Tiểu luận: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Chính trị học được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Nền kinh tế thị trường và tiểu luận về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trên chuyên mục tiểu luận Chính trị học.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Chính trị học nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


I.   LÝ LUẬN: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1.   Khái niệm

  1. Kinh tế

Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội liên quan đến sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người. Kinh tế còn là vấn đề của sở hữu và lợi ích.

  1. Chính trị

Nếu coi chính trị là một quan hệ xã hội đặc biệt: Đó là quan hệ giữa các chủ thể chính trị có lợi ích khác nhau trong việc sử dụng quyền lực nhà nước – cụ thể là giữa các giai cấp, đảng phái chính trị, giữa các quốc gia dân tộc, giữa công dân với nhà nước.

Nếu coi chính trị là hình thức hoạt động xã hội đặc thù: Đó là hoạt động của các lực lượng xã hội nhằm giải quyết mau thuẫn về lợi ích giữa các lực lượng đó; nhằm theo đuổi mục đích giành, giữ, thực thi quyền lực nhà nước.

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

2. Cơ sở lý luận của quan niệm về chính trị và kinh tế:

Mối quan hệ của kinh tế và chính trị là mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh trế của một xã hội nhất định. Cấu trúc của cơ sở hạ tầng bao gồm: Quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư, quan hệ sản xuất mầm mống. Quan hệ sản xuất thống trị dặc trưng cho cơ sở hạ tầng của xã hội đó.

Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm, tư tưởng xã hội với những thiết chế xã hội tương ứng cùng những quan hệ nội tại của thượng tầng hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định. Cấu trúc của kiến thức thượng tầng là toàn bộ những quan điểm, tư tưởng về chính trị, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, triết học cùng với những thể chế xã hội tương ứng như nhà nước, đảng phái, giáo hội, các đoàn thể và tổ chức xã hội khác

Giống như vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng, kinh tế có vai trò quyết định đối với chính trị.

Chủ nghĩa duy vật lịch sử khẳng định cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng. Quan hệ vật chất quyết định quan hệ tinh thần nên tính tất yếu của kinh tế xét đến cùng quyết định tính tất yếu của chính trị – xã hội. Cơ sở hạ tầng không chỉ sản sinh ra một kiểu kiến trúc thượng tầng tương ứng mà còn quyết định cơ cấu, tính chất và sự vận động, phát triển của kiến trúc thượng tầng. Những biến đổi căn bản của cơ sở hạ tầng, sớm hay muộn sẽ dẫn đến sự biến đổi căn bản trong kiến trúc thượng tầng. Sự biến đổi đó, diễn ra trong từng hình thái kinh tế – xã hội, cũng như chuyển từ hình thái kinh tế – xã hội này sang hình thái kinh tế – xã hội khác.(Tiểu luận: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam)

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ biện chứng vậy nên có sự tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng. Từ những lý luận này, chính trị có sự tác động trở lại đối với kinh tế.

Kiến trúc thượng tầng là sự phản ánh của cơ sở hạ tầng, do cơ sở hạ tầng quyết định nhưng có sự tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng. Bởi vì kiến trúc thượng tầng có tính độc lập tương đối so với cơ sở hạ tầng. Kiến trúc thượng tầng củng cố, hoàn thiện và bảo vệ cơ sở hạ tầng sinh ra nó, ngăn chặn cơ sở hạ tầng mới, đấu tranh xóa bỏ tàn dư cơ sở hạ tầng cũ, định hướng, tổ chức xây dựng chế độ kinh tế của kiến trúc thượng tầng. (Tiểu luận: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam)

Tác động của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng diễn ra theo hai chiều hướng. Kiến trúc thượng tầng tác động cùng chiều với sự phát triển của cơ sở hạ tầng sẽ thúc đẩy cơ sở hạ tầng phát triển và nếu tác động ngược chiều với sự phát triển cơ sở hạ tầng sẽ kìm hãm sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Hay nói cách khác, khi chính trị phản ánh đúng tính tất yếu của kinh tế, các quy luật kinh tế khách quan, sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Và nếu chính trị đi ngược lại với những điều trên sẽ kìm hãm sự phát triển của kinh tế.

Tóm lại, trên cơ sở lý luận, kinh tế quyết định chính trị và đồng thời, chính trị có sự tác động ngược trở lại với kinh tế.

2.  Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về quan hệ chính trị – kinh tế

Kế thừa những quan điểm của Mác và Ănggen, Lênin cho rằng “Chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh tế, chính trị không thể chiếm vị trí hàng đầu so với kinh tế”

Kinh tế quyết định chính trị, chính trị phản ánh kinh tế.

Kinh tế là yếu tố quyết định sự hình thành, tồn tại, phát triển của chính trị. Ănggen từng cho rằng “lợi ích kinh tế là nguyên nhân xã hội của những hành động chính trị”; Lênin cũng viết “chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế”, “chính trị là kinh tế cô đọng”. Bên cạnh đó, chính trị cũng phản ánh kinh tế nhưng không phải sự phản ánh máy móc, không phải bản sao thụ động kinh tế và cũng không phản ánh những nhu cầu có tính cá nhân; mà nó chỉ phản ánh những nhu cầu, lợi ích kinh tế của cộng đồng xã hội và phản ánh tính tất yếu của quy luật vận động kinh tế.

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN CHÍNH TRỊ HỌC

Sự tác động trở lại của chính trị với kinh tế, sự cần thiết “ưu tiên” chính trị so với kinh tế trong những hoàn cảnh đặc biệt.

Những nhà kinh điển mácxít không phủ nhận “tính độc lập tương đối” của chính trị so với kinh tế và sự cần thiết “ưu tiên” chính trị trong một số điều kiện nhất định.

“Tính độc lập tương đối” của chính trị so với kinh tế thể hiện ở chỗ chính trị tác động kinh tế theo một số khuynh hướng. Thứ nhất, nếu nó đáp ứng các yêu cầu kinh tế khách quan, tác động cùng chiều và đồng thuận với kinh tế, khi đó, nó sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn. Thứ hai, nếu chính không bao hàm trong nó thực trạng, yêu cầu và tính quy định về sự vận động khách quan của kinh tế; hoặc tư duy chính trị giáo điều, duy ý chí, phản động, lỗi thời… thì sẽ trở thành lực lượng kìm hãm nền kinh tế. Thứ ba, chính trị có thể cản trở một vài xu hướng phát triển nào đó của nền kinh tế. Cơ chế tác động này thông qua đường lối chính sách của Đảng cầm quyền, các công cụ quản lý.

Chính trị trước hết phải bảo vệ những thành quả kinh tế mà chính trị đã đạt được nhằm duy trì địa vị của giai cấp thống trị.

Thông qua tổ chức, chức năng và những năng lực tổ chức, tinh thần, chính trị nói chung và nhà nước nói riêng có thể nhận thức vượt trước so với với kinh tế, có thể tiên đón được tương lai vận động của dời sống kinh tế.

Cần có sự “ưu tiên” chính trị so với kinh tế trong một số điều kiện, hoàn cảnh nhất định. Nói cách khác, trong những trường hợp đặc biệt, những điều kiện lịch sử đặc thù, cần phải hi sinh lợi ích kinh tế trước mắt để đạt được mục tiêu chính trị lâu dài.

II. NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA VIỆT NAM

1.      Khái niệm

Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế được vận hành theo cơ chế thị trường. Đó là nền kinh tế hàng hóa phát triển cao, ở đó mọi quan hệ sản xuất trao đổi đều thông qua thị trường, chịu sự tác động điều tiết của các quy luật thị trường. Sự hình thành kinh tế thị trường là khách quan trong lịch sử. Từ kinh tế tự nhiên, tự túc, kinh tế hàng hóa rồi từ kinh tế hàng hóa phát triển thành kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường cũng trai qua quá trình phát triển ở các trình độ khác nhau từ kinh tế thị trường sơ khai đến kinh tế thị trường hiện đại ngày nay. Kinh tế thị trường là sản phẩm của văn minh nhân loại.(Tiểu luận: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam)

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế vận hành theo các quy luật của thị trường đồng thời góp phần hướng tới từng bước xác lập một xã hội mà ở đó dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có sự điều tiết của Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa phải bao hàm những đặc trưng chung vốn có của nền kinh tế thị trường nói chung, vừa có những đặc điểm riêng của Việt Nam. Đây là kiểu mô hình kinh tế thị trường phù hợp với đặc trưng lịch sử, trình độ phát triển, hoàn cảnh chính trị – xã hội ở Việt Nam. Muốn thành công phải do cả nhân dân Việt Nam nỗ lực mới làm được.

2.         Kinh tế Việt Nam chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  1. Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung ở Việt Nam trước thời kỳ đổi mới

Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung là một nền kinh tế – xã hội trong đó Chính phủ và Nhà nước kiểm soát và giữ quyền quyết định các yếu tố sản xuất. Theo đó thì nền kinh tế tư nhân bị xóa bỏ thay vào đó là nền kinh tế do nhà nước chỉ huy. Trong nền kinh tế này, thương nghiệp tư nhân bị loại bỏ, hàng hóa được phân phối theo chế độ tem phiếu do nhà nước nắm quyền điều hành, hạn chế hoặc thủ tiêu việc mua bán hàng hóa trên thị trường hoặc vận chuyển tự do hàng hóa từ địa phương này sang địa phương khác.

  1. Tính cấp thiết và yêu cầu của thời đại trong việc chuyển đổi mô hình kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Bối cảnh thế giới

Kinh tế – chính trị và xã hội thế giới có những biến đổi phức tạp. Toàn cầu hóa trở thành xu thế toàn cầu và tất yếu chi phối mọi quốc gia trên thế giới. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ ba diễn ra ngày càng sâu rộng. Cùng với quá trình toàn cầu hóa, làn song cải cách kinh tế cũng diễn ra rộng khắp trên thế giới từ các nước phát triển, nước đang phát triển và cả các nước xã hội chủ nghĩa cũ.

Bối cảnh trong nước

Sau nhiều năm áp dụng, mô hình kinh tế kế hoạch hóa đã cho thấy những yếu kém. Những yếu kém này đến từ cách thức vận hành, quản lý chưa chẽ. Kết quả sản xuất chưa tương xứng với sức lao động và vốn đầu tư bỏ ra; những mất cân đối của nền kinh tế quốc dân còn trầm trọng; thu nhập quốc dân chưa bảo đảm được tiêu dùng của xã hội; thị trường, vật giá, tài chính, tiền tệ không ổn định; đời sống của nhân dân lao động còn khó khăn. Nền kinh tế phát triển chậm, có xu hướng giảm sút và rơi vào khủng hoảng. Trong khi nguồn viện trợ của bên ngoài, các nguồn vốn và hàng hoá vật tư, nguyên liệu và hàng hoá tiêu dùng đã bị cắt giảm đáng kể, lại thêm bao vây cấm vận của đế quốc Mỹ ngăn cản Việt Nam bình thường hoá quan hệ với thế giới.

Trước những khó khăn, tại đại Hội nghị Trung ương 6, khóa IV, Đảng ta đã ra chủ trương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vương mắc trong cơ chế quản lý từ đó “cởi trói” cho nền sản xuất hàng hóa. Trong suốt giai đoạn từ năm 1979 – 1985, nước ta đã đưa Ra những giải pháp, thử nhiệm cho nền kinh tế song các cải tiến cục bộ này vẫn chưa làm thay đổi thực trạng nền kinh tế, khủng hoảng kinh tế vẫn diễn ra trầm trọng. Vì vậy, đổi mới toàn diện nền kinh tế trở thành yêu cầu cấp bách ở nước ta.(Tiểu luận: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam)

2.      Tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tính chất của nền kinh tế thị trường nói chung

Có sự đa dạng của chủ thể kinh tế, nhiều hình thức sở hữu. Các chủ thể kinh tế bình đẳng trước pháp luật. (Tiểu luận: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam)

Thị trường đóng vai trò quyết định trong việc phân bổ các nguồn lực xã hội thông qua các hoạt động của những thị trường bộ phận như thị trường hàng hóa, thị trường dịch vụ, thị trường sức lao động, thị trường tài chính, thị trường khoa học công nghệ…

Giá cả được hình thành theo nguyên tác thị trường. Cạnh tranh vừa là môi trường, vừa là động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Động lực trực tiếp của các chủ thể sản xuất kinh doanh là lợi nhận và lợi ích kinh tế – xã hội khác. Nhà nước là chủ thể thực hiện chức năng quản lý, chức năng kinh tế, thực hiện khắc phục những khuyết tật của thị trường, thúc đẩy yếu tố tích cực, đảm bảo sự bình đẳng xã hội và sự ổn định của toàn bộ nền kinh tế.

Nền kinh tế mở, thị trường trong nước quan hệ mật thiết với thị trường quốc tế.

Tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Bên cạnh những tính chất của nền kinh tế thị trường, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam có những nét đặc trưng phù hợp với các điều kiện và bối cảnh của Việt Nam.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hướng tới phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng quan hệ sản xuất tiến bộ, nhằm ngày càng hoàn thiện cơ sở kinh tế – xã hội của chủ nghĩa xã hội. Đây là mục tiêu bắt nguồn từ cơ sở kinh tế xã hội của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và là sự phản ánh mục tiêu chính trị – xã hội của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là nền kinh tế có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Các chủ thể thược các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh cùng phát triển theo pháp luật. Trong đó, nền kinh tế nhà nước không đứng đọc lập tách rời mà luôn có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với toàn bộ nền kinh tế và trong suốt cả quá trình phát triển.

Đảng lãnh đạo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua cương lĩnh, đường lối phát triển nền kinh tế – xã hội, các chủ trương, quyết sách lớn trong từng thời kỳ phát triển của đất nước, là yếu tố quan trọng đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường.

Nhà nước hỗ trợ thị trường khi cần thiết, hỗ trợ cấc nhóm dân cư có thu nhập thấp, gặp rủi ro trong cuộc sống… nhằm giảm bớt sự phân hóa giàu nghèo và sự bất bình đẳng trong xã hội mà kinh tế thị trường mang lại.(Tiểu luận: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam)

III. XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Một số thách thức đặt ra của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một con đường mang tính đặc thù, là một quá trình chưa có tiền lệ nên cần phải xem xét, hoàn thiện pháp luật cũng như thể chế. Nhà nước cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tiết nền kinh tế. Khi chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường, vai trò của nhà nước trong việc quản lý kinh tế càng tăng cao khi phải đảm bảo rằng các thành phần kinh tế khác vận động theo pháp luật. Và nhà nước cũng phải thực hiện những chính sách thích hợp để giảm khoảng cách giàu nghèo, một trong những tác động của kinh tế thị trường mang lại.

Hiện nay, trong bối cảnh chính trị thế giới ngày càng phức tạp, Đảng và Nhà nước cần phải càng đề cao cảnh giác trước “diễn biến hòa bình” cùng với sự xuất hiện của những luận điệu xuyên tạc về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có những luận điệu cho rằng kinh tế thị trường không đi liền với xã hội chủ nghĩa, cho rằng Việt Nam đang kìm hãm kinh tế thị trường. Điều này đặt ra những thách thức lớn hơn trong việc quản trị không gian mạng trong thời đại 4.0 của Việt Nam.

XEM THÊM 999+==> DANH SÁCH TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

2.      Mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và những giải pháp cho những vấn đề được đặt ra

Hướng tới phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam bắt ngườn từ việc phản ánh chính trị – xã hội. Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam còn gắn với quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp nhằm ngày càng hoàn thiện cơ sở kinh tế xã hội của chủ nghĩa xã hội. (Tiểu luận: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam)

Tiếp tục hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chọn 3 đột phá chiến lược, đó là đột phá về thể chế, đột phá về phát triển nguồn nhân lực và đột phá về phát triển hạ tầng, trong đó đột phá về thể chế, đặc biệt là đột phá đối với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một nội dung vô cùng quan trọng. Để có thể phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ nhất, thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một số điểm cần thống nhất là: cần thiết sử dụng kinh tế thị trường làm phương tiện xây dựng chủ nghĩa xã hội; kinh tế thị trường là cơ sở kinh tế của sự phát triển theo định hướng XHCN; kinh tế thị trường định hướng XHCN là nền kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường, vừa được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội.

Tiểu luận Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Tiểu luận Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tiếp tục nắm vững vã xử lý các quan hệ lớn. Trong nhận thức và giải quyết các quan hệ lớn, cần chú trọng hơn đến bảo đảm định hướng XHCN; xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; bảo vệ Tổ quốc XHCN; giữ vững độc lập, tự chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. (Tiểu luận: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam)

Thứ ba, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển. Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ. Nước ta cũng cần phải quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh. Bên cạnh đó, hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triền kinh tế – xã hội, và nâng cao vai trò, hiệu quả quản lý kinh tế của nhà nước.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện nhân tố con người. Cần phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước. Để có thể phát triển nhân tố con người thì giáo dục là nội dung quan trọng không thể bỏ qua. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ, cần phải tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới.


Trên đây là tiểu luận môn Chính trị học đề tài: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học đại cương: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo