Tiểu luận: Văn hóa chính trị Việt Nam trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Văn hóa chính trị Việt Nam trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Chính trị học được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Văn hóa chính trị Việt Nam và tiểu luận về việc ứng phó với đại dịch COVID-19 trên chuyên mục tiểu luận Chính trị học.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Chính trị học nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


Phần 1. Phần lý luận: Văn hóa chính trị Việt Nam trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19)

1.1: Khái niệm văn hóa

Văn hóa chính trị là một bộ phận hữu cơ của văn hóa nói chung. Vì vậy, để hiểu được văn hóa chính trị, trước hết, cần có một quan niệm thống nhất về văn hóa.

Văn hóa là một khái niệm phức tạp và đa nghĩa, gắn liền con người với đời sống xã hội loài người. Từ lâu, văn hóa đã trở thành lĩnh vực nghiên cứu của nhiều ngành khoa học. Hiện nay, đã và đang tồn tại rất nhiều các định nghĩa khác nhau về văn hóa.

Theo F. Boas định nghĩa “Văn hóa là tổng thể các phản ứng tinh thần, thể chất và những hoạt động định hình nên hành vi của cá nhân cấu thành nên một nhóm người, vừa có tính tập thể, vừa có tính cá nhân trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên của họ, với những nhóm người khác, với những thành viên trong nhóm và của chính các thành viên này với nhau”. Theo định nghĩa này, mối quan hệ giữa cá nhân, tập thể và môi trường là quan trọng trong việc hình thành văn hóa của con người.

Hồ Chí Minh cho rằng “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặt ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”. Với cách hiểu này, văn hóa sẽ bao gồm toàn bộ những gì do con người sáng tạo và phát minh ra.

Nhìn chung, các định nghĩa về văn hóa hiện nay rất đa dạng. Mỗi định nghĩa đề cập đến những dạng thức hoặc những lĩnh vực khác nhau trong văn hóa. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, nhóm sẽ đưa ra một định nghĩa chung nhất dựa trên cơ sở những định nghĩa trên: Văn hóa là tổng hợp những giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra trong quá trình lao động nhằm phục vụ mục đích cuộc sống con người.

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

1.2: Khái niệm chính trị

Theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin: Chính trị là lợi ích, là quan hệ lợi ích, là đấu tranh giai cấp trước hết vì lợi ích giai cấp. Cái căn bản nhất của chính trị là việc tổ chức quyền lực nhà nước, là sự tham gia vào công việc nhà nước, là định hướng cho nhà nước, xác định hình thức, nội dung nhiệm vụ của nhà nước. Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế. Đồng thời, chính trị không thể không chiếm vị trí hàng đầu so với kinh tế. Chính trị là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm nhất, liên quan tới vận mệnh hàng triệu người. Giải quyết những vấn đề chính trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Chúng ta có thể hiểu chung nhất về chính trị đó chính là: Chính trị là hoạt động trong lĩnh vực quan hệ giữa các giai cấp, cũng như các dân tộc và quốc gia với vấn đề giành, giữ, tổ chức và sử dụng quyền lực Nhà nước; là sự tham gia của nhân dân vào công việc nhà nước và xã hội, hoạt động chính trị thực tiễn của giai cấp, các đảng phái chính trị, các nhà nước nhằm tìm kiếm những khả năng thực hiện đường lối và những mục tiêu đã đề ra nhằm thỏa mãn lợi ích.

1.3: Khái niệm văn hóa chính trị

Văn hóa chính trị chỉ xuất hiện với tư cách là một lĩnh vực nghiên cứu độc lập từ những năm 1950, gắn với công trình nghiên cứu của những nhà chính trị học Mỹ. Trong bài “Các hệ thống chính trị so sánh” đăng trên tạp trí chính trị học số 8-1956, Almond đã đề xuất thuật ngữ “văn hóa chính trị” dùng để phân tích, so sánh các chế độ chính trị. Ông đưa ra hai giải thích về khái niệm văn hóa chính trị. Văn hóa chính trị không hoàn toàn thống nhất với một hệ thống chính trị, hoặc một xã hội đã cho, là loại hình nhận thức định hướng chính trị có thể, hoặc nói chung thường vượt ra ngoài giới hạn của hệ thống chính trị(Tiểu luận: Văn hóa chính trị Việt Nam trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19)

Văn hóa chính trị cũng khác với văn hóa nói chung, tuy chúng luôn có mối quan hệ với nhau. Theo ông: “Văn hóa chính trị gồm các yếu tố nhận thức, tình cảm, giá trị. Nó hàm chứa nhận thức và ý kiến, quan niệm giá trị và tình cảm đối với chính trị”.

Trong cuốn “Bách khoa toàn thư khoa học xã hội quốc tế” (1961), Pye-nhà chính trị học Mỹ đã đưa ra định nghĩa: “Văn hóa chính trị là một hệ thống thái độ, niềm tin và tình cảm; nó đem lại ý nghĩa và trật tự cho quá trình chính trị; nó đưa ra tiền đề cơ bản và quy tắc chế ước hành vi của hệ thống chính trị; nó bao gồm lý tưởng chính trị và quy phạm vận hành của một chính thể. Bởi vậy, văn hóa chính trị là biểu hiện hình thức tập hợp tâm lý xã hội và góc độ chủ quan; một loại văn hóa chính trị vừa là lịch sử tập thể của một hệ thống chính trị, lại vừa là sản phẩm của lịch sử đời sống của các cá thể trong hệ thống đó; do đó, nó bắt rễ sâu xa trong lịch sử các sự kiện chung và lịch sử cá nhân”.

Theo tập bài giảng Chính trị học đại cương của 2 tác giả Lê Văn Cảnh và Bùi Trọng Tài: “Văn hóa chính trị là một lĩnh vực, một biểu hiện đặc biệt của văn hóa loài người trong xã hội có giai cấp, văn hóa chính trị được hiểu là trình độ phát triển của con người thể hiện ở trình độ hiểu biết về chính trị, trình độ tổ chức hệ thống tổ chức quyền lực theo một chuẩn giá trị xã hội nhất định nhằm điều hòa các quan hệ lợi ích giữa các giai cấp và bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền, phù hợp với xu thế phát triển và tiến bộ xã hội.”

1.4: Văn hóa chính trị và các chiều cạnh của nó

Văn hóa chính trị của mỗi quốc gia mang những đặc trưng riêng, và để nhận diện nó, các nghiên cứu văn hóa chính trị thường tập trung vào các chiều cạnh cụ thể, đồng thời nhấn mạnh đến mức độ của nó. Các nghiên cứu văn hóa chính trị tiêu biểu gần đây đều sử dụng các chiều cạnh nhằm xác định đặc trưng văn hóa chính trị của một quốc gia. Theo đó, các chiều cạnh được đề cập như: Chủ nghĩa tượng đài; Chủ nghĩa tập thể; Tinh thần đồng thuận; Tinh thần hợp tác; Tâm lý tránh sự bất định,… của Inglehart và Schwartz dựa trên nền tảng nghiên cứu của Geert Hofstede

Trong bài luận này, nhằm làm nổi bật các đặc trưng văn hóa chính trị Việt Nam trong quá trình phòng, chống đại dịch COVID-19, văn hóa chính trị được xem xét ở 4 chiều cạnh: Chủ nghĩa cá nhân với chủ nghĩa tập thể; Khoảng cách quyền lực; Mức độ tránh sự bất định; Tính cương quyết với tính mềm dẻo.(Tiểu luận: Văn hóa chính trị Việt Nam trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19)

Chiều cạnh thứ nhất, Chủ nghĩa cá nhân với chủ nghĩa tập thể nghĩa là, trong một cộng đồng hay một tổ chức sẽ định hình giá trị thiên về chủ nghĩa cá nhân – nhấn mạnh tính độc lập cá nhân và mức độ lỏng lẻo hơn trong liên kết cộng đồng; hoặc thiên về chủ nghĩa tập thể – nhấn mạnh tính cố kết cộng đồng và trách nhiệm chung.

Chiều cạnh thứ hai, Khoảng cách quyền lực nói đến khoảng cách thứ bậc do quyền lực tạo ra. Đó là khoảng cách quyền lực giữa nhà nước với người dân hay giữa các chủ thể quyền lực nhà nước với nhau. Khoảng cách quyền lực lớn hay nhỏ ảnh hưởng khác nhau đến các quan hệ chính trị và hiệu quả trong thực thi chính sách.

Chiều cạnh thứ ba, Mức độ tránh sự bất định nói đến mức độ cao thấp trong ứng phó với các tình huống bất ngờ, không mang tính thông thường và khó đoán định.

Chiều cạnh thứ tư, Tính quyết đoán với tính mềm dẻo nghĩa là văn hóa chính trị của một quốc gia thiên về tính cương quyết, cứng rắn hay hay tính mềm dẻo, linh hoạt trong việc hoàn thành một nhiệm vụ chính trị. 

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN CHÍNH TRỊ HỌC

Phần 2. Phần liên hệ thực tiễn: Các chiều cạnh của văn hóa chính trị Việt Nam biểu hiện trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19

2.1: Chủ nghĩa cá nhân với chủ nghĩa tập thể

Việt Nam với vị trí địa lý tiếp giáp với Trung Quốc là một trong những nguồn lây nhiễm và là ổ dịch của thế giới. Thế nhưng, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, những tưởng Việt Nam sẽ phải đứng im chịu trận trước làn sóng dịch bệnh chết người này. Nhưng không, trải qua 4 đợt dịch tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có thể nói là vẫn đứng vững và xuất sắc trong công cuộc phòng chống dịch bệnh. Để có được thành công như ngày hôm nay không thể không nhắc tới công lao của chính quyền và sự đồng lòng của người dân với phương châm “chống dịch như chống giặc”

Đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn và giãn cách xã hội là những biện pháp mà Việt Nam đã đưa ra trong công cuộc phòng chống dịch Covid. Và thật là may mắn, những biện pháp ấy đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận và chấp hành nghiêm chỉnh của người dân ngay từ trong những buổi đầu chống dịch. Không những vậy, mọi người còn có ý thức chia sẻ khẩu trang, nước rửa tay đến những vùng sâu vùng sa, vùng biên giới nơi mà các sản phẩm này còn khan hiếm. Một phản ứng gần như ngay lập tức của người dân trước tình huống ảnh hưởng đến cộng đồng, cũng như tinh thần hợp tác cao đối với những khuyến cáo của chính quyền là những biểu hiện của tinh thần tập thể và chủ nghĩa cộng đồng. Nó không thể là biểu hiện có tính ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình kết tinh trong suốt tiến trình chính trị của dân tộc.

Khác với chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa cá nhân coi trọng tự do cá nhân, quyền cá nhân trong việc ứng phó với những tình huống tác động đến sự an nguy của cả cộng đồng, cụ thể là các khuyến cáo y tế nhằm phòng chống dịch. Vào thời điểm dịch bệnh bùng phát và lây lan, người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới có thái độ thờ ơ, kỳ thị với hành vi đeo khẩu trang như biểu tượng của bệnh tật, đáng xua đuổi và thậm chí bị tấn công. Bởi thế, ngay trong thời điểm bùng phát dịch, việc đeo khẩu trang ở nhiều quốc gia như Mĩ và Ấn Độ vẫn thuộc về quyền lựa chọn của mỗi cá nhân. Chính vì thế, những nước này đang phải chịu những ảnh hưởng hết sức nặng nề cả về kinh tế lẫn tính mạng với ước tính khoảng hơn 400.000 nghìn người mắc Covid-19 mỗi ngày ở Ấn Độ dẫn tới các bệnh viện bị quá tải, các nhà hỏa thiêu hoạt động hết công suất khiến cho tình trạng những xác chết thả trôi sông dạt vào bờ sông Hằng xảy ra trong thời gian gần đây. Ở Mĩ, tình trạng này tồi tệ đến nỗi ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc ghế tổng thống của vị cựu tổng thống Donal Trump khi người dân cho rằng ông đã không đưa ra những biện pháp hiệu quả để bảo vệ người dân trước làn sóng Covid khủng khiếp đang tàn phá ở các tiểu bang nước này.

Không chỉ là ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng, Việt Nam còn chứng kiến sự tình nguyện huy động nguồn lực xã hội nhằm chia sẻ với Nhà nước trong nhiệm vụ chung là phòng, chống dịch. Cụ Nguyễn Văn Mộc, 98 tuổi, đảng viên 70 năm tuổi Đảng thường trú tại thôn Phù Lập xã Tam Phúc huyện Vĩnh Tường ủng hộ 3 triệu đồng từ truy lĩnh chế độ “Huân chương chiến sỹ vẻ vang” vào quỹ phòng chống dịch Covid-19 của địa phương. Cụ bà Phan Thị Chi, 94 tuổi, thôn 8, xã Kim Long (Tam Dương) đã dành số tiền tích lũy của mình và các con cháu đóng góp ủng hộ 2 tấn gạo cho công tác phòng, chống Covid -19 trên địa bàn. Hay cụ bà Nguyễn Thị Na (sinh năm 1937), trú tại Tổ dân phố Thanh Giã 2, phường Khai Quang (Vĩnh Yên) là vợ liệt sĩ, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ủy ban MTTQ các cấp, cụ Na đã hỗ trợ 2 tạ gạo ủng hộ cho các y, bác sĩ và cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nguồn vốn xã hội này đã được huy động kịp thời và tạo động lực không nhỏ cho công tác chống dịch cả về vật chất lẫn tinh thần, khiến cuộc chiến chống dịch trở thành cuộc chiến của toàn dân với tinh thần đoàn kết vì dân tộc. Không chỉ đóng góp những ảnh hưởng tích cực trong phạm vi trong nước, Việt Nam còn góp phần cổ vũ tinh thần phòng chống dịch đối với bạn bè quốc tế với bài hát truyền cảm hứng “Ghen Cô Vy” nhận được vô vàn những lời khen ngợi từ cộng đồng quốc tế và xuất hiện trên rất nhiều các tạp chí trong và ngoài nước. Tạp chí Billboard cũng nhắc đến việc ca khúc Ghen cô Vy được chú ý sau khi xuất hiện trong chương trình Last Week Tonight With John Oliver của HBO hôm 1-3.

XEM THÊM 999+==> DANH SÁCH TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Thực tế trên cho thấy, đây không phải là biểu hiện của văn hóa chung chung mà là những giá trị văn hóa chính trị của dân tộc được bộc lộ mỗi khi có tình huống chính trị cần sự huy động nguồn vốn xã hội mạnh mẽ. Nó là sự kết tinh từ ý thức về nòi giống chung, về phương thức cố kết cộng đồng (nhà – làng – nước) và cả phương thức sinh tồn trong việc cùng nhau trị thủy và chống giặc ngoại xâm từ trong lịch sử.(Tiểu luận: Văn hóa chính trị Việt Nam trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19)

2.2: Khoảng cách quyền lực

Thứ nhất được thể hiện trong khoảng cách quyền lực giữa nhà nước và người dân: Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng Ban chỉ đạo với sự tận tâm tận lực, bình dị và gần gũi đã gây xúc động đối với mọi tầng lớp nhân dân; Lãnh đạo các địa phương có bệnh nhân nhiễm COVID-19 thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên người bệnh và gia đình; Đại diện tổ dân phố cùng người dân tổ chức vệ sinh, khử khuẩn trong khu dân cư; Các chiến sỹ nhường phòng ở, vật dụng hằng ngày cho những người cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội… Tất cả là những biểu hiện của sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước với tư cách là chủ thể quyền lực với người dân; giữa Đảng lãnh đạo với lực lượng quân đội và nhân dân. Khoảng cách quyền lực thấp hiện hữu trong tình Quân – Dân, sự hòa quyện của ý Đảng – lòng Dân tạo thành một khối thống nhất và sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến phòng và chống dịch, đã làm nổi rõ đặc trưng văn hóa chính trị Việt Nam ở chiều cạnh này. 

Thứ hai được thể hiện trong khoảng cách quyền lực giữa các chủ thể quyền lực: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện với các nhiệm vụ rất cụ thể đã hiện thực hóa các chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng thời tiến hành công tác chỉ đạo đối với lực lượng chức năng tuyến cơ sở. Bên cạnh việc tuyên truyền nhắc nhở, các lực lượng chức năng tuyến cơ sở đã lập các chốt kiểm soát dịch nhằm hỗ trợ mạnh mẽ cho tuyến đầu chống dịch. Lực lượng quân đội dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, được huy động đảm nhiệm các nhiệm vụ vận chuyển người đến các địa điểm cách ly; cung ứng các dịch vụ ở khu cách ly và đặc biệt giám sát nghiêm ngặt đường biên giới với các quốc gia láng giềng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền cho thấy sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của toàn hệ thống chính trị.

Có thể nói, khoảng cách quyền lực thấp là một biểu hiện nổi bật của văn hóa chính trị Việt Nam vốn được định hình từ trong lịch sử cho đến nay. Xuất phát từ truyền thống trị thủy và chống giặc ngoại xâm của cha ông vốn đòi hỏi sự đồng lòng và chung tay hành động của cá nhân và cộng đồng, của nhân dân và nhà nước. Trong thời kỳ hiện đại, đặc điểm của mô hình thể chế Việt Nam cho thấy quyền lực là tập trung và thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng. Điều này thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa các cấp và tính thống nhất cao trong ý chí hành động của hệ thống chính trị. Khoảng cách quyền lực này đã tạo ra giá trị văn hóa chính trị vừa có sự tôn trọng thứ bậc và chấp hành đối với quyền lực, vừa có sự gắn kết và phối hợp hiệu quả giữa các cấp chính quyền và giữa chính quyền cơ sở với người dân trong quá trình thực hiện mục tiêu chung. Điều này giúp cho việc huy động nguồn lực dễ dàng, tránh được sự phân tán trong tổ chức và thực hiện, mang lại những hiệu quả thực sự. 

2.3: Mức độ tránh tính bất định

Dân tộc Việt Nam vốn trải qua nhiều gián đoạn chính trị trong lịch sử với sự hưng thịnh rồi suy vong của các triều đại phong kiến và các cuộc xâm lược từ Trung Hoa và phương Tây. Do đó, tâm thức tránh sự bất định luôn thường trực và trở thành một chiều cạnh đặc trưng của văn hóa chính trị Việt Nam. Trong những tình huống chính trị đặc biệt có tính biến cố, ảnh hưởng trực diện đến sự an nguy chung của cộng đồng, và những hiện thực khó đoán định thì chiều cạnh này lại được biểu hiện rõ nét.

Có thể nói, giai đoạn 2 của đợt dịch thứ nhất (từ khi phát hiện ca bệnh số 17) là thời điểm mối lo ngại từ dịch bệnh tăng cao. Ngoài sự lo lắng về khả năng mắc bệnh, còn là mối lo về an ninh lương thực, an ninh y tế và hơn thế là sự an nguy về tính mạng. Chính tâm thức về sự bất định nếu dịch bệnh bùng phát và không thể kiểm soát là một phần nguyên nhân thôi thúc ý thức phòng, chống dịch của người dân. Tuy vậy, tâm thức tránh bất định cũng dẫn tới một thái cực khác khi người dân quá lo lắng cho sự an toàn đối với các nhu cầu thiết yếu, dẫn tới các hành vi như tích trữ đồ ăn, hoảng loạn khi có người nhiễm bệnh trong khu dân cư mình sinh sống. Điều này cho thấy mức độ cao về tránh sự bất định là một đặc trưng trong văn hóa chính trị Việt Nam và tác động của nó có tính hai mặt.(Tiểu luận: Văn hóa chính trị Việt Nam trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19)

2.4: Tính cương quyết với tính mềm dẻo

Cuộc chiến chống COVID-19 ở Việt Nam vừa qua chứng kiến hàng loạt quyết định kịp thời và hiệu quả được đưa ra bám sát những diễn biến của tình hình dịch bệnh. Nó là kết quả của những tính toán kỹ lưỡng, sự phối hợp xử lý đầy cương quyết nhưng linh hoạt, quyết liệt nhưng mềm dẻo của các cấp chính quyền.

Tính cương quyết chống dịch được thể hiện trong việc truy tìm dấu vết F0, cách ly triệt để đối với những người về từ vùng dịch, cách ly toàn bộ một xã, một tuyến phố hay cả một bệnh viện tuyến cuối (Bệnh viện Bạch Mai), thậm chí một thành phố du lịch (Đà Nẵng) khi xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng. Đối với những hành vi trốn cách ly, chống đối các quy định phòng dịch hay xuyên tạc sự thật về tình hình dịch bệnh đều bị xử lý nghiêm từ phạt hành chính đến phạt tù. Tóm lại, có thể thấy Chính phủ Việt Nam đã quyết liệt trong công tác phòng và chống dịch, đồng thời quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo, chấp nhận những hi sinh nhất định về kinh tế nhằm bảo vệ sự an toàn đối với sinh mệnh của nhân dân ở giai đoạn số ca bệnh tăng cao.

Song song với sự cương quyết phòng chống dịch, Chính phủ Việt Nam vẫn thể hiện sự linh hoạt và mềm dẻo trong công tác chỉ đạo ở suốt các giai đoạn. Ở giai đoạn 1 của đợt dịch thứ nhất, mặc dù nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài rất lớn song trong bối cảnh đó các ca nhiễm ở nhiều quốc gia khác trên thế giới thấp và chính phủ cũng như người dân ở nhiều quốc gia vẫn chưa có những động thái quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch. Điều đó khiến công tác phòng chống dịch từ bên ngoài cần có sự linh hoạt và mềm dẻo; vừa có thể phòng dịch vừa duy trì phát triển kinh tế, giao dịch thương mại và đối ngoại. Trong quá trình thực hiện cách ly người từ vùng dịch và vùng có nguy cơ lây nhiễm, Chính phủ Việt Nam đã đáp ứng các dịch vụ miễn phí ở khu cách ly nhằm tạo được động lực mạnh mẽ nhất để mọi người chấp hành. Đối với một quốc gia có nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn ngân sách hạn hẹp song quyết định miễn phí vẫn được lựa chọn như một giải pháp tối ưu và được đánh giá là một cách tiếp cận chi phí thấp mang lại hiệu quả. Trong đợt dịch thứ 2, bùng phát giữa tháng 7-2020, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra chỉ đạo về việc áp dụng linh hoạt Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội và Chỉ thị 19 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tùy từng hoàn cảnh khác nhau mà các địa phương triển khai dập dịch khác nhau. Điều này cho thấy sự chủ động ứng biến của Chính phủ giữa hai đợt dịch, nhằm vừa phòng chống dịch vừa duy trì đà phục hồi kinh tế ở từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung. (Tiểu luận: Văn hóa chính trị Việt Nam trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19)

Về đối ngoại, Chính phủ Việt Nam nhanh chóng thông báo đến chính phủ các quốc gia có các ca nhiễm bệnh khi về Việt Nam, đồng thời điện đàm với các quốc gia để phối hợp đối phó với diễn biến của dịch bệnh. Việc chữa trị thành công đối với ca bệnh là phi công người Anh đã trở thành biểu tượng cho nỗ lực chống dịch của Việt Nam, đồng thời nâng cao uy tín Việt Nam về tinh thần quốc tế và tính nhân văn cao đẹp.


Trên đây là tiểu luận môn Chính trị học đề tài: Văn hóa chính trị Việt Nam trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học đại cương: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo