản xuất và kinh doanh làm thýớc ðo, một ðội ngũ cỏc nhà doanh nghiệp mới nóng ðộng, sỏng tạo cú kiến thức quản lý đang hỡnh thành.

2.4. Những mặt yếu kém và tồn tại khi Việt Nam tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Tuy nhiờn, qua quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế, chỳng ta cũng bộc lộ nhiều mặt yếu kộm :

2.4.1. Chủ trýừng hội nhập kinh tế quốc tế ðó ðýợc khẳng ðịnh trong nhiều nghị quyết của éảng và vón kiện của Nhà nýớc và trờn thực tế ðó ðýợc thực hiện từng býớc, nhýng nhận thức về nội dung, býớc ði, lộ trỡnh hội nhập cũn giản ðừn ; cỏc ngành, cỏc cấp và khỏ ðụng cỏn bộ chýa nhận thức ðầy ðủ những thỏch thức và cừ hội ðể từ ðú cú kế hoạch chủ ðộng výừn lờn výợt qua thỏch thức, nắm bắt thời cừ ðể phỏt triển ; khụng ớt chủ trýừng, cừ chế, chớnh sỏch chậm ðýợc ðổi mới cho phự hợp với yờu cầu hội nhập.

2.4.2. Cụng tỏc hội nhập kinh tế quốc tế mới ðýợc triển khai chủ yếu ở cỏc cừ quan Trung ýừng và một số thành phố lớn, sự tham gia của cỏc ngành, cỏc cấp, của cỏc doanh nghiệp cũn yếu và chýa ðồng bộ. Vỡ vậy, chýa tạo ðýợc sức mạnh tổng hợp cần thiết bảo ðảm cho quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế ðạt hiệu quả cao.

2.4.3. Chýa hỡnh thành ðýợc một kế hoạch tổng thể và dài hạn về hội nhập kinh tế quốc tế, một lộ trỡnh hợp lý thực hiện cỏc cam kết quốc tế.

2.4.4. Nhiều doanh nghiệp cũn ớt hiểu biết về thị trýờng thế giới và luật phỏp quốc tế, nóng lực quản lý kộm, trỡnh ðộ cụng nghệ cũn lạc hậu, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả nóng cạnh tranh cũn yếu, tý týởng ỷ lại, trụng chờ vào sự bao cấp và bảo hộ của Nhà nýớc cũn nặng.

2.4.5. Mụi trýờng kinh doanh ở nýớc ta tuy ðó ðýợc cải thiện ðỏng kể song chýa thật thụng thoỏng : hệ thống luật phỏp cũn thiếu, chýa ðồng bộ, chýa ðủ rừ ràng và nhất quỏn ; kết cấu hạ tầng phỏt triển chậm ; trong bộ mỏy hành chớnh cũn nhiều biểu hiện của bệnh quan liờu và tệ tham nhũng, trỡnh ðộ nghiệp vụ yếu kộm, nguồn nhõn lực chýa ðýợc ðào tạo ðến nừi ðến chốn. (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

2.4.6. éội ngũ cỏn bộ làm cụng tỏc kinh tế ðối ngoại cũn thiếu và yếu ; tổ chức chỉ ðạo chýa sỏt và kịp thời ; cỏc cấp, cỏc ngành chýa quan tõm chỉ ðạo và tạo ðiều kiện cho cỏc doanh nghiệp chuẩn bị tham gia hội nhập. éõy là nguyờn nhõn sõu xa của những yếu kộm, khuyết ðiểm trong hợp tỏc kinh tế với nýớc ngoài.

2.5. Mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế có mối liên hệ khăng khít, biện chứng với nhau. Trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế đã trở thành một xu thế khách quan, chi phối sự phát triển của các nước trên thế giới, để phát triển bền vững, hiệu quả mỗi quốc gia phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đồng thời thực hiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Có xây dựng được nền kinh tế độc lập tự chủ thì mới tạo được cơ sở kinh tế, cơ sở vật chất – kỹ thuật của chế độ chính trị độc lập, tự chủ. Độc lập tự chủ về kinh tế là nền tảng vật chất để đảm bảo cho sự độc lập tự chủ, bền vững về chính trị. Thực tế nhiều nước cho thấy không thể có độc lập tự chủ về chính trị nếu bị lệ thuộc về kinh tế.

Có lẽ sau khi nghiên cứu kỹ đề tài chúng ta có thể nhận ra rằng không thể có độc lập tự chủ khi không có hội nhập kinh tế quốc tế, giữa chúng có mối liên hệ biện chứng với nhau. Chỉ có xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ chúng ta mới có đầy đủ tư cách và tự lực để chủ động hội nhập đúng hướng và có hiệu quả và ngược lại chỉ có chủ động hội nhập kinh tế quốc tế chúng ta mới nhanh chóng bổ sung cho nội lực còn khiếm khuyết thiếu hụt rút ngắn con đường phát triển nhằm không ngừng tự hoàn thiện mình để giữ vững nền độc lập tự chủ. Hơn nữa chúng ta chủ động hội nhập chính là chúng ta chủ động bảo vệ và quyết tâm bảo vệ bằng được mục tiêu độc lập tự chủ trong phát triển. Độc lập tự chủ để mở cửa chủ động hội nhập để bảo vệ độc lập tự chủ. Mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế là mối quan hệ tương hỗ, có tính biện chứng; hội nhập càng chất lượng thì độc lập tự chủ càng cao. Độc lập tự chủ càng cao thì càng có điều kiện chủ động, tích cực hội nhập. Việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ hiện nay không hề mâu thuẫn với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và xu thế toàn cầu hoá kinh tế. (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

  1. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ

1.1. Mục tiêu: phấn đấu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong phát triển kinh tế thị trường và chủ động mở cửa hội nhập có hiệu quả với nền kinh tế thế giới; tích cực tham gia vào sự giao lưu, hợp tác, phân công lao động qốc tế, trên cơ sở phát huy tốt nhất nội lực, lợi thế so sánh của quốc gia để cạnh tranh có hiệu quả trên thương trường quốc tế.

1.2. Một số điều kiện để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ

Một là, có đư­ờng lối, chính sách độc lập tự chủ về phát triển kinh tế – xã hội theo định h­ớng xã hội chủ nghĩa. Kinh nghiệm phát triển của thế giới rất phong phú, có giá trị tham khảo đối với n­ớc ta, song không thể áp dụng máy móc, rập khuôn, giáo điều mà cần tính tới điều kiện, hoàn cảnh cụ thể và lợi ích của n­ớc ta. Hơn nữa, nếu thiếu độc lập tự chủ về đ­ờng lối hoặc để phụ thuộc vào sự áp đặt đ­ờng lối và chính sách từ bên ngoài thì sẽ dẫn tới những tai hại khó l­ờng. Đây là một bài học lớn mà chúng ta đã tổng kết và khẳng định.

Hai là, phải có thực lực kinh tế đủ mạnh, không chỉ có tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ, mà còn phải có cơ sở vật chất – kỹ thuật đủ mạnh:

– Giá trị sản xuất trong n­ớc đáp ứng đ­ợc đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và có mức tích lũy ngày càng cao từ nội bộ nền kinh tế. Trong những năm chiến tranh tr­ớc đây, cho đến hết thập kỷ 80 của thế kỷ tr­ớc, nền kinh tế n­ớc ta ch­a thực hiện đ­ợc tái sản xuất mở rộng xã hội, mà một phần của quỹ tiêu dùng xã hội và toàn bộ quỹ tích lũy vẫn còn phải dựa vào viện trợ của bên ngoài. Từ thập kỷ 90 đến nay, nền kinh tế đã bắt đầu thoát ra khỏi tình trạng đó và đ­ợc cải thiện khá nhanh, đến năm 2000 đã có mức tích lũy khoảng 27% GDP, trong đó tích lũy từ nội bộ gần 20%. Đây là một điều kiện rất quan trọng để đẩy mạnh CNH, HĐH, bảo đảm độc lập tự chủ về kinh tế. Không có nguồn vốn này thì không thể tiếp nhận và phát huy nguồn vốn bên ngoài. Tuy nhiên, so với những n­ớc đang phát triển ở thời kỳ tăng tốc đã có mức tích lũy tới 35 – 40% nh­ Hàn Quốc, Trung Quốc và một số n­ớc Đông – Nam Á, thì trong thời kỳ tới, chúng ta còn phải nâng mức tích lũy này lên cao hơn, đến hơn 30%. Mặt khác, vẫn phải bảo đảm có mức tăng cần thiết quỹ tiêu dùng xã hội hằng năm (khoảng 5%/năm) để tiếp tục cải thiện từng b­ớc đời sống của nhân dân. (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

– Có thể chế kinh tế – xã hội bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, có hiệu quả và sức cạnh tranh. Trong mô hình CNH mới hiện nay, vấn đề xây dựng cơ cấu kinh tế theo h­ớng ngày càng có sức cạnh tranh cao hơn, có hiệu quả lớn hơn là một yếu tố quan trọng hàng đầu. Thực tế cho thấy, trong cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ vừa qua, n­ớc nào có sức cạnh tranh cao hơn thì sẽ có sức chịu đựng và hạn chế đ­ợc tác động và khủng hoảng nhiều hơn (nh­ Xin-ga-po,…) Sức cạnh tranh đó phụ thuộc vào việc phát huy những lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh về các mặt: con ng­ời và nguồn nhân lực, vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là việc vận dụng những yếu tố tiến bộ khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, tổ chức và quản lý… dựa trên một cơ cấu kinh tế hợp lý, phù hợp nhu cầu của thị tr­ờng trong n­ớc và thị tr­ờng quốc tế. Cơ cấu kinh tế này phải luôn luôn đ­ợc hoàn chỉnh, nâng cấp, gắn với một cơ cấu công nghệ ngày càng tiến bộ, tạo ra và phát triển năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ của đất n­ớc. Cho đến nay, việc tạo dựng một cơ cấu kinh tế, tr­ớc hết là cơ cấu ngành kinh tế và gây dựng một năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ nh­ thế để bảo đảm cho sự độc lập tự chủ vững chắc về kinh tế của n­ớc ta, còn ở giai đoạn khởi đầu.

– Có kết cấu hạ tầng ngày càng hiện đại và một số ngành công nghiệp nặng then chốt. Kết cấu hạ tầng là nền tảng vật chất cơ bản của nền kinh tế và xã hội. Chúng ta phải chăm lo xây dựng từng b­ớc cả kết cấu hạ tầng kinh tế (giao thông, điện lực, b­u chính viễn thông, thủy lợi, cấp – thoát n­ớc…) và kết cấu hạ tầng xã hội (tr­ờng học, bệnh viện, cơ sở nghiên cứu khoa học, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao…) Yêu cầu về lĩnh vực này thật sự to lớn, dù là ở mức tối thiểu, để tạo điều kiện tiền đề cho sự phát triển. Do đó, phải khẩn tr­ơng xây dựng có hiệu agóp phần đạt mục tiêu sớm v­ợt qua tình trạng kém phát triển.

Sức mạnh kinh tế của n­ớc ta chủ yếu và về lâu dài phải dựa vào sức mạnh của nền công nghiệp. Trong nền công nghiệp này, cần thiết và có thể phát triển một số ngành công nghiệp nặng có tính chất nền tảng để tạo sức mạnh công nghiệp quốc gia. Phải có cơ sở công nghiệp then chốt để sản xuất t­ liệu sản xuất quan trọng đáp ứng nhu cầu trang bị cho các ngành kinh tế và quốc phòng.

Ba là, giữ vững ổn định kinh tế tài chính vĩ mô, bảo đảm an ninh l­ơng thực, an toàn năng l­ợng, môi tr­ờng…

Về kinh tế – tài chính: trong quá trình phát triển, cần luôn luôn duy trì các cân đối kinh tế – tài chính vĩ mô thông qua công tác kế hoạch hóa đúng đắn và điều hành chặt chẽ, nhạy bén các hoạt động ở tầm vĩ mô và có tính chiến l­ợc, xây dựng và vận hành một hệ thống tài chính – tiền tệ lành mạnh. Một vấn đề cần đặc biệt coi trọng là phải có một l­ợng dự trữ ngoại tệ cần thiết để bảo đảm an toàn cho các dịch vụ trả nợ đến hạn, dự phòng ứng phó với những thâm hụt về cán cân thanh toán quốc tế và những biến động bất th­ờng của thị tr­ờng tài chính, tiền tệ trong n­ớc và ngoài n­ớc.

Về an ninh l­ơng thực quốc gia: n­ớc ta có dân số đông thứ hai khu vực Đông – Nam Á, thứ 13 trên thế giới, gần 80% số dân c­ sống ở nông thôn và chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Do đó vấn đề bảo đảm an ninh l­ơng thực trong cả n­ớc và trên từng vùng lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và lâu dài để giữ vững ổn định kinh tế – xã hội và tạo tiền đề đẩy mạnh CNH, HĐH. An ninh l­ơng thực không có nghĩa là tự cấp tự túc trong từng địa bàn hẹp, là sản xuất l­ơng thực với bất cứ giá nào mà không tính hiệu quả so sánh, do đó phải làm tốt việc điều chuyển l­ơng thực giữa các vùng và có dự trữ quốc gia đủ về l­ơng thực. Cần có quy hoạch về sử dụng đất cho sản xuất l­ơng thực và có chính sách về giá l­ơng thực khuyến khích và bảo đảm lợi ích của ng­ời sản xuất.

Về an toàn năng l­ợng: Dù sự phát triển của lực l­ợng sản xuất, sự văn minh của cuộc sống con ng­ời thay đổi rất nhanh, năng l­ợng vẫn giữ vị trí đặc biệt và không thể thiếu đ­ợc. N­ớc ta có tiềm năng t­ơng đối khá về năng l­ợng, cả dầu khí, thủy điện, than…, có điều kiện để phát triển mạnh và cung ứng đủ cho nền kinh tế và đời sống nhân dân, còn tạo đ­ợc nguồn xuất khẩu quan trọng. Trong việc bảo đảm an toàn năng l­ợng, cùng với việc đẩy mạnh khai thác dầu khí, phát triển lọc dầu và chế biến dầu, phát triển nhanh điện năng đi tr­ớc và khẩn tr­ơng thực hiện điện khí hóa trong cả n­ớc.

Điều cơ bản để có nền kinh tế độc lập tự chủ có thực lực kinh tế đủ mạnh thì n­ớc ta phải trở thành một n­ớc công nghiệp theo h­ớng hiện đại. Vì vậy, đẩy mạnh CNH, HĐH là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân ta trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở n­ớc ta. (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

  1. ĐƯỜNG LỐI HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

2.1. Mục tiờu của hội nhập kinh tế Quốc tế

Chủ ðộng hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trýờng, tranh thủ thờm vốn, cụng nghệ, kiến thức quản lý để đẩy mạnh cụng nghiệp húa, hiện ðại húa theo ðịnh hýớng xó hội chủ nghĩa, thực hiện dõn giàu, nýớc mạnh, xó hội cụng bằng, dõn chủ, vón minh, trýớc mắt là thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ nờu ra trong Chiến lýợc phỏt triển kinh tế – xó hội nóm 2001 – 2010 và Kế hoạch 5 nóm 2001 – 2005.

2.2. Những quan ðiểm chỉ ðạo trong quỏ trỡnh hội nhập.

2.2.1. Quỏn triệt chủ trýừng ðýợc xỏc ðịnh tại éại hội IX là : “Chủ ðộng hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phỏt huy tối ða nội lực, nõng cao hiệu quả hợp tỏc quốc tế, bảo ðảm ðộc lập, tự chủ và ðịnh hýớng xó hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ớch dõn tộc ; an ninh quốc gia, giữ gỡn bản sắc vón húa dõn tộc, bảo vệ mụi trýờng”.

2.2.2. Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dõn ; trong quỏ trỡnh hội nhập cần phỏt huy mọi tiềm nóng và nguồn lực của cỏc thành phần kinh tế, của toàn xó hội, trong ðú kinh tế nhà nýớc giữ vai trũ chủ ðạo.

2.2.3. Hội nhập kinh tế quốc tế là quỏ trỡnh vừa hợp tỏc, vừa ðấu tranh và cạnh tranh, vừa cú nhiều cừ hội, vừa khụng ớt thỏch thức, do ðú cần tỉnh tỏo, khụn khộo và linh hoạt trong việc xử lý tớnh hai mặt của hội nhập tựy theo ðối týợng, vấn ðề, trýờng hợp, thời ðiểm cụ thể ; vừa phải ðề phũng tý týởng trỡ trệ, thụ ðộng, vừa phải chống tý týởng giản ðừn, nụn núng.

2.2.4. Nhận thức ðầy ðủ ðặc ðiểm nền kinh tế nýớc ta, từ ðú ðề ra kế hoạch và lộ trỡnh hợp lý, vừa phự hợp với trỡnh ðộ phỏt triển của ðất nýớc, vừa ðỏp ứng cỏc quy ðịnh của cỏc tổ chức kinh tế quốc tế mà nýớc ta tham gia ; tranh thủ những ýu ðói dành cho cỏc nýớc ðang phỏt triển và cỏc nýớc cú nền kinh tế chuyển ðổi từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trýờng.

2.2.5. Kết hợp chặt chẽ quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế với yờu cầu giữ vững an ninh, quốc phũng, thụng qua hội nhập ðể tóng cýờng sức mạnh tổng hợp của quốc gia, nhằm củng cố chủ quyền và an ninh ðất nýớc, cảnh giỏc với những mýu toan thụng qua hội nhập ðể thực hiện ý đồ “diễn biến hũa bỡnh” ðối với nýớc ta. (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

2.3. Một số nhiệm vụ cụ thể trong quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế

2.3.1 – Tiến hành rộng rói cụng tỏc tý týởng, tuyờn truyền, giải thớch trong cỏc tổ chức ðảng, chớnh quyền, ðoàn thể, trong cỏc doanh nghiệp và cỏc tầng lớp nhõn dõn ðể ðạt ðýợc nhận thức và hành ðộng thống nhất và nhất quỏn về hội nhập kinh tế quốc tế, coi ðú là nhu cầu vừa bức xỳc, vừa cừ bản và lõu dài của nền kinh tế nýớc ta, nõng cao niềm tin vào khả nóng và quyết tõm của nhõn dõn ta chủ ðộng hội nhập kinh tế quốc tế.

2.3.2 – Cón cứ vào Nghị quyết của éại hội IX, Chiến lýợc phỏt triển kinh tế – xó hội 2001 – 2010 cũng nhý cỏc quy ðịnh của cỏc tổ chức kinh tế quốc tế mà nýớc ta tham gia, xõy dựng chiến lýợc tổng thể về hội nhập với một lộ trỡnh cụ thể ðể cỏc ngành, cỏc ðịa phýừng, cỏc doanh nghiệp khẩn trýừng sắp xếp lại và nõng cao hiệu quả sản xuất, nõng cao hiệu quả và khả nóng cạnh tranh, bảo ðảm cho hội nhập cú hiệu quả. Trong khi hỡnh thành chiến lýợc hội nhập, cần ðặc biệt quan tõm bảo ðảm sự phỏt triển của cỏc ngành dịch vụ nhý tài chớnh, ngõn hàng, viễn thụng… là những lĩnh vực quan trọng mà ta cũn yếu kộm.

2.3.3 – Chủ ðộng và khẩn trýừng chuyển dịch cừ cấu kinh tế, ðổi mới cụng nghệ và trỡnh độ quản lý để nâng cao khả năng cạnh tranh, phát huy tối đa lợi thế so sánh của nýớc ta, ra sức phấn ðấu khụng ngừng nõng cao chất lýợng, hạ giỏ thành sản phẩm và dịch vụ, bắp kịp sự thay ðổi nhanh chúng trờn thị trýờng thế giới, tạo ra những ngành, những sản phẩm mũi nhọn ðể hàng húa và dịch vụ của ta chiếm lĩnh thị phần ngày càng lớn trong nýớc cũng nhý trờn thế giới, ðỏp ứng nhu cầu của sự nghiệp cụng nghiệp húa, hiện ðại húa ðất nýớc.

Tiến hành ðiều tra, phõn loại, ðỏnh giỏ khả nóng cạnh tranh của từng sản phẩm, từng dịch vụ, từng doanh nghiệp, từng ðịa phýừng ðể cú biện phỏp thiết thực nhằm nõng cao hiệu quả và tóng cýờng khả nóng cạnh tranh. Gắn quỏ trỡnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ýừng 3 khúa IX về tiếp tục sắp xếp, ðổi mới, phỏt triển và nõng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nýớc với quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong quỏ trỡnh hội nhập cần quan tõm tranh thủ những tiến bộ mới của khoa học, cụng nghệ ; khụng nhập khẩu những cụng nghệ lạc hậu, gõy ụ nhiễm mụi trýờng.

éi ðụi với việc nõng cao khả nóng cạnh tranh của cỏc sản phẩm và dịch vụ, của cỏc doanh nghiệp, cần ra sức cải thiện mụi trýờng kinh doanh, khả nóng cạnh tranh quốc gia thụng qua việc khẩn trýừng ðổi mới và xõy dựng ðồng bộ hệ thống phỏp luật phự hợp với ðýờng lối của éảng, với thụng lệ quốc tế, phỏt triển mạnh kết cấu hạ tầng ; ðẩy mạnh cụng cuộc cải cỏch hành chớnh nhằm xõy dựng bộ mỏy nhà nýớc trong sạch về phẩm chất, vững mạnh về chuyờn mụn.

2.3.4 – Tớch cực tạo lập ðồng bộ cừ chế quản lý nền kinh tế thị trýờng ðịnh hýớng xó hội chủ nghĩa ; thỳc ðẩy sự hỡnh thành, phỏt triển và từng býớc hoàn thiện cỏc loại hỡnh thị trýờng hàng húa, dịch vụ, lao ðộng, khoa học – cụng nghệ, vốn, bất ðộng sản… ; tạo mụi trýờng kinh doanh thụng thoỏng, bỡnh ðẳng cho mọi thành phần kinh tế, tiếp tục ðổi mới cỏc cụng cụ quản lý kinh tế của Nhà nýớc ðối với nền kinh tế, ðặc biệt chỳ trọng ðổi mới và củng cố hệ thống tài chớnh, ngõn hàng. (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )

2.3.5 – Cú kế hoạch cụ thể ðẩy mạnh cụng tỏc ðào tạo nguồn nhõn lực vững vàng về chớnh trị, kiờn ðịnh mục tiờu ðộc lập dõn tộc và chủ nghĩa xó hội, cú ðạo ðức trong sỏng, tinh thụng nghiệp vụ và ngoại ngữ, cú tỏc phong cụng nghiệp và tinh thần kỷ luật cao. Trong phỏt triển nguồn nhõn lực theo những tiờu chuẩn chung núi trờn, cần chỳ trọng ðào tạo ðội ngũ cỏn bộ, quản lý và kinh doanh hiểu biết sõu về luật phỏp quốc tế và nghiệp vụ chuyờn mụn, nắm bắt nhanh những chuyển biến trờn thýừng trýờng quốc tế ðể ứng xử kịp thời, nắm ðýợc kỹ nǎng thýừng thuyết và cú trỡnh ðộ ngoại ngữ tốt. Bờn cạnh ðú cần hết sức coi trọng việc ðào tạo ðội ngũ cụng nhõn cú trỡnh ðộ tay nghề cao.

Cựng với việc ðào tạo nhõn lực cần cú chớnh sỏch thu hỳt, bảo vệ và sử dụng nhõn tài ; bố trớ, sử dụng cỏn bộ ðỳng với ngành nghề ðýợc ðào tạo và với sở trýờng nóng lực của từng ngýời.

2.3.6- Kết hợp chặt chẽ hoạt ðộng chớnh trị ðối ngoại với kinh tế ðối ngoại.

Cũng nhý trong lĩnh vực chớnh trị ðối ngoại, trong lĩnh vực kinh tế ðối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cần giữ vững ðýờng lối ðộc lập tự chủ, thực hiện ða phýừng húa, ða dạng húa thị trýờng và ðối tỏc, tham gia rộng rói cỏc tổ chức quốc tế. Cỏc hoạt ðộng ðối ngoại song phýừng và ða phýừng cần hýớng mạnh vào việc phục vụ ðắc lực nhiệm vụ mở rộng quan hệ kinh tế ðối ngoại, chủ ðộng hội nhập kinh tế quốc tế. Tớch cực tham gia ðấu tranh vỡ một hệ thống quan hệ kinh tế quốc tế bỡnh ðẳng, cụng bằng, cựng cú lợi, bảo ðảm lợi ớch của cỏc nýớc ðang phỏt triển và chậm phỏt triển.

Cỏc cừ quan ðại diện ngoại giao ở nýớc ngoài cần coi việc phục vụ cụng cuộc xõy dựng và phỏt triển kinh tế của ðất nýớc là một nhiệm vụ hàng ðầu.

2.3.7 – Gắn kết chủ trýừng hội nhập kinh tế quốc tế với nhiệm vụ củng cố an ninh quốc phũng ngay từ khõu hỡnh thành kế hoạch, xõy dựng lộ trỡnh cũng nhý trong quỏ trỡnh thực hiện, nhằm làm cho hội nhập khụng ảnh hýởng tiờu cực tới nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn xó hội ; mặt khỏc, cỏc cừ quan quốc phũng và an ninh cần cú kế hoạch chủ ðộng hỗ trợ tạo mụi trýờng thuận lợi cho quỏ trỡnh hội nhập.

2.3.8 – Tớch cực tiến hành ðàm phỏn ðể gia nhập Tổ chức Thýừng mại thế giới (WTO) theo cỏc phýừng ỏn và lộ trỡnh hợp lý, phự hợp với hoàn cảnh của nýớc ta là một nýớc ðang phỏt triển ở trỡnh ðộ thấp và ðang trong quỏ trỡnh chuyển ðổi cừ chế kinh tế. Gắn kết quỏ trỡnh ðàm phỏn với quỏ trỡnh ðổi mới mọi mặt hoạt ðộng kinh tế ở trong nýớc.

2.3.9 – Kiện toàn Uủy ban quốc gia về hợp tỏc kinh tế quốc tế ðủ nǎng lực và thẩm quyền giỳp Thủ týớng Chớnh phủ tổ chức, chỉ ðạo cỏc hoạt ðộng về hội nhập kinh tế quốc tế. (Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế )


Tiểu luận: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế , dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học đại cương : còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận, nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562

Contact Me on Zalo