Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.

Rate this post

Dưới đây là bài Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”. ,các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí,đây là đề tài tiểu luận môn triết học được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.  trên chuyên mục tiểu luận triết học .

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Triết Học nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ TÁC PHẨM “THÀ ÍT MÀ TỐT”

Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm “Thà ít mà tốt” và vấn đề cải tiến bộ máy nhà nước

1.Tình hình thế giới:

Chủ nghĩa đế quốc có nhiều âm mưu và hoạt động tăng cường, ủng hộ và phối hợp với bọn phản động trong nước hòng bóp chết nước Nga Xô viết bằng kinh tế và chính trị, sau khi nội chiến kết thúc thắng lợi. Sự phát triển của thế giới về kinh tế và chính trị, buộc chủ nghĩa đế quốc phải chấp nhận sự tồn tại của chính quyền Xô Viết – Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Nhà nước cộng hoà Xô Viết đã thực hiện nhất quản và có hiệu quả chiến lược và chính sách đối ngoại dựa trên nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình. Nhân dân xô viết có được thời gian ổn định để xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những điều kiện bao vây của chủ nghĩa tư bản thù địch. Từng bước nâng cao vị thế, uy tín của Nhà nước xô viết của Đảng Bonshevich Nga trên chính trường thế giới; vấn đề trọng tân của Đảng Bonshevich và nhà nước Xô Viết là phải tầng bước rút kinh nghiệm, phát hiện và giải quyết những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội; qua đó góp phần quan trọng thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế.

2.Tình hình nước Nga xô viết:

Sau hai năm thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP), nước Nga đã có những bước phát triển, đặc biệt là kinh tế; đời sống của nhân dân lao động, nhất là nông dân dược ổn định, nâng cao hơn. Khối liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân được cũng cố một bước mới, nền công nghiệp được khôi phục và bắt đầu phát triển; các quan hệ xã hội, văn hoá…được tầng bước cải thiện và nâng cao. Những điều kiện cơ bản ban đầu để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga xô viết từng bước được hình thành xác lập.(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

Tuy nhiên trình độ phát triển kinh tế và văn hóa còn thấp; những yếu kém của bộ máy nhà nước xô viết thông qua một bộ phận tiêu biểu là “Bộ dân uỷ thanh tra công – nông” ngày càng không đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội; bộ máy nhà nước xô viết và cán bộ của nó chưa đủ những hiểu biết cần thiết để làm việc theo nhiệm vụ, chức năng của mình. Nhà nước của chế độ mới, của công nông và nhân dânl ao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản… mà vấn làm việc theo phong cách củ, thậm chí còn nhiều người ít am hiểu công việc nhà nước hơn cả công chức củ; số lượng người trong bộ máy nhà nước lại quá nhiều, chất lượng và hiệu lực quản lý của nhà nước rất thấp. Đó là một nguy cơ cần khắc phục kịp thời, trong đó phải kẻ đến tình trạng quan liêu của bộ máy chính quyền xô viết ở các cấp; tình trạng làm việc thủ công tuỳ tiện, bệnh hành chính, giấy tờ và quan liêu, thói vô trách nhiệm của một bộ phận cán bộ đảng viên khá phổ biến.

Sau Cách mạng tháng Mười nước Nga đã gặp rất nhiều khó khăn, đó là một thực tế. Lênin đã từng nhận định: Các cuộc cách mạng thực sự vĩ đại đều phát sinh từ những mâu thuẫn giữa cái cũ, giữa xu hướng muốn sửa lại cái cũ, và xu hướng hết sức trừu tượng muốn đi đến cái mới, mới đến nỗi không còn chứa đựng một chút gì của cái cũ nữa. Và cuộc cách mạng ấy càng triệt để bao nhiêu thì mâu thuẫn kia càng tồn tại lâu bấy nhiêu. Nước Nga lúc này cũng ở trong hoàn cảnh đó. Sự tác động cản trở nước Nga Xô viết của các cường quốc tư bản phương Tây bằng can thiệp chiến tranh, phá hoại. Sự can thiệp của các nước tư bản phương Tây mặc dầu “chúng không đánh đổ được chế độ mới do cách mạng thiết lập lên, nhưng chúng cũng đã không để cho chế độ đó có được ngay lập tức một bước tiến, đúng theo dự kiến của những người xã hội chủ nghĩa và cho phép những người xã hội chủ nghĩa phát triển được lực lượng sản xuất một cách hết sức nhanh chóng; chúng không để cho chế độ đó phát triển được tất cả mọi khả năng đủ để trở thành chủ nghĩa xã hội; không để cho chế độ đó chứng minh được cho tất cả và cho mỗi người thấy rõ rằng, thấy hoàn toàn hiển nhiên rằng chủ nghĩa xã hội chứa đựng những lực lượng vô biên, rằng nhân loại ngày nay đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, một giai đoạn có những tiền đồ rực rỡ phi thường”

Về tình hình quốc tế, Lênin nhận định: Nước Nga đang có thuận lợi là toàn thế giới hiện đang bước vào một phong trào nhất định sẽ đưa đến một cuộc cách mạng XHCN toàn thế giới. Song cái bất lợi là bọn đế quốc đã chia thế giới ra làm hai phe, và nước Đức – một nước thực sự phát triển theo chủ nghĩa tư bản văn minh tiên tiến ngày nay đang phục hồi một cách khó khăn bởi sự dòm ngó xâu xé của các cường quốc tư bản chủ nghĩa khác. Mặt khác, toàn bộ phương đông với hàng trăm triệu người lao động bị bóc lột bần cùng hóa đến cực điểm đang lâm vào hoàn cảnh là lực lượng thể chất và vật chất và quân sự của bất cứ nước nào ở Tây Âu dù đó là nhỏ bé hơn nhiều.(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)

XEM THÊM 999+  ==> KHO TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC

Tình hình trong nước và quốc tế nhìn chung thuận lợi thì ít mà khó khăn thì nhiều. Từ đó Lênin đã đặt ra nhiều câu hỏi. “Với nền sản xuất tiểu nông và tiểu tiểu nông của ta, với tình trạng bị tàn phá của đất nước ta, liệu chúng ta có thể đứng vững được cho đến khi các nước tư bản Tây Âu hoàn thành được bước phát triển của họ lên chủ nghĩa xã hội không?”. Để giải quyết được vấn đề này, Lênin nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần đến việc thực hiện một sách lược phải làm thế nào để giữ vững và củng cố quyền hạn của giai cấp vô sản. Lênin nêu lên. “Tình hình đó buộc nước ta phải có sách lược gì? cố nhiên là sách lược sau đây: Chúng ta cần tỏ ra hết sức thận trọng để bảo toàn chính quyền công nhân của ta, để duy trì tầng lớp tiểu nông và tiểu tiểu nông của ta dưới quyền lực và dưới sự lãnh đạo của chính quyền đó” Vấn đề căn bản nhất để đương đầu với những khó khăn và bước đầu thực hiện những công việc tiền đề cho chủ nghĩa xã hội. “Chúng ta phải gắng sức xây dựng một nhà nước, trong đó công nhân tiếp tục lãnh đạo nông dân, duy trì được lòng tin của họ đối với mình và trừ bỏ được cả đến những lãng phí nhỏ nhất trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, bằng cách thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt”

V.I. Lênin phân tích rõ tại sao phải làm như vậy? Bởi vì chỉ có làm cho bộ máy của chúng ta trong sạch đến tột mực, chỉ có giảm bớt đến mức tối đa tất cả những cái không tuyệt đối cần thiết chúng ta mới có thể đứng vững được. Như vậy với việc phân tích một cách khách quan những khó khăn, thuận lợi, trong nước và quốc tế cũng như quy luật phát triển của xã hội, bằng tác phẩm “Thà ít mà tốt” và những báo cáo về việc cải tổ Bộ dân ủy thanh tra công nông, Lênin đã chỉ ra rằng: cần làm ngay và làm một cách nghiêm túc dứt khoát và mạnh mẽ việc cải tiến bộ máy nhà nước trên cơ sở nền tảng khoa học của chủ nghĩa C.Mác – Ph. Ăngghen và thực tiễn nước Nga lúc bấy giờ.

CHƯƠNG 2: QUAN ĐIỂM CỦA LÊ-NIN VỀ CẢI TIẾN BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TRONG TÁC PHẨM “THÀ ÍT MÀ TỐT”

1. Quan điểm của Lênin đánh giá nhà nước sau 5 năm Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi

Trước khi đi đến những chủ trương cải tiến bộ máy nhà nước, Lênin đánh giá đúng tính chất, bản chất, vai trò, ý nghĩa lịch sử trọng đại của Nhà nước Xô viết. Người khẳng định: Nhà nước Xô viết đã tạo ra một xã hội mới, một kỷ nguyên mới. Đó là nhà nước không phải Nhà nước tư sản, Ông cho răng đây là một phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử.(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)

Đồng thời, Lênin đã phân tích kỹ lưỡng thực trạng của bộ máy nhà nước Nga lúc bấy giờ “Tình hình bộ máy nhà nước của ta rất đáng buồn, nếu không muốn nói là rất tồi tệ, đến nỗi trước hết chúng ta sẽ phải suy nghĩ nghiêm chỉnh xem nên khắc phục những khuyết điểm của bộ máy ấy như thế nào”. Lênin cho rằng những khuyết điểm đó bắt nguồn từ quá khứ và nó tồn tại cho đến lúc này. Điều đó là không thể tránh khỏi, vì Lênin cho rằng “quá khứ này tuy đã bị lật đổ, nhưng chưa bị tiêu diệt, nó chưa phải là một giai đoạn văn hóa đã hết thời từ lâu”

 Mặt khác, những gì mà xã hội mới – xã hội Xô viết tiếp nhận và đào thải mới chỉ trong vòng 5 năm qua thì cố nhiên là không thể nào khác được vì đó là văn hóa, là phong tục, tập quán, đã ăn sâu vào trong đời sống của mọi người. Việc tiếp nhận hay khắc phục nó không phải là dễ, vì vậy nếu hấp tấp vội vàng sẽ dẫn đến nguy hại. Câu kết luận và nên từ từ một chút thì hơn. Vì nếu chúng ta tiến hành cải tiến bộ máy nhà nước khi những hiểu biết còn quá ít ỏi, và những yếu tố cần thiết để xây dựng bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa còn chưa đủ thì tốt nhất là phải từ từ. . Lênin nói: “điều tai hại nhất ở đây là hấp tấp. Điều tai hại nhất là tưởng rằng chúng ta biết được một tí như thế là đủ rồi, hoặc tưởng rằng chúng ta đã có được một số yếu tố khá lớn để xây dựng được một bộ máy thật sự mới và thật sự xứng đáng với danh hiệu là bộ máy xã hội chủ nghĩa, bộ máy Xô viết”

Từ việc phân tích trên, Lênin nhấn mạnh: Không thể thay thế văn hóa trong công cuộc cải tiến bộ máy nhà nước bằng những hành động liều lĩnh, xung phong hay bằng sự táo bạo hay bằng nghị lực hay bằng bất cứ một trong những đức tính tốt đẹp của con người. Chỉ có một cách là học tập, học tập và học tập.

Bên cạnh thực trạng trên, nước Nga lúc này cũng càng khó khăn hơn bởi những người công nhân, công nhân đại công nghiệp phải ra mặt trận, để lại chính quyền trong tay những người của chế độ cũ. Nước Nga Xô viết lúc này vẫn là một nước lạc hậu về kinh tế, sản xuất nhỏ chiếm phần lớn. Nền sản xuất nhỏ phân tán lạc hậu, là gốc rễ của bệnh quan liêu, tâm lý, thủ cựu, nhận thức vấn đề không đầy đủ, không toàn diện, không triệt để. Đó là những cơ sở thuận lợi cho sự tấn công của ý thức hệ tư tưởng của tư bản chủ nghĩa.

Đó là thực trạng, hay nói đúng hơn là những nguyên nhân mà Lênin đã nêu ra để xác định một nhiệm vụ quan trọng của chính quyền Xô viết là phải cải tiến bộ máy nhà nước.(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)

2. Nội dung cơ bản của vấn đề cải tiến bộ máy nhà nước của Lênin

Trong tác phẩm “Thà ít mà tốt” được V.I.LêNin viết ngày 25 tháng  giêng năm 1923 đã chỉ ra những vấn đề cốt lõi của việc cải tiến bộ máy nhà nước như sau:

Vấn đề thứ nhất đó là vấn đề lựa chọn con người.

Lênin nêu lên: Cần phải lựa chọn thật kỹ những con người có đủ năng lực phẩm chất vào bộ máy Nhà nước – đó là điều cốt yếu nhất để có một bộ máy nhà nước thực sự là của nhân dân lao động. Từ quan điểm đó Lênin đề nghị xây dựng Bộ dân ủy thanh tra công nông. Mục đích của LêNin khi xây dựng bộ này là giống như một việc xây dựng bộ kiểu mẫu cho việc cải tiến bộ máy nhà nước, bởi vì việc tuyển lựa người vào làm việc ở bộ này cần được tiến hành rất kỹ lưỡng. Theo Lênin: “Những công nhân mà chúng ta chỉ định là ủy viên Ban kiểm tra Trung ương phải là những người cộng sản không thể chê trách được… Rồi thì giúp việc họ, cần phải có một số thư ký nhất định mà ta đã cẩn thận thẩm tra ba lần trước khi nhận. Sau hết, những người nào mà chúng ta quyết định, ngoại lệ, nhận ngay vào các cơ quan thuộc Bộ dân ủy thanh tra công nông, phải có đủ những điều kiện sau đây:

 • Một là, họ được nhiều đảng viên cộng sản giới thiệu.
 • Hai là, họ qua được một kỳ sát hạch chứng nhận rằng họ hiểu biết bộ máy nhà nước của chúng ta.
 • Ba là, họ qua được một kỳ sát hạch chứng nhận rằng họ hiểu biết lý luận thường thức về bộ máy nhà nước của chúng ta, những nguyên tắc của khoa học quản lý, những giấy tờ sổ sách…
 • Bốn là, họ phải phối hợp tốt công tác với những ủy viên Ban kiểm tra Trung ương với ban thư ký riêng của mình, sao cho chúng ta có thể đảm bảo cho toàn thể bộ máy chạy tốt”

Lênin chỉ ra rằng: Những người đáp ứng được những yêu cầu trên chính là những phần tử ưu tú trong Bộ dân ủy thanh tra công nông họ là những người công nhân tiên tiến và sau nữa là những phần tử thật sự có học thức. Đó là những người hoạt động cho cách mạng chứ không phải là những kẻ huyênh hoang, tự cao tự đại, những kẻ nói suông, những tên quan liêu, xa rời quần chúng, những kẻ xu nịnh…

Đối với những cán bộ chủ chốt của bộ máy nhà nước: Họ thực sự phải là những người cộng sản, và những người đó cũng cần được huấn luyện về những vấn đề mục tiêu, phương pháp đào tạo cán bộ. Và muốn đạt được những mục tiêu đó Lênin nhấn mạnh: chỉ có một cách là học tập. Lênin nói “Muốn đổi mới bộ máy nhà nước của chúng ta, phải cố hết sức tự đặt cho mình nhiệm vụ sau đây: một là học tập, hai là học tập, ba là học tập mãi, và sau nữa, phải làm sao cho học thức ở nước ta không nằm trên giấy hoặc là một lời nói theo mốt nữa, phải làm sao cho học thức thật sự ăn sâu vào trí não, hoàn toàn và thực tế trở thành một bộ phận khăng khít của cuộc sống của chúng ta”. Đó là quan điểm vừa học vừa làm, lý luận phải được thử nghiệm trong thực tiễn. Có được những con người như vậy mới làm cho bộ máy nhà nước hoạt động tốt.

Vấn đề thứ hai là phải xây dựng bộ máy nhà nước trên cơ sở khoa học, gọn nhẹ và tiết kiệm.

Việc trước tiên là phải phá bỏ chính quyền cũ, xây dựng chính quyền mới về tay nhân dân. Nhiệm vụ chính của chúng ta không chỉ là phải chiến thắng bọn phản động trong nước mà còn phải thực hiện tổ chức xây dựng và quản lý, điều hành nền kinh tế. Trước mắt phải làm thử nội bộ đó là bộ dân ủy. Có thể lấy đó là mẫu để tiếp tục cải tiến được bộ máy khác. Muốn cải tiến được bộ máy đó trong hoàn cảnh nước Nga còn lạc hậu, Lênin nêu lên: cần phải nghiên cứu các loại sách của các tác giả trong nước đã nói về vấn đề này, ngoài ra còn cần phải cử người tận tâm, sang Đức hay Anh để sưu tầm tài liệu và nghiên cứu để học tập và vận dụng. Bộ Dân ủy thanh tra công nông phải cố gắng làm việc hết khả năng và sức lực của mình, phải sáng tạo ra một cái gì thực sự không chê trách được, một cái gì có thể làm cho tất cả và từng người phải tôn trọng, không chỉ những chức vị và cấp bậc.(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)

Về việc cải tổ Bộ dân ủy thanh tra, trong báo cáo gửi Đại hội XII của Đảng, LêNin đề nghị mở rộng Ban kiểm tra Trung ương và trung bình, cứ hai tháng, hội nghị toàn thể ấy chỉ họp một lần Ban Chấp hành Trung ương giao phó công việc hàng ngày cho Bộ chính trị, cho bộ tổ chức, cho ban bí thư.

Và muốn cho Ban kiểm tra Trung ương, Bộ dân ủy thanh tra trở thành công cụ để cải tiến bộ máy nhà nước thì chúng ta phải tự cải tổ bộ máy dân ủy thực sự gương mẫu, được nhân dân tín nhiệm và phải bằng hành động thực tế, chứng minh rằng: cán bộ của bộ đó gánh vác được những công việc mà nhân dân giao phó. Tất nhiên để đạt được mục đích đó, sự lựa chọn cán bộ vào bộ đó phải thật cẩn thận, dần dần từng bước. Bộ dân ủy thanh tra công nông cần có sự kiểm tra thật chặt chẽ những cơ quan ngang dọc và có hướng công việc cho các cơ quan đó sao cho phù hợp với trình độ khoa học hiện đại. Lênin đề nghị: nếu Bộ dân ủy thanh tra công nông tán thành kế hoạch cải cách này thì có thể bắt đầu chuẩn bị ngay và tiếp tục hành động có hệ thống cho đến khi chuẩn bị xong, không vội vàng mà cũng không từ chối làm lại những việc có thể là đã làm qua một lần rồi.

Để tinh giản và tiết kiệm, Lênin đưa ra ý kiến kết hợp một cơ quan Đảng với một cơ quan chính quyền Xô viết. Lênin nói: “Thật vậy, tại sao lại không kết hợp hai loại cơ quan đó lại khi lợi ích của công việc đòi hỏi phải như thế. Phải chăng chưa bao giờ có ai nhận xét chẳng hạn rằng trong một bộ dân ủy như Bộ dân ủy ngoại giao, việc kết hợp như thế thật là vô cùng có ích và đã được thực hiện ngay từ khi bộ đó mới thành lập”

Đây là một quan điểm quan trọng của Lênin trong việc tinh giản bộ máy nhà nước Xô viết. “Phải chăng sự kết hợp linh hoạt của yếu tố chính quyền với yếu tố đảng lại không phải là một nguồn sức mạnh phi thường trong chính sách của chúng ta”. Lênin đã khẳng định rằng sự hợp nhất là điều đảm bảo duy nhất cho một hoạt động có kết quả.

Vấn đề thứ ba là vấn đề cải cách nền hành chính nhà nước.

V.I.LêNin nói rằng: “Trong toàn bộ lĩnh vực những quan hệ xã hội, kinh tế và chính trị, chúng ta đều tỏ ra là cách mạng “ghê gớm”. Nhưng về mặt cấp bậc, về mặt tôn trọng những hình thức và những thể lệ về thủ tục hành chính thì “tính cách mạng” của chúng ta thường hay nhường chỗ cho tinh thần thủ cựu hủ bại nhất” . Từ đó Lênin đã kết luận rằng: Mọi người chúng ta có thể rất táo bạo, mạnh mẽ trong một công việc vĩ đại nhưng khi tiến hành một việc nhỏ cỏn con trong cải cách hành chính thì lại rụt rè. Và ông cũng coi đó là một việc khó vì nó chưa trở thành phong tục, chưa đi sâu vào tập quán của mọi người. Nhưng đó là một việc phải làm trong cải tiến bộ máy nhà nước.

Để tăng cường tinh giản bộ máy nhà nước, thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động, tăng cường bản chất giai cấp công nhân trong bộ máy nhà nước. Lênin chỉ ra: “Chúng ta phải gắng sức xây dựng một nhà nước, trong đó công nhân tiếp tục lãnh đạo nông dân, duy trì được lòng tin của họ đối với mình và trừ bỏ được cả đến những lãng phí nhỏ nhất trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, bằng cách thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt. Chúng ta phải thực hành tiết kiệm tột mức trong bộ máy nhà nước của chúng ta. Chúng ta phải bài trừ mọi vết tích lãng phí mà nước Nga quân chủ và bộ máy quan liêu tư bản chủ nghĩa của nó đã để lại đầy dẫy”.

Lênin đặt vấn đề về sự cải tiến bộ máy nhà nước của thời kỳ đầu nước Nga Xô viết như là việc chuyển từ con ngựa này sang cưỡi con ngựa khác. Cụ thể là chuyển từ con ngựa của người nông dân, của người mu gích, con ngựa khốn khổ, tức là từ những doanh nghiệp không thể thiếu được trong một nước nông dân phá sản sang con ngựa mà giai cấp vô sản đương tìm kiếm và không thể không tìm kiếm cho mình, tức là đại công nghiệp cơ khí, điện khí hóa. Về việc tinh giản bộ máy nhà nước Lênin đề nghị Đại hội XII của Đảng bầu vào Ban kiểm tra Trung ương từ 75 đến 100 người ủy viên mới và tất nhiên là những người đó phải trải qua những cuộc thẩm tra cẩn thận. Còn Bộ dân ủy thanh tra công nông trước đây có 800 người nay sẽ phải rút xuống chỉ còn độ 300 hay 400 trăm nhân viên đã được đặc biệt kiểm tra về phương diện trung thực, cũng như phương diện hiểu biết bộ máy nhà nước. Họ cũng sẽ phải trải qua một cuộc sát hạch đặc biệt chứng nhận rằng họ thông hiểu những nguyên tắc tổ chức khoa học vê lao động nói chung và nhất là về công tác quản lý, công tác văn phòng. Họ phải được hưởng lương cao để giúp cho họ thoát khỏi “hoàn cảnh thực sự là khốn khổ”(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)

Việc giảm tinh giảm biên chế như Lênin nêu lên nhằm mục đích “sẽ làm tăng rất nhiều cả chất lượng của những người làm việc trong Bộ dân ủy thanh tra công nông lẫn chất lượng của toàn bộ công tác, như thế sẽ giúp cho bộ trưởng dân ủy và cho những ủy viên trong ban lãnh đạo tập trung được hết công sức của mình lại để tổ chức công tác và nâng cao chất lượng công tác một cách có hệ thống và liên tục, điều rất khẩn thiết đối với chính quyền công nông và đối với với chế độ Xô viết của chúng ta”

Ngoài ra Lênin còn đề nghị phải nghiên cứu để sát nhập một số viện khoa học lại với nhau nếu như hợp lý và cũng cần phải chỉ rõ tính độc lập của các viện này. Lúc này, vai trò của bộ trưởng các bộ càng vô cùng quan trọng và nặng nề. Bộ trưởng phải nắm được tình hình chung, đồng thời cũng là người am hiểu nghiệp vụ, công tác cải cách hành chính. Nhất là vấn đề bộ máy nhà nước trong đó con người đóng vai trò quan trọng – những quan chức nhà nước.

CHƯƠNG 3: LIÊN HỆ THỰC TIỄN TÌNH HÌNH VIỆT NAM  VÀ Ý NGHĨA CỦA TÁC PHẨM ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Thực trạng bộ máy nhà nước Viêt Nam hiện nay

Từ ngày 2/9/1945, nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Trải qua những thời kỳ dài của công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng củng cố, cải tiến, bộ máy nhà nước cho phù hợp với từng thời kỳ cách mạng. Những năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bộ máy nhà nước ta hoạt động trong cơ chế tập trung bao cấp, tuy rằng còn có nhiều hạn chế nhưng điều kiện hoàn cảnh lúc bấy giờ không cho phép chúng ta đổi mới toàn diện bộ máy nhà nước.

Điều cần nói ở đây là từ năm 1975, sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước cùng chung nhiệm vụ là xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) thì bộ máy nhà nước ta vẫn ở trong tình trạng là bộ máy nhà nước của cơ chế kế hoạch, tập trung, quan liêu, bao cấp.

Ở giai đoạn này, không chỉ mọi vấn đề kinh tế, xã hội đang chìm trong vòng lũng cũng của một cơ chế cũ mà cả bộ máy nhà nước cũng chưa có gì đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tế của thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội. Sự tồn tại của cơ chế đó kéo dài cho đến năm 1986 tại Đại Hội VI của Đảng Cộng  Sản Việt Nam, chúng ta mới có bước đột phá đổi mới trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, trong đó có vấn đề bộ máy nhà nước(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)

XEM THÊM ==> CÁCH LÀM TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC ĐIỂM CAO

Trên cơ sở những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề cải tiến bộ máy nhà nước đã được nhìn nhận, đánh giá và tiến hành từng bước. Thông qua các hội nghị của BCHTW Đảng khóa VII, Hội nghị TW3 và 7 khóa VIII, Đảng ta đã đánh giá bộ máy nhà nước ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ qua các giai đoạn cách mạng với những ưu điểm như sau:

Nó thể hiện bản chất của nền dân chủ một cách nhất quán của một nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Có nhiều văn bản pháp quy về tổ chức bộ máy nhà nước, về hành chính nhà nước có một đội ngũ những người quản lý nhà nước và công chức có tinh thần yêu nước, trung thành với tổ quốc, phục tùng sự lãnh đạo của Đảng và tôn trọng lợi ích của nhân dân.

Bộ máy nhà nước phát huy hiệu lực góp phần vào những thắng lợi của cách mạng.

Bên cạnh những ưu điểm, bộ máy nhà nước của ta còn có những yếu kém:

Cơ cấu tổ chức chưa hợp lý, chưa xác định đúng và phân biệt rõ sự lãnh đạo của Đảng và vai trò, chức năng quản lý của Nhà nước. Các chức năng lập pháp, hành pháp, tư pháp, đặc biệt là thẩm quyền của bộ máy nhà nước chưa được phân định rõ ràng.

Bộ máy quản lý nhà nước và nền hành chính chưa phân biệt giữa quản lý nhà nước và quản lý kinh doanh.

Tổ chức bộ máy nhà nước cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, nhiều đầu mối rườm rà, vừa tập trung vừa phân tán, tản mạn, không đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)

Đội ngũ công chức nhà nước vừa thiếu lại vừa thừa không được đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước, pháp luật chu đáo; thiếu một quy chế công chức nhà nước hoàn chỉnh có tính pháp lý.

Thủ tục hành chính rườm rà; bệnh cửa quyền, tham nhũng trở nên phổ biến và nghiêm trọng.

Đảng ta đã chỉ ra rằng: những khuyết điểm trên làm cho bộ máy nhà nước không đủ quyền lực, năng lực, hiệu lực, hiệu quả để quản lý nhà nước đặc biệt là để đảm đương chức năng, nhiệm vụ mới của Nhà nước trong công cuộc đổi mới.

2. Vấn đề đổi mới bộ máy nhà nước ở Việt Nam

 • Để khắc phục những mặt hạn chế còn tồn tại trong tổ chức bộ máy nhà nước, Đảng ta chủ trương xây dựng một nền hành chính trong sạch, có đủ năng lực và từng bước hiện đại hóa để quản lý có hiệu lực và hiệu quả công việc của Nhà nước. Vận dụng quan diểm của Lênin, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa VII đã đề ra mục tiêu cải cách hành chính một cách nhất quán, lâu dài và thiết thực, từng bước, liên tục trong nhiều năm, không nóng vội, giản đơn.
 • Nội dung của cải cách hành chính được đưa ra với 4 nội dung chủ yếu:
 • Cải cách thể chế của nền hành chính.
 • Chấn chỉnh tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức.
 • Cải cách nền tài chính công.
 • Hội nghị Trung ương 3 và Trung ương 7 khóa VIII cũng đã đặt vấn đề cải cách hành chính trong tổng thể đổi mới hệ thống chính trị nói chung và được coi là yếu tố, là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
 • Thực hiện các nghị quyết của Đảng và Quốc hội về cải cách hành chính, thông qua việc thi hành các chỉ thị của thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (Nghị quyết số 38/CP ngày 4/5/1994 và chỉ thị 342/TTg ngày 22/5/1997) cho đến nay chúng ta đã đạt được một số kết quả lớn về cải cách thể chế của nền hành chính.

3. Những thành tựu và kết quả đạt được về cải cách, kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước.

 • Kết quả nổi bật là bộ máy hành chính nhà nước đã chuyển dần sang chức năng quản lý nhà nước, làm rõ hơn chức năng quản lý vĩ mô của Chính phủ và các bộ, ngành. Phân định rõ chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước với chức năng quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chính phủ đã thực hiện một bước quan trọng sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương, các bộ đã chuyển sang quản lý đa ngành, nhiều lĩnh vực.
 • Nhìn chung xu hướng việc sắp xếp lại với mục tiêu là: giảm đầu mối theo xu hướng tinh gọn. Chính phủ cũng đã sắp xếp lại một số tổ chức theo ngành dọc và thành lập một số tổ chức như Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ủy ban chứng khoán nhà nước…
 • Công tác cải cách hành chính đã chú ý tới việc giảm công việc sự vụ, bớt thì giờ hội họp, tập trung làm tốt chức năng nghiên cứu chiến lược, chính sách vĩ mô… góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo và điều hành hoạt động của bộ máy hành chính.(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)
 • Xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Đưa công tác quản lý nhân sự từ khâu xây dựng chức danh, tiêu chuẩn, thi tuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng, đề bạt, thuyên chuyển, điều động khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đã thực hiện chế độ tuyển dụng qua thi tuyển.
 • Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cũng được quan tâm, chú ý hơn trước. So sánh các năm từ 1998 đến năm nay, số lượng cán bộ công chức được đào tạo bồi dưỡng năm sau đều cao hơn năm trước từ 5 – 10%. Nội dung chương trình đào tạo được cải tiến, đổi mới.
 • Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Chính phủ đã thông qua các đề án về việc giảm 15% biên chế hành chính các cơ quan Đảng và Nhà nước (theo nghị quyết trung ương 7 khóa VIII). Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ khối lượng công việc, cơ cấu tổ chức bộ máy để xác định cơ cấu, số lượng đội ngũ cán bộ công chức gắn với việc từng bước hiện đại hóa phương tiện và điều kiện làm việc và xác định số lượng tỉ lệ giảm biên chế.
 • Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước cũng quan tâm đến việc cải cách chế độ tiền lương, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức nhằm khuyến khích động viên nâng cao chất lượng thực thi, công vụ. Ban hành chế độ phụ cấp giáo viên, phụ cấp y tế dự phòng; chế độ bồi dưỡng độc hại… cho cán bộ, công chức trong một số ngành, khu vực.(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)

Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được, cải cách hành chính và cải tiến bộ máy nhà nước đến nay vẫn còn những hạn chế.

 • Nhìn chung về tổ chức bộ máy vẫn còn cồng kềnh, nhiều đầu mối, tầng lớp trung gian, chất lượng hoạt động và hiệu quả thấp. Việc phân định chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ giữa các tổ chức cấu thành, giữa các cấp trong hệ thống hành chính nhà nước chưa rõ ràng. Đó là việc phân cấp thẩm quyền giữa Chính phủ và các bộ, ngành, giữa Trung ương và địa phương.
 • Đội ngũ cán bộ công chức chưa đáp ứng được yêu cầu của cải cách hành chính, yêu cầu của thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đội ngũ cán bộ đông nhưng không mạnh, không đồng bộ, vẫn còn tình trạng vừa thiếu vừa thừa. Trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo quản lý chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Một bộ phận cán bộ công chức thoái hóa biến chất về đạo đức lối sống, lợi dụng chức quyền để rút tiền của Nhà nước, buôn lậu, làm giàu bất chính, quan liêu, gia trưởng, độc đoán, cục bộ, kèn cựa địa vị, cơ hội, kém tổ chức kỷ luật.
 • Chính sách đối với cán bộ công chức, nhất là chính sách tiền lương còn nhiều bất hợp lý, chưa tạo được động lực để phát huy tài năng của đội ngũ cán bộ công chức.
 • Chương trình, phương pháp đào tạo cán bộ, công chức chưa đảm bảo, chậm đổi mới. Nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý công tác cán bộ và nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được cụ thể hóa, chức năng nhiệm vụ chưa rõ ràng; việc phân cấp cán bộ quản lý tiến hành chậm.

4. Nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém  trong cải cách hành chính ở nước ta hiện nay đó là:

 •  Cải cách hành chính ở nước ta đang được triển khai cùng với một loạt các cuộc cải cách khác, đó là đổi mới từng bước hệ thống chính trị, cải cách lập pháp ,cải cách tư pháp, cải cách kinh tế, cải cách doanh nghiệp nhà nước …Nhiều vấn đề, vốn thuộc cải cách hành chính, nhưng tự thân cải cách hành chính không thể cải cách được, mà phải đặt trong tổng thể đổi mới hệ thống chính trị để xem xét giải quyết. Chính sự không đồng bộ của cải cách hành chính (CCHC) với các cuộc cải cách khác là một trong những nguyên nhân làm cho cải cách hành chính chậm, hiệu quả thấp.
 • Cải cách hành chính hiệu quả chưa cao, có nguyên nhân về nhận thức. Nhận thức của chúng ta về một nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN còn rất hạn chế, điều đó cũng ảnh hưởng nhất định đến kết quả cải cách ở các lĩnh vực, trong đó có CCHC.
 • Mặc dù mấy năm gần đây có những chuyển biến tích cực trong sự chỉ đạo của chính phủ, nhưng nhìn chung chưa có sự chỉ đạo kiên quyết, tập trung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ quá trình cải cách hành chính trong phạm vị cả nước .
 • Các thành viên Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh chưa đặt thường xuyên thực hiện nhiệm vụ CCHC trong phạm vi trách nhiệm của mình. Ban chỉ đạo cải cách hành chính các cấp hoạt động còn hình thức, chưa phát huy vai trò, trách nhiệm giúp người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong chỉ đạo và kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã xác định
 • Chế độ công vụ, công chức mới chưa hoàn chỉnh, đội ngũ cán bộ côngchức còn chưa ngang tầm với yêu cầu nhiêm vụ quản lý mới trong quá trình chuyển đổi .Nhìn chung chưa tạo được động lực cho CCHC, trong đó có vấn đề chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức. Chế độ tiền lương vẫn chưa được cải cách cơ bản theo yêu cầu của NQ TW 7 Khoá VIII năm 1999, chưa đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức và gia đình họ. Điều này tác động không nhỏ đến động cơ và thái độ làm việc , đến những biểu hiện tiêu cực như: không an tâm làm việc, móc ngoặc, trục lợi, nhũng nhiễu trong một bộ phận cán bộ, công chức .
 • Ngoài những nguyên nhân chủ yếu trên đây, công tác cải cách hành chính còn gặp nhiều cản trở vì một số lý do, đáng chú ý là: một mặt nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, tính chất, yêu cầu của cải cách hành chính, mặt khác cải cách hành chính đụng chạm đến bộ máy, con người nên rất khó khăn, phức tạp; mặt khác thói quen, nếp nghĩ, cách làm của đội ngũ cán bộ, công chức và của bản thân bộ máy hành chính còn mang nặng dấu ấn của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp không dễ dàng thay đổi.(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)
 • Những nguyên nhân gây cản trở này cần phải được nhận thức đầy đủ để có những giải pháp khắc phục một cách có hiệu quả trong thời gian tới. Đẩy mạnh cải cách hành chinh, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ và giải pháp rất cần được quan tâm.

5. Phương hướng và nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới.

 • Hình thành về cơ bản và vận hành thông suốt, có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới thể chế và thủ tục hành chính, tập trung trước hết vào xoá bỏ những quy định mang nặng tính hành chính quan liêu, bao cấp, gây phiền hà, sách nhiễu quản lý và nhân dân, kìm hãm sự phát triển lực lượng sản xuất. Xây dựng và thực hiện chương trình đổi mới thể chế trong từng năm. Bảo đảm các văn bản pháp quy có nội dung đúng đắn, nhất quán, khả thi. Chỉ đạo sát từ khâu soạn thảo, thông qua đến phổ biến, thực hiện và tổng kết.
 • Đổi mới phương thức và quy trình xây dựng thể chế, cải tiến sự phối hợp giữa các ngành, các cấp có liên quan, coi trọng sử dụng các chuyên gia liên ngành và dành vai trò rất quan trọng cho tiếng nói của nhân dân, của doanh nghiệp. Đặc biệt tăng cường việc chỉ đạo, kiểm tra, nâng cao kỷ luật và hiệu lực thi hành pháp luật trong bộ máy nhà nước và trong xã hội.
 • Kiện toàn hợp lý tổ chức bộ máy nhà nước
 • Trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước với hoạt động kinh doanh, xúc tiến việc đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động và quy chế làm việc của các cơ quan nhà nước. Thực hiện mạnh mẽ việc phân cấp trong hệ thống hành chính đi đôi với nâng cao tính tập trung, thống nhất trong việc ban hành thể chế. Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, từng tổ chức, từng cá nhân. Đề cao trách nhiệm cá nhân, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh. Khắc phục tình trạng trùng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn, chậm trễ trong công việc và giải quyết khiếu kiện của dân. Nâng cao vai trò của toà hành chính trong việc giải quyết khiếu kiện hành chính.
 • Tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp. Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận mà vì nhu cầu và lợi ích của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức thực hiện một số dịch vụ công với sự giám sát của cộng đồng như vệ sinh môi trường, tham gia giữ gìn trật tự trị an xóm, phường…
 • Xúc tiến nhanh và có hiệu quả việc hiện đại hoá công tác hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin. Kiện toàn bộ máy và tinh giản biên chế một cách cơ bản. Có chính sách giải quyết thoả đáng người dôi ra.
 • Nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức
 • Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức với chương trình, nội dung sát hợp; chú trọng đội ngũ cán bộ xã, phường. Đổi mới và đưa vào nền nếp việc thực hiện quy chế tuyển chọn, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu. Thực hiện nguyên tắc người phụ trách công việc có quyền hạn và trách nhiệm trong việc tuyển chọn, sử dụng cán bộ, công chức dưới quyền. Thanh lọc những kẻ tham nhũng, vô trách nhiệm; chuyển đổi công tác những người không đủ năng lực.(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)
 • Thực hiện tốt quy chế dân chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở, bảo đảm cho dân tiếp xúc dễ dàng các cơ quan công quyền, có điều kiện kiểm tra cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp làm việc với dân.
 • Ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, quan liêu
 •  Nghiêm trị những kẻ tham nhũng, vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; người lãnh đạo cơ quan để xảy ra tham nhũng cũng phải bị xử lý về trách nhiệm. Bảo vệ những người kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; khen thưởng người phát hiện đúng những vụ tham nhũng.
 • Thực hiện các biện pháp ngăn chặn tham nhũng, quan liêu:
 • Đổi mới và hoàn thiện thể chế, thủ tục hành chính, kiên quyết chống tệ cửa quyền, sách nhiễu, “xin – cho” và sự tắc trách, vô kỷ luật trong công việc. Thực hiện nghiêm những điều cấm đối với cán bộ, công chức đã quy định trong pháp luật.
 • Tăng cường quản lý, kiểm tra, ngăn chặn lãng phí, tham nhũng tiền và tài sản công, nhất là trong khu vực doanh nghiệp nhà nước
 • Thực hiện quy chế dân chủ và công khai tài chính ở cơ sở, và các cấp chính quyền; thực hiện chế độ kê khai tài sản đối với cán bộ lãnh đạo cac cấp, các ngành. Phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân và phương tiện thông tin đại chúng.
 • Cải cách tiền lương đi đôi với tăng cường giáo dục và kiểm tra việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức”.
 • Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội được đổi mới; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả thấp; Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất lớn, chính sách tiền lương còn bất cập.(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)

Về nguyên nhân của những yếu kém trên, Nghị quyết chỉ rõ:

 • Mô hình tổng thể về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chưa được hoàn thiện; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã thiếu kiên quyết, đồng bộ. Công tác quản lý ‘tổ chức bộ máy và biên chế’ chưa chặt chẽ và chưa tập trung thống nhất vào một đầu mối. Cơ chế khuyến khích sắp xếp tinh gọn tổ chức, biên chế chưa phù hợp và thiếu mạnh mẽ.

Về quan điểm chỉ đạo Nghị quyết đề ra 6 quan điểm lớn, trong đó xác định:

 •  Bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ và các văn kiện của Đảng trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 •  Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị.
 • Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn ‘đổi mới tổ chức bộ máy’ với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách chế độ tiền lương; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút người có đức, có tài.
 • Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị – với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Những việc đã rõ thì thực hiện ngay; những việc mới, chưa được quy định thì mạnh dạn thí điểm, những việc chưa rõ, phức tạp, nhạy cảm, còn có ý kiến khác nhau thì tiếp tục ‘nghiên cứu, tổng kết’ để có chủ trương và giải pháp phù hợp.
 • Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm. Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, từng đơn vị, từng địa phương.(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)

Về mục tiêu tổng quát, Nghị quyết nêu rõ:

 • Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
 • Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương
 • Thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước, cơ quan của Đảng và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi có đủ điều kiện. Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện…

6.  Ý nghĩa của tác phẩm đối với vấn đề đổi mới bộ máy nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Gần 8 thập kỷ đã trôi qua nhưng những tư tưởng, quan điểm của V.I. Lê-nin về tổ chức bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa vẫn giữ nguyên giá trị. Trong điều kiện Đảng, Nhà nước ta đang tiến hành đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có đổi mới bộ máy tổ chức nhà nước theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, qua nghiên cứu tác phẩm này, chúng ta rút ra được những bài học vô cùng quý báu.

Thứ nhất, khi tiến hành đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, cần phân tích, đánh giá một cách khách quan tình hình để có quyết sách phù hợp.

 • Khi đặt vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy Bộ Dân ủy thanh tra công nông, V.I. Lê-nin đã nêu và phân tích một cách thấu đáo bối cảnh cần đổi mới tổ chức bộ máy của cơ quan này. Người đã đi từ sự phân tích bối cảnh tình hình cách mạng ; đánh giá tình hình bộ máy nhà nước với yêu cầu đổi mới; nguyên nhân dẫn đến tình hình đó cũng như những điều kiện để tiến hành đổi mới.
 • Lê-nin không hề che dấu hay xuê xoa những yếu kém của bộ máy nhà nước Xô viết lúc đó, mặc dù trong bối cảnh các nước đế quốc đang tìm mọi cách bôi nhọ, xuyên tạc bản chất của Nhà nước xô viết – Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên và duy nhất trên thế giới tại thời điểm đó. Người thẳng thắn chỉ ra rằng : “Tình hình bộ máy nhà nước của ta rất đáng buồn, nếu không muốn nói là rất tồi tệ, đến nỗi trước hết chúng ta phải suy nghĩ nghiêm chỉnh xem nên khắc phục những khuyết điểm của bộ máy ấy như thế nào. Theo Lê-nin, bộ máy đó là kết quả của một quá trình cải tiến bộ máy không hiệu quả : “Thế là đã năm năm, chúng ta ra sức cải tiến bộ máy nhà nước của ta. Nhưng đó chỉ là một hoạt động phí công, một hoạt động, qua năm năm, đã chỉ cho chúng ta thấy rõ rằng hoạt động đó chỉ là vô hiệu, thậm chí còn vô ích, hay thậm chí còn có hại là khác. Nhìn hoạt động phí công ấy thì tưởng là chúng ta công tác, nhưng thực tế, hoạt động đó đã làm cho những cơ quan và đầu óc của chúng ta đóng cáu lại”[10, tr.445]. Đây là một sự thừa nhận rất dũng cảm, rất cách mạng mà dường như ngay chính về lâu dài, ở nhiều lúc, nhiều nơi, những người cộng sản không hẳn đã có được. Vì lý do này, lý do khác, nhiều đảng cộng sản đã không dám nhìn thẳng vào những hạn chế trong tổ chức bộ máy đảng, bộ máy nhà nước và trong phương thức lãnh đạo, quản lý của mình, “tô hồng” chế độ để rồi, sau những biến cố dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thực tế ở hàng loạt nước, nhìn nhận ra thì đã muộn. Cái giá phải trả cho bài học thiếu khách quan, thiếu dũng cảm trong việc nhìn nhận và sửa chữa những hạn chế của chính mình của một số đảng cộng sản, thời gian qua là quá “đắt”.(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)
 • May mắn cho chúng ta, trong bối cảnh cực kỳ nguy nan đó, Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật”, để rồi từ đó mà tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước được khởi xướng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng. Bài học về thái độ dũng cảm trong việc nhìn nhận và sửa chữa những hạn chế của chính mình mà Lê-nin để lại đã được Đảng ta quán triệt và vận dụng, đã góp phần mở ra một thời kỳ phát triển mới cho cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, sau hơn 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, thành tựu chúng ta đạt được cũng nhiều nhưng những hạn chế cũ còn lại và những khuyết điểm mới phát sinh cũng không phải ít. Bộ máy nhà nước của chúng ta vẫn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu qủa và hiệu lực ; tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa rời dân vẫn chưa khắc phục được. Vì vậy hiện nay, những người đảng viên chân chính vẫn cần phải tiếp tục trau dồi bài học của Lê-nin, thực hành tiếp bài học của Người để chỉnh đốn lại đội ngũ và tổ chức bộ máy đảng, bộ máy chính quyền của mình để có thể tiếp tục giữ vững, giương cao ngọn cờ cách mạng.

Thứ hai, đổi mới bộ máy nhà nước phải tiến hành một cách kiên quyết, nhưng vững chắc từng bước, không được nóng vội.

 • Để tiến hành việc đổi mới bộ máy một cách có hiệu quả bộ máy nhà nước, Lê-nin yêu cầu “Phải tuân theo quy tắc này : thà ít mà tốt. Phải tuân theo quy tắc này : thà mất hai năm hay thậm chí ba năm, còn hơn là hấp tấp vội vàng mà không có chút hy vọng nào”. Như vậy, một bộ máy, một tổ chức mạnh không phải do số lượng, do quy mô, mà chủ yếu là ở chất lượng của nó. Cho nên, đòi hỏi bộ máy nhà nước và nhân viên của nó phải có chất lượng cao và thật sự gương mẫu – “thà ít mà tốt”.
 • Lê-nin cũng dự liệu trước những khó khăn trong việc thực hiện đổi mới bộ máy nhà nước : “Tôi biết rằng giữ vững quy tắc ấy và vận dụng được nó vào tình hình thực tế của chúng ta là khó khăn. Tôi biết là quy tắc ngược lại thế sẽ tự mở cho nó một con đường bằng muôn nghìn ngõ ngách. Tôi biết rằng sẽ phải kháng cự lại một cách mãnh liệt, sẽ phải tỏ ra kiên trì phi thường ; rằng công tác ấy, ít nhất là trong những năm đầu, sẽ vô cùng ít hiệu quả”. Như vậy, Lê-nin đã nhìn thẳng vào những khó khăn trong chặng đường tới mà hành động, không chủ quan, xem thường nhưng cũng không một chút bi quan, nao núng. Tư tưởng cách mạng đã vượt lên trên mọi khó khăn, thách thức.(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)

Thứ ba, phải biết chọn khâu đột phá trong tổ chức bộ máy nhà nước để tiến hành đổi mới.

 • Việc đổi mới một cách toàn diện và triệt để bộ máy nhà nước, nhất là trong hoàn cảnh phức tạp của nước Nga xô-viết lúc đó là một việc không đơn giản. Thiên tài của Lê-nin ở đây thể hiện qua việc Người đã biết chọn khâu đột phá để qua đó, tác động tới toàn thể bộ máy nhà nước. Đó chính là bộ máy cơ quan Bộ Dân ủy thanh tra công nông, mà trong tác phẩm này, Người đánh giá rằng : đây chính là “công cụ để cải tiến bộ máy (nhà nước) của ta” ; tương tự như trong một tác phẩm khác, Người đã coi cơ quan này là “trung tâm của hệ thần kinh” mà nếu tác động đến nó sẽ làm rung chuyển toàn bộ bộ máy nhà nước.
 • Ở nước ta, khi bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã kế thừa và phát triển bài học của Lê-nin về việc biết lựa chọn khâu đột phá để đổi mới, đó chính là lĩnh vực kinh tế. Qua đổi mới kinh tế, chúng từng bước thúc đẩy các lĩnh vực khác cũng phát triển ; vừa phát triển kinh tế ; nâng cao đời sống nhân dân ; vừa giữ vững được định hướng chính trị ; ổn định xã hôi… Tuy nhiên, trong lĩnh vực đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nói chung cũng như trong lĩnh vực đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nói riêng trong những năm qua vẫn còn hạn chế. Đảng đã có nhiều nghị quyết về đổi mới bộ máy tổ chức nhà nước, như : Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VII), Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VII), các Nghị quyết của Đại hội Đảng các khóa, mới đây là Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. Vừa qua, Bộ Chính trị mới ban hành Nghị quyết quyết số 08-NQ/TW ngày 02-01-2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, trong đó có đề cập đến vấn đề cải cách hệ thống các cơ quan tư pháp. Chúng ta cũng hy vọng rằng, với việc xác định đúng “trọng tâm công tác tư pháp” cần đổi mới, nền tư pháp của chúng ta sẽ sớm được cải cách một cách triệt để, có hiệu quả cao.

Thứ tư, phát huy tối đa nội lực ; trong đó, coi con người là yếu tố quyết định thành công của việc đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước.

 • Khi đề cập đến việc đổi mới Bộ dân ủy thanh tra công nông, với quan điểm chung là “tất cả cái gì thật sự là ưu tú trong chế độ xã hội của chúng ta phải được đem sử dụng một cách hết sức thận trọng, có suy nghĩ và với một sự am hiểu cặn kẽ”. Lê-nin thực sự đã đề cao việc phát huy nội lực trong việc đổi mới bộ máy nhà nước.
 • Như trên đã trình bày, trong các yếu tố nội lực mà Lê-nin cho rằng có thể sử dụng để đổi mới bộ máy nhà nước thì ở nước Nga lúc đó chỉ có “những công nhân hăng hái đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội… Hai là : những yếu tố kiến thức, học thức, giáo dục”. “Hai” nhưng thực chất là một. Đó là những con người có phẩm chất cách mạng và tri thức tốt. Như vậy, yếu tố con người – theo Lê-nin là yếu tố tiên quyết quyết định hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, của việc đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước. Đây cũng là một bài học có ý nghĩa to lớn mà Đảng, Nhà nước ta đã và đang vận dụng trong công cuộc đổi mới hiện nay. Để phát huy được yếu tố này, Lê-nin cũng chỉ ra những biện pháp cần thực hiện, như :
 •  “Nên quan tâm chỉnh đốn bộ máy đó một cách thật đặc biệt chu đáo, quan tâm tập trung cho Bộ Dân ủy thanh tra công nông một số nhân viên có phẩm chất cao, nghĩa là không kém gì những nhân viên kiểu mẫu giỏi nhất ở Tây Âu”.
 •  “Phải lựa chọn đặc biệt cẩn thận những cán bộ của Bộ Dân ủy thanh tra công nông, căn cứ vào một số kiểm tra nghiêm ngặt nhất, chứ không khác được”.
 •  “Những công nhân mà chúng ta chỉ định là ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương phải là những người cộng sản không thể chê trách được”.

Lê-nin chỉ ra những biện pháp rất cụ thể để thực hiện như :

 • “Mở ngay một cuộc thi soạn hai cuốn sách giáo khoa, hoặc nhiều hơn nữa, viết về tổ chức công tác nói chung, và đặc biệt là về công tác quản lý”
 •  “Cử một vài người có năng lực và tận tâm sang Đức hay sang Anh để sưu tầm tài liệu và nghiên cứu vấn đề”
 •  “Cử một tiểu ban chịu trách nhiệm thảo chương trình sơ bộ cho những kỳ thi tuyển người muốn vào làm việc ở Bộ Dân ủy thanh tra công nông ; cũng như cho những người định tuyển vào chức vụ “ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương”
 •  “Đồng thời phải cử ra một tiểu ban trù bị có trách nhiệm tìm những người để tuyển vào chức vụ ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương”].

Trong những biện pháp mà Lê-nin nêu lên, ta thấy Người vẫn đặc biệt coi trọng và nhấn mạnh các biện pháp liên quan đến công tác cán bộ. Đồng thời, qua các biện pháp mà Lê-nin nêu lên, có một điểm mà chúng ta cần học tập, đó là quan điểm rộng mở, sẵn sàng học tập, tiếp thu tri thức nhân loại.(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)

Thứ năm, phải gắn giữa tri thức, lý luận với hoạt động thực tiễn.

 • Trong tác phẩm, Lê-nin cho rằng, “Muốn đổi mới bộ máy nhà nước của chúng ta, phải cố hết sức tự đặt cho mình nhiệm vụ sau đây : một là học tập, hai là học tập, ba là học tập mãi, và sau nữa, phải làm sao cho học thức ở nước ta không nằm trên giấy hoặc là một lời nói theo mốt nữa ( điều này phải thú thực là thường hay xảy ra ở nước ta), phải làm sao cho học thức thực sự ăn sâu vào trí não, hoàn toàn và thực tế trở thành một bộ phận khăng khít của cuộc sống của chúng ta”. Một lần nữa Lê-nin khẳng định vai trò của tri thức trong công cuộc đổi mới bộ máy nhà nước, đồng thời với việc nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi đảng viên cộng sản là phải không ngừng học tập, nâng cao tri thức, lý luận. Nhưng điều quan trọng hơn, theo Người là phải đưa tri thức, lý luận đó vào cuộc sống, phát huy tác dụng trong cuộc sống chứ không phải là những tri thức vô hồn “trên giấy”.
 • Thời gian qua, ở nước ta, Đảng, Nhà nước cũng thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, trong thực tiễn tổ chức cũng đang có nhiều vấn đề đặt ra, nhất là về tính hiệu quả và chất lượng thực còn rất thấp của công tác này. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng còn chưa sát với từng loại đối tượng, còn chồng chéo, lạc hậu ; gây lãng phí rất nhiều. Ngoài ra, công luận cũng nói nhiều về sự xa rời giữa nghiên cứu lý luận và thực tiễn áp dụng trong mọi lĩnh vực, kể cả trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Những điều này yếu cầu Đảng, Nhà nước cần quan tâm, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Thứ sáu, coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động của bộ máy nhà nước.

 • Lê-nin cho rằng, phải đi từ công tác kiểm tra để tác động tới bộ máy nhà nước, coi đây là điểm xuất phát và khâu trung tâm của cải cách bộ máy nhà nước. Người cho rằng, “Phải nghĩ đến chuyện kiểm tra lại những chủ trương mà chúng ta tuyên bố hàng giờ, quyết định hàng phút, rồi từng giây chứng minh tính chất không vững chắc, không kiên định và khó hiểu của những chủ trương đó”. Như vậy, theo Lê-nin, chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn với các quyết định, chủ trương của mình mà từng phút, từng giây luôn phải nghĩ đến việc kiểm tra tính đúng đắn của các chủ trương, quyết định đó.
 • Đồng thời, theo Lê-nin, thông qua công tác kiểm tra, thanh tra mà phát hiện, sáng tạo ra cái mới, cái tốt hơn. Người viết : “không quên kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, mà sáng tạo ra một cái gì thực sự không chê trách được, một cái gì có thể làm cho tất cả và từng người phải tôn trọng”. Như vậy, trong công tác quản lý nhà nước, nội dung thanh tra, kiểm tra phải luôn được quan tâm, đề cao và coi đây là một trong những nội dung cơ bản nhất của công tác quản lý nhà nước.(Tiểu luận: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”.)

Thứ bảy, trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, cần kết hợp giữa tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước với cơ quan đảng tương ứng.

 • Trong tác phẩm, Lê-nin đặt câu hỏi : “Làm thế nào có thể kết hợp được một cơ quan đảng với một cơ quan chính quyền xô-viết ?” và Người tự trả lời : “Thật vậy, tại sao lại không kết hợp hai loại cơ quan đó lại khi lợi ích của công việc đòi hỏi phải làm như thế ? Phải chăng chưa bao giờ có ai nhận xét chẳng hạn rằng trong bộ dân ủy như Bộ dân ủy ngoại giao, việc kết hợp như thế thật vô cùng có ích và đã được thực hiện ngay từ khi bộ đó mới thành lập?… Phải chăng sự kết hợp linh hoạt của yếu tố chính quyền với yếu tố đảng lại không phải là một nguồn sức mạnh phi thường trong chính sách của chúng ta ? Tôi tin rằng điều gì đã được chứng thực là đúng, đã đứng vững chắc trong chính sách đối ngoại của ta và đã ăn sâu vào trong phong tục tập quán đến mức không còn gây ra một chút hoài nghi nào về phương diện ấy nữa, thì ít ra cũng sẽ thích hợp như thế (và tôi nghĩ rằng sẽ thích hợp nhiều hơn) với toàn thể bộ máy nhà nước của ta”. Từ bài học về sự kết hợp giữa Bộ Dân ủy ngoại giao với cơ quan đối ngoại của Đảng trên thực tế, Lê-nin liên hệ tới các cơ quan kiểm tra của đảng và chính quyền, đặt ra câu hỏi : “tại sao, đối với cơ quan ấy lại không thừa nhận là có thể hợp nhất một cách độc đáo bộ máy kiểm tra của đảng với bộ máy kiểm tra của chính quyền ?”. “Về phần tôi, tôi thấy là làm như vậy không có trở ngại gì cả. Hơn nữa, tôi tin rằng sự hợp nhất ấy là điều đảm bảo duy nhất cho một hoạt động có kết quả. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi hoài nghi đối với điểm đó đều phát ra từ những xó xỉnh bụi bặm nhất của bộ máy nhà nước của chúng ta, và những hoài nghi ấy chỉ đáng có một điều là : đem ra mà chế giễu”
 • Yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện một đảng cầm quyền ở nước ta hiện nay càng đòi hỏi chúng ta phải quán triệt lại quan điểm này của Lê-nin đẻ làm sao cho hệ thống chính trị của chúng ta tinh, gọn, thống nhất, hoạt động nhịp nhàng và có hiệu quả. Lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng củng cố chính quyền khoa học, trong sạch và cải cách nền hành chính nhà nước.

Trên đây là tiểu luận môn Triết Học đề tài: Quan điểm của Lênin về xây dựng bộ máy Nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”., dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học đại cương : còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé.

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liêu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/ZALO: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

 

 

Contact Me on Zalo