Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân trên chuyên mục tiểu luận Tư tưởng Hồ CHí Minh.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Tư tưởng Hồ CHí Minh nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHÁCH QUAN VÀ NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

1.1. Cơ sở khách quan hình thành tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

1.1.1. Nền tảng văn hóa truyền thống Việt Nam:

Yêu nƣớc là tình cảm và tƣ tƣởng phổ biến, vốn có ở tất cả các dân tộc trên thế giới chứ không riêng gì của dân tộc Việt Nam. Song tƣ tƣởng ấy đƣợc hình thành sớm hay muộn, đậm hay nhạt, nội dung cụ thể, hình thức và mức độ biểu hiện cũng nhƣ chiều hƣớng phát triển của nó lại tuỳ thuộc vào điều kiện lịch sử đặc thù của từng dân tộc. Đối với dân tộc Việt Nam, lòng yêu nƣớc không chỉ là một tình cảm tự nhiên, mà nó còn là sản phẩm của lịch sử đƣợc hun đúc từ chính lịch sử đau thƣơng mà hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng nƣớc và giữ nƣớc của dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh giành lại và bảo vệ nền độc lập tử tay kẻ thù. Chính vì vậy mà tinh thần yêu nƣớc đã ngấm sâu vào tình cảm, vào tƣ tƣởng của mỗi ngƣời dân Việt Nam qua tất cả các thời đại, làm nên một sức mạnh kỳ diệu, giúp cho dân tộc ta đánh thắng hết kẻ thù này đến kẻ thù khác cho dù chúng có hùng mạnh đến đâu(Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân)

Từ ngàn đời nay, đối với ngƣời Việt Nam tinh thần yêu nƣớc – nhân nghĩa – đoàn kết trở thành đức tính, lẽ sống, tình cảm tự nhiên của mỗi ngƣời. Đó là những triết lý nhân sinh:

Nhiễu điều phủ lấy giá gƣơng

Ngƣời trong một nƣớc phải thƣơng nhau cùng

Hay :

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Sự tổng kết những kinh nghiệm thực tế của phong trào cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc ở các nƣớc thuộc địa: Từ các phong trào Cần Vƣơng, Yên Thế cuối thế kỷ XIX đến các phong trào Đông Kinh chống thuế đầu thế kỷ XX, là các thế hệ ngƣời Việt Nam đã liên tiếp đoàn kết cùng nhau đứng dậy chống ngoại xâm, mặc dù thất bại song đều nói lên truyền thống yêu nƣớc quật cƣờng của dân tộc. Đó chính là nền tảng hun đúc nên tƣ tƣởng đại đoàn kết toàn dân trong tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân)

1.1.2. Hồ Chí Minh kế thừa tƣ tƣởng đoàn kết trong kho tàng văn hóa nhân loại:(Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân)

Bác gạn đục khơi trong, tiếp thu tƣ tƣởng đại đồng, nhân ái, thƣơng ngƣời nhƣ thƣơng mình, nhân, nghĩa, trong học thuyết Nho giáo.

Tiếp thu tƣ tƣởng lục hòa, cƣ xử hòa hợp giữa ngƣời với ngƣời, cá nhân với cộng đồng, con ngƣời với môi trƣờng tự nhiên của phật giáo (năm điều cấm: nói dối, sát sinh, tà dâm, uống rƣợu, trộm cƣớp).

Tiếp thu tƣ tƣởng đoàn kết của Tôn Trung Sơn, nhất là Chủ nghĩa Tam dân, chủ trƣơng đoàn kết 400 dòng học ngƣời Trung Quốc, không phân biệt giàu nghèo, chống thực dân Anh, chủ trƣơng liên Nga,dung Cộng, ủng hộ công nông .(Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân)

1.1.3. Ngƣời trăn trở về vấn đề đoàn kết lực lƣợng chống Pháp và cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới

Ngƣời thấy các phong trào chống Pháp của dân ta tuy rầm rộ nhƣng đều thất bại, do không quy tụ đƣợc sức mạnh của cả dân tộc. Ngƣời thấy đƣợc những hạn chế trong việc tập hợp lực lƣợng của các nhà yêu nƣớc tiền bối. (Phan Bôi Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học. . . đều yêu nƣớc thƣơng dân, nhƣng về tập hợp lực lƣợng thì các bậc tiền bối này đều có vấn đề, cho nên tập hợp không đƣợc rộng rãi, không đầy đủ, cho nên không thể chiến thắng kẽ thù).

Ví dụ : Nhƣ Cụ Phan Bội Châu chủ trƣơng tập hợp 10 hạng ngƣời chống pháp: Phú Hào, Quý Tộc, Nhi nữ, Anh sĩ, Du đồ, Hôi đảng, Thông ngôn, Kí lục, Bồi bếp, Tín đồ thiên chúa giáo nhƣng thiếu Công nhân, Nông dân.

Đi khắp các thuộc địa và Chủ Nghĩa Đế Quốc, nhƣng chƣa thấy dân tộc nào làm Cách Mạng giải phóng thành công, do thiếu sự lãnh đạo đúng đắn, chƣa biết tổ chức đoàn kết lực lƣợng .

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Nghiên cứu Cách Mạng tháng 10 Nga, ngƣời thấy nổi bật bài học về đoàn kết tập hợp lực lƣợng công nông để làm Cách Mạng giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, đánh tan sự tấn công của 14 nƣớc đế quốc và bọn Bạch Vệ, xây dựng đất nƣớc theo con đƣờng Xã Hội Chủ Nghĩa. (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân)

1.1.4. Tiếp thu quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lê Nin về đoàn kết lực lƣợng trong Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa.

Chủ nghĩa Mác – Lê Nin phát hiện ra quy luật xã hội là sản xuất vật chất, nhờ đó phát hiện ra vai trò quyết định sự phát triển xã hội của quần chúng nhân dân. Sự vận động của xã hội luôn gắn với một giai cấp nhất định mà giai cấp đó đứng ở một trung tâm của thời đại. Thời đại ngày nay giai cấp công nhân là giai cấp đứng ở trung tâm thời đại mới, có lợi ích phù hợp với lợi ích của nông dân và các giai tầng lao động khác, vì thế giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, tổ chức đoàn kết mọi giai tầng xã hội, đoàn kết cả dân tộc, cả quốc tế, các dân tộc bị áp bức để thủ tiêu Chủ Nghĩa Tƣ Bản, xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, Chủ Nghĩa Cộng Sản .

Để đoàn kết rộng rãi mọi lực lƣợng, trƣớc hết phải thiết lập liên minh công nông, lấy đó làm nòng cốt, sau đó sẽ đoàn kết rộng rãi mọi lực lƣợng bên trong và bên ngoài.

Bác viết: Lênin là hiện thân của tình anh em bốn bể, là tấm gƣơng sáng ngời về tinh thần đoàn kết, tập hợp các lực lƣợng cách mạng trên thế giới vào cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.(Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân)

1.2.5. Yếu tố chủ quan của Hồ Chí Minh

Là ngƣời có lòng yêu nƣớc thƣơng dân vô bờ bến, trọng dân, tin dân, kính dân, hiểu dân, trên cơ sở nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý. Ngƣời luôn chủ trƣơng thực hiện dân quyền, dân sinh, dân trí, dân chủ. Vì vậy ngƣời đƣợc dân yêu, dân tin, dân kính phục.

Đó chính là cơ sở của mọi tƣ tƣởng sáng tạo của Hồ Chí Minh, trong đó có tƣ tƣởng đại đoàn kết của Ngƣời.(Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân)

1.2. Những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

1.2.1. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lƣợc, bảo đảm thành công của cách mạng

Trong tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc đƣợc xem là vấn đề sống còn của cách mạng Việt Nam, là tƣ tƣởng chiến lƣợc xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Đó là chiến lƣợc tập hợp mọi lực lƣợng có thể tập hợp đƣợc, tranh thủ mọi lực lƣợng có thể tranh thủ đƣợc, nhằm hình thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh đã nêu lên một số luận điểm có tính chân lý nhƣ:

  • Đoàn kết làm ra sức mạnh; “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành

công”.

  • Đoàn kết là điểm mẹ. “Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt…”.

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

1.2.2. Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu cách mạng .

Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của cách mạng là đại đoàn kết dân tộc. Trong buổi ra mắt Đảng Lao động Việt Nam vào tháng 3 năm 1951, Ngƣời đã thay mặt Đảng tuyên bố trƣớc đồng bào rằng: “Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong tám chữ là: Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ Quốc” .

Mục tiêu tổng quát của toàn bộ cách mạng Việt Nam theo Hồ Chí Minh là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con ngƣời. Để thực hiện mục tiêu đó, Ngƣời đã đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể phải giải quyết trong từng thời kỳ, giai đoạn. Nhƣng muốn thực hiện tất cả các mục tiêu đó thì phải phát huy đƣợc lực lƣợng của toàn dân, nghĩa là phải xây dựng đƣợc khối đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của cách mạng phải là xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời là sự kết tinh (Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân)


Trên đây là tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học đại cương: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo