Tiểu luận: Phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hoá

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hoá, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Sáng kiến kinh nghiệm được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Phương hướng và giải pháp và tiểu luận về thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hoá trên chuyên mục tiểu luận Sáng kiến kinh nghiệm.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Sáng kiến kinh nghiệm nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở XÃ LỘC QUANG

 I. Tầm quan trọng của vấn đề xây dựng gia đình văn hoá.

Trong bất kỳ xã hội nào, gia đình cũng luôn luôn giữ vị trí quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân và xã hội. Gia đình là một tập thể thu nhỏ mà ở đó, mối quan hệ ruột thịt và quan hệ tình cảm, trách nhiệm đã gắn bó các thành viên bằng sợi dây liên hệ thường xuyên, lâu dài suốt đời người.

Đối với xã hội, gia đình là tế bào và thiết chế xã hội, là nhân tố tích cực thúc đẩy sự phát triển của xã hội thông qua việc thực hiện của những chức năng hết sức quan trọng: tái sản xuất ra con người, duy trì nòi giống, cung cấp nguồn nhân lực cần thiết cho xã hội, tái sản xuất ra sức lao động qua việc nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho các thành viên. Ngoài ra, gia đình còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy và truyền thụ những giá trị văn hoá tinh thần cao quý của dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác.(Tiểu luận: Phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hoá)

Sự nghiệp đổi mới đất nước đòi hỏi phải phát huy cao độ năng lực tinh thần của con người Việt Nam về trí tuệ, đạo đức, tâm hồn. Đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, là một sự nghiệp sáng tạo to lớn của nhân dân ta, đồng thời là quá trình cải biến xã hội sâu sắc, đòi hỏi phát huy nguồn lực trí tuệ và năng lực, bản lĩnh của mỗi con người Việt Nam. Để làm được điều đó, gia đình Việt Nam có vai trò to lớn, góp phần phát huy nguồn lực con người cho sự phát triển xã hội. Đảng ta đã khẳng định: “Gia đình giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục con người, bảo tồn văn hoá truyền thống,chống lại tệ nạn xã hội. Gia đình tốt là yếu tố đảm bảo dân giàu, nước mạnh, giữ cho xã hội lành mạnh văn minh”. Chính vì vậy, xây dựng gia đình văn hoá vừa là yêu cầu, vừa là điều kiện cực kỳ quan trọng để xây dựng con người mới  xã hội chủ nghĩa – nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Phát triển nguồn nhân lực phải được hiểu một cách đầy đủ là sự kết hợp đào tạo tài năng với giáo dục nhân cách con người Việt Nam. Muốn làm được điều đó cần phải chú ý đến gia đình và vấn đề xây dựng gia đình văn hoá. Vì gia đình văn hoá chính là môi trường cơ bản và thuận lợi nhất cho giáo dục – đào tạo thế hệ tương lai. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Gia đình tốt thì xã hội tốt, xã hội tốt thì gia đình tốt”. Xây dựng gia đình văn hoá sẽ hình thành ý thức công dân, bởi gia đình là cầu nối giữa cá nhân với xã hội. Những giá trị về văn hoá gia đình là một bộ phận không thể thiếu được làm nên những giá trị văn hoá chung của đất nước. Gia đình tốt thì sẽ góp phần làm cho xã hội phát triển lành mạnh, làm cho xã hội ngày càng tiến bộ. Ngược lại, những gia đình không có văn hoá, chịu ảnh hưởng của những tư tưởng thiếu lành mạnh, nhất là các nước tư bản chủ nghĩa là nguy cơ làm mai một, xói mòn những giá tri đạo đức truyền thống của gia đình, của dân tộc.

Trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, giao lưu và hội nhập với thế giới, gia đình Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của nhiều mặt tích cực và tiêu cực. Nhận thức được vai trò của gia đình trong tình hình mới, Đảng ta rất quan tâm đến vấn đề xây dựng gia đình văn hoá. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII nhấn mạnh: “Xây dựng gia đình văn hoá mới có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay, góp phần phát triển lực lượng sản xuất, ổn định và cải thiện đời sống, thực hiện kế hoạch hoá dân số, giữ gìn và phát huy những truyền thống đạo đức, văn hoá tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức về nghĩa vụ gia đình đối với mọi người. Kết hợp và phát huy vai trò của xã hội, các đoàn thể, nhà trường, tập thể lao động và tập thể dân cư trong việc chăm lo, bồi dưỡng tình đồng chí, đồng đội, hình thành nhân cách cao đẹp và nếp sống có văn hoá”.

Đại hội Đảng lần thứ IX cũng nêu rõ: “Nêu cao trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên của mình có lối sống văn hoá, làm cho gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội”.

Như vậy, việc tiếp tục xây dựng gia đình văn hoá là rất cần thiết đối với mỗi địa phương, trong đó có huyện Lộc Ninh nói chung và xã Lộc Quang nói riêng.

  1. Thực trạng của vấn đề xây dựng gia đình văn hoá ở xã Lộc Quang
  2. Vài nét về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội xã Lộc Quang.

Lộc quang là một xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Bình Phước nói chung và huyện Lộc Ninh nói riêng, với tổng diện tích 4545,12 ha có 1.702 hộ gồm 7.602 nhân khẩu có 9 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó dân tộc thiểu số chiếm 30%, là một xã nằm ở phía bắc huyện Lộc Ninh, địa hình chủ yếu là đồi, có điều kiện tiểu vùng sinh thái đặc trưng vùng Đông Nam Bộ.

– Phía đông giáp xã Long Bình, Bình Thắng, Bù Gia Mập

– Phía tây giáp xã Lộc Thuận, Lộc Điền

– Phía nam giáp xã Thanh An, Hớn Quản

– Phía bắc giáp xã Lộc Phú

Là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Hiện nay trong xã có 06 ấp. Lộc Quang là nơi hội tụ, giao thoa văn hóa độc đáo mang đậm đà bản sắc của 9 dân tộc anh em Tày, Nùng, Thái, Mường, Khơme, Stieng, Hoa, Sán dìu và Kinh cùng sinh sống.

Những điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của nhân dân trong việc xây dựng gia đình văn hoá.(Tiểu luận: Phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hoá)

2. Những thành tựu đạt được trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá ở xã Lộc Quang.

Kết quả thực tế của cuộc vận động xây dựng làng văn hóa – gia đình văn hóa đã làm chuyển đổi một bước quan trọng nhận thức của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và trong đại bộ phận quần chúng nhân dân về quan điểm xây dựng và phát triển toàn diện xã hội theo xu thế của phát triển thời đại; chuyển đổi nhận thức của cán bộ về văn hóa và vai trò của nó chính là động lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong những hoạt động cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Ý nghĩa của phong trào ngày càng thấm sâu hơn trong đời sống tinh thần của người dân. Từ nhận thức đúng đắn ấy, phong trào ngày một phát triển mạnh mẽ hơn, gắn kết tốt với các phong trào khác để xây dựng khu dân cư văn hóa như: Phong trào khu dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên, khu dân cư khuyến học; gắn kết tốt với các phong trào khác để xây dựng gia đình văn hóa như phong trào gia đình văn hóa văn nghệ và gia đình thể thao, gia đình hiếu học.

Đặc biệt, trên địa bàn xã, đã xây dựng được một số mô hình, tiến tới triển khai nhân rộng trong toàn xã như: mô hình “ Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình”, câu lạc bộ đờn ca tài tử, câu lạc bộ thể thao … Các mô hình này đã tạo điều kiện cho các gia đình phát triển kinh tế, tiếp thu các giá tri văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phấn đấu xây dựng gia đình văn hoá “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.(Tiểu luận: Phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hoá)

Một trong những nội dung quan trọng nữa để công tác xây dựng gia đình văn hoá ở Lộc Quang đạt hiệu quả cao là, hàng năm UBND xã, tiến hành công nhận danh hiệu gia đình văn hoá dựa trên bình bầu và đề nghị của Ban điều hành văn hóa của các khu dân cư. Hình thức bình bầu khá dân chủ là thông qua các buổi hội họp của tổ, ấp. Các danh hiệu được xét bình bầu hàng năm là “Gia đình văn hóa 3 năm liên tục, ” gia đình ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Gia đình sản xuất kinh doanh giỏi và có nếp sống văn hoá”, “Gia đình hiếu học”, “Gia đình thể thao”.

Đi đôi với việc tuyên dương khen thưởng các gia đình có thành tích tốt, UBND xã, cũng đồng thời nhắc nhở chỉ đạo các ấp phải có hình thức thích hợp để xử phạt, kỷ luật những gia đình, cá nhân có hiện tượng tiêu cực, vi phạm chính sách dân số ( sinh con thứ ba trở lên ).

Các hình thức sân khấu hoá và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã về dân số, kế hoạch hoá, về xây dựng gia đình hạnh phúc; các gia đình điển hình trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá được tổ chức và cập nhật, giúp cho nhân dân nắm bắt chính xác thông tin, từ đó tác động đến nhận thức và hành động cụ thể của mỗi gia đình, dòng họ.

Có thể khẳng định, việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa trong đó trọng tâm là công tác xây dựng gia đình văn hoá đó được triển khai một cách đồng bộ và phát triển mạnh ở xã. Đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể từ xã đến ấp, đó huy động được nhiều lực lượng xã hội tham gia, đồng thời huy động được nhiều nguồn lực cho phát triển văn hóa, nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng phát triển cả về số lượng và chất lượng, sản phẩm văn hóa phát triển phong phú và đa dạng…

Để khẳng định những thành tựu mà phong trào xây dựng gia đình văn hoá ở xã đã đạt được, tôi có thể đánh giá kết quả trên một số mặt sau đây:

2.1. Về xây dựng gia đình hoà thuận, kỷ cương, hạnh phúc, tiến bộ.

Đây là lĩnh vực then chốt của văn hoá nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, tôn trọng nghĩa tình, có lối sống văn hoá, tạo mối quan hệ hài hoà trong gia đình, trong cộng đồng và ngoài xã hội.

Trước khi phong trào xây dựng gia đình văn hoá được triển khai, ở một số ấp  vẫn còn tồn tại tình trạng bất hoà, tranh chấp trong gia đình, giữa gia đình này với gia đình khác, trộm cắp tài sản, với các đối tượng phạm pháp chủ yếu là thanh thiếu niên. Trong gia đình vẫn còn hiện tượng ngược đãi, những hành vi ứng xử vi phạm chuẩn mực đạo đức.

Nhưng từ khi công tác xây dựng gia đình văn hoá, đời sống văn hoá được triển khai trên toàn xã thì những hiện tượng tiêu cực về tư tưởng đạo đức, lối sống đã giảm hẳn.

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Thực tế công tác xây dựng gia đình văn hoá ở xã Lộc Quang cho thấy, tình thương yêu và ý thức trách nhiệm của các thành viên luôn là nền tảng vững chắc của gia đình. Nó là nguyên tắc chỉ đạo mọi suy nghĩ và hành động của mỗi cá nhân. Nhìn chung, các thành viên trong gia đình tôn trọng nhau, bù đắp những thiếu hụt cho nhau giữa các thế hệ trong gia đình. Ông bà mẫu mực, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống là tấm gương để con cháu học tập. Cha mẹ sống thuận hoà, thuỷ chung làm vui lòng ông bà, không khí gia đình êm ấm tạo sự phát triển cho mỗi thành viên. Việc học tập, phấn đấu của mỗi cá nhân, nhất là của con cháu được coi trọng . Chính vì vậy, hàng năm số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá luôn tăng lên, số học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, đậu  tốt nghiệp các cấp, đậu đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm sau cao hơn năm trước. Thực hiện nghị quyết Đảng bộ xã ngay từ đầu năm đặt ra xã phải đạt 95% trở lên đạt gia đình văn hóa, qua triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá, từ đầu năm toàn xã có 1.704 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 100%, đến cuối năm có 1.640 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa (tỷ lệ 96,4%). Phong trào thể dục – thể thao phát triển rộng khắp trong mọi lứa tuổi, có 600 người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên (tỷ lệ 0,09 %)

Công tác xoá đói giảm nghèo đạt được những thành quả đáng khích lệ, tỷ lệ hộ nghèo từ 22% cuối năm 2018 và giảm xuống còn 12% vào cuối năm 2019, bình quân hàng năm giảm 2%.

Hưởng ứng cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động, hàng năm bằng nguồn ủng hộ của nhân dân, huyện đã xây dựng nhiều nhà tình nghĩa cho các hộ khó khăn trong huyện. Những kết quả đã đạt được đó đã có tác dụng to lớn làm giảm sự phân cách giàu nghèo trong xã. Tình đoàn kết, gắn bó giữa các gia đình, thôn xóm được thắt chặt. Việc phát triển kinh tế gia đình, đóng nộp đầy đủ các khoản thu cho Nhà nước và giúp đỡ nhau xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no cũng chính là thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Điều đó cho thấy, mọi người dân trong xã đã có nhận thức khá đầy đủ và đúng đắn về xây dựng gia đình văn hoá đối với địa phương mình.

2.2. Vấn đề xây dựng đời sống văn hoá tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về “Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trong phạm vi gia đình, dòng họ đã có sự chuyển biến rõ rệt. Để giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ, những năm qua các họ tộc, gia đình đã tiến hành củng cố và xây dựng nhà thờ, thờ cúng tổ tiên, viếng nghĩa trang liệt sỹ với nhiều hình thức tâm linh, tín ngưỡng lành mạnh, nhằm giáo dục con cháu coi trọng nề nếp gia phong, tu dưỡng trí tuệ, loại trừ những biểu hiện suy thoái  đạo đức trong gia đình.(Tiểu luận: Phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hoá)

Việc thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội được các gia đình thực hiện khá nghiêm túc. Việc tổ chức đám cưới được tổ chức gọn nhẹ theo nếp sống mới, không có hiện tượng tổ chức mang tính kinh doanh.

Đám tang được tổ chức trang nghiêm gọn nhẹ, thể hiện sự thương cảm với người đã mất. Trong tang lễ, những hủ tục lạc hậu dần được thay thế bởi những thủ tục theo đời sống văn hoá mới. Nếp sống sinh hoạt xóm làng được giữ vững, nhân dân tôn trọng và giữ gìn những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, quan hệ tình làng nghĩa xóm được gắn bó, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, văn minh.

Toàn xã có 06 nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, trong đó nhiều nhà được đầu tư kinh phí xây dựng lớn, khang trang, trị giá 400 đến 500 triệu đồng. Riêng tổng kinh phí xây dựng nhà văn hóa trên địa bàn huyện đạt vài tỷ đồng. Hoạt động nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng ấp đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân lao động, nó không chỉ là một tiêu chí để xét danh hiệu khu dân cư  văn hóa mà còn là một thiết chế không thể thiếu được của cơ sở trong hoạt động văn hóa thông tin. Nhà sinh hoạt cộng đồng còn là nơi hội họp, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao các thành tựu khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống của người dân, nơi giao lưu gặp gỡ, trao đổi nhu cầu đời sống hàng ngày, nơi vui chơi, học tập cho mọi lứa tuổi và nó đó trở thành “Trung tâm văn hóa – thể thao” của thôn, bản, khối, khóm. Ngoài ra, nhân dân còn đóng góp hàng tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng và sửa sang các thiết chế văn hóa khác như: Bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng thư viện, sân thể thao…

Thực hiện chủ trương coi trọng và phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, công tác triển khai quy ước, hương ước, đặc biệt là cụ thể hoá các nội dung quy chế dân chủ cơ sở đã được tổ chức sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ trật tự an toàn giao thông” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Thực hiện quy định của thủ tướng chính phủ về chấp hành luật an toàn giao thông, trên địa bàn 6 ấp, lực lượng công an địa phương đã vào cuộc, người dân chấp hành nghiêm chỉnh việc đội mũ bảo hiểm, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển về quy mô các cấp học, ngành học, chất lượng dạy và học. Quy mô giáo dục tiếp tục phát triển về mọi mặt: mạng lưới trường lớp được sắp xếp hợp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học được tăng cường đầu tư mua sắm; chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay toàn xã có 100% trường, lớp được kiên cố và cao tầng hoá đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt cao (99,9%); đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; khuyến học, khuyến tài, mở rộng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng, góp phần tích cực vào việc xây dựng xã hội học tập. 

2.3. Vấn đề y tế, dân số – kế hoạch hoá gia đình.

Đây là một trong những điểm nổi bật trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá ở huyện Lộc Ninh nói chung và xã Lộc Quang nói riêng.(Tiểu luận: Phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hoá)

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân đạt được những tiến bộ mới. Đội ngũ y, bác sỹ tăng thêm về số lượng, nâng cao về chất lượng và y đức. Mạng lưới y tế cơ sở luôn được củng cố, mở rộng. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 11,98%. 100% các ấp có nhân viên chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Các chương trình y tế quốc gia, quốc tế được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, giáo dục truyền thống, giáo dục chuyển đổi hành vi tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả.

Những thành tựu nêu trên trong công tác xây dựng gia đình văn hoá ở xã Lộc Quang được là nhờ sự nhận thức đúng đắn, sâu sắc của nhân dân, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền, ban nghành đoàn thể xã cùng phối hợp thực hiện.

3. Những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng gia đình văn hoá ở xã Lộc Quang.

Với những thành tựu đạt được, đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của các gia đình trên địa bàn xã Lộc Quang không ngừng được nâng cao, tạo nên bức tranh trên quê hương Lộc Quang hôm nay. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác xây dựng gia đình văn hoá ở xã Lộc Quang cũng còn  những hạn chế nhất định.

Trong công tác bình xét gia đình văn hoá, với hình thức chủ yếu là thông qua các buổi hội họp của tổ, ấp. Mặc dù, được đánh giá là khá dân chủ, xong ở một số ấp vẫn chưa thực sự là thoả đáng. Bởi vẫn còn tồn tại tình trạng cả nể, anh em trong dòng họ bình bầu cho nhau.

Trong gia đình mặc dù các mối quan hệ tình cảm được thắt chặt hơn trước rất nhiều, xong bạo lực gia đình chưa phải là đã hết, vẫn cồn tồn tại tình trạng phụ nữ, trẻ em bị đánh đập. Nhìn chung, các gia đình thường xuyên xảy ra bất hòa là những gia đình kinh tế còn khó khăn, tính bảo thủ trong nhận thức còn khá nặng nề.

Một trong những thách thức lớn của công tác xây dựng gia đình văn hoá ở xã  Lộc Quang hiện nay là sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội như ma tuý, lô đề, cờ bạc, các bệnh xã hội như HIV, nghiện ma tuý. Trong những năm gần đây có nhiều vụ trộm cắp tài sản bị phát hiện và xử lý, trong đó phải kể đến vụ giết người. Nhiều gia đình lâm vào tình trạng khốn quẫn, kinh tế suy sút, cãi vã, bất hoà mà nguyên nhân là do nạn không có việc làm gây ra.

Trong công tác xây dựng gia đình văn hoá, công tác dân số vẫn là vấn đề đáng bàn nhất. Mặc dù, tỷ lệ gia tăng dân số có giảm nhưng chất lượng dân số chưa cao. Ở một số gia đình, vẫn còn tồn tại tâm lý sinh con trai nối dõi, chọn ngày sinh, năm sinh đẹp dẫn đến tình trạng nạo phá thai, sinh con thứ 3 thứ 4.

3.1. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

Vấn đề xây dựng gia đình văn hoá ở xã Lộc Quang còn tồn tại những hạn chế là do một số nguyên nhân sau đây:

– Là xã vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở, dân cư phân bố không đồng đều, trình độ dân trí còn thấp, kinh tế vẫn còn chưa ổn định… đây là một trở ngại lớn trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

– Trước hết, do trình độ nhận thức của nhân dân còn nhiều hạn chế, tâm lý bảo thủ nặng nề, không chịu đổi mới tư duy. Nhiều người vẫn chưa coi trọng vị trí của gia đình nên chưa có ý thức xây đắp.

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

– Do đời sống vật chất còn nhiều khó khăn, áp lực kinh tế đối với các gia đình quá nặng nên các thành viên không có nhiều thời gian quan tâm lẫn nhau. Dẫn đến thiếu sự hiểu biết về tâm lý, tình cảm của nhau, gây ra những bất hoà xung đột.

– Do khát khao đồng tiền nên các bậc cha mẹ không có thời gian quan tâm đến con cái, phó mặc việc giáo dục con cái cho nhà trường và xã hội. Chính vì vậy mà không thể kịp thời uốn nắn những hành vi lệch chuẩn đạo đức, dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

– Do tâm lý xã hội còn nặng nề nên nhiều lúc công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Một số xã công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện còn non yếu.

Những hạn chế, tồn tại trên đây cũng chính là những vấn đề đặt gia cần giải quyết trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá ở xã Lộc Quang trong giai đoạn hiện nay.

(Tiểu luận: Phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hoá)

CHƯƠNG III: NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA TRONG THỜI GIAN TỚI

I. Những phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hoá ở xã Lộc Quang .

Đến nay, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tiếp tục giành được nhiều thành tựu quan trọng. Việc thực hiện những chủ trương, chính sách phát triển gia đình trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được, đúc rút kinh nghiệm, cùng với các tiềm năng lợi thế sẵn có và nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong xã, công tác xây dựng gia đình văn hoá sẽ có bước phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Trong chiến lược xây dựng gia đình văn hoá của huyện, đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới:

Thứ nhất: Tiếp tục thực hiện và tổ chức công tác tuyên truyền, học tập và nghiên cứu các quan điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tập trung chỉ đạo các khu dân cư tổ chức sơ tổng kết, đúc rút kinh nhiệm trong công tác xây dựng gia đình văn hoá, phát động xây dựng gia đình văn hoá trong thời gian tới nhằm đạt kết quả bền vững. Kiên quyết loại bỏ các hủ tục lạc hậu, tệ nạn cờ bạc, ma tuý, bạo lực gia đình…Xây dựng, ban hành và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động văn hoá.

Thứ hai: Về kinh tế. Có thể nói, muốn làm tốt công tác xây dựng gia đình văn hoá, phải phát triển được kinh tế. Bởi kinh tế là nền tảng vững chắc để thực hiện các hoạt động xã hội. Phấn đấu làm cho đời sống nhân dân trong xã từng bước được cải thiện. Số hộ thoát nghèo giảm nhanh, số hộ vươn lên làm giàu ngày càng nhiều. Nâng cao mức sống gia đình trên cơ sở phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập. Gắn tăng trưởng kinh tế với giải  quyết các vấn đề xã hội, quan tâm thường xuyên để hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Lộc Quang phấn đấu đến năm 2025, đạt được một số chỉ tiêu cơ bản sau:

– Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11 – 13 % trở lên, GDP bình quân đầu người 30 triệu/năm trở lên.

– Đảm bảo xoá đói giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo. Chống đói nghèo cả về vật chất lẫn văn hoá tinh thần. Giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%.

– 100% số hộ có nhà kiên cố, bán kiên cố, 100% gia đình được sử dụng nước sạch và dùng điện.

– Chi trả kịp thời đầy đủ, đúng chế độ cho các đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, người có công, gia đình chính sách, các đối tượng ưu đãi xã hội khác. Đảm bảo đời sống kinh tế của các hộ chính sách bằng mức trung bình hoặc cao hơn mức trung bình của nhân dân trong huyện.(Tiểu luận: Phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hoá)

Thứ ba: Về giáo dục, y tế.

Huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt tỷ lệ trên 99%.

Phổ cập trung học phổ thông trên 35% số Khu dân cư.

Giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên còn 1,5%.

Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 10%.

Trạm y tế xã có đầy đủ cơ sở thiết bị khám chữa bệnh, có y bác sĩ đạt chuẩn trình độ chuyên môn.

Thứ tư: Về xây dựng thiết chế văn hoá, tôn tạo các di tích văn hoá, nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá.

– Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) đổi mới và đa dạng hoá các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo hướng xã hội hóa; nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền.

– Phấn đấu hàng năm có từ 95 – 98% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa trở lên; 100% ấp đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, xã đạt điển hình văn hóa. Về xây dựng thiết chế văn hóa, phấn đấu cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang xây dựng được sân tập và các câu lạc bộ thể dục thể thao, phòng truyền thống; 100% ấp có nhà sinh hoạt cộng đồng, thư viện, xây dựng được các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao, các lạc bộ không sinh con thứ 3 trở lên, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình và câu lạc bộ gia đình văn hóa, duy trì phong trào ” bữa cơm gia đình ấp áp yêu thương” do Bộ văn hóa thể thao và du lịch phát động.

Thứ năm: Về đoàn kết tương trợ trong cộng đồng dân cư.

Đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để làm giàu và giúp nhau phát triển kinh tế, tiếp thu các giá trị văn hoá tiến bộ, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụng dưỡng ông bà cha mẹ và nuôi dạy con cái. Tổng kết và nhân rộng tấm gương điển hình trong các phong trào: Khu dân cư không có tệ nạn xã hội, khu dân cư không có người sinh con thứ ba, tổ an ninh tự quản, thế trận an ninh nhân dân, các gương điển hình trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào nhân đạo, tương thân tương ái…

II. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Gia đình văn hoá ở xã Lộc Quang.

Từ thực trạng công tác xây dựng gia đình văn hoá ở xã Lộc Quang. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Gia đình văn hoá ở xã Lộc Quang, tôi mạnh dạn đưa ra các giải pháp sau:

– Đối với công tác lãnh đạo, tổ chức và quản lý: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy và UBND đối với công tác xây dựng Gia đình văn hoá.

– Về tuyên truyền, giáo dục, vận động: Tăng cường vai trò tuyên truyền của hệ thống loa truyền thanh của xã, và các khu dân cư, kịp thời phổ biến những chủ trương mới, pháp luật và những điển hình trong phong trào.

Các ban ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức các cuộc thi thường niên về gia đình, gắn với hiệu quả thực tiễn. Các ấp thành lập đội tuyên truyền, tiến hành thăm và tư vấn cho các hộ, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, quản lý đối với các  khu vực cách xa trung tâm xã.

– Về chăm sóc sức khoẻ, phát triển dịch vụ gia đình và cộng đồng: Triển khai các chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá dân số, tổ chức khám chữa bệnh, điều trị bệnh phụ khoa cho phụ nữ, lồng ghép tuyên truyền với cấp phát các biện pháp tránh thai cho người dân trong độ tuổi sinh đẻ. Xây dựng và nâng cao hệ thống dịch vụ gia đình và cộng đồng; tạo mọi điều kiện cho gia đình tiếp cận kiến thức pháp luật, văn hoá y tế, giáo dục, khoa học, kỹ thuật và phúc lợi xã hội.

– Về phát triển kinh tế gia đình:

Đổi mới cơ chế chính sách, quản lý vốn, tạo điều kiện cho các gia đình vay vốn phát triển kinh tế, cần tổ chức kinh doanh cho phụ nữ để tăng thu nhập, có dự án tín dụng để phụ nữ kinh doanh, trẻ em được đi học.

– Về tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và nhân rộng mô hình:

Hàng năm, cần căn cứ vào các tiêu chí cụ thể để tiến hành bình xét các danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư một cách khách quan, dân chủ. Đồng thời, họp giao ban thường kỳ, đúc rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

Kịp thời biểu dương những cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào; xử phạt những gia đình vi phạm những nếp sống văn hoá, khi cần thiết có thể sử dụng đến biện pháp cưỡng chế. (Tiểu luận: Phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hoá)

Tóm lại, những phương hướng và giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hoá ở trong huyện nói chung và xã Lộc Quang nói riêng. Những phương hướng thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Lộc Quang trong công tác xây dựng Gia đình văn hoá, Khu dân cư văn hóa. Những giải pháp được đề xuất chính là tâm huyết của tôi nhằm góp phần cùng nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hoá. Tuy nhiên, cần phải nhận thấy rằng, để trở thành gia đình văn hoá, mỗi cá nhân cần ý thức được vai trò của mình đối với gia đình và cộng đồng dân cư. Đó chính là yếu tố bên trong của mỗi gia đình, là điều cốt lõi để có gia đình văn hoá.


Trên đây là tiểu luận môn Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hoá, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học Sáng kiến kinh nghiệm: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo