Tiểu luận: Thực hiện pháp luật về đất đai ở tỉnh Bình Phước

Rate this post

Trong giai đoạn hiện nay, đất đai được xem là tài sản vô cùng quý giá, là nguồn lực hết sức quan trọng không chỉ đối với mỗi gia đình mà còn là nguồn tài nguyên quan trọng của mỗi quốc gia. Chính vì vậy, chủ đề “Thực hiện pháp luật về đất đai tại tỉnh Bình Phước” sẽ làm rõ vấn đề đất đai có vị trí đặc biệt và tầm quan trọng vô cùng lớn lao trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá-xã hội của mọi quốc gia, dân tộc. Các bạn cùng đón xem những phần tiếp theo về Luật đất đai ở Viettieuluan.com


Phần Nội dung chính bài Tiểu luận: Thực hiện pháp luật về đất đai ở tỉnh Bình Phước

Mục đích nghiên cứu

Thông qua khảo sát thực trạng công tác thực hiện pháp luật về đất đai ở xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao công tác thực hiện pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Lộc Ninh, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai.

Nhiệm vụ nghiên cứu

– Hệ thống hoá các vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu
– Đánh giá công tác thực hiện pháp luật về đất đai ở xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
– Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đất đai ở xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Công tác thực hiện pháp luật về đất đai ở xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
– Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian: nghiên cứu thực hiện pháp luật về đất đai ở xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
+ Về thời gian: Nghiên cứu hiện trạng thực hiện pháp luật về đất đai ở xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước từ năm 2016 – 2020.

Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp luận: Sử dụng phương pháp luận nghiên cứu duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin và các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện pháp luật về đất đai ở xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
– Phương pháp nghiên cứu: kết hợp nhiều phương pháp bao gồm phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và tổng hợp, đặc biệt coi trọng phương pháp tổng kết thực tiễn thực hiện pháp luật về đất đai ở xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

XEM THÊM ⇒ Dịch vụ viết thuê Tiểu luận

Các khái niệm cơ bản trong bài Tiểu luận: Thực hiện pháp luật về đất đai

Khái niệm đất đai

Đất đai là điều kiện vật chất mà mọi sản xuất và sinh hoạt đều cần tới. Đất đai là khởi điểm tiếp xúc và sử dụng tự nhiên ngay sau khi nhân loại xuất hiện, nó có nghĩa về phạm vi không gian của đất hay có thể hiểu là lãnh thổ.Trên cơ sở đó, theo Điều 4 Thông tư 14/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra thoái hoá đất do Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành định nghĩa đất là tầng mặt tơi xốp của lục địa có khả năng tạo ra sản phẩm cây trồng. Trên cơ sở đó Thông tư số 14/2014/TT-BTNMT ngày 26/11/2012 cũng quy định đất đai là một vùng đất có ranh giới, vị trí, diện tích cụ thể và có các thuộc tính tương đối ổn định hoặc thay đổi nhưng có tính chu kỳ, có thể dự đoán được, có ảnh hưởng tới việc sử dụng đất trong hiện tại và tương lai của các yếu tố tự nhiên, kinh tế – xã hội như: thổ nhưỡng, khí hậu, địa hình, địa mạo, địa chất, thuỷ văn, thực vật, động vật cư trú và hoạt động sản xuất của con người.
Mặt khác Luật đất đai 2013 cũng quy định về các vấn đề pháp lý liên quan đến chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai; chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai,…Đồng thời, tại Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định đất đai được phân thành 03 nhóm sau đây: Nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng.

Khái niệm thực hiện pháp luật về đất đai

Trong thực tiễn pháp luật về đất đai được thực hiện thông qua nhiều chủ thể khác nhau bao gồm các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và người dân, tất cả đều phải tuân thủ và thực hiện đúng các văn bản pháp luật hiện hành đang áp dụng về đất đai quy định. Như vậy, các hành vi đó có thể được thể hiện bằng hành động hoặc không hành động đều không được làm trái, không vượt quá khuôn khổ mà pháp luật đã quy định. Qua đó có thể hiểu thực hiện pháp luật là hành vi hợp pháp của các chủ thể được pháp luật cho phép, nhằm áp dụng các quy định của pháp luật trong thực tiễn, mà những hoạt động đó mang lại lợi ích, ảnh hưởng tích cực tới xã hội nói chung và tới các chủ thể chịu sự quản lý của pháp luật đất đai nói riêng. Những hoạt động này nghiễm nhiên được tiến hành bởi nhiều chủ thể với nhiều cách thức và phương pháp khác nhau. Từ những phân tích nêu trên, có thể hiểu thực hiện pháp luật về đất đai là hành vi của các chủ chể, được giao tiến hành phù hợp, đúng quy định của pháp luật để tuân thủ, thi hành, áp dụng và sử dụng trong quản lý đất đai đạt hiệu quả cao trong thực tiễn.
Các hình thức trong thực hiện pháp luật bao gồm tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật. Thực hiện pháp luật gồm hai giai đoạn chính như sau: Giai đoạn thứ nhất giữa các cá nhân, tổ chức hình thành một quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh (gọi là quan hệ pháp luật) và giai đoạn thứ hai đó là cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Để hoạt động thực hiện pháp luật hiện nay đạt được hiệu quả còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau trong đó chủ yếu là trình độ kiến thức, hiểu biết về pháp luật và ý thức của các chủ thể pháp luật.

XEM THÊM ⇒ Trọn bộ bài mẫu Tiểu luận hay 

Nội dung thực hiện pháp luật về đất đai

Luật Đất đai được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013 gồm 14 chương với 212 điều. Khoản 3, Điều 23 Luật đất đai quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai của Uỷ ban nhân dân các cấp, trên cơ sở đó Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định của Luật đất đai 2013; Nêu rõ xã, phường, thị trấn có công chức làm công tác địa chính theo quy định của Luật cán bộ, công chức, đồng thời chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý đất đai tại địa phương.
Trên cơ sở đó Luật đất đai cũng quy định cụ thể và chi tiết trách nhiệm và quyền hạn của các cá nhân được giao quyền sử dụng đất phải đáp ứng các yêu cầu trong việc thực hiện sử dụng đất vào đúng mục đích sử dụng, bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định về pháp luật đất đai.
Ngoài ra, còn các văn bản pháp luật khác nhằm thể chế hoá, hướng dẫn thi hành Luật đất đai như Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 ngày 1/7/2014; Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013; Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất; Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai…
Với các quy định của pháp luật về đất đai khá đầy đủ và chi tiết đã phần nào khẳng định việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các Nghị định, Thông tư, quyết định có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện pháp luật về đất đai, là cơ sở và hành lang pháp lý quan trọng để các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện và áp dụng pháp luật phù hợp vào việc quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả và đúng mục đích.

Thực trạng thực hiện pháp luật về đất đai tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Đặc điểm tự nhiên-xã hội của xã Lộc Thịnh

– Đặc điểm tự nhiên: Lộc Thịnh là một xã thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Xã Lộc Thịnh có diện tích 78,57 km², dân số năm 2015 là 6.057 người, mật độ dân số đạt 59 người/km². Đây là xã miền núi có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng và an ninh.
Về khí hậu: Lộc Thịnh là xã có địa hình cao, nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
Xã Lộc Thịnh chủ yếu là đất rừng, còn lại là đất nông nghiệp với phần lớn là đất đỏ bazan có độ phì nhiêu cao, phù hợp với các loại cây trồng hàng năm như lúa, hoa màu, các loại cây ăn trái và một số loài cây lâu năm có thu nhập cao như: điều, hồ tiêu, cao su.
– Đặc điểm kinh tế
Với diện tích đất chủ yếu phục vụ phát triển nông nghiệp nên nền kinh tế của xã phần lớn đều dựa vào nông nghiệp, với sản lượng thu được hàng năm chiếm 90% từ diện tích đất trồng lúa, hoa màu và các loại cây ăn trái. Ngoài ra có sản lượng nhỏ thu được từ phát triển các loại cây công nghiệp như điều, tiêu.
Chính vì vậy, mặc dù có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nhưng nền kinh tế của xã còn gặp nhiều khó khăn vì chủ yếu dựa vào nông nghiệp; các ngành tiểu thủ công nghiệp rất ít và phát triển đơn lẽ ở vài hộ gia đình. Mặt khác, với mật độ dân số thấp, điều kiện giao thông đi lại khó khăn, cơ sở vật chất còn nghèo nàn đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân và phát triển các ngành nghề khác.

Thực trạng công tác thực hiện pháp luật về đất đai tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

Những kết quả đạt được

– Công tác triển khai thi hành Luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Hiện nay theo quy định của pháp luật Uỷ ban nhân dân xã LộcThịnh đã triển khai và áp dụng nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn, phù hợp với điều kiện tình hình đặc điểm địa bàn của xã. Đồng thời nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của các ban, ngành cấp trên để định hướng và có những đề xuất, kiến nghị nhằm sữa đổi, bổ sung, ban hành các quy định áp dụng cho phù hợp. Bên cạnh đó, thường xuyên tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác địa chính xã nghiên cứu các văn bản mới; cử các cán bộ xã tham gia các lớp tập huấn, các lớp học do các ban, ngành cấp trên tổ chức về lĩnh vực đất đai nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng nắm bắt lý luận, các kiến thức quan trọng về đất đai để áp dụng vào thực tiễn phù hợp và có hiệu quả. Mặt khác, trong quá trình triển khai các quy định của pháp luật về đất đai đều tiến hành thường xuyên và liên tục, không chỉ riêng lực lượng làm địa chính xã mà còn phổ biến cho những cán bộ làm các công tác khác trong uỷ ban nhân dân xã. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực và chất lượng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác địa chính xã, giúp lực lượng này ngày càng nắm rõ và hiểu đúng, thực hiện pháp luật đầy đủ và phù hợp với từng đối tượng, từng trường hợp cụ thể khi có vấn đề xảy ra liên quan đến đất đai. Từ các cán bộ địa chính xã sẽ là nguồn lực giúp Uỷ ban nhân dân xã trong việc đôn đốc nhắc nhở người dân, các hộ dân có biểu hiện vi phạm pháp luật về đất đai, có các hình thức xử phạt phù hợp nếu vẫn tái diễn hành vi vi phạm, góp phần thi hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước.

Trên cơ sở các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước và các ban, ngành cấp trên về đất đai, Uỷ ban nhân dân xã đã kịp thời nắm bắt và triển khai thực hiện nhanh chóng, đồng bộ và quyết liệt bằng nhiều hình thức và phương pháp phù hợp như đưa ra thông báo hoặc dán ở các bản tin của xã để người dân dễ dàng theo dõi, nắm bắt cũng như liên hệ khi cần; trong đó Uỷ ban nhân dân xã đặc biệt chú trọng phổ biến những quy định liên quan đến tranh chấp đất đai, quyền sử dụng đất, các mức xử phạt khi vi phạm về lĩnh vực đất đai…. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao ý thức của người dân về việc sử dụng đất đúng mục đích, tránh việc vi phạm khi lấn đất để trồng nương, rẫy; chặt phá rừng để canh tác, làm ruộng lúa; sử dụng đất sai mục đích…

XEM THÊM ⇒ Mẫu Tiểu luận môn Luật lao động 

– Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai

Hiện nay pháp luật về đất đai nói riêng và pháp luật nói chung đã được áp dụng trên địa bàn xã, được chính quyền xã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn sâu rộng trong đại bộ phận người dân sinh sống trên địa bàn. Hàng năm, Uỷ ban nhân dân xã đều cử cán bộ địa chính xã trực tiếp tuyên truyền các văn bản pháp luật về đất đai tới người dân, để qua đó giúp người dân nhận thức đầy đủ và thấy được vị trí, vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của pháp luật đất đai, thấy được việc cần phải chấp hành đúng những quy định đó, chính là cách duy nhất để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình, của gia đình trong việc sử dụng đất đai. Từ đó, người dân sẽ nêu cao ý thức, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đất đai, thực hiện đúng, đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Từ năm 2016 đến nay, xã Lộc Thịnh đã tiến hành được 05 buổi tuyên truyền cho người dân trên địa bàn xã, chủ yếu áp dụng lồng ghép trong các buổi nói chuyện, các cuộc họp giữa chính quyền xã với nhân dân các ấp trên địa bàn xã; ngoài tuyên truyền trực tiếp cán bộ địa chính xã còn thực hiện việc in ấn, phát các tờ rơi, ấn phẩm… dán tại bản tin của xã, dán tại địa điểm họp của các ấp để người dân dễ dàng xem, đọc và tìm hiểu các vấn đề có liên quan đến đất đai; đồng thời từ 2016 đến nay xã đã cử 03 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai do chính quyền cấp trên tổ chức.

Bên cạnh việc trực tiếp tuyên truyền, nói chuyện trao đổi với người dân, chính quyền xã còn của cán bộ xã trực tiếp đi xuống từng gia đình, hộ dân để tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Việc làm này có ý nghĩa quan trọng và tạo điều kiện cho mọi người dân đều có thể tiếp thu và nắm được các vấn đề liên quan về đất đai cũng như những chủ trương, đường lối mới của Nhà nước về đất đai để các hộ dân thấy được tầm quan trọng của đất đai và việc cần thiết phải bảo vệ đất đai, từ đó các hộ dân sử dụng đất đúng mục đích; không canh tác trên diện tích đất rừng, đất phòng hộ; không lấn chiếm đất của Nhà nước, của các hộ dân khác; đóng thuế đất đầy đủ. Từ đó góp phần quan trọng vào bảo vệ an ninh quốc phòng cũng như xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Như vậy có thể thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trên địa bàn xã Lộc Thịnh trong thời gian qua được triển khai thường xuyên và kịp thời. Hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng và phong phú, lực lượng cán bộ tuyên truyền không ngừng được cũng cố và tăng cường, kinh phí phục vụ cho công tác cũng được quan tâm và chú trọng. Qua đó, góp phần tạo những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cộng đồng dân cư, giúp họ nêu cao tinh thần và trách nhiệm trong việc tham gia giữ gìn và bảo vệ đất đai; xem đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô giá, là nguồn lực quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của xã nói riêng và sự ổn định chính trị, an ninh quốc phòng nói chung trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

XEM THÊM ⇒ 999+ KHO TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC

– Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và điều tra khảo sát tình hình về đất đai

Việc kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai cũng là một vấn đề được chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, Uỷ ban nhân dân xã đã họp thường xuyên và đưa ra những cách thức cụ thể nhằm áp dụng phù hợp với tình hình đặc điểm dân cư cũng như lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã. Theo đó, thường xuyên cử cán bộ xã xuống từng ấp, nhất là những ấp ở xa, địa hình giao thông khó khăn, giáp ranh với các xã khác hoặc gần khu vực đất, rừng phòng hộ nhằm kiểm tra và kịp thời nhắc nhở đối với những trường hợp vi phạm, qua đó có biện pháp kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu nghiêm túc thực hiện và không tái diễn. Việc kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch định kỳ hàng tháng, quý, năm và kiểm tra đột xuất căn cứ vào tình hình thực tế; qua kiểm tra đa phần các hộ đã tuân thủ nghiêm túc đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn phát hiện một số trường hợp vi phạm trong việc sử dụng đất chưa đúng mục đích; chậm đóng tiền đất theo quy định; từ đó đã nhắc nhở và chấn chỉnh.

Ngoài việc thường xuyên tăng cường việc kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, chính quyền xã còn thường xuyên đôn đốc nhắc nhở cán bộ địa chính xã theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế tại địa bàn; đồng thời qua đó điều tra khảo sát về tình hình dân cư, những biến động về đất đai, những chính sách, kế hoạch chủ trương mới của Nhà nước trong thay đổi cơ cấu, mục đích sử dụng đất… Từ đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để đề xuất chính quyền cấp trên có biện pháp giải quyết kịp thời, đảm bảo việc thi hành pháp luật về đất đai được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và mang lại hiệu quả cao.
Một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác thực hiện pháp luật về đất đai tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, công tác này trong thời gian qua vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như:

– Do nhận thức của một bộ phân nhân dân về đất đai vẫn còn thấp, nhiều người dân không đóng tiền sử dụng đất; sử dụng đất sai mục đích; tự ý canh tác trên đất gia đình, hộ dân khác; vi phạm nhưng không chịu nộp phạt… Chính vì vậy đã gây không ít khó khăn cho cán bộ và chính quyền xã trong việc triển khai thực hiện một số dự án khi có yêu cầu thu hồi đất của người dân hoặc khi có tranh chấp đất đai xảy ra giữa các hộ trong xã.

– Tình trạng người dân vi phạm trong việc lấn chiếm đất rừng, đất phòng hộ để canh tác vẫn còn tái diễn; một số người dân phá rừng, chặt cây làm ruộng nương trồng lúa, hoa màu vẫn còn xảy ra; nhiều hộ sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng, đa phần các trường hợp này không làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

– Chính quyền xã đã có nhiều hình thức từ nhắc nhở đến xử lý vi phạm hành chính nhưng những biện pháp đưa ra chưa đồng bộ và quyết liệt hoặc một số trường hợp vì quen biết, nể nang nên cũng chỉ xử lý qua loa cho có lệ, dẫn đến tình trạng này vẫn còn tái diễn.

– Lực lượng cán bộ làm công tác địa chính xã phần lớn là cán bộ được đào tạo qua các chuyên ngành khác nhau, sau khi về công tác tại xã được bố trí về mảng địa chính. Nên về cơ bản, chưa đủ năng lực, chuyên ngành. Mặt khác, ngoài công việc chính họ thường phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác dẫn đến khó khăn trong quản lý cũng như nắm vững các quy định về thi hành pháp luật đất đai.

– Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện phát luật về đất đai mặc dù đã được triển khai với nhiều hình thức, phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, với đặc điểm địa bàn và mật độ dân cư thưa thớt làm cho công tác này ít nhiều còn gặp khó khăn; quá trình thực hiện chưa được thực hiện thường xuyên và kịp thời; các buổi tuyên truyền vẫn còn quá ít so với nhu cầu thực tế đặt ra cũng như chất lượng tuyên truyền chưa được nâng cao.

– Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn xã còn hạn chế. Sự phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai với cơ quan thuế và Uỷ ban nhân dân xã còn thiếu chặt chẽ.

– Việc áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại vào quản lý đất đai trên phần mềm đã được phổ biến và từng bước triển khai nhưng gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở vật chất yếu kém, năng lực cán bộ chuyên môn có hạn, kinh phí để phục vụ cho công tác hạn hẹp ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác.
Như vậy có thể thấy, qua theo dõi tình hình và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn xã Lộc Thịnh từ năm 2016 đến nay; chính quyền xã đã triển khai tích cực và đồng bộ Luật Đất đai 2013 nói riêng, các văn bản hướng dẫn thi hành về đất đai nói chung, góp phần quan trọng trong việc ổn định chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tổ chức, đấu tranh kịp thời có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn. Để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện pháp luật về đất đai tại địa phương trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân xã đã giao cho các cán bộ phụ trách trên địa bàn xã tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt và rà soát những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật; để qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hiện pháp luật về đất đai tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh trong thời gian tới.

Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hiện pháp luật về đất đai trên địa bàn xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

Tăng cường đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất kỹ thuật

Qua khảo sát tình hình thực tế trên địa bàn xã Lộc Thịnh hiện nay, cơ sở vật chất rất cũ kỹ, các phòng làm việc cũ, diện tích nhỏ, trang thiết bị gồm bàn ghế, quạt và những dụng cụ khác còn rất đơn sơ, thủ công. Hệ thống phương tiện như máy tính, máy đo đạc, các dụng cụ phục vụ theo dõi, giám sát, kiểm tra đất đai vẫn còn thiếu, không đủ đáp ứng yêu cầu công tác trong thực tế; nhiều khi cán bộ địa chính xã phải đi mượn các xã khác hoặc căn cứ vào thực tế mượn người thân, người quen…Như vậy, rõ ràng có thể thấy các điều kiện, phương tiện làm việc của cán bộ xã nói chung và cán bộ địa chính xã nói riêng còn khó khăn, hạn chế và thiếu tốn. Do đó, trong thời gian tới chính quyền xã cần nghiên cứu để khắc phục những khó khăn này, đồng thời trích một phần nhất định trong nguồn thu tài chính từ đất đai để đầu tư trực tiếp cho công tác quản lý đất đai của địa phương để mua sắm các trang thiết bị, vật dụng, đồ dùng, tài liệu chuyên môn pháp luật, lắp đặt mạng internet….góp phần giúp cán bộ công chức xã nói chung và cán bộ phụ trách địa chính xã nói riêng yên tâm công tác, đảm bảo các điều kiện tốt nhất trong thực hiện các quy định pháp luật về đất đai đáp ứng yêu cầu thực tiễn trên địa bàn.

– Đề xuất chính quyền cấp trên bố trí, sắp xếp, bổ sung thêm nhân sự cho cán bộ xã, nhất là cán bộ làm công tác địa chính. Hàng năm, đề xuất và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các lớp tập huấn Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn cho các cán bộ địa chính cấp xã.

– Trên cơ sở đó, áp dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật trong việc cập nhật, lưu giữ, xử lý và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai ở địa bàn xã.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật về đất đai

Trong những năm qua, chính quyền xã luôn xác định việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về đất đai nói riêng là nhiệm vụ cấp thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về pháp luật đất đai mới được triển khai sâu rộng tới đại bộ phận người dân; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của nhân dân, đưa chính sách đất đai thực sự đi vào đời sống.
Trên cơ sở những kết quả đạt được từ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền cấp xã; thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai cơ bản đã bám sát đúng với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nắm bắt của một bộ phận nhân dân. Nội dung và hình thức tuyên truyền đã được tiến hành phù hợp với từng đối tượng từ người già, trẻ em, đến thanh niên.

Do đó, trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng hơn nữa, tạo sức lan toả, cũng như tăng tính đa dạng, vấn đề đặt ra mang tính cấp thiết đó là việc nghiên cứu và xây dựng các giải pháp mang tính chiến lược, bền vững, lâu dài để mỗi người, mỗi nhà nắm rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và Pháp luật. Chính vì vậy, chính quyền cấp xã cần tạo mọi điều kiện về vật chất lẫn tinh thần, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã để cùng trao đổi, cung cấp thông tin và có cách thức tuyên truyền kết hợp giữa trực tiếp và gián tiếp, góp phần thu được kết quả cao nhất trong thực hiện.
Bên cạnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần triển khai thường xuyên hơn, thông qua các cuộc họp của các cơ quan, ban, ngành; thông qua các buổi nói chuyện của các đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh; thông qua hội nghị tổng kết để xây dựng các tiểu phẩm, các vở kịch ngắn…. từ đó tạo sức lan toả và góp phần tuyên truyền sâu rộng.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính

Trong điều kiện phát triển của nền kinh tế-xã hội, đòi hỏi các cơ quan quản lý Nhà nước phải không ngừng đổi mới theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và giảm thiểu thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu chung của xã hội. Chính vì vậy, nếu cơ quan, ban, ngành nào không cải cách thủ tục hành chính thì sẽ không thể đáp ứng đòi hỏi thực tế xã hội đặt ra và trở thành bộ máy cồng kềnh, lạc hậu, đi ngược xu thế chung của thời đại. Hiện nay, trên địa bàn xã đã từng bước hạn chế các thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết các vấn đề phát sinh về đất đai, đồng thời tăng cường áp dụng các kỹ thuật mới vào đo đạc, quản lý đất, đảm bảo phù hợp với tình hình trên địa bàn.
Mặt khác, trong thời gian tới chính quyền cấp xã cần căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương có phương án tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện để người dân đến liên hệ công việc được nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện, có thể giải quyết trong ngày, trả lời tại chỗ, giảm việc đi lại nhiều, tránh phiền hà cho người dân.
Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai có vai trò quan trọng, tạo bước đột phá trong công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính. Vì vậy, cần nghiên cứu sớm tiếp cận thông tin, ứng dụng phần mềm liên quan tới xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đất đai, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trong tình hình mới.

Tiểu luận Thực hiện pháp luật về đất đai
Tiểu luận Thực hiện pháp luật về đất đai

Tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai

Trong quá trình triển khai thực hiện phát luật về đất đai, nếu không có sự theo dõi, kiểm tra và giám sát thì không thể biết được hoạt động đó thực hiện như thế nào, thực hiện có hiệu quả hay không và có những hành vi vi phạm nào hay không. Chính vì vậy, trong thời gian tới chính quyền cấp xã cần tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát để đảm bảo mỗi cá nhân và cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Để đảm bảo cần thực hiện đúng các yêu cầu sau:
Thứ nhất, tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và liên tục. Xử phạt đúng và nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về pháp luật đất đai. Giải quyết tốt các khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã.
Thứ hai, một mặt thường xuyên cử cán bộ địa chính xã xuống trực tiếp từng ấp trên địa bàn để giám sát, qua đó nhằm nhanh chóng phát hiện các trường hợp cá nhân, hộ gia đình có những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý phù hợp. Mặt khác, chính quyền xã có thể cử các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra theo kế hoạch định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất đối với những trường hợp đã nhắc nhở, vận động mà vẫn tiếp tục tái phạm; qua kiểm tra góp phần răn đe giáo dục và tạo tính pháp lý đối với những trường hợp vi phạm.

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch trong việc sử dụng đất gắn liền với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường

Hiện nay, sự biến đổi khí hậu, nhất là những tác động của nó tới môi trường sống đang ngày càng phức tạp, có nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của con người. mặc dù xã Lộc Thịnh là một xã thuần nông, chủ yếu phát triển nông nghiệp nhưng cũng không tránh khỏi quy luật bị tác động đó. Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, trên cơ sở những định hướng chung của chính quyền cấp trên về quy hoạch đất tại địa bàn xã; để từ đó có lộ trình, biện pháp phù hợp cho quy hoạch tổng thể đất đai trên địa bàn.
Mặt khác, việc xây dựng các kế hoạch cần nghiên cứu, tính toán một cách chi tiết và cụ thể, để làm sao vừa phát triển được kinh tế xã hội của địa phương thông qua quỹ đất còn dồi dào nhưng vẫn phải đảm bảo hài hoà yếu tố môi trường, tức bảo đảm môi trường bền vững, không bị ô nhiễm. Kết hợp lồng ghép với các nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng-an ninh.
Như vậy có thể thấy rằng tổ chức thực hiện tốt pháp luật đất đai trong thực tiễn quản lý nhà nước góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay tổ chức thực hiện pháp luật đất đai hiệu quả sẽ đóng góp đáng kể vào việc ổn định chính trị-xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh, bảo đảm an ninh-quốc phòng, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực và bảo vệ môi trường, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách.

DOWNLOAD


Trong những năm qua trên địa bàn xã Lộc Thịnh chính quyền cấp xã đã nghiêm túc thực hiện và triển khai đầy đủ các chính sách, pháp luật về đất đai; qua quá trình thực hiện đã góp phần quan trọng và tạo hành lang pháp lý trong việc thực hiện pháp luật về đất đai. Đồng thời, AD cũng đăng tải những bài Luật đất đai tại Viettieuluan.com, các bạn cùng tham khảo nhé.

Contact Me on Zalo