Tiểu luận: Sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam

Rate this post

Dưới đây là bài Tiểu luận: Sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn triết học được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam trên chuyên mục tiểu luận triết học.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Triết Học nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TIẾN HÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ

1. Công nghiệp hoá là xu hướng mang tính quy luật của các nước đi từ nền sản xuất nhỏ đi lên một nền sản xuất lớn.

Để có một xã hội như ngày nay không phải do tự nhiên mà có, nó do quá trình tích luỹ về lượng ngay từ khi loài người xuất hiện thì sản xuất thô sơ, đời sống không ổn định, cơ sở vật chất hầu như không có gì nhưng trải qua sự nỗ lực của con người tác động vào giới tự nhiên, cải biến nó thông qua lao động, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử giờ đây con người đã tạo ra được những thành công đáng kể. Thành tự đạt được là do quy luật phát triển do tự thân vận động của con người trong toàn xã hội. Ngày nay công cuộc xây dựng các nước đã cố gắng rất nhiều trong cuộc cạnh tranh chạy đua về kinh tế. Thể hiện các chính sách, đường lối về phát triển kinh tế ngày một toàn diện hơn, về các mặt quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và con người của xã hội đó. Công nghiệp hoá chính là con đường và bước đi tất yếu để tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất hiện đại.(Tiểu luận: Sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam)

Có tiến hành công nghiệp hoá chúng ta mới xây dựng được cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

– Mới tiến hành tái sản xuất mở rộng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, mới tích luỹ về lượng mới để xây dựng thành công nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

– Mới tăng cường phát triển lực lượng giai cấp công nhân.

– Mới củng cố quốc phòng giữ vững an nhinh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

– Mới góp phần xây dựng và phát triển nền văn háo dân tộc, xây dựng con người mới ở Việt Nam.

Như vậy công nghiệp hoá là xu hướng mang tính quy luật cả các nước đi từ một nền sản xuất nhỏ sang nền sản xuất lớn.

2. Tính tất yếu phải tiến hành đồng thời công nghiệp hoá – hiện đại hoá của nứoc ta.

Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhiều nước dù thắng hay bại đều trở thành nước kiệt quệ đã trở thành một trong những nguyên nhân cho bước khởi động của cuộc khoa học công nghệ hiện đại. Có thể chia cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại thành hai giai đoạn.(Tiểu luận: Sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam)

– Giai đoạn thứ nhất bắt đàu tư những năm 40 đến giữa những năm 70. Giai đoạn này sử dụng khoa học kỹ thuật để hiện đại hoá các công cụ sản xuất, phát triển kinh tế theo hướng mở rộng và tăng thêm các yếu tố sản xuất. Thực chất đây là giai đoạn bắt đầu phát triển của lực lượng sản xuất cả về con người và công cụ sản xuất.

Bình quân tăng trưởng kinh tế hàng năm ở các nước kinh tế phát triển là 5,6%. Tốc độ tăng trưởng này được giữ nguyên trong vòng 20 năm kể t ừ năm 1950 đến 1970.

– Giai đoạn hai bắt đầu vào những năm 70 trở đi và cho đến nay vẫn đang tiếp tục rất mạnh mẽ. Giai đoạn này là thực hiện cuộc cách mạng với qui mô lớn và toàn diện trên lực lượng sản xuất trên cơ sở áp dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật, đổi mới toàn bộ bộ máy sản xuất hiện hành trên cơ sở sử dụng những phương tiện kỹ thuật về công nghệ mới khác hẳn về nguyên tắc thay thế hàng loạt các thiết bị lạc hậu bằng các thiết bị hiện đại làm cho năng suất và chất lượng sản phẩm lên cao.

Đây là giai đoạn biến đổi hẳn về chất của lực lượng sản xuất ở các nước tư bản chủ nghĩa thì đây là thời kỳ mâu thuẫn của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất lên cao tạo điều kiện cho sự ra đời của phương thức sản xuất mới.

Quá trình diễn ra không đồng đều ở các nước do nhiều nguyên nhân dễ dẫn đến sự chênh lệch về kinh tế.

Trên thế giới hình thành 3 nhóm nước đó là các cường quốc về kinh tế, các nước t và đang phát triển. Sự phân chia này cũng hình thành nên các mâu thuẫn cơ bản của xã hội, vấn đề cơ bản của các nước đang phát triển là đường lối đấu tranh hoà bình giải quyết mâu thuẫn thông qua làm cuộc cách mạng về kinh tế.

Việt Nam là một nước có nền kinh tế nhỏ, lạc hậu về khoa học kỹ thuật, lực lượng sản xuất còn non nớt chưa phù hợp với quan hệ sản xuất của xã hội chủ nghĩa. Để có cơ sở kỹ thuật của nền sản xuất lớn, không còn con đường nào khác là công nghiệp hoá, cơ khí hoá cân đối và hiện đại trên trình độ khoa học kỹ thuật phát triển cao.

Muốn vậy công nghiệp hoá, hiện đại hoá là phát triển tuần tự và phát triển nhẩy vọt, cùng một lúc thực hiện hai cuộc cách mạng đó là chuyển lao động thô xơ sang lao động bằng máy móc và chuyển lao động máy móc sang lao động tự động háo có sự chỉ đạo của Nhà nước theo định hướng XHCN.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN LÝ LUẬN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HOÁ.

1. Lý luận chung. (Tiểu luận: Sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam)

Theo quan niệm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác,  lịch sử sản xuất vật chất của nhân loại đã hình thành mối quan hệ khách quan, phổ biến: Một mặt, con người phải quan hệ với giới tự nhiên nhằm biến đổi giới tự nhiên đó, quan hệ này được biểu hiện ở lực lượng sản xuất, mặt khác, con người phải quan hệ với nhau để tiến hành sản xuất, quan hệ này được biểu hiện ở quan hẹe sản xuất. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt đối lập biện chứng của một thể thống nhất không thể tách rời – phương thức sản xuất. Mỗi phương thức sản xuất đặc trưng cho một hình thái kinh tế – xã hội nhất định, và lịch sử xã hội loài người là lịch sử phát triển kế tiếp nhau của các phương thức sản xuất, phương thức sản xuất cũ lạc hậu tất yếu được thay thế bằng phương thức sản xuất mới, tiến bộ hơn. Trong mỗi phương thức sản xuất thì lực lượng sản xuất đóng vai trò quyết định. Lực lượng sản xuất chẳng những là thước đo thực tiễn của con người trong quá trình cải tạo tự nhiên nhàm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người mà còn làm thay đổi quan hệ giữa người với người trong sản xuất, thay đổi các quan hệ xã hội.

Tuy nhiên nếu lực lượng sản xuất là cái cấu thành nền tảng vật chất của toàn bộ lịch sử nhân loại, thì quan hẹe sản xuất là cái tạo thành cơ sở kinh tế xã hội, là cơ sở hiện thực hoạt động sản xuất tinh thần của con người của toàn bộ những quan hệ tư tưởng, tinh thần và những thiết chế tương ứng trong xã hội.

 XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

C.Mác đã đưa ra kết luận rằng: xã hội loài người phát triển trải qua nhiều giai đoạn của sự phát triển đó là sự vận động theo hướng tiến lên của các hình thành kinh tế xã hội, là sự thay thế hình thái kinh tế này bằng hình thái kinh tế – xã hội khác cao hơn mà gốc rễ sâu xa của nó là sự phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất.(Tiểu luận: Sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam)

Rằng sự vật và phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là do tác động của các quy luật khách quan.

P.Ang – ghen khẳng định “Lịch sử từ xưa đến nay đã tiến triển theo một quá trình tự nhiên, và về căn bản cũng bị chi phối bởi quy luật vận động như nhau”. Dẫu luôn giữ quan niệm coi sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên, bị chi phối bởi quy luật như nhau và “một xã hội ngay cả khi đã phát hiện ra quy luật tự nihên của sự vận động của nó… cũng không thể nào nhẩy qua các giai đoạn phát triển tự nhiên hayh dùng sắc lệnh để xoá bỏ nhưng giai đoạn đó, song C.Mác cũng cho rằng “nó có thể rút ngắn và làm dịu bớt được những cơn đau đẻ”. Điều đó có nghĩa rằng quá trình lịch sử tự nhiên chẳng những có thể diễn ra tuần tự từ hình thái kinh tế xã hội này sang hình thái kinh tế xã hội nào đó, trong những điều kiện khách quan và hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

Những tư tưởng cơ bản đó trong học thuyết Mác về hình thái kinh tế – xã hội chính là cơ sở lý luận cho phép chúng ta khẳng định sự nghiệp hoá công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là phù hợp với quy luật khách quan trong quá trình phát triển của dân tộc ta, của thời đại.

Ngày nay, trên phạm vi toàn thế giới, công nghiệp hoá vẫn đang được coi là phương hướng chủ đạo, phải trải qua của các nước đang phát triển. Đối với nước ta, khi những tư tưởng cơ bản trong học thuyết Mác về hình thái kinh tế – xã hội được nhận thức lại một cách khoa học và sâu sắc với tư cách là cơ sở lý luận của công nghiệp  hoá – hiện đại hoá đất nước thì một mặt, chúng ta phải đẩy mạnh sự nghiệp này trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để nhanh chóng tạo ra lực lượng sản xuất, hiện đại cho chế độ xã hội mới. Ở đây “công nghiệp hoá thực chất là xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Đó không chỉ đơn giản là tăng thêm tốc độ và tỷ trọng của sản xuất công nghiệp trong nền kinh tế, mà là quá trình chuyển dịch cơ cấu gắn với căn bản công nghiệp, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và lâu bền của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Công nghiệ hoá phải đi đôi với hiện đại hoá, kết hợp những bước tiến tuần tự về công nghệ với việc tranh thủ những cơ hội đi tắt, đón đầu, hình thành những mũi nhọn phát triển theo trình độ tiên tiến của khoa học công nghệ thế giới.

Như vậy, từ quan điểm của C.Mác về kết cấu chính thể của hình thái kinh tế – xã hội với tư cách là sự thống nhất biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng, chúng ta hoàn toàn có đủ cơ sở lý luận để khẳng định rằng: sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở nước ta hiện nay là một cuộc cách mạng toàn diện, sâu sắc và triệt để tác động sâu xa đến tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội để xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở nước ta. Nhiệm vụ lớn lao mà cuộc cách mạng đó phải thực hiện là “tạo ra những điều kiện thiết yếu về vật chất – kỹ thuật, về con người và khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhằm góp phần huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, không ngừng tăng năng suất lao động, làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái”.

  1. Tổng kết, hệ thống, khái quát hoá của quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá:

– Như ta đã biết từ khi chủ nghĩa xã hội được xây dựng tất cả các nước XHCN đều thực hiện nền kinh tế kế hoạch hoá tập chung. Cơ chế này duy trì một thời gian khá dài và được xem là đặc trưng riêng biệt của chủ nghĩa xã hội. Thật sự thì không phải như vậy. Nền kinh tế tạp chung không phải là sản phẩm riêng biệt của chủ nghĩa xã hội, cũng như nền kinh tế thị trường không phải là duy nhất được thiết lập trong chủ nghĩa tư bản. nền kinh tế tập chung đã được thiết lập trong chủ nghĩa tư bản được các nước tư bản áp dụng từ trước khi nhiều nước xác lập XHCN nhưng họ đã xoá bỏ nó để chuyển sang cơ chế thị trường. Nhưng công bằng mà nói cũng chưa phải là cái duy nhất đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển xã hội theo quan điểm Mác – Lênin thì xã hội cộng sản là một xã hội tiên tiến, con người có thể “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” nhưng thực tế trong chủ nghĩa xã hội của cải xã hội chưa đạt đến mức hết sức phong phú, dư thừa và cả trong giai đoạn tiếp theo, do vậy trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thì tồn tại nền sản xuất kinh tế hàng hoá, nền kinh tế thị trường bước phát triển cao của nền sản xuất hàng hoá là lẽ đương nhiên.

– Đổi mới ở nước ta không chỉ giới hạn về lĩnh vực kinh tế mà còn tạo điều kiện cho chúng ta nhận thức mới chính xác hơn về vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trước đây ta nhận thức chưa đúng, hơn thế ta còn nhận thức sai lầm nghiêm trọng đầy ảo tưởng duy ý chí về mình. Chúng ta đã nhận thức lại và đánh giá đúng sự thật. Nhờ đổi mới tư duy nhiều vấn đề về công nghiệp hoá – hiện đại hoá được nhận thức lại.(Tiểu luận: Sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam)

– Bảo vệ vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác,  tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là mục tiêu nhiệm vụ không kém phần quan trọng, làm sáng tỏ thêm ý nghĩa vai trò cách mạng của công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoá của nước ta hiện nay. Chủ nghĩa Mác – Lênin là khoa học và là một trong những đỉnh cao của trí tuệ loài người, không có ai có thể phủ nhận rằng khi lý luận đó được quán triệt và vận dụng đúng đắn thì nhân dân thế giới đã làm lên biến cố lịch sử vĩ đại do vậy Đảng ta đã tuyên bố lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Mịnh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động cách mạng.

– Một mục tiêu cực kỳ quan trọng thể hiện rõ tính cách mạng của công nghiệp hoá Việt Nam đó là phấn đấu xây dựng nước ta trở thành quốc gia công nghiệp hoá – hiện đại hoá “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh”.

  1. Đường lối chỉ đạo:

– Nội dung của công nghiệp hoá ở nước ta bao gồm 2 nội dung chủ yếu là trang bị kỹ thuật và công nghiệp hiện đại cho nền kinh tế quốc dân, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý.

– Các Mác nhận xét khoa học là động lực của công nghiệp hoá – hiện đại hoá”. Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, hội nghị TW II một lần nữa nhấn mạnh” cùng với giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu là động lực phát triển kinh tế xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, là nhân tố quyết định công nghiệp hoá – hiện đại hoá”.(Tiểu luận: Sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam)

– Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý trong quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá là một hoạt động có ý thức, có kế hoạch và do đó tất yếu phải dựa vào nhân tố dân số và nhu cầu, điều kiện tự nhiên và tiềm tàng của đất nước, điều kiện phát triển của lực lượng sản xuất khoa học kỹ thuật và công nghệ, nguồn vốn tích luỹ quan hệ kinh tế quốc tế. Theo qui luật của vận động thì đấu tranh là cha đẻ của vận động. Ở nước ta là một nước có nền kinh tế thấp thì việc tồn tại 5 thành phần kinh tế là tất yếu. 5 thành phần đó là: kinh tế nhà nước (quốc doanh), kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tư nhân và kinh tế tư bản nhà nước trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo dưới sự lãnh đạo của Nhà nước. Việc tồn tại 5 thành phần kinh tế là khách quan nhưng kiểm soát được nhằm đảm bảo các qui luật của cạnh (có cạnh tranh mới có phát triển) của nội bộ ngành kinh tế theo hướng XHCN.

Tổng kết: Nhận thức sai lầm về chủ nghĩa xã hội và về thời kỳ quá độ, từ nhận thức trên nền trong thực tiễn không thể dẫn đến những sai lầm nôn nóng trong cách làm và bước đi, thiếu kết hợp hài hoà quá trình vận dụng quy luật tuần tự với qui luật nhảy vọt, để tìm ra mô hình phát triển nhanh, đưa nước ta phát triển theo định hướng đã định.

– Áp dụng một cách máy móc mô hình “kinh tế chỉ huy” và theo đó là cơ chế quan liêu bao cấp mang nặng tính hiện vật kéo dài, chính mô hình và cơ chế này đã vi phạm nghiêm trọng qui luật lợi ích của người lao động và của chủ thể kinh tế. Vô tình hay hữu ý đã xoá đi những mặt tích cực của kinh tế thị trường, làm kìm hãm sự phát triển khoa học công nghệ và lực lượng sản xuất.

  1. Thực tiễn:
  2. Kinh nghiệm của các nước đi trước cho thấy mọi quá tình công ngiệp hoá thành công cho đến nay đều đòi hỏi phải có điều kiện sau đây:

+ Thứ nhất là thị trường: Lịch sử nhân loại chưa có một quốc gia nào khi công nghiệp hoá mà không cần đến thị trường, vốn, công nghệ, lao động, tài nguyên. Các chính sách tự do hoá thương mại, giá cả, tín dụng… Là cực kỳ quan trọng trong việc mở rộng tị trường trong nước còn thị trường ngoài nước, trong thời kỳ trướ các quốc gia đã phải dùng chiến tranh để phân chia thị trường thế giới. Ngày nay người ta không còn chiến tranh mà vẫn mở rộng thị trường thông qua thoả thuận ký kết các hiệp nghị thương mại giữa các quốc gia trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Đối với Việt Nam thì thị trường có ý nghĩa rất quan trọng, đồng thời Việt Nam là thị trường hấp dẫn cho việc đầu tư nước ngoài.

+ Nguồn nhân lực:

Đây là một trong những hạt nhân của lực lưọng sản xuất. Thực tế ở các nước đã tiến hành công nghiệp hoá- hiện đại hoá cho thấy việc xác lập một cơ cấu nguồn nhân lực thích hợp, đầu tư tài chính đủ cho các giáo dục và y tế, thực hiện cơ chế thị trường trong việc sử dụng nhân lực kết hợp với chính sách ưu đãi.

Là nguồn gốc cơ bản của thành công. Đối với Việt Nam không còn con đường nào khác là hợp tác trung tâm kỹ thuật có nguồn nhân lực chất lượng cao đồng thời đẩy mạnh giáo dục đào tạo.

+ Thứ hai là công nghệ về vốn: Để phát triển lực lượng sản xuất phù hợp với quan hệ sản xuất của XHCN thì không thể không cần đến công nghệ và vốn. Thực tế cho thấy các nước đi trước phát triển công nghiệp hoá – hiện đại hoá đều dựa chủ yếu vào phát triển  công nghệ và vốn. Đối với Việt Nam thì thu hút vốn và công nghệ tiên tiến của nước ngoài là cần thiết đồng thời có chính sách thu hút vốn trong nước và phát triển công nghệ với 3 đặc trưng chủ yếu trên mô hình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam phải tận dụng tối đa lợi thế của nền kinh tế phát triển cao hơn, có chính sách cụ thể đúng đắn để điều chỉnh  sự vận động của các nhân tố trên phục vụ đắc lực vào thực tiễn.(Tiểu luận: Sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam)

XEM THÊM ==> CÁCH LÀM TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC ĐIỂM CAO

  1. Phương hướng nội dung, mục tiêu của công nghiệp hoá.

– Phương hướng hiện nay là công nghiệp hoá rút ngắn. Mô hình này thừa kế tất cả ưu việc của mô hình công nghiệp hoá ở các nước trên thế giới đồng thời tính đến đặc điểm cụ thể thiên nhiên con người Việt Nam.

+ Nội dung tuỳ thuộc vào giai đoạn mà Đảng đã đề ra từng nội dung cụ thể.

Năm 1960 – 1966 nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ ở miền Bắc mà mấu chốt là ưu tiên phát triển nông nghiệp.

Năm 1976 đến 1980 nội dung của công nghiệp hoá là tập trung sức phát triển nông nghiệp đưa nông nghiệ lên sản xuất lớn XHCN ra sức đẩy mạnh hàng tiêu dùng tiếp tục xây dựng một số ngành công nghiệp nặng quan trọng.

Năm 1986 đến 1990 thật sự tập trung sức người sức của vào thực hiện bằng được ba chương trình mục tiêu về sản lượng thực phẩm, hàng tiêu dùng và sản xuất hàng xuất khẩu.

+ Mục tiêu xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp cơ sở vật chất kỹ thuậty hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với lực lượng sản xuất, đời sống vật chát và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

Mục tiêu này cho thấy sự nghiệp đó là một cuộc cách mạng toàn diện sâu sắc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó trước hết là vì con người do con người.

III. Ý KIẾN CÁ NHÂN:

Để công nghiệp hoá – hiện đại hoá thành công:

Không thể thiếu các hạt nhân của nó, muốn phát huy được vai trò của nó ta phải phát triển nó.

Phát triển nguồn nhân lực:

Để triển khai những ý tưởng về công nghiệp hoá – hiện đại hoá trước mắt cũng như lâu dài phải tính đến yếu tố hàng đầu của nguồn nhân lực. Ở đây vấn đề là giáo dục là cái nền của chất lượng nhân lực, không phải nhân lực chng mà đây ở đây nhân lực của một nèn sản xuất lớn xã hội chru nghĩa.

Ngoài việc bồi dưỡng, đào tạo và phát triển nhân lực còn đòi hỏi phải chú ý đến chăm sóc sức khoẻ cho cộng  đồng.

Phát huy sức mạnh của năm thành phần kinh tế.

Muốn vậy phải kiểm soát giảm những yếu tố tự phát trong cơ chế mới và đảm bảo nó phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về thị trường và vốn:

Thị trường cũng là một nhân tố quan trong, là nơi mà công nghiệp hoá có thể thành công, là môi trường cạnh tranh tạo sự phát triển về kinh tế nó là nơi giải quyết các mâu thuẫn tồn tại bên trong nền kinh tế. Do vậy chúng ta cần chú ý đến cả thị trường trong nước và ngoài nước để tạo ra động lực. (Tiểu luận: Sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam)

Bên cạnh các nhân tố làm nên công nghiệp hoá còn rất nhiều các yếu tố liên quan đến chính sách của Nhà nước, tài nguyên, môi trường tự nhiên…

XEM THÊM ==> DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC 

2. Thực tiễn đã chứng minh công nghiệp hoá là động lực trực tiếp để phát triển kinh tế.

Việt nam là một nước có điểm xuất phát về kinh tế thấp chịu hậu quả của chiến tranh, kinh tế phát triển muộn. Muốn phát triển nhanh nền kinh tế, muốn rút ngắn khoảng cách lạc hậu cần phát huy các điểm sau:

Điểm thứ nhất: Phải sử  dụng lợi thế nước phát triển muộn về công nghiệp.

Chúng ta có được những kinh nghiệm quý báu về thành công lẫn thất bại của các nước đi trước. Thừa kế những kinh nghiệm đó, Đảng ta đã khẳng định “tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến độ và công bằng xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái”. Thừa kế các công nghệ tiên tiến của trong và ngoài nước thông qua chuyển giao công nghệ làm chủ trương để tăng trưởng công nghiệp, tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng xã hội.

Điểm thứ hai: là tránh chiến tranh tạo khung cảnh hoà bình để làm kinh tế, vấn đề này là bao hàm cả về ổn định chính trị.

Điểm thứ 3: là phải xác định được và đúng mô hình phát triển thi công nghệ và kinh tế thị trường.

3. Khi tiến hành công ngiệp hoá- hiện đại hoá

chúng ta phải chú ý đến mục tiêu của nó suy cho cùng thì mục tiêu đó phải là tiến bộ xã hội, tạo tiền đề kinh tế, vật chất cho sự giải phóng con người, giải phóng sự tha hoá con người, làm cho con người thực sự là con người và một “xã hội văn minh” có điều kiện hình thành và phát triển và hoàn thiện, và chú ý đến quy luật phát triển khách quan của xã hội.


Trên đây là tiểu luận môn Triết Học đề tài: Sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học đại cương: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liêu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/ZALO: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo