Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Sáng kiến kinh nghiệm được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn và tiểu luận về địa bàn huyện Bảo Thắng trên chuyên mục tiểu luận Sáng kiến kinh nghiệm.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Sáng kiến kinh nghiệm nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM: Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng

1. Đặc điểm, tình hình chung:

Ngân sách nhà nước là công cụ tài chính quan trọng không thể thiếu để Nhà nước thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Sự phân cấp quản lý NSNN phù hợp với sự phân cấp của bộ máy chính quyền, tạo ra những đòn bẩy tích cực nhằm phát triển mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Ngân sách xã là một cấp ngân sách cơ sở trong hệ thống NSNN, nó đại diện và đảm bảo tài chính cho chính quyền xã có thể chủ động khai thác những thế mạnh có sẵn để phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã. Ngân sách xã trực tiếp gắn với người dân, trực tiếp giải quyết toàn bộ mối quan hệ về lợi ích giữa Nhà nước với dân. Chính vì vậy, NSX là tiền đề đồng thời là hệ quả trong quá trình quản lý kinh tế – xã hội của Nhà nước. Có thể hiểu một cách khái quát nhất về NSX như sau: NSX là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền Nhà nước cấp xã nhằm phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của Nhà nước cấp cơ sở trong khuôn khổ đã được phân công, phân cấp quản lý.

Vì vậy đòi hỏi công tác quản lý NSX phải có sự điều chỉnh để phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế đáp ứng được yêu cầu hoạt động của chính quyền nhà nước cấp xã đạt hiệu quả cao, đảm bảo công bằng xã hội. Có thể nói NSX là tiền đề đồng thời là hệ quả trong quá trình quản lý kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước. Sự nghiệp đổi mới của nước ta xuất phát từ mục tiêu là làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh theo định hướng XHCN. Song mọi cơ chế chính sách quản lý kinh tế – xã hội không có khuôn mẫu sẵn mà chúng không ngừng phát triển, hoàn thiện trong quá trình vận động. Muốn cho ngân sách thực sự trở thành động lực phát triển của nền kinh tế thì hơn bao giờ hết việc tăng cường công tác quản lý NSX phải được đặt ra là mục tiêu hàng đầu của công tác quản lý NSNN. Trong công cuộc xây dựng và phát triển nông thôn mới hiện nay, song song với việc củng cố chính quyền cấp xã, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng công tác quản lý NSX để nó thực sự là môt phương tiện vật chất bằng tiền giúp chính quyền xã hoàn thành tốt những nhiệm vụ, chức năng của mình theo quy định của pháp luật.

  Ngân sách xã là một cấp ngân sách trong hệ thông ngân sách nhà nước, vì thế có đầy đủ những đặc điểm chung của ngân sách các cấp chính quyền địa phương, đó là:

          Được phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật

Được quản lý và điều hành theo dự toán và theo chế độ, tiêu chuẩn định mức do cơ quan có thẩm quyền quy định.

          Hoạt động của ngân sách xã gắn với hoạt động của chính quyền nhà nước cấp xã.

          Bên cạnh đó đặc điểm chung của cấp ngân sách, ngân sách xã cũng có đặc điểm riêng, đó là vừa là cấp ngân sách vừa là đơn vị sử dụng ngân sách. Chính đực điểm riêng này có ảnh hưởng và chi phối lớn đến quá trình tổ chức lập, chấp hành, kế toán và quyết toán ngân sách xã. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng)

1.2 Nội dung Nguồn thu nhiệm vụ chi:

Nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách xã được hình thành dựa trên cơ sở khả năng và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương kết hợp với các nhiệm vụ về quản lý kinh tế- xã hội mà chính quyền xã được phân công, phân cấp đảm nhiệm. Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phân cấp quản lý về kinh tế –  xã hội với phân cấp quản lý tài chính – ngân sách. Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội và sự phân cấp quản lý ngân sách xã mà trong từng thời kỳ cụ thể nguồn thu và nhiệm vụ chi có những thay đổi, bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.

1.2.1 Nguồn thu ngân sách xã gồm:      

* Các khoản thu mà ngân sách xã được hưởng điều tiết 100%:

Là các khoản thu dành cho ngân sách xã sử dụng toàn bộ để chủ động về nguồn tài chính bảo đảm các nhiệm vụ chi thường xuyên, HĐND cấp tỉnh xem xét dành cho ngân sách xã hưởng 100% các khoản thu sau:

– Các khoản phí, lệ phí thu vào ngân sách xã theo quy định.

– Thu từ các hoạt động sự nghiệp của xã, phần lộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

– Thu đấu thầu, thu khoán theo mùa vụ từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản theo quy định của pháp luật do xã quản lý.

– Các khoản huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân gồm các khoản huy đọng đóng góp theo pháp luật quy định, các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do HĐND cấp xã quyết định đưa vào ngân sách xã quản lý và các khoản đóng góp tự nguyện khác.

– Viện  trợ không hoàn lại của các tổ chức cá nhân ở ngoài nước trực tiếp cho ngân sách xã theo chế độ quy định.

– Thu kế dư ngân sách xã năm trước. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng)

– Các khoản thu khác của ngân sách xã theo quy định của pháp luật.

* Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách xã vơí ngân sách cấp sách xã với ngân sách cấp trên.

Theo quy định tại Điều 34 của Luật NSNN: các khoản thu theo tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách cấp xã, thị trấn tối tối thiểu là 70% (quy định này không áp dụng cho ngân sách phường), gồm:

– Thuế tài nguyên khoán sản phi kim loại (trừ Apatite) và tài nguyên khoáng sản khác (điều tiết 20% cho xã).

– Thuế sử dung đất phi nông nghiệp (trên địa bàn xã là 100%; địa bà thị trấn là 70%).

– Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh (trên địa bàn xã là 80%; địa bà thị trấn là 70%).

– Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình (điều tiết 80% cho xã).

– Lệ phí trước bạ nhà đất (trên địa bàn xã là 80%; địa bà thị trấn là 70%).

– Thuế thu nhập cá nhân (trên địa bàn xã là 20%; địa bà thị trấn là 10%).

Ngoài ra, đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% ( quy định tại khoản 2 Điều 20 và khoản 1 Điều 32 Luật NSNN), HĐND cấp tỉnh được quyền căn cứ thực tế ở địa phương quy địnhn có thể dành cho ngân sách xã một số tỷ lệ phần trăm (%) nhất định.

* Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên gôm:

– Thu bổ sung cân đối ngân sách xã là bổ sung nhằm bù đắp chênh lệch giữa dự toán chi được giao và dự toán thu từ các khoan thu được phân cấp ( các khoản thu 100% và các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%). Số bổ sung này được xác định ngay từ đầu năm thời kỳ ổn định ngân sách và được giao ổn định từ 3 đến 5 năm.

– Thu bổ sung có mục tiêu là khoản bổ sung theo từng năm để hỗ trợ cho xã thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể.

1.2.2. Nhiệm vụ chi ngân sách xã:

* Chi đầu tư phát triển:

Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội không có khả năng thu hồi vốn theo phân cấp của tỉnh.

Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của xã có nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, xã hội, cá nhân cho từng dự án nhất định theo quy định của pháp luật do HĐND xã quyết định và đưa vào ngân sách xã quản lý.

Các khoản chi đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật.

* Chi thường xuyên gồm:

Chi cho hoạt động của các hoạt động cơ quan nhà nước ở cấp xã.

Kinh phí hoạt động của các cơ quan đảng công sản Việ nam ở xã.

Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã (Mặt trận TQVN; Đoàn thanh niên VN, Hội cựu chiến binh VN, Hội liên hiệp phụ nữ VN, Hội nông dân VN). (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng)

Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an ninh xã hội.

Chi cho công tác xã hội và hoạt động văn hoá, thông tin thể dục, thể thao do xã quản lý.

Chi sự nghiệp giáo dục: Hỗ trợ các lớp bổ túc văn hoá, trợ cấp nhà trẻ, lớp mẫu giáo, kể cả trợ cấp giáo viên mẫu giáo và cô nuôi day trẻ do xã, thị trấn quản lý.

Chi sự nghiệp y tế: Hỗ trợ thường xuyên và mua sắm các khoản trang thiết bị phục vụ cho khám chữa bệnh của trạm y tế xã.

Chi sửa chữa, cải tạo các công trình phúc lợi, các công trình kết cấu hạ tầng do xã quản lý như: Trường học, trạm y tế, nhà trẻ lớp mẫu giáo, nhà văn hoá, thư viện, đài tưởng niện, cơ sở thể dục, thể thao, cầu cống… đường giao thông, các công trình cấp thoát nước công cộng…

Các khoản chi thường xuyên khác ở xã theo quy dịnh của pháp luật.

* Căn cứ vào định mức, chế độ, tiêu chuẩn của nhà nước, HĐND cấp tỉnh quy định cụ thể mức chi thường xuyên cho từng công việc phù hợp với tình hình đặc điểm và khả năng ngân sách địa phương.

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

2. Thực trạng công tác quản lý tài chính ngân sách trong những năm qua:

2.1. Kiện toàn bộ máy quản lý tài chính ngân sách xã:

Tất cả các xã đều có ban tài chính xã đảm bảo đủ các chức danh và phân định cụ thể các chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh, tạo điều kiện cho ban tài chính xã từng bước củng cố và tăng cường công tác quản lý tài chính – ngân sách xã ở địa phương; 100% cán bộ trong Ban tài chính ngân sách xã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính – ngân sách xã và các kiến thức Quản lý nhà nước, đội ngũ cán bộ công chức xã cơ bản được ổn định, chất lượng ngày một nâng cao; đến nay đã có 17 kế toán ngân sách xã có trình độ đại học và cao đẳng; 7 kế toán ngân sách xã có trình độ trung cấp. Mặc dù bộ máy quản lý tài chính ngân sách xã đã được củng cố và kiện toàn nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao. Chất lượng ban tài chính xã chưa đồng đều, chưa xác định rõ chức năng nhiệm vụ của mình nên voi trò tham mưu kiểm soát các nghiệm vụ phát sinh còn hạn chế.(Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng)

          2.2. Công tác lập dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách xã:

          * Công tác lập dự toán:

          Do nhận thức được vị trí, vai trò của công tác lập dự toán, cấp ủy chính quyền cơ sở đã chủ động chỉ đạo xây dựng dự toán. Dự toán đã dự vào tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và căn cứ vào các căn cứ luật cho phép. Công tác lập đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng trình tự, chất lượng dự toán từng bước được nâng cao, nội dung thu chi tương đối sát với thực tế phát sinh, đảm bảo đúng mục lục ngân sách. Tuy nhiên, dự toán chưa thu chưa bao quát hết nguồn thu, chưa sát với thực tế, cơ cấu chi còn bất hợp lý. Vẫn còn nhiều xã khi lập chưa căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn luật định, làm cho công tác điều hành thực hiện dự toán còn bị động, phải điều chỉnh, bổ sung nhiều gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan tài chính.

* Công tác chấp hành dự toán:

           Đối với thu: Các khoản thu do xã quản lý và tổ chức thực hiện đều đảm bảo sát với nội dung kinh tế phát sinh, thu đúng, thu đủ, đôn đốc nộp kịp thời vào Kho bạc NN, nhiều xã không những khai tác tốt nguồn thu chiếm tỷ trong lớn trong mà còn chú trọng khai thác tận thu các khoản có tỷ trong nhỏ, để có nguồn chủ động đáp ứng nhiệm vụ chi hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở. Nhìn chung thực hiện dự toán thu ngân sách xã hầu hết các xã đều thực hiện tốt dự toán đề ra và khai thác tốt các nguồn thu tại xã. Tuy nhiên thực hiện khai thác nguồn thu chưa triệt để, vẫn còn nhiều xã còn coi thường nguồn thu có tỷ trong nhỏ, vẫn còn trông trờ vào sự cấp bổ sung từ ngân sách cấp trên.

          Đối với chi: Các xã điều chi ngân sách đảm bảo tuân thu dự toán được duyệt, kiểm soát chi chặt chẽ, có hiệu quả, đúng chính sách chế độ nhà nước. Một số xã đã tiết kiệm một phần chi thường xuyên dành cho chi sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn. Tuy nhiên vẫn còn một số xã chi không đúng dự toán, chưa đúng mục đích, chưa đảm bảo chật tự ưu tiên.

          * Công tác quyết toán: Cùng với tổ chức triển khai thực hiện Luật NSNN, việc triển khai thực hiện chế độ kế toán kép theo quy định của Bộ Tài chính, đến nay cán bộ kế toán ngân sách xã đã hạch toán, ghi chép vào sổ kế toán có nề nếp. Việc thực hiện chế độ báo cáo kế toán được chấp hành nghiêm túc, chất lượng báo cáo ngày càng tiến bộ, đảm bảo số liệu khớp đúng, phản ánh đúng mục lục ngân sách Nhà nước, từng bước đám ứng yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, tổng hợp và phân tích, đánh giá các hoạt động tài chính của chính quyền cơ sở. Mặc dù đạt được những thành tự khả quan trên, song việc quyết toán ngân sách xã vẫn còn một số hạn chế nhất định. Một số xã chưa phản ánh chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, công tác quản lý, theo dõi tài sản còn yếu kém, chất lượng báo cáo và thời gian gửi báo cáo còn chưa đáp ứng được yêu cầu.(Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng)

          2.3. Công tác kiểm tra, chấp hành các chế độ quản lý tài chính ngân sách xã:

        Những năm qua, cán bộ quản lý tài chính- ngân sách xã các cấp đã tích cực đi cơ sở vừa hưỡng dẫn cán bộ Ban tài chính xã chấp hành Luật NSNN đồng thời thực hiện giám sát các hoạt động tài chính cơ sở. Thông qua thẩm định dự toán thu – chi ngân sách xã đã kiểm tra các căn cứ xây dựng dự toán đàm bảo thu đúng, thu đủ, không bỏ sót các nguồn thu, định hướng cho cơ sở bố trí cơ cấu chi đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. Thông qua kiểm soát chi tại kho bạc Nhà nước đã phát hiện các khoản chi sai, thu sai từ đó có giải pháp uấn nắn kịp thời.    Qua công tác kiểm tra chấp hành chế độ kế toán, thẩm định quyết toán đã phát hiện và uấn nắn kịp thời các vi phạm góp phần đưa công tác quản lý tài chính ngân sách xã đi vào nề nếp theo luật định. Thông qua hoạt động thanh tra tài chính và thanh tra nhân dân đã phát hiện và đề nghị chính quyền cơ sở điều chỉnh bổ sung khoản thu, đình chỉ các khoản chi chưa hợp lý. Mặc dù vậy, vai trò kiểm soát thu – chi của cán bộ Trưởng ban tài chính xã còn nhiều hạn chế. Việc thanh tra, kiểm tra sau khi chi ngân sách do các cơ quan nhà nước còn chồng chéo. Điều này làm cho các xã, thị trấn phải làm việc với nhiều cơ quan kiểm tra, thanh tra, với nhiều kết luận khác nhau; gây phiền hà co hoạt động của xã trong năm kế hoạch. Hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra còn hạn chế.

          2.4. Việc thực hiện dân chủ, công khai tài chính – ngân sách xã:

          Trong thời gian qua hầu hết các xã tổ chức công khai trực tiếp toàn bộ dự toán, quyết toán trước và trong các cuộc họp của Đảng bộ, HĐND, UBND và thông báo trên lao truyền thanh của xã; đa số các xã tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và trực tiếp công khai trong các hội nghị đoàn thể. Thông qua triển khai thực hiện dân chủ, công khai tài chính ở cơ sở đã phát huy quyền làn chủ của các tổ chức, cá nhân, củng cố mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà nước và nhân dân, nâng cao niên tin của nhân dân đối với tổ chức Đảng cơ sở. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, việc thực hiện dân chủ công khai vẫn tồn tại một số hạn chế. Một số cán bộ ban tài chính xã năng lực còn yếu, chưa nắm vứng những nội dung cơ bản về Luật NSNN, chế độ thu, chế độ chi nên chưa giải trình kịp thời, cụ thể ngay trước nhân dân, gây thắc mắc, làm giảm ý nghĩa quy chế dan chủ, công khai tài chính cơ sở.(Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng)

          2.5. Nguyên nhân hạn chế:

* Nguyên nhân khách quan:

          Tuy đã có chủ trương, chính sách, chế độ được ban hành nhưng chưa đồng bộ, chưa sát thực tiễn, chưa cụ thể, chưa kịp thời, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện của các cấp, các ngành nhất là cơ sở. Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ, công khai tài chính ở xã nên chưa quan tâm, chưa tích cực giám sát quá trình thực hiện quy chế này trong công tác quản lý tài chính ngân sách xã. Điều kiên tự nhiên, biến động giá cả thị trường, thiên tai luôn diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến sự phát triển của ngân sách xã cả quy mô lẫn tốc độ tăng trưởng. Chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở còn nhiều bất cập.

* Nguyên nhân chủ quan:

Một số cán bộ xã còn chưa xác định rõ chức năng nhiệm vụ của mình nên chưa tham mưu hiệu quả cho cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong quản lý và điều hành tài chính xã. Vai trò lãnh đạo, năng lực điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền cơ sở trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu đề ra. Chưa giám tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất và việc đưa các lạo giống mới vào sản xuất… nên không tạo ra những đột biến trong sản xuất, hạn chế nguồn thu mới cho ngân sách xã. Sự phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa tốt, tính chủ động của người đứng đầu trong giải quyết công việc thuộc phạm vi được phân công từng nơi, từng lúc chưa được phát huy đúng mức, chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính ngân sách xã.

3.1. Khâu xây dựng, lập dự toán phải chính xác, sát thực tế.

Công tác lập dự toán là khâu đầu tiên của quá trình quản lý ngân sách, do đó chất lượng công tác quản lý ngân sách đều phụ thuộc vào khâu lập dự toán. Lập dự toán Ngân sách là việc lê kế hoạch cụ thể, chi tiết cho các chỉ tiêu thu và các nội dung chi ngân sách cho năm ngân sách hàng năm, toàn bộ các dự kiến về các khoản thu như (các loại thuế, phí, lệ phí, thu bổ sung…) và các nội dung chi nhhư (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên…) đều được thể hiện rõ nét. Đó là yêu cầu cơ bàn nhất mà khâu lập dự toán ngân sách cần phải thực hiện.

Thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng dự toán Ngân sách như vậy, cấp chính quyền địa phương phải có các biện pháp cụ thể trong chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trân, các ban ngành đoàn thể lên kế hoạch cụ thể cho ngân sách. Xây dựng dự toán xã cần phải được thực hiện sớm, cần phải xem xét kỹ lưỡng, tránh tình trạng bỏ sót nguồn thu, tính thiếu chi phí cho các nhiệm vụ chi. Khi các trường hợp đó xẩy ra sẽ làm cho công tác quản lý ngân sách bị động.(Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng)

3.2. Tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước theo đúng luật ngân sách.

Để tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước nói chung, ngân sách xã nói riêng theo đúng quy định của luật NSNN, cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc Luật NSNN tới toàn thể cán bộ trong xã. Đồng thời, trong quá trình thực hiện phải thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt toàn bộ nội dung quản lý NSNN đúng theo quy định của Luật NSNN, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN và Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, cúng một số Nghị đinh, thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện liên quan đến công tác quản lý ngân sách nhà nước mới ban hành.

Đối với chi ngân sách xã chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau:

Các nội dung chi phải có trong dự toán ngân sách nhà nước được giao, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định.

Các nội dung thanh toán đã được Chủ tịch hoặc người được ủy quyền ký duyệt quyết định chi.

Ngoài các điều kiện trên, trường hợp đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn tài sản, trang thiết bị làm việc bằng nguồn vốn NSNN phải qua đấu thầu (chỉ định thầu), thẩm định giá của cơ quan chuyện môn.

Đối với các khoản chi có tính chất thường xuyên phải phân bổ đều trong năm, các khoản chi có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời điểm và các khoản chi có tính chất không thường xuyên khác phải thực hiện theo dự toán quý, tránh tình trạng thanh toán dồn vào một thời điểm gây khó khăn cho cân đối địa phương.

Việc thực hiên kế toán và quyết toán ngân sách xã.(Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng)

Công tác kế toán, quyết toán ngân sách được thực hiện thônga nhất theo quy định của pháp luật về:

Chứng từ thu – chi ngân sách

Mục lục ngân sách nhà nước.

Hệ thống tài khoản, sổ sách, mẫu biểu báo cáo.

Mã số đối tượng nộp thuế và mã số đối tượng sử dụng ngân sách.

Các xã, thị trấn tiến hành lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách gửi phòng Tài chính – Kế hoạch phải đảm bảo thời gian và đúng biểu mẫu quy địnhcủa Luật NSNN.

3.3. Tăng cường đôn đốc, rà soát các nguồn thu, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động chi tiêu tại các xã.

Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng và bộ máy hoạt động của địa phương, trước hết phải thực hiện quản lý thu tốt các nguồn thu. Như vậy muốn có nguồn thu không ngừng được phát triển thì phải tăng cừng đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát các nguồn thu.

Phải thường xuyên tuyên truyền sâu rộng các chế độ về thuế tới các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và nhân dân. Có các chính sách về thuế vừa phải đảm bảo nguồn thu ổn định, lâu dài cho ngân sách vừa phải nuôi dưỡng, phát triển mạnh mẽ các nguồn thu, vừa khuyến kích phát triển sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu thuế, thực hiện công khai minh bạch công tác thu thuế. Thực hiện tốt công tác vân động các hộ kinh doanh, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tự kê khai, tự nộp thuế.

Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ, cử đi đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ cơ sở. Coi trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhất là cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải gương mẫu từ đó nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có nghiệp vụ chuyên môn tốt và toàn tâm, toán ý với nhiệm vụ được giao.

Đối với nhiệm vụ giám sát các khoản chi: Trước hết cơ quan chuyên môn là phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phải thường xuyên trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động chi tiêu của các xã, thị trấn hàng quý để kịp thời uấn nắn, chỉnh sửa các sai sót.

Kho bạc nhà nước có trách nhiệm quản lý giám sát chi ngân sách xã. Vì vậy cân phải nâng cao vai trò kiểm soát chi qua Kho bạc. Đảm bảo các khoản chi qua kho bạc phải có trong dự toán, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. Muốn đạt được mục tiêu đó cần phải làm tốt các công tác sau:

Tổ chức các hội nghị hướng dẫn thực hiện quy trình kiểm soát chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc. Công khai các nộ dung kiểm soát chi đối với các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện đúng các quy định của Luật NSNN.(Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng)

Ban hành đồng bộ, đầy đủ các định mức về chi tiêu Ngân sách. Nhân tố này đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện công tác quản lý chi ngân sách từ khâu duyệt, phân bổ dự toán cho đến thực hiện kiểm soát, thanh và quyết toán ngân sách nhà nước.

Thực hiện tốt công tác công khai tài chính nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn, tài sản nhà nước, ngăn chặn kịp thời các hành vi, vi phạm chế độ quản lý tài chính. Đảm bảo sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Việc mua sắm, trang thiết bị làm việc tại cơ quan phải đúng đối tượng, phục vụ thiết thực, hiệu quả cho công việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ theo quy định do cơ quan, tổ chức ban hành. Không được mua sắm trang thiết bị làm việc sai đối tượng, vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Việc sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc phải đúng mục đích, nghiêm cấm sử dụng phương tiện, thiết bị vào việc riêng.

Việc thực hành tiết kiệm trong cấp, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản phải đảm bảo đúng tiến độ, trong phạm vi tổng dự toán, dự toán công trình hoặc giá trúng thầu đã được duyệt, việc thanh toán vốn đầu tư phải đúng khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, việc kiểm tra, giám sát sử dụng vốn và thẩm tra quyết toán công trình phải đúng quy định về quản lý vốn.

3.4. Tăng cường đầu tư phát triển, cải tạo, nuôi dưỡng nguồn thu.

Để phát triển nguồn thu cho ngân sách, ngoài việc tận dụng khai thác những tiềm năng vốn có, caáp chính quyền địa phương phải có các giải pháp nuôi dưỡng và tạo nguồn thu một cách ổn định, bền vững thì phải đầy mạnh xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ thị trấn, thị tư, trung tâm cụm xã, mạng lưới chợ nông thôn, bến bãi, khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển.

3.5. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp chính quyền xã.

Cán bộ kế toán tài chính xã, thị trấn phải có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND xã, thị trấn thực hiện quản lý tài chính và ngân sách xã theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

3.6. Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dững cho cán bộ xã.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ làm công tác kế toán, tài chính xã được xem là một trong những giải pháp tích cực, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý điều hành ngân sách đại phương.

Đề quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ xã đi vào nề nếp, chính quy, hiện đại, đảm bảo đúng cơ sở pháp lý và nguyên tắc quản lý cán bộ của Đảng. Đội ngũ cán bộ phải ổn đinh, chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ, tận tụy phục vụ, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với cơ quan nhà nước.

Muốn được đội ngũ cán bộ như vậy thì cần phải đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ xã trên cơ sở xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của bộ máy chính quyền xã trong điều kiện và tình hình nhiệm vụ mới.

Quá trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ xã cần phải tiến hành đồng bộ cả về xây dựng thể chế, tổ chức, quản lý, chế độ đãi ngộ.

3.7. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ngân sách.

Để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý ngân sách là hết sức cần thiết. Cần trang bị máy móc, thiết bị tin học, phần mềm quản lý chuyên dùng và phầm mềm kế toán ngân sách cho các xã, thị trấn, đồng thời đi đôi với việc trang bị máy móc, thiết bị cần phải tập huấn cho các cán bộ làm công tác này về chuyên môn, cúng kiến thức cơ bản. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng)

III. TÍNH MỚI CỦA SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả quản lý ngân sách xã. Phân tích rõ thực trạng về hiệu quả quản lý ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng, đánh giá những thành tích đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế cần khắc phục. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách xã (lập, chấp hành và quyết toán ngân sách xã).

IV. TÍNH HỮU ÍCH CỦA SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM:

          Với những giải pháp và biện pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã trên địa bàn huyện trong thời gian tới, phục vụ cho việc quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước được tốt hơn, chặt chẽ và hiệu quả hơn góp phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

V. KHẢ NĂNG PHỔ BIẾN VÀ NHÂN RỘNG:

          Có khả năng phổ biến rộng rãi và thực hiện đối với các kế toán tại các đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện


Trên đây là tiểu luận môn Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học Sáng kiến kinh nghiệm: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo