Tiểu luận: Những biện pháp cơ bản để tăng cường huy động vốn đầu tư trong nước

Rate this post

Tiểu luận: Những biện pháp cơ bản để tăng cường huy động vốn đầu tư trong nước là đề tài tiểu luận môn Kinh tế được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, còn nhiều bài Tiểu luận: Những biện pháp cơ bản để tăng cường huy động vốn đầu tư trong nước, các bạn sinh viên có thể tìm kiếm trên chuyên mục Kinh tế học.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn kinh tế học nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


PHẦN I: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐỂ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN

I/ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VỐN PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM.

Trớc hết, vốn là điều kiện tiên quyết để duy trì và phát triển sản xuất, đồng thời là cơ sở để phân phối lợi nhuận và đánh giá hiệu qủa các hoạt động kinh tế, nó bao gồm những

nguồn vật t và tài sản trong các doanh nghiệp, nguồn tiền mặt hoặc các tài sản khác dự trữ trong dân. Vì vậy, chính sách tạo vốn cơ bản phải tuân thủ nguyên tắc lợi ích của ngời có vốn và do đó, việc sử dụng vốn nhất thiết phải tuân thủ nguyên tắc hiệu quả kinh tế.

Mục tiêu của chính sách tạo vốn trớc hết và chủ yếu là tạo ra môi trờng kinh tế và tiền đề pháp lý đẻe biến mọi nguồn tiền tệ thành t bản sinh lợi và tăng trởng trong quá trình tái sản xuất xã hôị. Các nguồn chủ yếu bao gồm :vốn đầu t kinh tế của nhà nớc, vốn tự có của các doanh nghiệp, vốn bằng tiền và tiền nhàn rỗi của dân c và vốn của các doanh nghiệp và tổ choc tài chính quốc tế.( biện pháp tăng cường huy động vốn đầu tư  )

Trong giai đoạn hiện nay vốn là yếu tố vật chất quan trọng nhất cho tăng trởng. Để tao ra tốc độ tăng trởng kinh tế từ 7-8% thì cần tích luỹ một lợng vốn từ 20- 25% GDP. Nếu trong những năm tới mục tiêu tăng trởng kinh tế là hai con số trong vài thập niên tới

XEM THÊM ==> Dịch vụ viết thuê tiêu luận trọn gói giá rẻ

thì cần thì tỷ lệ tích luỹ vốn phải lên tới trên 30% GDP. Đây là một nhu cầu lớn cần phải giải quyết để khai thác nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn trong nớc.

Vốn ngân sách nhà nớc một thời gian giảm xuống nay đã bắt đầu tăng lên. năm 1990 là 20% thì tới năm 1994 đã tăng lên là 44% ngân sách. Để đạt đợc kết quả đó thì nguyên nhân cơ bản là chính sách thuế đã đợc cải cách một cách toàn diện và thu đợc nhiều kết quả cho ngân sách. Năm1990 thu ngân sách từ thuế phí chiếm 73,69%, năm 1993 phần thu đó là 93,8%. Nếu so với GDP thì các tỷ trọng tơng tự là 17,3% và 17,06% vốn huy động từ các nguồn khác cũng có xu hớng tăng do chính sách khuyến khích đầu t, t nhân và tạo dựng đợc môi trờng đầu t cho mọi thành phần kinh tế phát triển.

Điều mà ai cũng có thể đồng ý với nhau là một nền kinh tế kém phát triển có thể cất cánh đợc nếu không có sự tham gia của các nguồn vốn từ nớc ngoài. Vai trò của nguồn vốn bên ngoài có ý nghĩa quan trọng nhằm hỗ trợ khai thông những cản ngại, tạo sức bật cho nền kinh tế phát triển. Vì vậy chúng ta nên nỗ lực huy động nguồn vốn từ bên ngoài dới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta không nên trông chờ và ỷ lại vào nguồn vốn từ bên ngoài. Trong việc huy động vốn để đầu t phát triển, chúng ta cần phải khẳng định vai trò của nguồn vốn trong nớc đóng vai trò quan trọng hay quyết định. Mặc dù nguồn vốn này còn thấp so với vốn dài hạn ( cho thời kỳ 1996- 2000) vẫn còn khó huy động trong hiện tại. Theo ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nớc , cùng với kinh nghiệm của các nớc đang phát triển cho thấy: Nguồn vốn trong nớc vẫn là nguồn vốn có tính chất quyết định, ngời dân trong nớc vẫn cha dám bỏ vốn ra đầu t thì ngời nớc ngoài cũng cha mạnh dạn bỏ vốn dầu t vào Việt nam.( biện pháp tăng cường huy động vốn đầu tư  )

Vấn đề đặt ra là không phải tìm mọi cách để huy động cho đợc các nguồn vốn, mà phải coi trọng việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ấy cho đầu t phát triển sao cho có hiệu quả để nguồn vốn ấy sinh sôi nảy nở và đạt đợc chiến lợc hiệu quả kinh tế – xã hội đề ra.

Đầu t phát triển phải đảm bảo đợc các yêu cầu sau:

Phải đợc tính bền vững trong đầu t phát triển, tức là tự bản thân nó phải có mầm mống cho tăng trởng trong tơng lai, nhằm sử dụng tài nguyên một cách hợp lý để không ngừng khai thác lợi thế so sánh của tiềm năng đất nớc.

 • Sử dụng nguồn vốn đầu t phát triển phải có hiệu quả để tái tạo và phát triển các nguồn vốn, tạo tiền đề cho việc huy động vốn ở giai đoạn tiếp theo.
 • Nền kinh tế Việt nam có xuất phát điểm thấp, thu nhập bình quân đầu ngời khoảng 300 đô la/ năm, lại nằm trong khu vực ASEAN có tốc độ tăng trởng cao, nên Việt nam

phảt duy trì tốc độ tăng trởng cao để đuổi kịp các nớc trong khu vực trong vài thập niên, mặc dù chịu tác đông nhất định của cuộc khủng hoảng tài chính trong khu vực .

Vì vậy Chính phủ phải có kế hoạch,huy động vốn phù hợp với khả năng phát triển của nền kinh tế, tập quán tiêu dùng và tiết kiệm của nhân dân.

trong việc duy trì và phát triển nền kinh tế, nếu không có vốn thì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh không thể thực hiện đợc.

. Vốn đầu t:

 • Khái niệm: Vốn đầu t là những chi phí để tái sản xuất tài sản cố định bao gồm các chi phí để thay thế những tài sản cố định bị thải loại để tăng mới các tài sản cố định và để

gia tăng các tài sản cố định tồn kho.

 • Các hình thức đầu t: + Đầu t trực tiếp.

+ Đầu t gián tiếp.

. Cơ cấu vốn đầu t:

 1. Nguồn vốn trong nớc bao gồm các loại vốn chủ yếu sau: – Vốn huy động từ ngân sách nhà nớc.

– Vốn huy động trong dân c.

– Vốn huy động từ tiết kiệm của các doanh nghiệp.

 1. Nguồn vốn ngoài nớc bao gồm:
 • Vốn đầu t trực tiếp
 • Vốn đầu t gián tiếp
 • Vốn hỗ trợ và phát triển chính thức.

II/ CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH VỐN TRONG NƯỚC.

1/ Vốn huy động từ ngân sách nhà nước

Là bộ phận quan trọng trong toàn bộ khối lợng đầu t, nó có vị trí rất quan trọng trong việc tạo ra môi trờng đầu t thuận lợi nhằm thúc đẩy mạnh đầu t của mọi thành phần kinh tế theo định hớng chung của kế hoạch. Chính sách và pháp luật đồng thời trực tiếp tạo ra năng lực sản xuất của một số lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế đảm bảo theo đúng định hớng của chiến lợc và quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội.

Nguồn ngân sách bao gồm: Nguồn thu trong nớc và nguồn thu bổ sung từ bên ngoài, chủ yếu thông qua nguồn vốn ODA và một số ít là vay nợ của t nhân nớc ngoài. Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách nhà nớc cần có những sửa đổi trong chính sách đầu t.

Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nớc:là các nguồn tàI chính có khả nămg tạo lập nên quỹ ngân sách nhà nớc do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nớc mang lại.

-Nguồn thu đợc hình thành và thực hiện trong khâu sản xuất.

-Nguồn thu đợc thực hiện trong khâu lu thông-phân phối.

-Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ.

Thu ngân sách nhà nớc bao gồm các khoản:

-Thuế ,phí và lệ phí.

-Thu về bán và cho thuê các tài sản thuộc sở hữu của Nhà nớc.

-Thu lợi tức cổ phần của Nhà nớc.

-Các khoản thu khác theo luật định.

Trong các khoản thu trên, thuế là khoản thu quan trọng nhất. Thuế không chỉ chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách Nhà nớc hàng năm mà còn là công cụ của Nhà nớc để quản lý vĩ mô nền kinh tế quốc dân.

Tỷ lệ động viên GDP vào ngân sách nhà nớc không ngừng tăng lên qua các năm, bình quân từ 13,1% GDP (thời kỳ1986- 1990) lên 20,5% ( thời kỳ 1991- 1995) ngân sách nhà nớc từ chỗ thu không đủ chi đến nay đã có một phần tích luỹ dành cho đầu t phát triển từ 2,3% GDP năm 1991 tăng lên 6,1% GDP vào năm 1996 ( nếu cả do khấu hao cơ bản).

XEM THÊM 999+ ===> TIỂU LUẬN KINH TẾ HỌC

Nguyên nhân chủ yếu của nó là:

 • Ngân sách nhà nớc đã điều chỉnh lại cơ cấu đầu t nhằm tạo ra các tiền đề thu hút vốn đầu t.
 • Chi của ngân sách nhà nớc dành cho đầu t phát triển chủ yếu tập trung vào cơ sở hạ tầng của nền kinh tế xã hội.( biện pháp tăng cường huy động vốn đầu tư  )
 • Ngân sách nhà nớc không còn bao cấp cho các xí nghiệp nhà nớc thông qua cổ phần hoá và tập trung đầu t vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp- lâm nghiệp.

Mục tiêu của huy động vốn ngân sách nhà nớc phải dành khoảng từ 20- 25% tổng số

chi ngân sách cho đầu t phát triển hàng năm. Khai thác có hiệu quả tín dụng nhà nớc đầu t phát triển, đồng thời phải đẩy mạnh hình thức vay vốn trong nhân dân, cho đầu t phát triển kinh tế là quốc sách hàng đầu. Muốn đạt đợc các hiệu quả trên cần phải thực các biện pháp sau:

Hình thành nguồn vốn đầu t trong ngân sách: Các biện pháp quan trọng nhất để tăng thu là thu đúng, thu đủ các khoản vay trong nớc.

Thu ngân sách nhà nớc trong sự phát triển bền vững, tức là thu nhng không làm suy yếu các nguồn thu quan trọng mà phải bổi dỡng phát triển và mở rộng các nguồn thu một cách vững chắc, lâu bền. Điều đó nghĩa là cần xác định mức thu hợp lý vừa đảm bảo NSNN có nguồn thu cao, vừa đảm bảo để các đối tợng NSNN có đủ điều kiện tài chính tiếp tục phát triển. Xác định mức thu tại diểm “giới hạn tối u”này không đơn giản mà cần phân tích, cân nhắc nhiều nhân tố khác nhau. Những nguồn thu thuộc khu vực kinh tế quốc doanh và có ý nghĩa đặc biệt thì cần chú ý bồi dỡng thông qua các biện pháp hỗ trợ đầu t, trợ giúp về khoa học kỹ thuật, công nghệ và nhân lực… trong một chừng mực không bao cấp.

Không tận thu NSNN quá mức để bao cấp trong cấp phát mà chỉ thu trong chừng mực tốt nhất để đáp ứng các nhu cầu chi của Nhà nớc. Đối với những ngành , những địa phơng có thất thu lớn thì cần tăng cờng thu và tận thu, nhng quan điểm bao trùm thì không phải là tận thu-Vì điều đó sẽ ảnh hởng đến khả năng tăng trởng của nền kinh tế.

 • Cải tiến các hệ thống thuế, làm cho diện thu thuế tăng lên, nhng thuế xuất đơn giản hoá. Kết quả là: giảm đợc tỷ lệ trốn lậu thuế, tăng nguồn thu cho ngân sách, đáp ứng đợc nhu cầu chi thờng xuyên và chi cho đầu t phát triển, đồng thời tránh đợc các khoản lạm thu, gây khó khăn phiền hà đến sinh hoạt và các hoạt động khác của đời sống dân c.
 • Quản lý tốt vấn đề nợ, đảm bảo đúng đối tợng trả nợ và tính kỹ các điều kiện trả trớc khi ký hợp định khung vay vốn, và hiệp định vay cho từng công trình, chơng trình dự án đầu tư ( biện pháp tăng cường huy động vốn đầu tư  )

Các chính sách về ngân sách nhằm huy động vốn dàI hạn cho phát triển kinh tế -xã hội cần thờng xuyên đổi mới cảI tiến các hình thức huy động, đặc biệt là hệ thống thuế.

– Phân bổ và sử dụng tốt các nguồn vốn đầu t từ ngân sách nhà nớc

 • Tăng quy mô đầu t từ ngân sách nhà nớc và sử dụng đúng hớng nguồn vốn này với biện pháp bao chùm là chống thất thu và tiết kiệm chi thờng xuyên để tăng quy mô nguồn

đầu t từ ngân sách nhà nớc.

 • Từng bớc xoá bỏ triệt để cơ chế bao cấp trong lĩnh vực cấp phát quản lý đầu t xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn của nhà nớc.
 • Tăng cờng công tác quản lý sau dự án. Những dự án này dùng nguồn vốn nhà nớc thờng có quy mô vốn rất lớn, hiện nay việc thẩm định các dự án là tơng đối chặt chẽ thì trái lại việc quản lý sau dự án lại bị buông lỏng dẫn đến tình trạng chi tiết trên danh nghĩa nhng lại lãng phí trên thực tế. Sử dụng nhiều cơ chế khác nhau để quản lý vốn, với nguồn vốn nhà nớc đợc thông qua vay nớc ngoài với điều kiện u đãi thì tiến hành cho vay lại để

tạo điều kiện bình đẳng trong sản xuất kinh doanh và tái tạo nguồn vốn. Tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách hiện vẫn là một khả năng rất lớn cần tận dụng, bởi lẽ so với các nớc tỷ lệ động viên thu nhập quốc dân vào ngân sách nhà nớc là tơng đối cao. Tỷ lệ thuế ở các nớc so với GDP là tơng đối cao ( thờng đạt mức dới 20% ).

2/ Nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp nhà nước.

Trong chiến lợc ổn định kinh tế Việt nam đến năm 2000, Đảng ta đã chỉ rõ “ chính sách tài chính quốc gia hớng vào việc huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả trong toàn xã hội, tăng nhanh sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân” . Tạo vốn và sử dụng vốn một cách có hiệu quả là một vấn đề mà Đảng và các doanh nghiệp nhà nớc luôn quan tâm. Bởi có huy động đợc vốn mới tiến hành đợc quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nớc.

Đối với doanh nghiệp, chính sách tài chính hớng vào các việc mở rộng khả năng hoạt động mạnh mẽ có hiệu quả cao của các đơn vị sản xuất kinh doanh, đó là những tế bào tài chính; làm cho các nguồn vốn chu chuyển nhanh và linh hoạt, đồng thời tạo ra cơ sở để nhà nớc có khả năng kiểm soát đợc nền tài chính quốc gia.

Trong lĩnh vực đầu t cho khu vực doanh nghiệp nhà nớc cần phải thực hiện một số giải pháp và chính sách sau:

XEM THÊM 999+ ===> CÁCH LÀM BÀI TIỂU LUẬN KINH TẾ ĐƯỢC ĐIỂM CAO

-Các doanh nghiệp nhà nớc thuần tuý kinh doanh tự huy động nguồn vốn trong xã hội hoặc tín dụng ngân hàng để đảm bảo đợc điều kiện đầu t bình đẳng với các thành phần kinh tế của doanh nghiệp.

-Sớm sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nớc, chỉ giữ lại một số doanh nghiệp thật cần thiết, còn cho phép chuyển đổi hình thức sở hữu, với sở hữu đan xen, cổ phần hoá” Đồng thời trong cơ chế chính sách cần đảm bảo sự bình đẳng tối đa, cùng loại hình hoạt động, nếu nh không có các quy chế đặc biệt thì đều có cơ chế về thuế, tín dụng và lãnh thổ.

– Cùng với quá trình hình thành các tập đoàn kinh tế, cần xây dựng cơ chế chính sách đồng bộ để tránh tình trạng thêm tầng lớp trung gian, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các bộ chuyển nhanh sang các chức năng quản lý nhà nớc và chuyển nhanh về cơ chế Bộ chủ quản để các doanh nghiệp tự chủ trong bảo bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

 • Hiện nay nguồn tích luỹ của các doanh nghiệp còn rất hạn chế. Bởi lẽ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả còn thấp, công nghệ cha đợc đổi mới, chất lợng của sản phẩm cha cao, nên khả năng tiết kiệm cho đầu t cha nhiều. Mặt khác vốn khấu hao cha

đợc quản lý nghiêm ngặt và khấu hao đủ. Vì vậy để huy động đợc nguồn vốn lớn trong

doand nghiệp nhà nớc thì đòi hỏi nhà nớc phải tiến hành sửa đổi và ban hành các chính sách để khuyến khích doanh nghiệp làm ăn có hiệu , để có thể đầu t phát triên sản xuất.( biện pháp tăng cường huy động vốn đầu tư  )

 • Trong giai đoan 1996- 2000 vốn của doanh nghiệp nhà nớc tự đầu t khoảng14-15% tổng số của toàn xã hội. Mở rộng quyến tự chủ của các doanh nghiệp theo hớng cơ cấu lại vốn sản xuất và tài sản của doanh nghiệp một cách hợp lý, tính đầy đủ giá trị quyền sử đất vào vốn vào tài sản tại doanh nghiệp.

3/ Nguồn vốn huy động từ trong dân c:

Theo ớc tính của các chuyên gia về kinh tế tài chính nguồn vốn trong dân c có khoảng 6 tỷ USD đợc sử dụng qua điều tra của bộ kế hoach kế hoạch đầu t và tổng cục thống kê nh sau:

 • 44% để dành của dân là dùng để mua vàng và ngoại tệ
 • 20% để dành của dân đợc dùng để mua nhà đất và cải thiện đời sống sinh hoạt.
 • Tuy nhà nớc cho phép các doanh nghiệp nhà nớc huy động vốn từ trong dân với nhiều chính sách khác nhau, khi thực tế áp dụng còn nhiều ràng buộc. Để tăng cờng sử(vốn đầu tư)

dụng nguồn vốn của nhân dân hay vốn ngoài vùng ngân sách thì cần phải có chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm giàu chính đáng tạo lòng tin cho nhân dân yên tâm bỏ vốn ra đầu t, tiềm lực trong nhân dân còn rất rất lớn, muốn vậy nhà nớc phải ổn dịnh tiền tệ.

Vốn đầu t của t nhân và dân c có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp, mở mang ngành nghề ở nông thôn phát triển công nghiệp thủ công, thơng mại , dịch vụ, vận tải…Vì vậy chúng ta cần phải thực hiện các chính sách sau:

 • Đa dạng hoá các công cụ, huy động vốn để cho mọi ngờ dân ở bất cứ nơI nào cũng có đIều kiện sản xuất kinh doanh.
 • Tăng lãi xuất tiết kiệm đảm bảo lãi xuất dơng.
 • Khuyến khích sử dụng tài sản cá nhân, thực hiện chế độ thanh toán tiền gửi ở một nơi và rút ra bất cứ lúc nào, có vậy chúng ta mới đa đợc nguồn vốn dới dạng cất giấu vào lu thông.
 • Tao môi trờng đầu t thông thoáng và thực hiện theo quy định của luật pháp để ngời dân dễ dàng bỏ vốn đầu t.
 • Chính phủ ban hành các chính sách khuyến khích các hộ gia đình ở các vùng nông thôn, vốn vào sản xuất trên cơ sơ khai thác thế mạnh của từng vùng, phát huy truyền thống hiện có của địa phơng.
 • Chính phủ ban hành chính sách khuyến khích t nhân trong nớc nh tự đầu t
 • Thực hiện chính sách xã hội hoá dần đầu t phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế nhằm huy động thêm nguồn lực của nhân dân.
 1. Thu hút vốn đầu tư nuớc ngoài ( biện pháp tăng cường huy động vốn đầu tư  )

Nó có tầm quan trọng đặc biệt cho việc phát triển kinh tế với phần lớn các nớc đang phát triển và là điều kiện để nhang chóng thiết lập cacad quan hệ kinh tế quốc tế, gắn thị trờng nội dịa với thị trờng thế giới trên cả bốn mặt :thị trờng hàng hoá, thị trờng tàI chính, thị trờng lao động và thị trờng thông tin. Vì vậy, phảI xây dung một chiến lợc kinh tế đối ngoại đúng đắn, phù hợp voí những chuyển biến to lớn về kinh tế, chính trị -xã hội và khoa học hiện nay. Cần có chính sách tàI chính thích hợp để khuyến khích đầu te nớc ngoàI dới hình thức vay nợ, đầu t tàI chinh, đầu t trực tiếp, mở chi nhánh kinh doanh, thuê chuyên gia…

Thực hiện chế độ tàI chính u tiên nh thuế nhập khẩu vật t kỹ thuật , dịch vụ thông tin, thuế xuất nhập khẩu thành phẩm, thuế thu nhập , quyền đợc đảm bảo tàI sản, đIều kiện chuyển lợi nhuận và vốn về nớc và các dịch vụ đầu t u đãI khác. Khuyến khích đặc biệt đôi với đầu t nớc ngoàI cho các công trình cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc, công nghệ mũi nhọn, các ngành sử dụng nhiều lao độngvà những dự án khai thác tài nguyên có số vốn khổng lồ. Mở rộng thị trờng hối đoái bằng cách cho phép nhiều ngân hàng thơng mại có đủ điều kiện về vốn và nghiệp vụ, đợc kinh doanh ngoại hối và thực hiện dịch vụ thanh toán ngoại thơong nhanh chóng, thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nớc 

Tóm lại, việc kết hợp giữa “khơi trong “ và “hút ngoài”;giữa vốn tập trung của Nhà nớc và vốn doanh nghiệp (có đợc từ mọi nguồn )theo một định hớng đầu t đúng đắn trong một cơ chế hoạt động tài chính thích hợp với tong giai đoạn phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nớc ta là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với việc củng cố và làm lành mạnh nền tài chính quốc gia, đồng thời cũng là nhân tố tạo nên bớc chuyển biến có ý nghĩa cơ bản của công cuộc đổi mới cơ chế kinh tế.

II/ VAI TRÒ CỦA VỐN TRONG NƯỚC VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC.

1/ Vốn trong nớc với vấn đề đáp ứng nhu cầu của đẩu t cho phát triển kinh tế.( biện pháp tăng cường huy động vốn đầu tư  )

 • Chủ trơng phát triển nền kinh tế hàng hoá có tính kế hoạch nhiều thành phần , định hớng XHCX nhằm giải phóng mọi năng lực sản xuất của xã hội, khai thác và sử dụng có tiềm năng vốn của đất nớc đã đặt nền kinh tế nớc ta đến một loạt các mâu thuẫn lớn cần giải quyết cấp bách. Trong đó có mâu thuẫn giữa nhu cầu đầu t và nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu ấy. Việc đánh giá đúng nguồn vốn và việc sử dụng nó trong thời gan vừa qua nó

cho chúng ta những cơ sở để tạo ra chiến lợc tạo vốn nhằm khai thác mọi tiềm năng về vốn và định hớng chính sách sử dụng nguồn vốn có hiệu

 • Đối với việc huy động vồn trong nớc thì đây chính là nguồn vốn đóng vai trò quan trọng, quyết định. Trong khi đất nớc nghèo nàn, khả năng tích luỹ còn thấp thì tiết kiệm những phần chi tiêu không mang lạI hiệu quả thì nó không những là quốc sách mà chúng ta cần có các giảI pháp để hoàn thiện dần; Nhà nớc , các doanh nghiệp, hộ gia dình, các tổ chức tài chính…Phải gắn tiết kiệm với tích luỹ trong sự tác động của các các nhân tố kích thích về lợi ích kinh tế đã huy động tối đa các nguồn vốn trong nớc.
 • Vốn đầu t trong nớc đợc hình thành từ các nguồn vốn trong các khu vực: Nh ngân sách nhà nớc, tín dụng nhà nớc, doanh nghiệp nhà nớc và các tổ chức tín dụng t nhân.
 • Vốn đầu t từ khu vực nhà giữ vai trò quan trọng trong việc đầu t vào khu vực doanh nghiệp nhà nớc để phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội, các công trình công cộng, hỗ trợ các vùng chậm phát triển, vùng sâu, vùng xa, hải đảo…(vốn đầu tư)

Vốn đầu t của t nhân có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp- nông thôn,mở mang các ngành nghề ở nông hôn phát triển, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, dịch vụ và thơng nghiệp.

Nguồn vốn trong nớc tiếp tục tăng cả về tốc độ tuyệt đối và tốc độ tơng đối trong GDP từ 10,1% năm 1991 lên tới 19% năm 1995, sau đó ổn định ở mức 16-17% GDP và là động lực chủ yếu gia tăng tổng nguồn vốn đầu t toàn xã hội mà kết quả cuả nó là sự phát triển của nền kinh tế. Tổng sản phẩm trong nớc thời kỳ 1991- 1995 tăng lên với tốc độ 8,5% trong đó nông nghiệp và thuỷ sản tăng 4,4% , công nghiệp và dịch vụ tăng 13,2%, dịch vụ tăng 8,6%. Trong tơng lai cần tiến hành làm thông thoáng thị trờng vốn, tích cực hình thành thị trờng chứng khoán để đầu t. Nguồn vốn trong dân c còn rất bé, vốn nhàn rỗi trong dân c không huy động đợc, theo kết quả đIều tra mức sống gần đây của uỷ ban nhà nớc và tổng cục thống kê cho thấy số tiền của ngời dân đợc tích luỹ dới nhiều hình thức.

Vì vậy việc bán tín phiếu với lãi xuất thích hợp đang thu hút nhanh nguồn vốn nhàn rỗi trong dân c. Và gần đây chính phủ cho phép thành lập quỹ tín dụng nhân nhân, cũng nh ngân hàng dành cho ngời nghèo để hỗ trợ cho các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.( biện pháp tăng cường huy động vốn đầu tư  )

2/ Huy động vốn trong nước với vấn đề phát triển kinh tế.

Trong năm năm 1991- 1995 vốn đầu t xã hội khoảng 18 tỷ USD, trong đó đó đầu t nhà nớc chiếm khoảng 43%. Đầu t của khu vực t nhân chiếm khoang 1/3 tổng số vốn đầu t.Tổng mức tiết kiệm mà các tổ chức huy động dợc tăng từ 5300 tỷ đồng năm 1990 lên trên 24000 tỷ đồng, chiếm 35,5% tổng đầu t xã hội . Sang kế hoạch 1996- 2000 lợng vốn

dự báo cần cho đầu t phát triển khoảng 41- 43 tỷ USD trong đó thì 50% từ nguồn vốn trong nớc. Phần vốn đầu t từ ngân sách Nhà nớc dự kiến chỉ chiếm 12,6%, do đó phải đẩy mạnh việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân c, khuyến khích các doanh nghiệp nhà nớc và các doanh nghiệp khác tự bỏ vốn ra hoạt động sản xuất kinh doanh. Trớc yêu cầu mới, vấn đề huy động và sử dụng vốn vẫn đang gặp nhiều khó khăn phức tạp cần phải khắc phục. Ngân sách nhà nớc luôn ở trong tình trạng căng thẳng, không thể đáp ứng đủ cho nhu cầu đầu t phát triển. Đầu t của nhà nớc bị phân tán do phải đáp ứng nhiều nhiệm vụ, các nguồn thu từ thuế, các khoản lệ phí, dịch vụ công cộng còn nhiều thất thoát và lãng phí. Số vốn huy động đợc thông qua tín dụng chủ yếu là vốn vay ngắn hạn không đáp ứng đợc nhu cầu đầu t phát triển và chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Vốn đầu t trực tiếp từ khu vực

 • nhân hãy còn chiếm tỷ lệ nhỏ tập trung chủ yếu (80%) vào các lĩnh vực thơng mại dịch vụ, phục vụ tiêu dùng. Một bộ phận không nhỏ nguồn vốn huy động ở trong nớc còn đang nằm ở ngân hàng thơng mại đang bị ứ đọng không trở thành nguồn vốn đầu t đợc.(vốn đầu tư)

Theo các ý kiến dự báo thì khoảng 50- 70 nghìn tỷ đồng của nhân dân đang cất giữ

dới dạng tiền mặt, ngoạI tệ, tàI sản có giá trị cao…Cha chuyển đợc thành nguồn vốn đầu t và kinh doanh. Khoản tiền kiều hối hàng năm gửi về nớc khoảng từ 0,6- 1 tỷ USD cha đợc khai thác và sử dụng hợp lý.

Nguyên nhân của các yếu kém trên là do: 

– Trình độ phát triển kinh tế của nớc ta vẫn còn thấp, mức độ tiền tệ hoá nền kinh tế và các quan hệ tài chính tiền tệ mới ở giai đoạn đầu của sự phát triển, mức độ phân tán ở trong nớc vừa nhỏ vừa phân tán.

 • Cơ cấu sản xuất nói chung kém hiệu quả, sau hơn 10 năm đổi mới cầu về những sản phẩm truyền thống gần nh đã bão hoà cần phải thay bằng những sản phẩm mới có chất lợng và hình thức cao hơn.
 • Chính sách quản lý vĩ mô cha hoàn thiện và đồng bộ, cha khuyến khích mọi ngời bỏ

vốn ra mở rộng sản xuất, môi trờng đầu t cha ổn định còn nhiều rủi ro cho các nhà đâù tư ( biện pháp tăng cường huy động vốn đầu tư  )

 • Khả năng kinh doanh sinh lợi cao hơn lãi trả ngân hàng của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế. Điều đó cũng kéo theo các ngân hàng cũng gặp rủi ro khi cho vay, khó thu hồi vốn, phải sử dụng thế chấp nh một công cụ chủ yếu. Đây chính là yếu tố hạn chế phân bổ có hiệu quả nguồn vốn.

Trên đây là Tiểu luận: Những biện pháp cơ bản để tăng cường huy động vốn đầu tư trong nước ,  các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận, nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

 

Contact Me on Zalo