Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính từ thực tiễn tại Hà Nội

Rate this post

Chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính từ thực tiễn huyện Ba Vì, Hà Nội” là bài mẫu thu hoạch 9 điểm, chia sẻ đến các bạn sinh viên đang làm bài thu hoạch kết thúc môn Luật hành chính của mình. Công cuộc phát triển đất nước theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn liền với sự thay đổi căn bản vai trò của Nhà nước và phương thức hoạt động của nền hành chính quốc gia. Có thể nói rằng, cải cách hành chính là tiền đề và động lực thúc đẩy cải cách phát triển kinh tế – xã hội.


Phần mở đầu của bài hiệu quả công tác cải cách hành chính

Quán triệt đường lối của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ CP của Chính phủ ngày 08/11/2011, về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, trong đó đã xác định nhiệm vụ. Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính, trong những năm qua, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước ở cơ sở địa phương và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đổi mới. Vì vậy, việc nghiên cứu đánh giá thực trạng cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì, qua đó đề xuất các giải pháp có tính khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội có ý nghĩa quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Vì những lý do trên học viên lựa chọn chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính từ thực tiễn huyện Ba Vì, Hà Nội” làm bài thu hoạch kết thúc môn học của mình.

XEM THÊM ⇒ Dịch vụ viết thuê Tiểu luận

Phần nội dung chính trong bài Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Các vấn đề lý luận về cải cách hành chính

Khái niệm về cải cách hành chính

Theo nghĩa rộng có thể hiểu cải cách hành chính là một quá trình thay đổi cơ bản, lâu dài, liên tục bao gồm cơ cấu của quyền lực hành pháp và tất cả các hoạt động có ý thức của bộ máy nhà nước nhằm đạt được sự hợp tác giữa các bộ phận và các cá nhân vì mục đích chung của cộng đồng và phối hợp các nguồn lực để tạo ra hiệu lực, hiệu quả quản lý và các sản phẩm phục vụ nhân dân thông qua các phương thức tổ chức và thực hiện quyền lực.
Theo nghĩa hẹp cải cách hành chính có thể hiểu như một quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương thức hành chính mới trong lĩnh vực quản lý của bộ máy hành chính nhà nước.
Từ những phân tích trên có thể đưa ra khái niệm: Cải cách hành chính là hành vi hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính bằng việc cải biến chế độ, phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương pháp hành chính mới trên phương diện thể chế hành chính, bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức hành chính và tài chính công.

Nội dung của cải cách hành chính

Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 được xác định cụ thể thông qua Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở đó xác định rõ nhiệm vụ cải cách hành chính trên sáu lĩnh vực cụ thể, đó là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Kết quả đạt được trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ba Vì

Trên cơ sở Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ ngày 15/7/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì đã tổ chức thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực sau:

Về cải cách thể chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Thực hiện các quy định của Pháp luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh; hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản thể chế để đáp ứng với yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, tạo hành lang pháp lý để tổ chức và công dân thực hiện như: thể chế về thu hút đầu tư xây dựng nông thôn mới theo chương trình 135 của Chính phủ; giải phóng mặt bằng; quản lý tài nguyên, khoáng sản; quản lý tài sản công; thu phí, lệ phí, tăng thu ngân sách; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; giải quyết việc làm; trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn; tổ chức cán bộ, quản lý công chức…. những thể chế đó đã tác động tích cực thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện luôn phát triển và tăng trưởng; tăng nhanh các dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới, hình thành nhiều khu và cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại các xã, thị trấn; tăng thu ngân sách; khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh – trật tự, an toàn xã hội.
Thể chế về mối quan hệ giữa nhà nước với dân, trong đó đáng chú ý là lấy ý kiến dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng, giám sát của dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện.

XEM THÊM ⇒ Trọn bộ bài mẫu Tiểu luận hay

Về cải cách thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Trong suốt nhiều năm qua việc cải cách thủ tục hành chính luôn được thành phố Hà Nội nói chung và huyện Ba Vì nói riêng xác định là nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân như: đất đai, xây dựng, khoáng sản, đăng ký kinh doanh, chế độ, chính sách người có công đã được tập trung rà soát và đã có nhiều sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa giảm bớt thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.
Thực hiện quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ ngày 15/7/2021. Thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội; Văn bản số 2703/SNV-CCHC của Sở Nội vụ ngày 23/9/2021 về việc xây dựng hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; Ngày 29/12/2020, uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5743/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của thành phố Hà Nội.
Trên cơ sở các văn bản của cấp trên, uỷ ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại uỷ ban nhân dân huyện; thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc trực tiếp đối với các tổ chức và công dân. Qua đó, đã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và nhân dân có liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính; trong quá trình giải quyết không gây phiền hà, sách nhiểu, cựa quyền, hách dịch đối với tổ chức và công dân; tất cả các hồ sơ sau khi được kiểm tra, phân loại đều được bộ phận một của chuyển đến các cơ quan chuyên môn trình ký tiến hành xử lý kịp thời. Vì vậy các hồ sơ vụ việc đã được giải quyết kịp thời nhanh chóng, thuận lợi cho tổ chức và công dân. Đề án áp dụng cơ chế “một cửa” tại UBND huyện đã được thực hiện và cho đến nay hoạt động ngày càng hiệu quả. Trên cơ sở đó, uỷ ban nhân dân huyện đang chỉ đạo các cán bộ, công chức và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện có chức năng liên quan khẩn trương xem xét các quy định thủ tục hành chính tại ban, ngành mình; xác định những vấn đề không còn phù hợp để trình uỷ ban nhân dân thành phố bãi bỏ hoặc phê duyệt lại, góp phần củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tại bộ phận “một cửa” ở uỷ ban nhân dân huyện.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Về sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, của uỷ ban nhân dân thành phố; trên địa bàn huyện Ba Vì đã tiến hành sắp xếp và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, bộ máy tổ chức có nhiều cơ quan chuyên môn cấp huyện và các tổ chức trực thuộc huyện; sáp nhập một số phòng, ban, cơ quan thuộc uỷ ban nhân dân cấp huyện đáp ứng yêu cầu quản lý theo quy định của pháp luật. Qua quá trình tổ chức sắp xếp, các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện đã có sự điều chỉnh địa giới hành chính và phân cấp từ huyện đến các xã, thị trấn, góp phần làm giảm đầu mối tổ chức và sự chồng chéo chức năng nhiệm vụ, thực hiện quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ nội vụ và các Bộ liên quan và của thành phố. Việc mạnh dạn phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước cho uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đã phát huy được tính chủ động, tự chịu trách nhiệm, qua đó góp phần giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức nhanh gọn, tiện lợi và tiết kiệm hơn.

Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, công tác cán bộ luôn được Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân huyện đặc biệt quan tâm

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, những năm qua, uỷ ban nhân dân huyện đã tiến hành bố trí, sử dụng cán bộ, công chức một cách hợp lý, chú ý đề bạt những cán bộ trẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo, bồi dưỡng và đã qua thực tiễn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác cán bộ, công chức tiếp tục được cải cách từ khâu tuyển chọn, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng. Bố trí sử dụng cán bộ, công chức ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo đúng quy trình của Đảng và Nhà nước. Uỷ ban nhân dân huyện đã thường xuyên chú ý xây dựng và rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định, làm cơ sở cho công tác đào tạo, bồi dưỡng.
Về cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo về số lượng, tăng dần về chất lượng, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Về cải cách tài chính công nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Việc quản lý và điều hành ngân sách của uỷ ban nhân dân huyện tiếp tục được đổi mới, nguồn thu ngân sách tiếp tục tăng và được tập trung kịp thời. Việc cấp phát vốn đầu tư, cấp phát hạn mức kinh phí đối với các đơn vị xã, thị trấn dự toán và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí được cải tiến đổi mới vừa tạo chủ động cho các đơn vị trên địa bàn huyện trong sử dụng kinh phí vừa giảm nhiều thủ tục hành chính rườm rà.
Mặt khác, uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế các cơ quan hành chính. Đa số các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ tài chính đã phát huy được quyền tự chủ, chủ động khai thác các nguồn thu sự nghiệp, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình cung ứng dịch vụ, chủ động sử dụng các nguồn kinh phí theo yêu cầu hoạt động của đơn vị, đảm bảo được chi tiêu có hiệu quả và tiết kiệm trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tại một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện còn mang tính hình thức. Bộ máy tổ chức quản lý và trình độ đội ngũ cán bộ tài chính kế toán tại một số đơn vị sự nghiệp của cấp huyện trình độ còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chưa được tiến hành đồng bộ, thường xuyên. Mặt bằng giao kinh phí tự chủ cho một số đơn vị còn thấp.

XEM THÊM ⇒ Mẫu Tiểu luận môn Luật lao động 

Hiện đại hóa nền hành chính công nâng cao sự hiệu quả công tác cải cách hành chính

Việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO:9001-2000 vào hoạt động quản lý nhà nước đã được thành phố Hà Nội áp dụng thí điểm vào năm 2001. Kết quả đạt được tính đến giữa năm 2020, tại khối quận, huyện, thị xã đã có 29/29 quận, huyện, thị xã đã và đang triển khai áp dụng. Một trong những giải pháp tiếp theo của hiện đại hóa hành chính công đó là việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin. Sau 10 năm thực hiện, tại huyện Ba Vì của thành phố Hà Nội đã đạt được một số kết quả như: Tỷ lệ bình quân máy tính/cán bộ khối UBND cấp huyện đạt 68,9%. Hầu hết các đơn vị được kết nối mạng nội bộ và internet; Từng bước xây dựng cơ quan điện tử, một số đơn vị đã thực hiện gửi các văn bản như giấy mời, văn bản nội bộ, thông báo giao ban… qua hộp thư điện tử, giảm hội họp và giấy tờ hành chính; Đã đầu tư trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận một cửa. Phần mềm hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính đã được triển khai đồng bộ. Ngoài ra, vẫn còn một số đơn vị chỉ sử dụng phần mềm để quản lý văn bản đi và đến, chưa sử dụng trong tác nghiệp. Hầu hết trang thông tin điện tử của uỷ ban nhân dân huyện chưa cập nhật bộ thủ tục hành chính theo quyết định của uỷ ban nhân dân thành phố. Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 2 tuy có tăng nhưng chưa đạt yêu cầu so với chỉ tiêu đề ra. Mặc dù đã bắt đầu hình thành các hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu tại các đơn vị, tuy nhiên các cơ sở dữ liệu nhỏ lẻ và bị chia cắt về quản lý, các hệ thống thông tin chỉ sử dụng trong nội bộ đơn vị chưa được kết nối giữa các ngành với nhau nên hiệu quả chia sẻ thông tin còn kém. Công tác tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công chưa được quan tâm kịp thời.

Đánh giá chung về cải cách hình chính trên địa bàn huyện Ba Vì

 Ưu điểm hiện tại về hiệu quả công tác cải cách hành chính

– Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời thường xuyên của uỷ ban nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan. Ban Thường vụ huyện ủy, uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo và xác định đúng, quan tâm đầy đủ, có kế hoạch biện pháp trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính nên công tác cải cách hành chính của uỷ ban nhân dân huyện đã từng bước đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả.
– Công tác cải cách hành chính nhất là thực hiện cơ chế “một cửa” đã khắc phục sự đùn đẩy, tùy tiện, gây phiền hà cho dân tạo được niềm tin trong dân; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ở cấp huyện đã dần đi vào nề nếp.
– Các thể chế quản lý đã được cải cách và hoàn thiện từng bước. Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa bàn huyện. Qua cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc của nhân dân, doanh nghiệp. Tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước từng bước được nâng cao.
– Hệ thống các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Ba Vì đã có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức bộ máy đã được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ; chức năng, nhiệm vụ được quy định đầy đủ, rõ ràng hơn. Cơ sở vật chất không ngừng được tăng cường và bổ sung;
– Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên nhiều so với trước, đặc biệt là trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính… khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày một tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước.
– Mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính với nhân dân và doanh nghiệp đã được cải thiện nhiều; hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng phục vụ dần được hình thành và ngày càng rõ nét hơn. Phương châm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của các cơ quan hành chính đã được thiết lập và đề cao hơn.
Với những kết quả mang lại của công tác cải cách hành chính có ý nghĩa quan trọng, tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đây là điều kiện tiền đề để thực hiện tốt hơn về công tác cải cách hành chính cấp huyện trong những năm tiếp theo.

Những mặt hạn chế cần khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Bên cạnh những kết quả khả quan mang lại công tác cải cách hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:
– Thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn rườm rà, chồng chéo, khó khăn trong thực hiện. Tính công khai minh bạch về thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện nghiêm túc và triệt để, là điều kiện phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực.
– Tuy đã rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan trong bộ máy hành chính trên địa bàn huyện nhưng vẫn còn những điểm chồng chéo, chưa chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền; chế độ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành chưa rõ ràng, còn né tránh, đùn đẩy dẫn đến tính hiệu lực, hiệu quả kém.
– Một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, còn để công việc kéo dài, chậm trể, chất lượng hiệu quả thấp; một số cán bộ, công chức có biểu hiện nhũng nhiễu phiền hà cho tổ chức và công dân, dẫn đến tiêu cực.

XEM THÊM ⇒ TRỌN BỘ TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Nguyên nhân khiến chưa có sự hiệu quả công tác cải cách hành chính

– Trong tổ chức thực hiện thiếu kiểm tra phát hiện, xử lý đến nơi, đến chốn, còn nể nang, chưa mạnh dạn thay thế hoặc đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức có trình độ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
– Việc quản lý phân công trách nhiệm cho cán bộ, công chức chưa rõ ràng, những tiêu chí để làm cơ sở đánh giá cán bộ, công chức chưa được thiết lập cụ thể, còn chung chung theo ý nghĩ chủ quan nhiều hơn là dựa vào công việc nên tính khuyến khích chưa cao.
– Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức về vai trò, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính chưa sâu; công tác tham mưu và tổ chức thực hiện chưa đạt kết quả cao. Tình trạng cựa quyền, quan liêu, tham nhũng vẫn còn là vấn nạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công khai minh bạch của nền hành chính. Một số cán bộ, công chức suy giảm lý tưởng lối sống, vi phạm đạo đức công vụ gây bất bình trong nhân dân.

Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính từ thực tiễn huyện Ba Vì

Một số định hướng, giải pháp đề xuất để đẩy mạnh cải cách hành chính như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế hiệu quả công tác cải cách hành chính

Xây dựng và hoàn thiện thể chế. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành, rà soát văn bản của các cơ quan Nhà nước. Trong đó, chú trọng ban hành các cơ chế chính sách phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Thể chế về mối quan hệ giữa nhà nước với dân, trong đó đáng chú ý là lấy ý kiến dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng, giám sát của dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, xử lý các vi phạm trái pháp luật của các cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành chính trong việc giải quyết khiếu nại của công dân… tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện.
Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy trình hợp lý, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, doanh nghiệp khi thực hiện. Cập nhật hệ thống hoá, rà soát thủ tục hành chính. Tiếp tục nghiên cứu rút ngắn thời gian, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực. Các cấp, các ngành có trách nhiệm bố trí bộ phận giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở nơi thuận tiện, có đủ diện tích, dịch vụ, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu giao dịch của công dân, có quy trình xử lý công việc, quy định trách nhiệm để xử lý cán bộ, công chức có hành vi sai phạm.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiệu quả công tác cải cách hành chính

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức dưới nhiều hình thức, đồng thời thực hiện tinh giản biên chế, đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức không đủ năng lực, trình độ, tạo điều kiện từng bước trẻ hóa nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị tại địa phương.
Cán bộ, công chức khi giải quyết công việc, hồ sơ của tổ chức, công dân phải nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục; phấn đấu giải quyết hồ sơ nhanh hơn so với thời gian quy định; giao tiếp, hướng dẫn tổ chức, công dân tận tình, chu đáo và thân thiện; không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần; không để hồ sơ trễ hẹn; không gây khó khăn, phiền hà; nâng cao tinh thần trách nhiệm khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.
Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức phát huy trách nhiệm, năng lực, tính chủ động, sáng tạo khi giải quyết công việc; khuyến khích cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cán bộ, công chức có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh việc tăng cường cán bộ xuống các xã, thị trấn; luân chuyển cán bộ; điều chỉnh, bổ sung, thực hiện tốt chính sách ưu tiên đối với cán bộ, công chức luân chuyển, đi thực tế.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tài chính công

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 117/2013 ngày 07/10/2013 của Chính phủ quy định chế độ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý đối với cơ quan nhà nước. Trong đó, phân cấp rõ ràng về quản lý ngân sách bảo đảm cho các đơn vị trên địa bàn huyện có sự chủ động lớn hơn về nguồn thu và thẩm quyền quyết định chi ngân sách, trên cơ sở đó chủ động bố trí và thực hiện kế hoạch hoạt động quản lý nhà nước. Đồng thời, tăng cường quản lý chu trình ngân sách, quản lý tốt hơn chu trình ngân sách giúp cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện khớp nối giữa kế hoạch hoạt động với kế hoạch tài chính, từ đó có đầy đủ và kịp thời các nguồn lực tài chính để chủ động thực thi các nhiệm vụ.
Ngoài ra, hoàn thiện các chế độ, định mức chi tiêu, sẽ giúp các cơ quan, đơn vị tính toán chính xác hơn các nguồn lực tài chính cần thiết cũng như có căn cứ khoa học để chi tiêu kinh phí một cách tiết kiệm và thích hợp. Mặt khác, mở rộng và hoàn thiện kiểm toán ngân sách, góp phần chấn chỉnh kỷ luật tài chính công, phát hiện và ngăn chặn tình trạng lãng phí, tham nhũng. Tăng cường cả kiểm toán nội bộ và kiểm toán của cơ quan kiểm toán nhà nước, làm cho kiểm toán trở thành một hoạt động thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Tiểu luận nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính
Tiểu luận nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa nền hiệu quả công tác cải cách hành chính

Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện để đáp ứng yêu cầu các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện được thực hiện dưới dạng điện tử; cán bộ công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan hành chính; hầu hết các giao dịch của các cơ quan hành chính được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên các ứng dụng truyền thông đa phương tiện. Hoàn thiện thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong xử lý quy trình công việc trong nội bộ cơ quan hành chính; trong giao dịch với các cơ quan hành chính khác và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động phục vụ hành chính công, dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công.
Cải cách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; làm thế nào để tiền lương của cán bộ, công chức được cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội. Sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ phụ cấp ngoài lương theo ngạch, bậc, theo cấp bậc chuyên môn, nghiệp vụ và điều kiện làm việc khó khăn, nguy hiểm, độc hại: Đổi mới một cách cơ bản quy định của pháp luật về khen thưởng đối với cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và có chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc công vụ.

Phần kết luận nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Cải cách hành chính có thể nói là một yêu cầu tất yếu của chính quyền các cấp, từ Trung ương tới địa phương. Trong giai đoạn 2010-2020, thành phố Hà Nội nói chung và huyện Ba Vì nói riêng đã có nhiều nỗ lực và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Thành phố Hà Nội, với vai trò là thủ đô hành chính, là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước, vì vậy yêu cầu cải cách hành chính cần phải được chú trọng và coi là nhiệm vụ hàng đầu để thực hiện kế hoạch của giai đoạn 10 năm tiếp theo từ 2021 đến 2030 và cả những giai đoạn sau này. Chính vì vậy, cần thực hiện tốt, đồng loạt và nhất quán các nội dung của cải cách hành chính. Mặt khác, trong công tác cải cách hành chính tại huyện Ba Vì cần có sự chung sức, chung lòng của nhân dân, nhân dân cũng là người có trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc chung tay cải cách hành chính, để tạo nên một nền hành chính vững mạnh, trong sạch, đảm bảo các mục tiêu của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là một nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

DOWNLOAD


Thông qua Bài thu hoạch Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính từ thực tiễn tại Hà Nội này, liệu các bạn đã nắm chắc được bao nhiêu phần trăm để làm bài Tiểu luận tốt hơn? Nếu cần các bạn hãy những bài mẫu về Luật hành chính của AD nhé

Contact Me on Zalo