Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT

Rate this post

Dưới đây là bài Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn triết học được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT trên chuyên mục tiểu luận triết học.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Triết Học nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ.

1.1. Một số vấn đề chung về tư tưởng Hồ Chí Minh

Trải qua quá trình bôn ba, hoạt động cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển, cùng với chủ nghĩa Mác -Lênin đã trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được nêu lên trong Đại hội IX năm 2001 của Đảng sau được khái quát lại trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (Bổ sung và phát triển năm 2011): “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”

Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luậnvà định hướng cho Đảng ta xây dựng đường lối đúng đắn dẫn dắt nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong toàn bộ tiến trình cách mạng của nước ta. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn là rất quan trọng. Trong đó, để thực hiện được các nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa cách mạng thành công thì vai trò của cán bộ và công tác cán bộ có tính quyết định. Cho nên trong tư tưởng Hồ Chí Minh cán bộ và công tác cán bộ luôn luôn giữ vị trí hàng đầu và được Người thể hiện rất rõ ràng, sâu sắc.

1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

1.2.1. Về vị trí cán bộ và công tác cán bộ

Cán bộ có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng có nhiều nhiệm vụ, nhiều công việc, trong đó Hồ Chí Minh coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muốn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Có cán bộ tốt, cán bộ ngang tầm thì việc xây dựng đường lối sẽ đúng đắn và là điều kiện tiên quyết để đưa cách mạng tới thành công. Muốn biến đường lối thành hiện thực, cần phải có đội ngũ cán bộ cách mạng tập hợp được quần chúng cách mạng, có đủ phẩm chất và năng lực mới đưa được cách mạng đến thắng lợi.

Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, và Nhà nước giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của quần chúng nhân dân báo cáo cho Đảng, và Nhà nước hiểu rõ, để đề ra chính sách cho đúng. Vị trí cán bộ là “cầu nối” giữa Đảng, Chính phủ với quần chúng nhưng không phải là “dây dẫn”, là sự chuyển tải cơ học mà đòi hỏi người cán bộ phải có đủ tư chất, tài năng, đạo đức để làm nhiệm vụ cầu nối đó.

Hồ Chí Minh coi trọng cán bộ nên cũng rất coi trọng công tác đào tạo cán bộ, Người cho rằng cán bộ có vị trí quyết định trong mọi nhiệm vụ bởi chính sách đúng đắn có thể không thu được kết quả nếu cán bộ làm sai, cán bộ yếu kém. Người nói “Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công và thất bại của chính sách đó là do cách tổ chức công việc, do nơi lựa chọn cán bộ, do nơi kiểm tra. Nếu ba điểm ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”.(Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

Cần coi trọng công tác cán bộ. Muốn tổ chức công việc tốt, yêu cầu người cán bộ phải có tài, có đức, song việc lựa chọn và bố trí, sử dụng phải hợp lý, đúng người, đúng việc. Nếu không rất có thể hỏng việc mà không phải do năng lực của cán bộ. Hồ Chí Minh luôn cho rằng trong dân ta không thiếu người tài, có đức để làm cán bộ, vấn đề còn lại là phải biết phát hiện, bồi dưỡng và tin tưởng ở họ.

Về công tác cán bộ, Hồ Chí Minh nêu ra các vấn đề lớn và các vấn đề đó có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, đó là:

– Hiểu biết cán bộ. Theo Hồ Chí Minh trước khi cất nhắc cán bộ, phải nhận xét rõ ràng. Không chỉ xem xét về công tác của họ mà còn xem xét cả sinh hoạt, chẳng những xem xét về cách viết, cách nói của họ mà còn xem xét việc làm của họ có đúng với lời nói không, phải biết ưu điểm của họ và cũng phải biết khuyết điểm của họ

Khéo dùng cán bộ. Trong những bài viết, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: dùng cán bộ như “dùng mộc”, tùy tài, tùy việc mà dùng người, tránh lạm dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, những kẻ khéo nịnh hót mình, chán ghét những người chính trực. Biết dùng cán bộ là phải khiến họ yên tâm, vui thú, hăng say làm việc, khuyến khích cán bộ dám nói, dám làm, có gan phụ trách, có gan làm việc.

Cất nhắc cán bộ. Hồ Chí Minh cho rằng lựa chọn, cất nhắc đúng cán bộ, dùng cán bộ cho đúng đó mới là “tình cảm”, hai việc đó phải đi đôi với nhau. Để dùng được đúng cán bộ thì phải biết rõ họ. Bác chỉ rõ: Kinh nghiệm cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt tìm thấy nhân tài mới, mặt khác những người hủ hóa cũng lòi ra (Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

Thương yêu cán bộ. Theo Hồ Chí Minh, đây là biện pháp có quan hệt mật thiết đối với nhiều người trong công tác đào tạo cán bộ và có tác dụng lâu dài trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Quan tâm, thương yêu cán bộ là phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ miền núi vào cơ quan lãnh đạo.

Phê bình cán bộ. Tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc xây dựng Đảng ta, chúng ta không sợ sai lầm, khuyết điểm. Điều quan trọng là những người lãnh đạo phải biết cách giúp đỡ cán bộ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm của họ. Sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, trước hết người cán bộ có sai lầm phải tự kiểm điểm và tiếp thu phê bình của các đồng chí để nhận ra khuyết điểm của mình và tự giác sửa chữa. Mặt khác các cán bộ lãnh đạo phải có trách nhiệm phê bình và giúp đỡ để cảm hóa cán bộ của mình sửa chữa khuyết điểm. Song, không phải tuyệt nhiên không dùng hình thức xử phạt, xử phạt là biện pháp giúp những cán bộ cố ý phá hoại nhận ra sai lầm của họ. Như vậy, phê bình đúng, chẳng những không làm giảm uy tín của cán bộ, cuả Đảng mà còn làm cho sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn, đúng đắn hơn, nhờ đó mà uy tín và thể diện càng được tăng lên.

Để có cán bộ tốt, đáp ứng được phong trào, nhiệm vụ cách mạng, phải coi trọng công tác cán bộ. Người coi công tác cán bộ cũng như việc đào tạo nhân tài là trọng yếu và rất cần thiết. Người nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

1.2.2. Về tiêu chuẩn cán bộ.(Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

Đối với Hồ Chí Minh, Người quan tâm trước tiên là vấn đề đạo đức của người cán bộ. Người coi đạo đức là “gốc”; phải có đạo đức cách mạng thì người cán bộ mới có điều kiện để làm việc, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Nếu thiếu hoặc yếu kém đạo đức cách mạng thì sẽ không thể làm tốt công việc được giao. Người cho rằng “cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Tư tưởng về đạo đức của người cách mạng mà Hồ Chí Minh nêu không có nghĩa là người cán bộ không cần có trình độ nhưng trong quan hệ đức – tài, thì đạo đức là “gốc”, có ý nghĩa quyết định đối với người cán bộ.

Người đặt ra yêu cầu đạo đức của người cán bộ:

    “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính

Thiếu một mùa thì không thành trời

Thiếu một phương thì không thành đất

Thiếu một đức thì không thành người”

Người đã giải thích Cần, Kiệm, Liêm ,Chính rất cô đọng, rõ ràng:

– Cần là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai

– Kiệm là tiết kiệm không xa xỉ, không hoang phí…

– Liêm là trong sạch, không tham lam, không ham địa vị, không ham tiền tài, không ham người tâng bốc mình, vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hoá.

– Chính là thắng thắn, đúng đắn. Để chính thì phải chớ tự kiêu, tự ái, chớ nịnh hót người trên, chớ xem khinh người dưới”.

Theo Hồ Chí Minh, đạo đức phải tự rèn luyện một cách kiên trì, bền bỉ mới có được, phải tự “tu thân tích đức” tựa như:

“Gạo đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Sống ở trên đời người cũng vậy

Gian lan, rèn luyện mới thành công”

                                                   (Nhật ký trong tù)

Theo Hồ Chí Minh, muốn “thành người” và thành “người cán bộ” thì trước hết là phải học “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót lớn”. Học là điều kiện tiên quyết để “thành người” và “người cán bộ”. Người viết:

“Học để làm việc

  Làm người

  Làm cán bộ(Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

“Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được, là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình đã không chịu học, mà lạc hậu thì bị đào thải, tự mình đào thải mình”.

Theo Hồ Chí Minh, người cán bộ còn phải tự phê bình, Người giải thích: “Ai cũng cần tắm rửa cho mình mẩy sạch sẽ, thì ai cũng cần tự phê bình cho tư tưởng và hành động đúng đắn” “tự phê bình là thật thà nhận, công khai nhận trước mặt mọi người những khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa”.

Nói tóm lại, Hồ Chí Minh coi các đức tính, khiêm tốn, ham học hỏi, không giấu dốt, thường xuyên tự phê bình, không chủ quan tự mãn, gặp thất bại không nản chí… là những phẩm chất thuộc tiêu chuẩn hàng đầu của người cán bộ.

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

1.2.3. Phát hiện, lựa chọn, đánh giá, sử dụng và cất nhắc cán bộ:

Sinh thời Hồ Chí Minh đặt niềm tin rất cao vào quần chúng, việc phát hiện, lựa chọn nhân tài không được phân biệt người trong Đảng hay ngoài Đảng, vấn đề họ phải có tài thật sự. Người cho rằng cần thông qua thực tiễn cách mạng để lựa chọn cán bộ: Khi “Phong trào giải phóng sôi nổi, nảy nở ra rất nhiều nhân tài ngoài Đảng, chúng ta không được bỏ rơi họ, xa cách họ. Chúng ta phải thật thà đoàn kết với họ, nâng đỡ họ. Phải thân thiết với họ, gần gũi họ, đem tài năng của họ giúp ích vào công cuộc kháng chiến cứu nước” “phải trọng nhân tài”.

Như vậy phát hiện, lựa chọn cán bộ trong kháng chiến cũng như trong hòa bình, xây dựng đất nước đều phải thông qua thực tiễn và kết quả hoạt động để xem xét lựa chọn cán bộ.

Hồ Chí Minh cho rằng cần phải thường xuyên đánh giá cán bộ. Theo Người: “Mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy nhân tài mới, một mặt khác những người hủ hoá cũng lòi ra”. Người chỉ rõ “xem xét cán bộ, không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của họ, không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, toàn cả công việc của họ. Có người lúc phong trào cách mạng cao, họ vào đảng, họ làm việc rất hăng. Nhưng lúc phong trào hơi khó khăn thì đâm ra hoang mang. Lúc gặp sự nguy hiểm hoá phản cách mạng…Nếu ta không xem xét rõ ràng thì lầm là cán bộ tốt”.

Vì vậy, lựa chọn, đánh giá cán bộ không nên chỉ xét ngoài mặt, chỉ xét một lúc, một việc mà phải xét kỹ cả toàn bộ công việc của cán bộ.

Hồ Chí Minh cũng đặt ra yêu cầu với công tác đánh giá cán bộ, Người đòi hỏi muốn biết đúng về người khác thì trước hết phải “tự biết mình”, “đã không tự biết mình thì khó mà biết người, vì vậy muốn biết đúng sự phải trái ở người ta thì trước phải biết đúng sự phải trái của mình.(Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

Tóm lại, về đánh giá cán bộ, Hồ Chí Minh cho rằng hiểu người là việc rất khó, nếu không hiểu đúng thì không dùng đúng, nếu không dùng đúng thì không thể cất nhắc đúng. Nhưng muốn hiểu người trước hết phải hiểu mình. Rõ ràng trong đánh giá cán bộ, người đánh giá phải có tâm và có tầm nhìn, công bằng và trung thực mới lựa chọn được cán bộ tốt.

Đánh giá cán bộ là cơ sở để đề bạt và sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, đúng lúc. Hồ Chí Minh yêu cầu khi “cất nhắc cán bộ cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì, nếu người có tài, mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc”. Do đó, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ thì người đánh giá cán bộ phải khách quan, vô tư và vì sự nghiệp chung của Đảng.

Khi đề bạt, sử dụng cán bộ thì cần xem xét tiêu chí tổng hợp để xem người cán bộ đó có đủ tiêu chuẩn đề bạt giữ một chức vụ nào đó và họ có gần gũi và được quần chúng tin cậy mến phục không. Phải nói rằng đây là một thước đo khá chuẩn xác và quan trọng trong đề bạt cán bộ.

Khi đã đủ tiêu chuẩn đề bạt thì phải xem người đó thích hợp với việc gì, sở trường và năng lực như thế nào để bố trí, sử dụng cho đúng. Làm như vậy là sử dụng đúng người đúng việc. Rõ ràng việc bố trí sắp xếp cán bộ phụ thuộc vào sự công tâm và sáng suốt của của cơ quan tổ chức và người làm công tác cán bộ. Như vậy, việc bố trí cán bộ ở cơ quan, tổ chức cần được lựa chọn kỹ lưỡng. Tránh tình trạng sai chồng lên sai. Điều rất quan trọng nữa là “khi cân nhắc cán bộ, phải xem kết quả học tập cũng như kết quả công tác khác mà định”.

Về phương pháp, cách thức cất nhắc, Hồ Chí Minh đã chỉ ra cất nhắc cán bộ không nên làm như “giã gạo” nghĩa là trước khi cất nhắc không xem xét kỹ. Khi cất nhắc rồi không giúp đỡ họ. Khi họ sai lầm thì đẩy xuống, chờ lúc họ khá lại cất nhắc lên. Một cán bộ bị nhắc lên hạ xuống ba lần như thế là hỏng cả đời… Hồ Chí Minh chỉ rõ “sau khi cất nhắc phải giúp đỡ họ, khuyên gắng họ, vun trồng lòng tự tin, tự trọng của họ”.

Mục đích lựa chọn, đánh giá, cất nhắc cán bộ là để dùng cán bộ sao cho hiệu quả nhất. Hồ Chí Minh cho rằng, đối với mỗi con người: “không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay. Vì vậy chúng ta phải khéo dùng người, sửa chữa những khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu điểm của họ. Thường chúng ta không biết tuỳ tài mà dùng người, thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao. Thành thử hai người đều lúng túng. Nếu biết tuỳ tài mà dùng người, thì hai người đều thành công”. Là người có lòng bao dung, độ lượng, Hồ Chí Minh nhắc nhở chúng ta, trước hết là những người và cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ “Người ở đời, ai cũng có chỗ tốt và chỗ xấu. ta phải khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chữa chỗ xấu cho họ”.

Hơn thế nữa, biết dùng người đúng sở trường của họ, đúng tài của họ, đúng lúc đúng chỗ, tức biết kheo dùng người thì phải “tài nhỏ có thể hoá ra tài to” nhưng nếu không khéo dùng người thì “tài to cũng hoá ra tài nhỏ”.

1.2.4. Về huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Trong công tác cán bộ, Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nếu như “cán bộ là gốc của mọi công việc thì “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”.(Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

Huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng là khâu có ý nghĩa quyết định đến trình độ và chất lượng của cán bộ. Hồ Chí Minh chỉ thị học lý luận phải gắn với thực tiễn, tránh đào tạo chung chung, học thuộc lòng. Thực tiễn không ngừng biến đổi, do vậy lý luận cũng phải được bổ sung, phát triển, vì thế cán bộ phải không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Hồ Chí Minh, học tập là rất quan trọng, muốn trở thành người và “người cán bộ” thì phải học: Học để làm việc – Làm người – Làm cán bộ.

Người xưa có câu: “Thành tài thì chưa chắc đã thành nhân” và với Bác Hồ thì cần phải “làm người” sau đó mới “làm cán bộ” để “thành nhân” rồi mới “thành tài”, và điều đó trước hết là phải học. Theo Hồ Chí Minh thì “Học ở trường, học sách vở, lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn”.

1.2.5. Về công tác kiểm tra, quản lý và chính sách đối với cán bộ

Trong thực tiễn công tác cán bộ, tất yếu phải coi trọng công tác kiểm tra và quản lý cán bộ.

Kiểm tra là để phát huy ưu điểm, ngăn ngừa khuyết điểm và ngăn chặn kẻ xấu chui vào bộ máy. Đó chính là công việc của người phụ trách và cơ quan làm công tác cán bộ, Hồ Chí Minh nói: “Phải thường xuyên kiểm tra để giúp họ rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Giao công việc mà không kiểm tra, đến lúc thất bại mới chú ý đến. Thế là không biết yêu dấu cán bộ”.

Trong quản lý cán bộ phải thực hiện tốt: chế độ tự phê bình và phê bình; chế độ khen thưởng và kỷ luật. Trong bài “Tự phê bình” đăng báo Nhân dân ngày 20 tháng 5 năm 1951, mở đầu bài báo, Người viết:

“Dao có mài, mới sắc

Vàng có thui, mới trong

Nước có lọc, mới sạch

Người có tự phê bình, mới tiến bộ. Đảng cũng thế”

Đó là sự cần thiết của chế độ tự phê bình và phê bình.

Hồ Chí Minh đã đề cao nguyên tắc tự phê bình, phê bình, khuyến khích cấp dưới phê bình cấp trên, cấp trên phê bình, nhận xét phải công bằng, yêu thương cán bộ, không thành kiến, trù dập, thưởng phạt phải công minh. Trong thực tế, Người chú ý khen thưởng nhiều mà cũng xử nghiêm những ai có tội lỗi. Tuy nhiên, Người cũng nhắc nhở đừng lạm dụng thưởng, phạt, bởi vì thưởng, phạt tràn lan, không đúng lúc, đúng chỗ, thiếu chính xác, thiếu công bằng thì cũng không có tác dụng tích cực.

Việc kiểm tra, quản lý cán bộ còn có nhiệm vụ ngăn ngừa, chống lại những tệ nạn tham nhũng, quan liêu rất dễ xảy ra trong cán bộ khi có chức, có quyền.

Hồ Chí Minh quan niệm kiểm tra, phê bình cán bộ với mục đích là để họ không kiêu căng, làm cho họ thêm hăng hái, thêm gắng sức: “Phải vun đắp chí khí của họ để đi đến chỗ “ bại không nản, thắng không kiêu”. Phải xuất phát từ tình thương yêu để phê bình và phê bình là mong cho đồng chí mình tiến bộ”. “ Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ”.

Vì vậy mà phương pháp phê bình, tinh thần, thái độ phê bình “ phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm, khuyết điểm; Đồng thời, chớ dùng lời lẽ mỉa mai, chua cay đâm thọc. Phê bình việc làm chứ không phải phê bình người”. Còn đối với “những người bị phê bình thì phải vui lòng nhận xét để sửa đổi. Không nên vì bị phê bình mà nản chí hoặc oán ghét”.

Ngoài ra Hồ Chí Minh còn yêu cầu người cán bộ phải thường xuyên cái tiến phương pháp công tác và lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả công tác. Điều này được thể hiện rõ ràng trong cuốn “Sửa đổi đường lối làm việc” của Bác Hồ ra đời cách đây đã hơn nửa thế kỷ. Đặc biệt trong giai đoạn đổi mới của đất nước hiện nay cũng như trước yêu cầu hội nhập quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi đường lối làm việc” càng có ý nghĩa to lớn và quan trọng không chỉ đối với cán bộ, Đảng viên mà còn có tác dụng đối với toàn xã hội.(Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

1.2.6. Về công tác cán bộ nữ.

Trong cuộc đời sự nghiệp của Người, Hồ Chí Minh rất quan tâm tới sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Trong công tác cán bộ, Hồ Chí Minh quan tâm sâu sắc đến công tác cán bộ nữ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “ Đảng và Chính phủ cần có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”.

Người luôn khích lệ động viên: “Vậy phụ nữ phải làm sao cho người ta thấy phụ nữ giỏi, lúc đó cán bộ không cất nhắc, anh chị em công nhân sẽ cử mình lên”. Người đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ và rất chú ý đến việc mở các lớp bồi dưỡng của địa phương, cơ sở. Bác nghiêm khắc phê phán các địa phương, cơ sở mở lớp học mà có ít cán bộ nữ. Bác nói “cán bộ nữ ít như vậy là một thiếu sót, các đồng chí phụ trách lớp học chưa quan tâm đến việc bồi dưỡng cán bộ nữ. đây cũng là một thiếu sót chung ở trong Đảng. Nhiều người còn đánh giá không đúng khả năng của phụ nữ, hay thành kiến hẹp hòi, như vậy là rất sai. Hiện nay có nhiều phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo ở cơ sở nhiều người rất giỏi”.

Trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, phụ nữ đã có những đóng góp to lớn, nhiều chị em đã được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, chiến sỹ thi đua toàn quốc, nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, nhiều người đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư, là những nhà khoa học đầu ngành v.v… Đây lại là minh chứng cho sự đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác cán bộ nữ của Người.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG THPT ĐÔNG TIỀN HẢI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

2.1. Khái quát đặc điểm, tình hình

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình

Huyện Tiền Hải giáp huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình về phía tây. Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ. Phía bắc giáp huyện Thái Thụy Thái Bình. Phía nam giáp tỉnh Nam Định. Huyện Tiền Hải nằm kẹp giữa hai cửa biển Trà Lý và Ba Lạt của sông Hồng. Đây là một trong hai địa phương ven biển của tỉnh ta có diện tích 226 km2, dân số 213 616 người (số liệu năm 2009), hầu hết dân tộc kinh, dân tộc thiểu số không đáng kể.

Huyện Tiền Hải gồm 1 thị trấn Tiền Hải và 34 xã: An Ninh, Bắc Hải, Đông Cơ, Đông Hải, Đông Hoàng, Đông Lâm, Đông Long, Đông Minh, Đông Phong, Đông Quý, Đông Trà, Đông Trung, Đông Xuyên, Nam Chính, Nam Cường, Nam Hà, Nam Hải, Nam Hồng, Nam Hưng, Nam Phú, Nam Thanh, Nam Thắng, Nam Thịnh, Nam Trung, Phương Công, Tây An, Tây Giang, Tây Lương, Tây Ninh, Tây Phong, Tây Sơn, Tây Tiến, Vân Trường, Vũ Lăng.

Tiền Hải là vùng đất trẻ, mới được bồi đắp. Lịch sử hình thành huyện Tiền Hải chỉ thực sự rõ nét từ thời nhà Nguyễn, khi Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ năm 1828 đưa dân đến khai hoang lấn biển lập nên các làng xã tại đây. Lúc đầu (năm 1828, 1832), Tiền Hải thuộc phủ Kiến Xương, tỉnh Nam Định (cũ), gồm 7 tổng, huyện lị đặt tại ấp Phong Lai. Tới năm 1891, nhập thêm hai tổng: Đại Hoàng (chuyển từ huyện Trực Định, tức huyện Kiến Xương ngày nay, sang) và Đông Thành (từ huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định), thành ra có 9 tổng và thuộc phủ Kiến Xương tỉnh Thái Bình.

Là vùng đất trẻ, Tiền Hải không có nhiều những di sản văn hóa lâu đời. Song, từng là đất thiêng của cuộc khởi nghĩa nông dân Phan Bá Vành; ngoài ra có các di tích như đình Nho Lâm, đình Tiểu Hoàng, đình Tô hay lễ hội làng Thanh Giám cũng là những tài nguyên du lịch quý giá trên vùng đất này.

2.1.2. Đặc điểm, tình hình trường THPT ….

Trường THPT … nằm ở phía đông huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình thuộc địa bàn các xã ven biển khó khăn của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Nơi đây đa phần là kinh tế tiểu nông nhỏ lẻ xen kẽ với phát triển tiểu thủ công nghiệp và nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản. Người dân đa số làm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và đi biển thu nhập trung bình thấp.

Trường THPT …. đứng chân trên địa bàn xã Đông Xuyên – huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình với diện tích rộng gần 1500m2, giáp khu dân cư và đường quốc lộ liên xã Đông Xuyên – Đông Long – Đông Hoàng. Đây là khu vực ven biển, đa số các hộ gia đình làm nông nghiệp thuần túy, dân trí chưa cao, các điều kiện cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Song những năm gần đây tình hình kinh tế – xã hội của khu vực có nhiều chuyển biến tích cực, Đông Xuyên đã hoàn thành các tiêu chuẩn để trở thành một trong những xã của huyện Tiền Hải về đích nông thôn mới.

– Quá trình thành lập và phát triển: Trường THPT … được thành lập từ năm 1980 – là một trong những trường được thành lập muộn của tỉnh nhà và trên địa bàn huyện. Trụ sở chính của trường đặt tại xã Đông Xuyên – huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình. Khi mới thành lập, trường có cơ sở vật chất hết sức nghèo nàn, chỉ có 4 phòng học lợp ngói, nền đất, bảng xi măng với số lượng học sinh ban đầu chỉ có hơn 100 em. Có những năm trường có quá ít học sinh dự học đứng trước nguy cơ giải thể như năm học 1981- 1982. Nhưng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của chính quyền các cấp, của ngành giáo dục – đào tạo và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ thầy, cô giáo, phụ huynh học sinh, nhà trường từng bước vượt qua khó khăn ban đầu và dần phát triển vươn lên.

– Về Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường từng bước được đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Hiện nay nhà trường có hai khu nhà học cao tầng kiên cố với 30 phòng học đủ cho tất cả các lớp học một buổi/ ngày, có 2 phòng thí nghiệm, 3 phòng máy chiếu, 3 phòng máy tính đảm bảo các điều kiện học tập đầy đủ. Đặc biệt năm 2016, khu nhà hiệu bộ đã được hoàn thành có đầy đủ các phòng chức năng phục vụ điều kiện làm việc của cá nhân, bộ phận và đoàn thể trong nhà trường với 3 phòng giám hiệu, 1 văn phòng, 1 phòng kế toán, 1 phòng thư viện, 2 phòng chờ giáo viên, 5 phòng tổ bộ môn, 2 phòng khách, 1 phòng hội đồng, 1 phòng truyền thống.(Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

– Về cơ cấu tổ chức:

+ Quy mô lớp học: có 30 lớp học (10lớp/1khối) với tổng 1210 học sinh (năm học 2017 – 2018) trong đó khối 12: 401 em; khối 11: 422 em; khối 10: 387 em (so với năm học 2016 – 2017, số lượng học sinh giảm 30 em là do kết quả tuyển sinh đầu vào thấp, không đủ chỉ tiêu tuyển sinh).

+ Về đội ngũ cán bộ giáo viên: Tổng số 70 người trong đó biên chế: 59, hợp đồng: 11,  gồm Ban giám hiệu: 2 đồng chí, tổ Văn phòng: 8 đồng chí (biên chế: 4, hợp đồng: 4), giáo viên: 60 đồng chí (biên chế: 53, hợp đồng: 7); cán bộ giáo viên nữ là 58 chiếm 83% tổng số cán bộ giáo viên của toàn trường.

Trình độ đào tạo của cán bộ giáo viên: 100% đạt chuẩn, có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 6 đồng chí đạt trên chuẩn (có trình độ thạc sĩ). Cụ thể:

Môn Số lượng GV Trình độ chuẩn Trình độ trên chuẩn
Toán 10 8 2
6 5 1
Hóa 5 5  
Sinh 3 1 2
Văn 9 8 1
Sử 4 4  
Địa 3 3  
Ngoại ngữ 8 8  
GDCD 2 2  
GDTC-QP 5 5  
Tin học 3 3  
Công nghệ 3 3  

          + Các tổ chức đảng, đoàn thể:

          Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam có 18 đảng viên.

          Công đoàn có 70 công đoàn viên

 Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: có 1235 đoàn viên.

Chi đoàn giáo viên: có 35 đoàn viên.

Tổ bộ môn: 6 tổ chuyên môn gồm: Tổ Toán – Tin, Tổ Văn, Tổ Anh, Tổ Tự nhiên, Tổ Xã hội và Tổ Văn phòng.

2.2. Thực trạng chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ giáo viên trường THPT Đông Tiền Hải – huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay.

2.2.1. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên và công tác cán bộ.

  1. Về công tác chuyên môn

           Thực hiện nghị quyết của Đại hội Chi bộ Đảng nhà trường (năm 2015), cùng với đó hằng năm Ban Giám hiệu đã xây dựng kế hoạch năm học được triển khai cụ thể trong hội nghị cán bộ công nhân viên chức đầu năm được mọi thành viên trong hội đồng giáo dục nhà trường cùng đóng góp để xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh.

– Triển khai thực hiện kế hoạch năm học nghiêm túc, đầy đủ: Ngay từ đầu năm học nhà trường đã có kế hoạch cụ thể từng tháng, từng tuần triển khai đến từng giáo viên. Trên cơ sở kế hoạch chung của nhà trường từng giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể của cá nhân mình trong đó đề ra những phương hướng, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể.

– Chi ủy, Ban giám hiệu luôn đảm bảo truyền đạt đầy đủ, chính xác, kịp thời các hướng dẫn công tác của cấp trên tới cán bộ giáo viên, đặc biệt là các văn bản mới như Nghị quyết 29 của Bộ chính trị về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, chỉ thị 5555 của Bộ Giáo dục và đào tạo về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Mặt khác, tích cực chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục của nhà trường theo đúng văn bản pháp quy và hướng dẫn của Bộ, kế hoạch của Sở Giáo dục, nhất là trong các kỳ thi.

– Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên thành một tập thể đoàn kết, có nề nếp, kỷ cương, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Nhà trường luôn quan tâm đầu tư bồi dưỡng lực lượng cán bộ giáo viên cốt cán làm nòng cốt thúc đẩy các hoạt động chuyên môn hình thành lực lượng giáo viên điển hình trong giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác.(Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

– Luôn chú trọng nâng cao vai trò của cán bộ tổ, nhóm chuyên môn, thực hiện công khai, dân chủ trong cất nhắc, bổ nhiệm, quy hoạch và điều động nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên. Tăng cường việc phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, giáo viên. Xây dựng phong cách làm việc độc lập, khoa học, tự chủ trong cán bộ giáo viện. Các tổ, nhóm sinh hoạt chuyên môn đi vào chiều sâu, tổ chức tốt việc thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Đẩy mạnh phong trào đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đồng thời cải tiến công tác đánh giá giáo viên và học sinh.

– Quan tâm chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên, luôn chú ý tới chế độ chính sách, kiểm tra, đánh giá khen thưởng kịp thời đối với cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đạt những thành tích xuất sắc.

  1. Về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

– Thường xuyên chú trọng tới việc quy hoạch đội ngũ cán bộ giáo viên. Nhà trường xác định đúng chủ trương, phương hướng trong chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, Ban giám hiệu, lãnh đạo các đoàn thể nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc tiến hành công tác cán bộ. Phổ biến rõ ràng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ nói chung và cán bộ trong ngành giáo dục nói riêng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức. Chi ủy Nhà trường luôn đề cao trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch về công tác cán bộ. Nhiều năm qua, nhà trường đã gắn đào tạo với quy hoạch, sử dụng đội ngũ giáo viên bảo đảm nguyên tắc, có hiệu quả, đúng quan điểm của Đảng và Bác về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới.

– Xây dựng và thực hiện đúng quy trình đào tạo gắn với quy hoạch, sử dụng đội ngũ giáo viên có số lượng và cơ cấu phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Để có đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và cơ bản lâu dài, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Chi bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ban Chi ủy Nhà trường  xác định rõ các chủ trương, giải pháp thực hiện quy hoạch đội ngũ giáo viên gắn với các khâu trong công tác cán bộ như: đánh giá, sử dụng, quản lý, hướng đào tạo, phân định đối tượng đào tạo cơ bản và đối tượng bồi dưỡng để sử dụng phù hợp với mục tiêu xây dựng đội ngũ giáo viên trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo Ban giám hiệu đánh giá đúng thực trạng đội ngũ; phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường chuẩn bị nhân sự, đề xuất nguồn quy hoạch. Thực hiện công khai, dân chủ trong quy hoạch, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và được tiến hành một cách chặt chẽ từ chi bộ đến Ban thường vụ chi ủy Nhà trường.

– Thực hiện tốt việc quản lý, rèn luyện đội ngũ giáo viên và công tác chính sách. Nhà trường luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý thức, trách nhiệm, ý chí phấn đấu vươn lên, tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học của cán bộ giáo viên. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, kỷ cương; gắn xây dựng chuẩn mực đạo đức nhà giáo với việc thực hiện Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chi thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng. Mặt khác, kịp thời biểu dương, khen thưởng những giáo viên có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; nghiêm khắc phê bình, nhắc nhở những giáo viên có biểu hiện thiếu cố gắng trong học tập, nghiên cứu, chất lượng giảng dạy thấp, chấp hành không nghiêm quy chế chuyên môn. Xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo tạo môi trường sư phạm lành mạnh để mỗi giáo viên rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên; tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên nữ phấn đấu vươn lên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trong sự nghiệp “trồng người”.

2.2.2. Tình hình và kết quả đã đạt được của nhà trường và cán bộ giáo viên từ năm 2015 đến tháng 5 năm 2018.

  1. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, xây dựng kỷ cương nề nếp giảng dạy trong nhà trường

– Hằng tuần, Ban giám hiệu kết hợp cùng tổ, nhóm chuyên môn tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của mỗi giáo viên thông qua Lịch báo giảng, sổ ghi đầu bài, sổ điểm; kiểm tra hồ sơ, sổ sách theo đúng quy định một tháng một lần. Lập kế hoạch dự giờ giáo viên trong từng học kỳ, sau mỗi tiết dự đều có nhận xét, đánh giá cụ thể.

– Cuối học kỳ mỗi giáo viên tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao.

Tổ chức việc dạy tốt – học tốt, giám sát chặt chẽ, sát sao đồng thời có biện pháp kịp thời để động viên khen – chê cán bộ giáo viên. Tổ chức bồi dưỡng cán bộ giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề của Sở, ngành tổ chức.(Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

Nhờ thực hiện tốt quy chế chuyên môn nên những năm qua nhà trường đạt được kết quả cao trong mọi mặt.

  1. Kết quả cụ thể đạt được
     Thành tích đạt được                      của CBGV

Năm học

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Danh hiệu Lao động tiên tiến Danh hiệu Giáo viên giỏi Tỉnh Danh hiệu Giáo viên giỏi cấp cơ sở
SL TL SL TL SL TL SL TL
2015-2016 11 1%   98,5% 5   25  
2016-2017 15 0,7%   100% 6   28  
2017-2018 13 0,62%   97% 9   29  

 

* Thành tích khác

Năm học Danh hiệu trường Danh hiệu Tổ SKKN đạt giải cấp Tỉnh SKKN đạt giải cấp Cơ sở Bồi dưỡng Học sinh giỏi
2015-2016 – Trường tiến tiến xuất sắc.

– Bằng khen của Bộ

– 5 tổ đạt LĐTT

– Giấy khen của Sở

11 25 – Đứng thứ 14/16 trường bảng B, trong đó môn Lịch sủ, Địa lý, Toán, Tiếng Anh đạt giải khuyến khích toàn đoàn.

– Đạt 18/48 lượt giải cá nhân.

2016-2017 – Trường tiến tiến

– Giấy khen của Sở

– 5 tổ đạt LĐTT

– Giấy khen của Sở

15 28  – Đạt giải Khuyến khích toàn đoàn trong đó Môn Toán đạt giải nhất, môn Văn đạt giải nhì, môn Tiếng Anh và môn Lịch sử đạt giải khuyến khích

– Đạt 25/45 lượt giải cá nhân.

2017-2018 – Trường tiến tiến xuất sắc

– Giấy khen của Sở

– 4 tổ đạt LĐTT; 1 tổ đạt LĐTT xuất sắc

– Giấy khen của Sở

13 29 – Đứng thứ 11/16 trường bảng B, trong đó môn Toán đạt giải nhì, môn tiếng Anh, Văn đạt giải khuyến khích toàn đoàn.

– Đạt 26/46 lượt giải cá nhân

(Ghi chú: viết tắt cụm từ sáng kiến kinh nghiệm là SKKN, lao động tiên tiến là LĐTT trong bảng trên)

* Cán bộ giáo viên trong nguồn quy hoạch từ 2015 – 2020

     STT Chức danh Hiệu trưởng Chức danh Phó Hiệu trưởng
1 Nguyễn Thị Hường – PHT Trần Anh Tuân – Bí thư Đoàn
2   Trần Thị Hường – Tổ trưởng CM

* Cán bộ giáo viên trong nguồn quy hoạch từ 2020 – 2025

     STT Chức danh Hiệu trưởng Chức danh Phó Hiệu trưởng
1 Nguyễn Thị Hường – PHT Trần Anh Tuân – Bí thư Đoàn
2 Trần Anh Tuân – Bí thư Đoàn Trần Thị Hường – Tổ trưởng CM
3   Trịnh Quang Hợp – Tổ trưởng CM
4   Trần Minh Đạt – Bí thư Chi đoàn GV

 

2.2.3. Đánh giá những ưu điểm nổi bật và hạn chế của đội ngũ cán bộ giáo viên

  1. Ưu điểm

– Giáo viên của nhà trường có nề nếp làm việc nghiêm túc, khoa học, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao trong công việc, nhiệm vụ được giao. Luôn ý thức cao trong việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

– Đội ngũ giáo viên đều thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của nhà trường, tổ, nhóm bộ môn. Nghiêm chỉnh trong soạn giảng, bám sát phân phối chương trình của Bộ để tự chủ trong dạy và học đạt kết quả cao.

– Thực hiện tốt và bước đầu đem lại hiệu quả cao trong việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tiến tới đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. 100% các giáo viên đều ý thức và nỗ lực trong đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt việc vận dụng các phương tiện, kỹ thuật dạy học hiện đại để phát huy tính tích cực của học sinh như dạy bằng bài giảng Powerpoint, E – learning, bảng biểu đồ, mô hình, thiết bị thí nghiệm…

– Các tổ, nhóm chuyên môn duy trì sinh hoạt, trao đổi chuyên môn đều đặn theo định kỳ, đi sâu vào sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, theo chuyên đề để có hiệu quả cao.

XEM THÊM ==> CÁCH LÀM TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC ĐIỂM CAO

– Tập thể giáo viên đoàn kết, gắn bó với nhà trường, có lối sống giản dị, chan hòa, gần dân, có tinh thần tập thể, trách nhiệm cao. Thực hiện tốt các cuộc vận động “Hai không”, “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

– Nhiều thầy, cô giáo có bề dày kinh nghiệm, kinh qua nhiều cương vị công tác, vững vàng về chuyên môn. Nhiều giáo viên có thành tích cao trong dạy mũi nhọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường.

– Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tận tâm, nhiệt tình trong công tác quản lý, giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh, đặc biệt trong công tác giáo dục học sinh yếu, kém, động viên các em tới trường. Đội ngũ giáo viên bộ môn kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh. Chú trọng kèm cặp những học sinh yếu, kém, lười học để các em vươn lên trong học tập và nâng cao ý thức kỷ luật.

  1. Hạn chế

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu nêu trên, nhưng nhìn chung vẫn còn những hạn chế sau:

Chất lượng giáo dục nói chung ở mức trung bình của tỉnh nhà. Chất lượng học sinh giỏi tỉnh còn hạn chế. Hiệu quả giáo dục chưa cao ở một số mặt như hạn chế về kỹ năng thực hành, phương pháp tư duy khoa học, các hoạt động tập thể còn đơn điệu chưa lôi cuốn học sinh, một số hoạt động còn mang tính hình thức, chạy theo phong trào. Điểm tuyển sinh đầu vào thấp chưa được cải thiện.(Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

Đội ngũ nhà giáo đủ về cơ cấu nhưng vẫn thiếu ở một số môn, tỷ lệ giáo viên hợp đồng còn cao có phần ảnh hưởng đến chất lượng.

Phương pháp giảng dạy chậm đổi mới, chậm hiện đại hoá, một bộ phận nhỏ giáo viên còn chưa thích ứng với đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Một số cán bộ, giáo viên nhận thức chưa đầy đủ, đúng đắn về công tác giáo dục “dạy chữ” và “dạy người”. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở một số giáo viên chưa tích cực. Việc viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học còn hạn chế.

Về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức: đã ban hành các quy chế, quy định trong cơ quan song chưa thực sự đồng bộ, chặt chẽ. Việc phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ giáo viên đã rất cụ thể song việc kiểm tra, giám sát thực hiện còn hạn chế.

Cơ sở vật chất hiện nay đang xuống cấp, trang bị phục vụ cho dạy học theo hướng hiện đại còn thiếu.

Hoạt động của các đoàn thể chưa thật sự phát huy được hiệu quả. Đặc biệt, công tác của chi đoàn giáo viên, công đoàn hầu như chỉ mang tính hình thức, chưa đi sâu vào nội dung.

          – Việc thuyên chuyển giáo viên quá nhiều và thường xuyên hằng năm cũng ảnh hưởng nhiều tới chất lượng đội ngũ, cụ thể những giáo viên được rèn luyện, trưởng thành có ít nhiều kinh nghiệm giảng dạy và năng lực sư phạm lần lượt xin chuyển về gần nhà hoặc thậm chí xin nghỉ việc: Năm 2015 – 2016: 4 đồng chí chuyển trường; năm 2016- 2017: 6 đồng chí chuyển công tác (2 xin nghỉ việc).

2.3. Nguyên nhân và một số kinh nghiệm

2.3.1. Nguyên nhân tồn tại:

Việc kiểm tra giám sát còn nhiều hạn chế việc sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, khích lệ khen thưởng chưa kịp thời.

Ban Chi ủy chưa có chủ trương lâu dài về đầu tư cơ sở vật chất nhà trường.

Trường chỉ có một đồng chí Hiệu phó phụ trách về chuyên môn lại kiêm phụ trách cơ sở vật chất do vậy trong quá trình thực hiện công việc còn chồng chéo thiếu đồng bộ.

Do sự phân công chưa thật sự hợp lý, các đồng chí lãnh đạo tổ chuyên môn đều làm công tác kiêm nhiệm, được đồng nghiệp tín nhiệm nên gánh vác nhiều công việc phần nào khó khăn trong hoạt động, một số đồng chí nhà xa, con còn nhỏ vì vậy sự nhiệt tình, tâm huyết với công việc được giao còn hạn chế.(Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

Số đảng viên trong Chi bộ không nhiều (18/70) nên chưa thật sự mạnh.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đa phần còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác lại chủ yếu ở xa trường, con còn nhỏ do đó ít nhiều ảnh hưởng đến công việc được giao.

Các điều kiện phục vụ dạy học thiếu, chưa đủ điều kiện cần thiết cho việc thực hành của học sinh, chứng minh chất lượng của giáo viên, nhất là đối với công cuộc đổi mới phương pháp hiện nay.

Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, một bộ phận cha mẹ học sinh chưa quan tâm đến con cái. Đời sống của một bộ phận cán bộ giáo viên còn thấp, chủ yếu phụ thuộc vào lương cơ bản.

2.3.2. Một số kinh nghiệm

          Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình mà trực tiếp là Sở GD-ĐT Thái Bình trong những năm qua việc nâng cao chất lượng cán bộ giáo viên ở trường THPT Đông Tiền Hải – huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình có được kết quả đáng ghi nhận. Kết quả đó cũng là nhờ sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, đội ngũ giáo viên, công nhân viên nhà trường. Tổng kết công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trong những năm qua của nhà trường, tác giả rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu:

          Một là: Phải thường xuyên xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ Đảng, nắm vững các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận dụng đúng đắn tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để đề ra mục tiêu, giải pháp cho phù hợp với điều kiện  của nhà trường.

– Hai là: Đội ngũ cán bộ chủ chốt phải tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề…

– Ba là: Khi triển khai chỉ thị, nghị quyết cần gắn với thực tế, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, khuyến khích và giúp đỡ quần chúng thực hiện. Sơ kết, tổng kết, tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, khích lệ khen thưởng kịp thời.

– Bốn là: trong hoạt động quản lý cần có những chủ trương biện pháp thích hợp để quản lý cán bộ, giáo viên, công nhân viên, có động viên, khen thưởng và có phê bình kỷ luật để từ đó khuyến khích cán bộ, nhân viên tích cực trong công tác cũng như trong mọi hoạt động phong trào của nhà trường.

Năm là: Công tác thông tin, tuyên truyền vận động các đoàn thể, các tổ chức xã hội quan tâm đến giáo dục, tạo thêm động lực mới cho giáo dục và kịp thời chăm lo, quan tâm tới đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên.

Sáu là: Nhà trường phải nâng cao chất lượng dạy học, tạo được niềm tin cho nhân dân địa phương, trong cha mẹ học sinh đồng thời là động lực để thu hút được cán bộ giáo viên ưu tú ngày càng gắn bó và tận tâm với công tác giáo dục của nhà trường.

Bảy là: Chọn những cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất tốt, nhiệt tình để làm nòng cốt trong  đổi mới giáo dục, tập hợp đội ngũ cán bộ giáo viên trong tình hình mới thực sự phải dựa vào cán bộ cốt cán để xây dựng Chi bộ đảng, trong sạch, vững mạnh.(Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TẠI TRƯỜNG THPT ĐÔNG TIỀN HẢI.

Đứng trước thực trạng của nhà trường và đặc biệt là đội ngũ cán bộ giáo viên làm thế nào để đáp ứng được nhiệm vụ chung của ngành giáo dục là “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”, tôi mạnh dạn đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau:

3.1. Tăng cường bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lý tưởng nghề nghiệp cho cán bộ giáo viên.

– Ngày nay, nền kinh tế thị trường phát triển có ảnh hưởng tới các nhà trường, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp tới đội ngũ giáo viên đang đứng lớp. Chính vì vậy nhà trường phải kết hợp với các tổ chức như Chi bộ đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để tập trung bồi dưỡng nhân cách cao đẹp cho người giáo viên, đó là lòng yêu nghề, mến trẻ, chống thương mại hóa việc dạy học. Gắn quá trình bồi dưỡng lý tưởng nghề nghiệp với bồi dưỡng phẩm chất người giáo viên. Tổ chức và đưa vào tiêu chuẩn thi đua của mỗi đoàn thể về việc chấp hành chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, phấn đấu không ngừng nâng cao trình độ của mỗi giáo vien được phân công.

– Tổ chức giáo viên học tập nắm vững mục tiêu giáo dục THPT, cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng do cấp trên hoặc nhà trường tổ chức. Nêu những tấm gương điển hình trong sự nghiệp giáo dục để tuyên truyền trong đội ngũ giáo viên.

– Thông qua việc học tập chỉ thị, nghị quyết, văn bản chuyên môn để xác định cho giáo viên yêu cầu của nhiệm vụ mới là phải nâng cao chất lượng dạy và học, Đưa việc bồi dưỡng giáo viên vào cơ chế hoạt động chuyên môn của nhà trường. Bản thân mỗi giáo viên phải có thái độ đúng đắn trong công tác bồi dưỡng, không ngại khó, ngại khổ, không chủ quan trên cơ sở đó làm cho giáo viên thấy thực chất trình độ của mình và từ đó xác định yêu cầu không thể không làm của mỗi giáo viên, tư tưởng đó có thông suốt thì giáo viên mới làm tốt được

XEM THÊM ==> DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC 

3.2. Tăng cường bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới.

– Tổ chức bồi dưỡng sâu về chuyên môn nghiệp vụ và cả về lý luận khoa học lẫn về nội dung, phương pháp dạy học cho từng giáo viên. Xây dựng bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp của cán bộ giáo viên; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tự đào tạo và đào tạo lại đối với đội ngũ cán bộ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng của “người thầy” cả về năng lực chuyên môn lẫn kiến thức, nghiệp vụ sư phạm;

– đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường, gắn nghiên cứu khoa học với đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; xây dựng nhóm chuyên gia nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, sáng kiến kinh nghiệm trong các tổ, nhóm. Tổ chức và khuyến khích cán bộ giáo viên tham gia viết báo cáo chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi làm đồ dùng dạy học… nhằm trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.(Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

– Tổ chức mời giáo viên giỏi cấp tỉnh, chuyên viên của Sở về trao đổi, tọa đàm để giáo viên học tập và vận dụng vào thực tiễn giảng dạy tại trường.

– Tạo mọi điều kiện cho giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: như bố trí thời khóa biểu, công việc hợp lý để giáo viên có thời gian đi học và hỗ trợ phần nào kinh phí nếu có thể.

– Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao về phương pháp sư phạm và tâm lý giáo dục, bên cạnh việc cử giáo viên cốt cán đi học theo chương trình của Bộ, Sở nhà trường còn tổ chức thông qua các hình thức ngoại khóa, hội thảo, hội giảng.

đổi mới công tác quản lý, sử dụng, đánh giá, sàng lọc đội ngũ cán bộ giáo viên theo hướng phân công, phân cấp về trách nhiệm, quyền hạn và giao quyền tự phân công, tự chịu trách nhiệm cho các tổ, nhóm chuyên môn về tỉ lệ chất lượng mỗi kì, mỗi năm.

3.3. Tăng cường cơ sở vật chất dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới.

– Tăng cường các nguồn lực của nhà trường đầu tư cho xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp. Cân đối thu – chi hợp lý để hiện đại hóa các phòng học, phòng chức năng… nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung giáo dục trong thời gian tới.

– Thực hiện việc xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn đóng góp của các mạnh thường quân, của cựu học sinh, phụ huynh để nâng cao hiệu quả, đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

– Có kế hoạch cụ thể đảm bảo đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học để thực hiện chương trình và phương pháp dạy – học mới, trong đó sớm sắp xếp việc trang bị máy chiếu cho từng lớp học. Xây dựng kế hoạch xây nhà công vụ, nhà đa năng cho giáo viên và học sinh để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu dạy học.

3.4. Về công tác cán bộ:

Thứ nhất, Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ.

Phải quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết, phải được bắt đầu từ việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện cán bộ. Đó là chìa khoá của việc nâng cao chất lượng cán bộ trong thời kỳ mới. Vận dụng điều đó công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ giáo viên cần tập trung vào một số vấn đề sau đây:

– đổi mới cách thức, quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ.(Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

Về mặt nhận thức, cần khẳng định phải có quy hoạch cán bộ, đưa công tác quy hoạch cán bộ trở thành nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ Đảng nhà trường. Ban Chi ủy,  Ban giám hiệu và hiệu trưởng nhà trường cần tổng kết đánh giá kết quả, tìm nguyên nhân, và khắc phục kịp thời những khiếm khuyết trong việc thực hiện quy hoạch cán bộ của cơ quan mình. Có sự phối hợp đồng bộ giữa cấp trên và cấp dưới, giữa cấp uỷ Đảng với cơ quan tổ chức cán bộ và các tổ chức đoàn thể nhân dân. Có kết luận cụ thể về mức độ phấn đấu, trưởng thành của cán bộ giáo viên trong diện quy hoạch, khi họ đang có xu hướng phát triển đi lên.

Việc lựa chọn cán bộ giáo viên đưa vào diện quy hoạch là khâu rất quan trọng, trong quy hoạch cán bộ. Muốn lựa chọn đúng cán bộ đưa vào diện quy hoạch, cần rà soát, đánh giá toàn bộ đội ngũ cán bộ, phát hiện mặt mạnh, mặt yếu của từng cán bộ giáo viên trong nhà trường. Căn cứ vào yêu cầu, trách nhiệm của từng vị trí, chức danh mà lựa chọn cho phù hợp, đủ tiêu chuẩn. Việc lựa chọn cán bộ đưa vào diện quy hoạch phải được tiến hành kỹ lưỡng, dân chủ trong nội bộ cấp uỷ, thường vụ. Ở những mức độ và phạm vi nhất định, có thể dựa vào sự giới thiệu của cán bộ, đảng viên và giáo viên trong trường. Công tác qui hoạch cần thực hiện theo nguyên tắc “động” và “mở” để có thể lựa chọn, bổ sung được những cán bộ tốt mới phát hiện.

– đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải kết hợp trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ với việc nâng cao tố chất chính trị, đạo đức, kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành cho cán bộ, giáo viên. Mặt khác phải triển khai ngay chương trình và nội dung bồi dưỡng cán bộ theo chức danh (vị trí công tác) để tăng cường kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị Quyết 52 của Bộ Chính trị khóa X 

– đổi mới công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quyết định đến chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Cần tập trung vào khâu chỉ đạo, quản lý nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đối với các cán bộ giáo viên trong nguồn quy hoạch được cử đi học các lớp chính trị, quản lý…

– phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên phải phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường và nguyện vọng của họ.

Cần tăng cường đủ số lượng giáo viên để đảm nhiệm công tác giảng dạy. xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên cốt cán của các môn học, bố trí giáo viên kiêm nhiệm phải phù hợp tránh chồng chéo một người kiêm nhiệm quá nhiều việc dẫn đến hiệu quả không cao. Chú trọng việc dìu dắt thế hệ giáo viên trẻ kế tục những giáo viên có kinh nghiệm.(Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

Thứ hai, Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác cán bộ, thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ.

Xây dựng và hoàn thiện quy chế, quy trình công tác cán bộ nhằm làm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, thực sự có tính khoa học, bảo đảm cho công tác cán bộ hoạt động thống nhất theo nguyên tắc, chuẩn mực chung. Tránh được tình trạng tuỳ tiện, áp đặt chủ quan, duy tình trong công tác cán bộ. Hệ thống quy trình, quy chế trong công tác cán bộ còn là cơ sở và căn cứ để cấp uỷ, nhà trường kiểm tra, đánh giá hoạt động của cán bộ giáo viên theo quy định chung.

một là, tập trung xây dựng, hoàn chỉnh quy trình, quy chế đánh giá cán bộ.

hai là, xây dựng quy chế tuyển chọn cán bộ mới.

ba là, thực hiện nghiêm túc quy trình, quy chế bầu cử, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ.

bốn là, thực hiện nghiêm túc việc điều động và luân chuyển cán bộ

     Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ.

Kiểm tra, giám sát và quản lý cán bộ là hoạt động nhằm nắm chắc thông tin, diễn biến về tư tưởng, hoạt động của cán bộ, giúp cho cấp uỷ và hiệu trưởng phát hiện vấn đề nảy sinh, kịp thời điều chỉnh và tác động, làm cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ luôn luôn hoạt động đúng hướng, đúng nguyên tắc, quy định.

Trong điều kiện giao lưu, mở cửa, hội nhập quốc tế trong cơ chế thị trường, nhiều cán bộ nhiệt tình, năng động nhưng do không có bản lĩnh chính trị vững vàng nên đã trượt qua giới hạn cho phép. Điều đó, có phần thiết sót của công tác kiểm tra, giám sát và quản lý cán bộ.(Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

Để giữ gìn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cần phải làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ theo phương châm:

– Phải tăng cường hơn nữa quản lý, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của cán bộ để có thể hỗ trợ giúp đỡ hoặc uốn nắn phát hiện sớm những hành vi sai trái để sửa chữa.

– Cấp uỷ, người thủ trưởng và tổ chức Đảng phải trực tiếp tiến hành quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ thuộc quyền quản lý của mình.

– Tăng cường việc kiểm tra, giám sát của quần chúng đối với cán bộ, của cán bộ cấp dưới đối với cán bộ cấp trên và ngược lại.

– Kiểm tra phải có kết luận cụ thể, rõ ràng, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, phải đạt được mục đích là nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ.

3.5. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách đối với cán bộ giáo viên.

– Tăng thu nhập cho đội ngũ cán bộ giáo viên bằng việc hoàn thiện lộ trình tăng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp đối với nhà giáo đồng thời cần bổ sung cơ chế, chính sách đãi ngộ, ưu đãi về phúc lợi đặc thù đối với đội ngũ cán bộ giáo viên tương xứng với thành tích và năng lực cá nhân của họ. Có như vậy giáo viên mới có thể sống được với nghề dạy học, giữ vững và nâng cao lòng yêu nghề và hạn chế được tình trạng chán nghề, dạy thêm, bỏ nghề hoặc làm thêm các việc khác để kiếm sống ảnh hưởng đến uy tín, nhân cách nhà giáo…

Cải thiện điều kiện lao động của giáo viên, một phần trong đó cũng là điều kiện học tập của học sinh, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Những việc cụ thể cần tiến hành là:

+ Thực hiện một cách quyết liệt quyết định về sĩ số, ban hành quy định cấm tổ chức lớp học vượt quá sĩ số tối đa

+ Sửa đổi định mức giờ làm việc tối đa của giáo viên không cao hơn so với số giờ làm việc của công chức/ viên chức.

+ Sửa đổi lề lối làm việc để họp hành và hoạt động ngoại khóa không tạo thành gánh nặng đối với giáo viên, gây cản trở việc thực hiện nhiệm vụ chính là giảng dạy.

+ Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các hoạt động văn hóa (tham quan bảo tàng, xem biểu diễn nghệ thuật, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, cao hơn là tham quan, du lịch, ….) cũng cần được xem là các hoạt động có tác dụng “nâng cao trình độ nghề nghiệp của giáo viên” (Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT)

Về thi đua, khen thưởng: Cần có các chính sách để động viên và lôi kéo mọi giáo viên tham gia vào hoạt động thi đua. Các chính sách đó phải tạo ra các động lực cả về tinh thần và vật chất cho người giáo viên khi tham gia phong trào thi đua. Vì vậy việc xét tặng các danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi, Lao động tiên tiến, cùng các danh hiệu tôn vinh khác là việc rất có ý nghĩa. Bên cạnh các danh hiệu đó, cần có chính sách khen thưởng vật chất cần thiết, phù hợp. Như vậy mới thực sự tạo ra động lực thúc đẩy những nhân tố tích cực của mỗi cá nhân cũng như của tập thể sư phạm. Tuy vậy, cần hết sức chống “chủ nghĩa thành tích” trong các hoạt động giáo dục và thi đua của ngành Giáo dục – Đào tạo.


Trên đây là tiểu luận môn Triết Học đề tài: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học đại cương: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liêu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo