Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội

Rate this post

Dưới đây là bài Tiểu luận: Hình thái kinh tế – xã hội ,các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí,đây là đề tài tiểu luận môn triết học được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Hình thái kinh tế – xã hội  trên chuyên mục tiểu luận triết học .

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Triết Học nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


PHẦN I: NỘI DUNG CỦA HÌNH THÁI KINH TẾ ­- XÃ HỘI Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội

1. Khái niệm.

Hình thái kinh tế – xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định, với những quan hệ sản xuất của nó thích ứng với lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và với một kiến trúc thượng tầng được xây dựng lên trên những quan hệ sản xuất đó.

Kết cấu và chức năng của các yếu tố cấu thành hình thái kinh tế – xã hội.

Xã hội không phải là tổng số những hiện tượng, sự kiện rời rạc những cá nhân riêng lẻ. Xã hội là một  chỉnh thể toàn vẹn có cơ cấu phức tạp. Trong đó có những mặt cơ bản nhất là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng. Mỗi mặt có vai trò nhất định và tác động đến mặt khác tạo nên sự vận động của cơ thể xã hội. Chính tính toàn vẹn của nó được phản ánh bằng khái niệm hình thái kinh tế – xã hội.

Lực lượng sản xuất là nền tảng vật chất kỹ thuật của mỗi hình thái kinh tế – xã hội. Sự  hình thành và phát triển  của mỗi hình thái kinh tế – xã hội xét đến cùng là do lực lượng sản xuất quyết định. Lực lượng sản xuất phát triển qua các hình thái kinh tế – xã hội nối tiếp nhau từ  thấp  lên cao thể hiện tính liên tục trong sự phát triển của xã hội loài người.(Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội) 

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

Quan hệ sản xuất – quan hệ giữa người và người trong quá trình sản xuất – là những quan hệ cơ bản, ban đầu và quyết định tất cả mối quan hệ xã hội khác, không có mối quan hệ đó thì không thành xã hội và quy luật xã hội. Mỗi hình thái kinh tế – xã hội  lại có một kiểu quan hệ sản xuất của nó tương ứng với trình độ nhất định của lực lượng sản xuất. Quan hệ sản xuất, đó là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt xã hội cụ thể này với xã hội cụ thể khác, đồng thời tiêu biểu cho một giai đoạn phát triển nhất định của  lịch sử.

Những quan hệ sản xuất là  bộ xương của ơ thể xã hội hợp thành cơ sở hạ tầng. Trên cơ sở những quan hệ sản xuất đó hình thành nên những quan điểm về chính trị, pháp lý, đạo đức, triết học v.v…và những thiết chế tương ứng hợp thành kiến trúc thượng tầng xã hội mà chức năng xã hội của nó là bảo vệ, duy trì và phát triển cơ sơ hạ tầng sinh ra nó.

Ngoài những mặt cơ bản của xã hội đã đề cập ở trên – lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng – thì còn có những quan hệ dân tộc quan hệ gia đình và các sinh hoạt xã hội khác.

2. Sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên.

Lịch sử phát triển của xã hội đã trải qua nhiều giai đoạn nối tiếp nhau từ thấp đến cao. Tương ứng với mỗi giai đoạn là một hình thái kinh tế – xã hội. Sự vận động thay thế nhau của các hình thái kinh tế – xã hội trong lịch sử đều do tác động của quy luật khách quan, đó là quá trình lịch sử tự nhiên của xã hội. Marx viết : “Tôi coi sự phát triển của những hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử  tự  nhiên ”.

Các mặt cơ bản hợp thành một hình thái kinh tế – xã hội: lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng không tách rời nhau, mà liên hệ biện chứng với nhau hình thành nên những quy luật phổ biến của xã hội. Đó là quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất, quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng và các quy luật xã hội khác. Chính  do tác  động của quy luật khách quan đó, mà các hình thái kinh tế – xã hội vận động và phát triển thay thế nhau từ thấp lên cao trong lịch sử như một quá trình lịch sử tự nhiên không phụ thuộc vào ý trí, nguyện vọng chủ quan của con người.(Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội) 

Quá trình phát triển lịch sử tự  nhiên của xã hội có nguồn gốc sâu xa ở sự phát triển của lực lượng sản xuất.

Những lực lượng sản xuất được tạo ra bằng năng  thực tiễn của con người xong không phải con người làm ra theo ý muốn chủ quan. Bản thân năng lực thực tiễn của con người cũng bị quy định bởi nhiều điều kiện khách quan nhất định. Ngươì ta làm ra lực lượng sản xuất của mình dựa trên những lực lượng sản xuất đã đạt được trong một hình thái kinh tế – xã hội đã có sẵn do thế hệ trước tạo ra. Chính tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất đã quy định một cách khách quan tính chất và trình độ  quan hệ sản xuất, do đó, xét đến cùng lực lượng sản xuất quyết định quá trình vận động và phát triển của hình thái kinh tế – xã hội như một quá trình lịch sử  tự nhiên.Trong các quy luật khách quan chi phối sự vận động phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội ì quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất có vai trò quyết định nhất. Lực lượng sản xuất, một mặt của phương thức sản xuất, là yếu tố bảo đảm tính kế thừa trong sự phát triển lên của xã hội quy định khuynh hướng phát triển từ  thấp. Quan hệ sản xuất là mặt thứ hai của phương thức sản xuất biểu hiện tính gián đoạn trong sự phát triển củ lịch sử. Những quan hệ sản xuất lỗi thời được xoá bỏ và được thay thế bằng những kiểu quan hệ sản xuất mới cao hơn  và hình thái kinh tế – xã hội mới cao hơn ra đời. Như  vậy, sự xuất hiện, sự phát triển của hình thái kinh tế – xã hội, sự chuyển biến từ hình thái đó lên hình thái cao hơn được giải thích trước hết bằng sự tác động của quy luật về sự phù hợp của quan hệ  sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Quy luật đó là khuynh hướng tự tìm đường cho mình trong sự phát triển thay thế các hình thái kinh tế – xã hội. Nghiên cứu con đường tổng quát của sự phát triển lịch sử  được quy định bởi quy luật chung của sự  vận động của nền sản xuất vật chất chúng ta nhìn thấy logic của lịch sử thế giới.(Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội) 

Vạch ra con đường tổng quát của lịch sử, điều đó không có nghĩa là giải thích được rõ ràng sự phát triển xã hội trong mỗi thời điểm của quá trình lịch sử. Lịch sử cụ thể  vô cùng phong phú, có hàng loạt những yếu tố làm cho quá trình lịch sử  đa dạng và thường xuyên biến đổi, không thể xem xét quá trình lịch sử như một đường thẳng.

Theo quan điểm  của chủ nghĩa duy vật lịch sử, nhân tố quyết định quá trình lịch sử, xét đến cùng là nền sản xuất đời sống hiện thực. Nhưng nhân tố kinh tế không phải là nhân tố duy nhất quyết định các nhân tố khác nhau của kiến trúc thượng tầng đều có ảnh hưởng đến quá trình lịch sử. Nếu không tính đến sự tác động lẫn nhau của các nhân tố đó thì không thấy hàng loạt những sự ngẫu nhiên mà tính tất yếu kinh tế xuyên qua để tự vạch ra đường đi cho mình. Vì vậy để hiểu lịch sử cụ thể thì cần thiết phải tính đến tất cả các nhân tố bản chất có tham gia trong quá trình tác động lẫn nhau đó.

Có nhiều ngyuên nhân làm cho quá trình chung của lịch thế giới có tính đa dạng: điều kiện của môi trường địa lý có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển xã hội. Đặc biệt ở buổi ban đầu của sự phát triển xã hội, thhì điều kiện cuả môi trường địa lý là một trong những nguyên nhân quy định quá trình không đồng đều của lịch sử thế giới, có dân tộc đi lên, có dân tộc trì trệ lạc hậu. Cũng không thể không tính đến sự tác động của những yếu tố như nhà nước, tính độc đáo của nền văn hoá của truyền thống của hệ tư tưởng và tâm lý xã hội v.v…đối với tiến trình lịch  sử.

Điều quan trọng trong lịch sử  là sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các dân tộc. Sự  ảnh hưởng đó có thể diễn ra dưới những hình thức rất khác nhau tử chiến tranh và cướp đoạt đến việc trao đổi hàng hoá  và giao lưu văn hoá. Nó có thể được thực hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ  kinh tế, khoa học – kỹ thuật đến hệ tư tưởng. Trong điều kiện của thời đại ngày nay, có những nước phát triển kỹ thuật rát nhanh chóng, nhờ nắm vững và sử dụng những thành tựu khoa học- kỹ thuật của các nước khác. Ảnh hưởng của ý thức hệ đã có một ý nghĩa lơn lao trong lịch sử.

Không thể hiểu được tính độc đáo của các nước riêng biệt nếu không tính đến sự phát triển không đồng đều của sự phát triển lịch sử thế giới một dân tộc này tiến lên phía trước, một số dân tộc khác lại ngừng trệ, một số nước do hàng loạt những nguyên  nhân cụ thể lại bỏ qua một hình thái kinh tế – xã hội nào đó. Điều đó chứng tỏ là sự kế tục thay thế các hình thái kinh tế – xã hội không giống nhau ở tất cả các dân tộc.

XEM THÊM 999+  ==> KHO TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC

Tuy nhiên, trong toàn bộ tính đa dạng của lịch sử của các dân tộc khác nhau thì trong mỗi thời kỳ lịch sử cụ thể vẫn có khuynh hướng chủ đạo nhất định của sự phát triển xã hội. Để xác định đặc trưng của giai đoạn này hay giai đoạn khác của lịch sử thế giới phù hợp với khuynh hướng lịch sử chủ đạo, đó là khái niệm thời đại lịch sử.

Khái niệm thời đại lịch sử có thể gắn liền với thời gian mà một hình thái kinh tế- xã hội nhất định thống trị. Thí dụ, khi chúng ta nói về thời đại xã hội chiếm hữu nô lệ hay thời đại phong kiến là gắn chúng vào thời gian mà những hình thái kinh tế- xã hội đó thống trị. Khái niệm thời đại cũng có thể gắn với những giai đoạn nhất định của một hình thái kinh tế-xã hội nhất định.

Để vạch rõ được xu hướng của thời đại, theo Lênin, cần phải khẳng định xem giai cấp nào là trung tâm của thời đại, quy định nội dung chủ yếu của thời đại đó.(Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội) 

Khác với khái niệm hình thái kinh tế-xã hội xác định đặc trưng của một bước phát triển nhất định của xã hội, khái niệm thời đại lịch sử thể hiện tính nhiều vẻ của các quá trình đang diễn ra trong một thời gian nhất định ở một giai đoạn lịch sử nhất định. Trong cùng một thời đại, ở cùng một bộ phận khác nhau của nhân loại cùng tồn tại những hình thái kinh tế-xã hội khác nhau. Trong cùng một thời đại có những bộ phận, những phong trào hoặc tiến lên phía trước, hoặc thoái lưu, hoặc đi lệch theo một hướng nào đó.

Cuối cùng, khái niệm thời đại gắn liền với sự quá độ từ một hình thái kinh tế, xã hội này sang một hình thái kinh tế xã hội khác. Thí dụ, quá độ từ chủ nghĩa phong kiến sang chủ nghĩa tư bản được gọi là thời đại phục hưng, thời đại cách mạng tư sản.

Giá năm 1996 tương đương với 80% tổng giá trị các khoản đầu tư này vào Thái Lan trái với những nhận định thông thường về chủ nghĩa tư bản, nhà nước tư bản đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và điều chỉnh sự vận động của nền sản xuất xã hội mà nhiêù khi với sự nỗ lực tới mức quyết liệt của nó. Các nước tư bản đã vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng dữ dội.

Nhưng vấn đề đặt ra là, liệu với tất cả sự tăng trưởng và vận động trên đây có trở thành chiều hướng phát triển vững bền và có khả năng giải quyết những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa tư bản hay không?

Với mục đích bất di bất dịch là chạy theo lợi nhuận, quy luật tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản mà K. Marx đã phát triển – quy luật sản xuất ra giá trị thặng dư – vẫn đang chi phối toàn bộ cơ chế vận hành của nó, chủ nghĩa tư bản, không bao giờ tạo được sự ổn định lâu dài cho nền kinh tế. Ngay cả khi có một bề ngoài phần vịnh thì nguy cơ khủng hoảng vẫn tiềm tàng và sẵn sàng bùng lên ngay trong lòng nó. Đây là cuộc khủng hoảng của cả hệ thống chứ không phải chỉ một vài nước trong hệ thống. Dù có vai trò khống chế về kinh tế, song các nước tư bản chủ nghĩa vẫn luôn bị lệ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, thường xuyên vấp phải sự  phản kháng của vùng “ngoại vi” Điển hình là cú rốc dầu lửa sau cuộc chiến tranh vùng vịnh. Liệu chủ nghĩa tư bản có thể tự do, mặc sức làm mưa làm gió và liệu còn làm chuyện này được bao lâu nữa trên các địa bàn hải ngoại? Người ta còn thấy sự cạnh tranh tàn khốc theo quy luật của một nền kinh tế thị trường tự do và chạy theo lợi nhuận hết sức rối ren và phức tạp. Ngày càng nổi lên trong chủ nghĩa tư ban những đối sách nhằm loại trừ nhau, và do đó nó tiềm tàng một tình thế không ổn định. Chẳng hạn, ngay những năm 1994 và 1995, chúng ta chứng kiến sự giành dật vị trí hàng đầu trong quan hệ tiền tệ quốc tế giữa  đồng Yên (Nhật) và đồng đôla (Mỹ), cùng với cuộc chiến thương mại giữa EU và Mỹ về chuối đã thể hiện sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc tư bản chủ  nghĩa khi ngấm ngầm, lúc công khai đã đẩy cạnh tranh báo sự khốc liệt mới. Tuy nhiên những mâu thuẫn này của các nước tư bản chủ nghĩa không còn được đem ra giải quyết bằng những cuộc chiến tranh đẫm máu mà bây giờ chúng đã được giải quyết bằng sự nhượng bộ lẫn nhau nhưng những mâu thuẫn của các nước này vẫn không thể giải quyết được.(Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội) 

Dù không phủ nhận cải vệ bề ngoài phần vịnh của sự phát triển kinh tế cùng những món lợi nhuận khổng lồ của chủ nghĩa tư bản như ng không ai không thấy một cuộc khủng hoảng văn hoá sâu sắc, không lối thoát trong xã hội tư bản hiện đại. Nổi bật lên đây cái lô gíc sinh lợi tài chính lấn án cả phúc lợi con người. Bản thân con người không còn là đối tượng phục vụ sản xuất mà dường như bị quy về một bộ phận của lực lượng sản xuất và chỉ như vậy (quy luật Taylor. Từ đó, văn hoá bị thương mại lấn át công việc đào tạo giáo dục con người trở nên què quặt, vụ lợi như kiểu chế tạo ra người máy chứ khôgn phải nhằm mục đích hình thành những con người với tất cả sự phát triển phong phú của nó. Ngay cả những sinh hoạt cao cấp của con người (sáng tạo nghệ thuật, văn hoá) cũng bị chi phối tới mức đồng nhất với công nghệ, với thương mại, đi tới huỷ diệt có tính con người cũng vì cái lôgíc sinh lợi của chủ nghĩa tư bản mà môi trường sinh thái bị xâm phạm tàn tệ và ở cái vùng “ngoại vi” môi trường cũng bị tước đoạt và bị bóc lột tới mức khó tưởng tượng nổi.

Mặt khác, chủ nghĩa tư bản vẫn không giải quyết được các tệ nạn cố hữu của nó, nhất là nạn thất nghiệp và nếu tệ phân biệt chủng tộc vốn là ung nhọt của xã hội hiện đại, chủ nghĩa tư bản không tìm cách tiêu diệt nó, mà tái lại trong nhiều lúc nhiều nơi nó vẫn dùng để phục vụ cho quyền lợi vị kỷ của giai cấp tư sản. Ngay cả quyền bình đẳng của phụ nữ vẫn đang lâm vào tình trạng tồi tệ nhất, đặc biệt là ở các lĩnh vực tiền công, việc làm và các quan hệ xã hội và các điều kiện sinh hoạt. Một tình trạng nữa là sự phát triển của khoa học kỹ thuật nhất là các phương tiện thông tin đại chúng hiện đại vốn là sản phẩm của văn minh- văn hoá thì không hiếm nơi đã được sử dụng để chống lại văn hoá, văn minh vì mục đích thương mại. Người ta cũng lầm tưởng về lòng từ thiện của các chính quyền tư sản và giới chủ khi thấy đâu đó ở họ có những cải cách về mặt phúc lợi, nhưng kỳ thực đó là kết quả của những cuộc đấu tranh ngày càng có ý thức của giai cấp công nhân, thường là do các chính đảng cánh tả làm nòng cốt và hơn nữa đó chính là điều mà giai cấp tư sản bắt buộc phải làm để bảo vệ lợi ích lâu dài của họ.

Nếu trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, chủ nghĩa tư bản hiện đại luôn tìm đủ cách để điều chỉnh và thích nghi với những điều kiện mới nhằm vượt qua những cuộc khủng hoảng, tìm con đường phát triển, thì trong lĩnh vực chính trị cũng vậy. Bài học lịch sử cho thấy, vấn đề lớn nhất đối với  các nhà nước tư  sản là ngăn chặn được các cơn bão táp cách mạng thường phát sinh do sự bất mãn cao độ của giai cấp công nhân, hoặc tiếp theo những thời kỳ hỗn loạn của xã hội, mà trong đó giai cấp tư sản xâu xé lẫn nhau để bòn rút xương tuỷ của nhân dân lao động. Giai cấp tư  sản đã và đang cố gắng xoa dịu mâu thuẫn cơ bản này bằng mọi thủ đoạn. một khi quyền lợi vị kỷ của giai cấp tư sản bị đụng chạm thì kể cả chủ nghĩa tư bản nhà nước hay các mặt trận liên minh dưới các tên gọi khác nhau, cuối cùng đều tan vỡ. Rõ ràng vấn đề không thể được giải quyết nếu như mâu thuẫn cơ bản ấy không được giải quyết.(Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội) 

Trong tình hình đó chủ nghĩa tư  bản  cải lương lại xuất đầu lộ diện. Nhiều chính trị gia, học giả tư sản thường nêu ra chiêu bài xã hội sẽ biến đổi về cơ bản không phải bằng đấu tranh cách mạng mà bằng sự chuyển biến dần nhận thức và lòng chắc ẩn của giai cấp tư sản, số khác thì rêu rao về các khả năng giải quyết những mâu thuẫn giữa tư bản và lao động nằm ngay trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ sản xuất. Nghĩa là, theo họ cần phải tiến  hành “cuộc cải cách trí tuệ và đạo đức” ngay trước khi giành được chính quyền từ giai cấp tư sản. tất cả chỉ là mị dân bởi trong tình hình hiện nay mà giai cấp tư sản đang làm ra sức củng cố lực lượng và sẵn sàng tiêu diệt bất cứ một sự phản kháng nào hay một ý đồ nào đụng tới sự tồn vong của chính quyền tư sản.

Người ta cũng đang cố chế độ tam quyền phân lập và coi đây là điều kiện để đảm bảo cho nền dân chủ chính trị thậm chí để đảm bảo cho chính quyền tư sản biến dần thành chính quyền nhân dân trên cơ sở những yếu tố công lý của pháp luật và những yếu tố tự do dân chủ của nghị trường. Người ta cũng đang khuyếch trương về chế độ tam quyền phân lập gắn với chế độ đa đảng vốn là sản phẩm  của giai cấp tư sản có tác dụng ngăn ngừa nó trở thành phát xít độc tài. Nhưng thật là vô lý nếu chính quyền tư sản và chế độ đa đảng mà nó cho phép tồn tại đi ngược quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực ra, Phi- đen Cax- tơro nói, cái đa cực và cái phân cực mà họ cổ vũ khuyếch trương trên kia,  cuối cùng cũng chỉ quy về cái đơn cực và độc tôn là quyền lợi của giai cấp tư sản mà thôi. Mỹ là một ví dụ điẻn hình.

Gần đây, người ta cũng luôn bàn luận nhiều về một yếu tố trong nền chính trị của các nước chủ nghĩa tư bản phát triển là chế độ xã hội dân chủ ở một số nước từng được coi là kiểu mẫu chính trị cho các tư bản. Đúng là không ai phủ nhận được một số thành tựu quan trọng về kinh tế – xã hội mà các nước này đạt được và một thời tạo ra cái ảo tưởng về một lối thoát cho chủ nghĩa tư bản là có thể thay đổi được hoàn toàn thực trạng mà không thay đổi thực chất nhưng hiện nay tình hình đã không như người ta mong muốn. Những vấn đề cố hữu của chủ nghĩa tư bản một thời được khoả lấp nay lại nổi lên.

XEM THÊM ==> CÁCH LÀM TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC ĐIỂM CAO

Cuối cùng nếu quan sát một cách khách quan trên bình diện các mối quan hệ quốc tế, người ta không thể không thấy rõ số phận của các nước tư bản chư nghĩa phát triển nói riêng và vận mệnh của chủ nghĩa tư bản nói chung. Chủ nghĩa tư bản không thể sử dụng mãi những biện pháp đàn áp, khai thác hay lợi dụng như trước đây đối với các nước thuộc thế giới thứ ba. Vị trí và quyền lợi của họ ở các nước thứ ba luôn bị thách thức và đe doạ. Những món nợ cũ liệu có mãi là xích xiềng đối với các nước thế giới thứ ba, khi ngày càng có nhiều nước đòi xoá nợ giảm nợ hoặc hoãn trả nợ vô thời hạn? và các nhà nước thế giới thứ ba liệu có cam chịu mãi những cuộc trao đổi bất bình đẳng với các nước tư bản trong khi họ không thiếu cơ hội có lợi trong trao đổi với các nước khác và giữa họ vơi nhau ? điều này đã trực tiếp làm lung lay địa vị và chi phối số phận của chủ nghiã tư bản.(Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội) 

Thậm chí, ngay sau sự sụp đổ của nhủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, liệu sự ổn định của chủ nghĩa tư bản có đủ sức chứng tỏ chủ nghĩa tư bản là con đường phát triển tối ưu của nhân loại ? không bởi vì chủ nghĩa tư bản vẫn không thoát khỏi những căn bệnh “thâm căn cố đế” của nó, dù “mối đe doạ cộng sản” tưởng như nhẹ đi. Chủ nghĩa tư bản vẫn không khát vọng xâm phạm nền độc lập của các quốc gia, trà đạp quyền lợi tự do của các dân tộc bằng đủ hình thức can thiệp vũ trang thô bạo cuộc chiến ở Kôsôvô – hay âm mưu diễn biến hoà bình với những cuộc chiến tranh nhung lụa kích động và xô  đẩy các nước vào cuộc chém giết đẫm máu ở khắp các châu lục.Và người ta cũng đang chứng thực khối mâu thuẫn ngày càng lớn và căng thẳng giữa các nước tư bản phát triển trong cuộc xâu xé giành vị trí hàng đầu trong trật tự thế giới hiện nay, mâu thuẫn đó đang trở thành nguy cơ đe doạ không những chính số phận họ mà còn cả nhân loại. Đó là bằng chứng không gì chối bỏ được.

3. Lôgíc tất yếu “Sự vĩ đại và tính tất yếu nhất thời của bản thân chế độ tư sản” đến chủ nghĩa xã hội.

Rõ ràng, chủ nghĩa tư bản không phải đợi đến ngày nay, mà cách đây hơn 200 năm, “trong quá trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế kỷ, đã tạo ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn, lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước hợp lại”, như C.Mác viết trong tuyên ngôn của Đảng cộng sản , và “giai cấp tư sản đã đóng một vai trò hết sức cách mạng trong lịch sử”. Ngày nay, chủ nghĩa tư bản đã đạt được những thành tựu to lớn về tin học, tự động hoá, công nghệ sinh học, vật liệu mới…Cùng với sự phát triển của khoa học quản lý có thể nói những thành tựu ấyđã làm thay đổi lớn năng lực hoạt động sáng tạo của con người, đem lại năng suất lao động và thu nhập quốc dân rất cao ở các nước tư bản phát triển và nước công nghiệp mới.

Nói như  C.Mác “sự vĩ đại” đó là một sự thật. Chúng ta ghi nhận một cách khách quan, tất cả những bước phát triển mới của nó với tư cách là những thành tựu của nền văn minh nhân loại đồng thời như là những điều kiện cũng thế quốc tế đối với hoạt động cuả chúng ta.(Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội) 

Nhưng cũng không vì thế. Mà chúng ta lại rơi vào ảo vọng như một số người đang ra sức cố đến mức “tô son trát phấn” cho chủ nghĩa tư bản. Mặc dù chủ nghĩa tư bản có không ít ưu điểm đạt trong quá trình phát triển của xã hội loài người, nhưng nó nhất định không phải là chế độ cuối cùng tốt đẹp mà loài người hằng mơ ước. Dù cho có sự điều chỉnh, thay hình đổi dạng chủ nghĩa tư bản vẫn không hề thay đổi bản chất, không thể giải quyết được mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hoá của lực lượng sản xuất ngày càng cao  với việc chiến hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, vẫn không được giải quyết mâu thuẫn giữa tư bản và lao động. Chủ nghĩa tư bản vẫm tìm mọi thủ đoạn bóc lột người lao động làm thuê và kiếm lợi nhuận bằng cách bòn rút gía trị thặng dư ngày càng khủng khiếp: từ 211% (năm 1950) tăng vọt lên 300% (năm 1990). Thế tương đối ổn định của nó vẫn không đủ che lấp và xoá đi nguy cơ bị thay thế về vận mệnh lịch sử bị thay thế của nóm, cho dù, nó còn tiềm tàng phát triển song đó không phải là biện pháp đúng đắn cho sự phát triển của lịch sử loài người và cho dù như ai đó nói rằng, đặc điểm của chủ nghĩa tư bản là sống bằng thách thức của chính mình và bản chất của nó là thích nghi và chuyển hoá để không ngừng phát triển, thì luận điểm ấy vẫn không làm thay đổi thực tế là: chủ nghĩa tư bản không bao giờ và chưa bao giờ giải quyết được tận gốc những mâu thuẫn và những cuộc khủng hoảng của chính nó.

Chúng ta đang sống trong thời kỳ “lịch sử ngắn lại”. Người ta đang nói nhiều đến việc học tập chủ nghĩa tư bản, thậm chí sau những kinh nghiệm phải trả giá đắt của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, người ta lại có lúc tin rằng có thể tìm thấy ở chủ nghĩa tư bản những lời giải đáp đầy đủ cho mọi vấn đề chẳng hạn: mô hình Thụy Điển, phương pháp quản lý Nhật Bản, nền dân chủ Mỹ…thường được coi như những kiểu mẫu. Những kinh nghiệm lịch sử đã sớm chỉ ra sai lầm của nhận thức lệch lạc một chiều đó. Đúng là cách quản lý kinh tế cũng như việc quản lý xã hội của chủ nghĩa tư bản có những điều đáng để học tập đó không được quên những dữ kiện căn bản là mục tiêu mà mỗi xã hội đặt ra: cơ sở vật chất và tinh thần những cơ cấu truyền thống của từng xã hội: điều kiện mọi mặt được xác định trong từng giai đoạn lịch sử. Bàn về vấn đề này, nhà kinh tế học Nhật Bản  Nô- ru – si –ma đã viết trong tác phẩm nổi tiếng “ vì sao Nhật Bản thành công” rằng “ Thành công của Nhật Bản đem sang Anh sẽ không đạt thành công như vậy, vì một lý do đơn giản người Nhật khác người Anh”. Hẳn là không hiểu được điều đơn giản ấy mà gần đây có người những toan bàn tới cái gọi là  “ Khả năng tiến tới chủ nghĩa xã hội của bản thân chủ nghĩa tư bản” hay “ Những mơ ước của chủ nghĩa xã hội thì chính chủ nghĩa Tư bản sẽ thực hiện”. Họ cần lưu ý rằng, những nguy cơ của chủ nghĩa tư bản không những vẫn còn đó, mà ngày một tiềm tàng và nặng nề hơn nằm “ ngoài vòng kiểm soát của chính nó, trực tiếp phương hại đến đời sống nhân loại. Nói như cố tổng thống Pháp, ông Ph. Mit tơ răng: “ Chủ nghĩa tư bản thuần nhất giống như cánh rừng rậm, hệ thống xã hội này luôn làm nảy sinh những bất bình đẳng mới. Tất cả điều đó sẽ dẫn tới cái gì?”(Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội) 

Cuối cùng điều đó sẽ dẫn tới một câu hỏi: Với bản chất và tiền đồ của tư bản như vậy thì chính nó sẽ đi về đâu? câu trả lời không thể khác được là chủ nghĩa xã hội. Điều ấy cũng tất yếu là “ Sự vĩ đại và tính tất yếu nhất thời của bản thân chế độ tư sản” nằm trong dòng vận động của xã hội loài người. Như C Mac đa nói mà CMac lại không có ý định “nghĩ ra” điều đó. Vì “trong tài liệu của CMac, người ta không thấy mảy may một ý định nào nhằm đưa những ảo tưởng nhằm đặt ra những điều vu vơ những điều mà người ta không thể nào biết được. Mac đặt vấn đề chủ nghĩa cộng sản giống như một nhà tự nhiên học đặt ra,  chẳng hạn, vấn đề tiến hoá của một giống sinh vật mới, một khi đã biết nguồn gốc của nó và định được hướng rõ rệt biến đổi của nó”

Chủ nghĩa tư bản hiện đại, trên thực tế, đã đạt được sự vĩ đại nhất định nào đó nhưng nó lại không đủ sức vượt qua được những mâu thuẫn coư bản tron quá trình phát triển, lại bị giới hạn bỏi ngưỡng không thể trãnh được của sự khủng hoảng, nên tất yếu nó phải bị thay thế vì thuộc tính nhất thời của chính nó. Dù thế nào đi nữa, xét dưới góc độ của văn hoá văn minh, nghĩa là góc độ của chủ nghĩa nhân đạo chân chính, chủ nghĩa tư bản, ngay trong sự phồn vinh về kinh tế của nó, đang đặt loài người trước một cuộc khủng hoảng sâu sắc, ngay trong sự điều chỉnh về chính trị, xã hội, nó đang đi ngược lại đòi hỏi của thời đại chúng ta, đó là hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội đó là tạo ra sự phát triển toàn diện con người chứ không phải là tái ra sản xuất tư bản-điều mà chủ nghĩa tư bản đang cố sức làm.

Vì vậy vận mệnh lịch sử của chủ nghĩa tư bản kết thúc sẽ phải tới hồi định đoạt với sự mở ra một kỷ nguyên lịch sử mới của loài người-đó là chủ nghĩa xã hội lô gíc tất yếu trên cơ sở bản chất và tiền đồ của chính chủ nghĩa tư bản hiện nay.

Hiện có? Đó là một nền kinh tế học về cơ bản khác hẳn quan điểm cũ. Kiểu kinh tế này được Boulding gọi là kiểu kinh tế học kiểu con tàu vũ trụ. Đó là quan điểm về một con tàu vũ trụ lao vào không gian với môtk đội bay và một lượng tài nguyên quý giá có hạn. Trừ nguồn năng lượng mặt trời sự sống còn của đội bay và vận hành các hệ thống hỗ trợ đời sống của họ phụ thuộc vào bảo tồn kho tài nguyên trên con tàu. Thực tế này buộc phải đề ra những nguyên tắc căn bản cho nền kinh tế kiểu con tàu vũ trụ.

Theo mô tả của Boulding, đời sống của những người trên con tàu vú trụ tăng lên phụ thuộc vào việc họ có sử dụng và tái sinh một cách hữu hiệu hay không các tài nguyên hiện có để trước tiên đáp ứng các nhu cầu thiết thân, rồi tuỳ theo lượng thặng dư có được, mới thoả mãn nhu cầu cao hơn của họ . Bởi lẽ, bất cứ tài nguyên nào bị loại ra, nghĩa là đối với những người trên tàu là mất mát hẳn, thì đó là dấu hiệu trục trặc nghiêm trọng của hệ thống. Mục tiêu là kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, hơn là tăng tốc độ phế thải chung; và là thay thế các vật liệu bằng công nghệ thông tin trong việc thiết kế các hệ thống hỗ trợ đời sống của các sản phẩm.

Chỉ có thể duy trì đời sống trên con tàu bằng sự hợp tác giữa các thành viên trên con tàu. Mỗi người đều phải cảm thấy có phần trách nhiệm duy tèi hệ thống và sẵn sàng chấp nhận nguồn tài nguyên phân phối và công bằng. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng không thể coi gia tăng sản lượng kinh tế trên con tàu là tiến bộ, nếu nó không dựa trên tiến trình sản xuất bền vững và được phân phối công bằng giữa  các thành viên.

Ngày nay, thiên nhiên đang lưu ý với chúng ta đang bị chi phối bởi quan điểm trái ngược với thực tế cũng như quan điểm tiền Côpicnic cho rằng mặt trời quay quanh trái đất. Tất cả chúng ta cùng sống trên một con tàu, chứ không phải trên đồng cỏ bao la không biên giới. Ngày nay, do dân số chúng ta quá đông, lòng ham muốn của chúng ta quá lớn và công nghệ chúng ta quá mạnh mẽ nên không thể sống bằng huyền thoại cũ. Nay chúng ta phải học cách nhìn và tư duy hợp với thực tế của chúng ta. Chúng ta phải học gắn hệ thống và công nghệ của con người với hệ thống môi sinh sao cho có thể tăng năng suất của hệ sinh thái vì lợi ích lâu dài của nhân loại.(Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội) 

Sự trỗi dậy của các nước thứ ba:

Trong quá trình phát triển của mình, một bước tiến quan trọng của các nước chủ nghĩa tư bản đó là giai đoạn tích luỹ cơ bản. Sau thế chiến II, có rất nhiều nước dành được độc lập về chính trị, tuy nhiên nền kinh tế của họ vẫn còn phụ thuộc một cách nặng nề với các nước tư bản phát triển, họ là nơi cung cấp nguyên liệu, nhân công rẻ mạt và là thị trường tiêu thụ hàng hóa của các nước tư bản phát triển. Một công cụ của các nước tư bản phát triển để gắn chặt các nước thuộc thế giới thứ ba đó là các khoản nợ mà các nước này nợ các nước tư  bản phát triển.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, các nước thuộc thế giới thứ ba đã biết liên kết với nhau đấu tranh đòi các nước tư bản phát triển xoá và giảm nợ. Trước xu thế này các nước tư bản phát triển đã phải nhượng bộ và đã phải tuyên bố xoá và giảm nợ cho các nước thuộc diện nghèo nhất. Xu thế này đã làm thay đổi chính sách của các nước tư bản phát triển với các nước thuộc thế giới thứ ba, đó là chính sách bình đẳng cùng có lợi thông qua các hình thức công cụ kinh tế, như thương mại quốc tế, đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Ngoài  những quan hệ kinh tế với các nước tư bản phát triển thì các nước thuộc thế giới thứ ba cũng đẩy mạnh quan hệ buôn bán song phương, đa phương với  nhau ngày càng mạnh mẽ.

Vai trò của các tổ chức quốc tế :

Ngày nay, trong các quan hệ quốc tế giữa các nước với nhau thì các tổ chức quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng. Các tổ chức quôc tế không những đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ các nước với nhau mà còn là lực lượng chủ yếu đấu tranh, giúp đỡ và tạo điều kiện phát triển cho các nước thuộc thế giới thứ ba.

Những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển của loài người như ô nhiễm môi trường, liên kết kinh tế quôc tế, không thể giải quyết bởi một nước riêng rẽ mà cần phải có sự liên kết giữa các quốc gia với nhau thông qua tổ chức quốc tế để giải quyết vấn đề đó một cách đồng bộ nhất quán.

Với tiến trình toàn cầu hoá như hiện nay, các tổ chức quốc tế lại càng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực toàn cầu hoá về kinh tế, sự di chuyển vốn, quan hệ mậu dịch cần thông qua các tổ chức quốc tế để điều chỉnh.

Cơ cấu giai cấp:

Do tốc đọ phát triển của khoa học kỹ thuật và lực lượng sản xuất, năng suất lao động được nâng cao, cơ cấu giai cấp xã hội ở nước tư bản phát triển có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt là sự tăng nhanh về số lượng của tầng lớp trug gian. Do những ngành nghề truyền thống bị thu hẹp, các ngành dịch vụ và công nghiệp mới ra đời và phát triển dẫn tới tầng lớp “công nhân áo trắng”, nhân viên khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý, tầng lớp trí tuệ …ngày một đông đảo. Họ đang trở thành tầng lớp xã hội chủ yếu của các nước tư bản phát triển. Tầng lớp này có đời sống vật chất khá cao, có trình độ dân trí cao. Họ cũng chính là lực lượng lao động cho một nền kinh tế mới, nền kinh tế tri thức.(Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội) 

PHẦN II. VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Tất yếu khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Việc vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa Mac-Lênin vào việc đề ra chiến lược cho cách mạng Việt nam tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đường lối cách mạng do chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta nêu ra là sự vận dụng sáng tạo hình thái kinh tế – xã hội vào điều kiện Việt nam. Đảng ta đã khẳng định rằng sau khi Việt nam tiến hành công việc cách mạng dân chủ nhân dân sẽ tiến lên làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đây là sự lựa chọn đúng hướng đi và xác định mục tiêu của sự phát triển. CHúng ta đều biết, đối với Đảng ta, việc lựa chọn và xác định này đặt ra  ngay từ năm 1930 và luôn luôn đúng với mọi sự biến động trong thực tiễn phát triển của cách mạng Việt nam, trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và của dân tộc chính cương, sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và luận văn chính trị của Đảng năm 1930 đã ghi rõ Cách mạng Việt nam sẽ đi theo con đường “là tư sản dân quyền cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Sự lựa chọn này là kết quả trực tiếp nảy sinh từ sự giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học ở lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau một thập niên (1911-1920) đi tìm đường cứu nước và đã tìm thấy chủ nghĩa Lênin, đã nhận thức rõ cách mạng Việt nam sẽ đi theo con đường Cách mạng tháng Mười “Đường cách mệnh” (1927) là tác phẩm lý luận macxít đầu tiên được xây dựng trên nền móng của tư tưởng đó. Trong tác phẩm quan trọng này Nguyễn ái Quốc đã chỉ rõ:

“Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái tự do hạnh phúc, bình đẳng thật, chứ không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc Pháp khoe khoang bên Nam An” Người khẳng định, chỉ có chủ nghĩa Lênin là chân chính nhất, chắc chắn nhất và cách mệnh nhất mà chúng ta sẽ đi theo. Từ bước ngoặt năm 1920, khi Nguyễn ái Quốc trở thành người cộgn sản và cho đến những năm sau này. NGười đều nhất quán khẳng định, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc chỉ có thể thực hiện được bằng con đường cách mạng vô sản, bằng cuộc  xây dựng chủ nghĩa xã hội mới, xã hội cộng sản chủ nghĩa.(Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội) 

Khi miền Bắc đã được giải phóng nhưng miền Nam còn phải tiếp tục chiến đầu vì độc lập tự do của  Tổ Quốc, tình hình lúc đó đặt ra câu hỏi: Miền Bắc có nên bước ngay vào thời kỳ quá độ để xây dựng chủ nghĩa xã hội hay không khi khi mục tiêu độc lập dân tộc chưa được giải quyết xong ở miền Nam? Đảng ta khẳng định là phải đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ cách mạng: tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Sự lựa chọn này đã được thực tiễn xác nhận là hoàn toàn đúng đắn. Không có sự hậu thuẫn của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, cách mạng miền Nam sẽ không có những đảm bảo vật chất và tinh thần cần thiết cho thắng lợi.

Khi miền Nam đã được giải phóng, đất nước thống nhất, một vấn đề cũng được đặt ra là miền Nam sẽ cùng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội hay tạm thời dừng lại một thời gian để phục hồi sau chiến tranh? Có thể nói, sự lựa chọn này là một thử thách không kém phần phức tạp. Đảng quyết định cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Quyết định này đã được thực tiễn xác nhận hoàn toàn đúng đắn.

 Vào giữa những năm 80, kinh tế xã hội nước ta lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đang chao đảo. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, Đảng ta đã quyết định đường lối đổi mới, chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập và mở cửa với bên ngoài. Một lần nữa sự khẳng định của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã được thực tiễn xác nhận là đúng đắn.

  Vào giữa những năm 80, kinh tế – xã hội nước ta lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đang chao đảo. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, Đảng ta đã quyết định đường lối đổi mới, chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập và mở cửa với bên ngoài. Một lần nữa sự khẳng định của Đảng ra về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã được thực tiễn xác nhận là đúng đắn.(Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội) 

Có thể nói, những quyết sách của Đảng ta ở thời kỳ này thể hiện sự năng động về tư duy lý luận gắn liền với sự mẫn cảm về thực tiễn cùng bản lĩnh chính trị vững vàng. Đó là sự khẳng định tính tất yếu của sự đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa: đổi mới để phát triển, để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, để vượt qua những kìm hãm của mô hình cũ – mô hình hành chính bao cấp, để giải phóng và khai thác mọi tiềm năng phát triển của xã hội nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Đổi mới không phải là từ bỏ chủ nghĩa xã hội, mà là khẳng định tính quy luật của con đường phát triển đó làm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội công bằng văn minh. đúng với quy luật khách quan hơn phù hợp với hoang cảnh, điều kiện thực tế của đất nước với xu thế, đặc điểm của thế giới hiện đại. Đổi mới là để xây dựng chủ nghĩa xã hội hiệu quả hơn làm cho chủ nghĩa xã hội bộc lộ và khẳng định bản chất ưu việt của nó, từng bước định hình và phát triển trong thực tế, làm cho “đời sống vật chất ngày càng tăng, đời sống tinh thần ngày càng tốt, xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ” để cho nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúcđược học hành tiến bộ và phát triển mọi khả năng sáng tạo của mình” để cho “dân thực sự là chủ và làm chủ lấy xã hội và cuộc sống của mình? Như Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh.

 Như vậy, đi lên xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan, và nó được thể hiện trong công cuộc đổi mới của Đảng ta, đổi mới để xác lập một sự ổn định mới nhằm làm cho đất nước đạt tới sự phát triển bền vững. Điều đó có ngiã là chúng ta phải xác định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội với sự năng động hơn nữa tichs cực hơn nữa, và phù hợp hơn nữa với tình hình thế giới hiện đại. Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng sẽ là chế độ phát hiện và sử dụng tốt nhất những nguồn lực của chính mình, trong đó sức mạnh quyết định chính là nguồn lực con người. Đó là mục tiêu quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội.

2. Những nhiệm vụ của thời kỳ quá độ

Thời kỳ quá độ là thời kỳ tạo cơ sở vật chất và con người cho chủ nghĩa xã hội trong quá trình thực hiện này, với điều kiện và hoàn cảnh của Việt nam, đã đặt ra cho chúng ta những nhiệm vụ sau:

Thực hiện công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại. Công cuộc này đặt ra những nhiệm vụ lớn mà chúng ta cần giải quyết: Cụ thể là: tạo ra những điều kiện thiết yếu về vật chất, kỹ thuật, con người và khoa học công nghệ, huy động mọi người vốn, nguồn lực lao động làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng bền vững và trên cơ sở nâng cao mọi mặt của đời sống xã hội. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất  nước cần phải thực hiện ngay một số nội dung cơ bản sau;(Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội) 

+ Tăng thêm tốc độ và tỷ trọng sản xuất công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân

+Dựa trên sự thay đổi về công nghệ chúng ta phải chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế dẫn đến tăng trưởng nhanh và lâu bền.

+ Khuyến khích và đào tạo những tài năng trẻ nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ cao.

+ Thực hiện chuyển giao công nghệ kết hợp với năng lực sáng tạo của quần chúng. Muốn vậy phải nắm bắt đầy đủ chính xác các thông tin cần thiết thông qua, các công ty tư vấn trong và ngoài nước để đảm bảo lựa chọn công nghệ chính xác. Mở rộng liên kết liên doanh với nước ngoài để có thể khai thác công nghệ tiên tiến một cách trực tiếp.

  • Xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng chủ nghĩa xã hội vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Muốn vậy cần phải chấn chỉnh đổi mới và phát triển có hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước để làm tốt vai trò hỗ trợ và thúc đẩy các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế khác phát triển theo đúng pháp luật và quan trọng nhất là phải từng bước hướng vào con đường tư bản nhà nước.
  • Phải thận trọng trong sự phát triển xã hội, mở rộng giao lưu văn hoá với nước ngoài, phải có biện pháp hữu hiệu chống lại sự thâm nhập của các loại văn hoá độc hại. Kế thừa và phát triển các truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.
  • Cần phải tiếp tục đổi mới bộ máy nhà nước theo hướng tiến bộ dựa trên những cơ sở sau:

+ Chống quan liêu chuyên quyền độc đoán trong bộ máy nhà nước.

+ Phải phân biệt rõ chức năng cảu các cấp các ngành.

+ Phải đưa ra một hệ thống pháp luật chặt chẽ đồng bộ và có tính khả thi. Phải đảm  bảo thực hiện nghiêm chỉnh mọi luật pháp đề ra.

+ Phải có chính sách va quy mô đào tạo bồi dưỡng những cán bộ có năng lực phù hợp với yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước. Đồng thời phải sử dụng hợp lý nguồn nhân lực cho phù hợp với từng giai đoạn.(Tiểu luận môn Triết học : Hình thái kinh tế – xã hội) 


Trên đây là tiểu luận môn Triết Học đề tài: Hình thái kinh tế – xã hội  , dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học đại cương : còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé.

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liêu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/ZALO: https://zalo.me/0932091562

 

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo