Tiểu Luận Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Gắn Với Phát Triển Kinh Tế

Rate this post

Sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn bài Tiểu Luận Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hoá và Hiện Đại Hoá Gắn Với Phát Triển Kinh Tế đây là một trong những đề tài tiểu luận đang được nhiều bạn sinh viên quan tâm và tìm kiếm để xem, bài viết sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một đề tài tiểu luận hoàn toàn xuất sắc mà các bạn không nên bỏ qua. Bài tiểu luận mình đã triển khai như là mục tiêu tiểu luận,giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức và kinh tế số ở việt nam hiện nay, và cuối cùng là kết luận tiểu luận. Hy vọng nguồn tài liệu mình sắp chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp được cho các bạn thêm kiến thức dồi dào để nhanh chóng có thể hoàn thành được bài tiểu luận của chính mình.

Ngoài ra, bên mình có nhận viết thuê tiểu luận với đa dạng đề tài đạt điểm cao và chất lượng. Nếu như bạn đang gặp khó khăn về vấn đề phải hoàn thành bài tiểu luận thì không sao cả, ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ làm tiểu luận thuê chất lượng của chúng tôi qua zalo : 0932.091.562 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhé.

1. Mục Tiêu Tiểu Luận

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta xác định: “Phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức sáng tạo, ý chí và sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng xã hội phồn vinh, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”[1]. Trong đó, về kinh tế: “Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD; Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 30% GDP, kinh tế số đạt khoảng 30% GDP; Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; Tổng đầu tư xã hội bình quân đạt 33 – 35% GDP; nợ công không quá 60% GDP; Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 50%; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 6,5%/năm; Giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1 – 1,5%/năm”[2]. Đến năm 2025, kinh tế số phải đạt khoảng 20% GDP; với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội phải đạt bình quân trên 6,5%/năm, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng phải đạt khoảng 45%. Đến năm 2030, kinh tế số đạt khoảng 30% GDP, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 6,5%/năm, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt 50%.

XEM THÊM : Dịch Vụ Làm Tiểu Luận Thuê Chất Lượng

2. Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và kinh tế số ở Việt Nam hiện nay

2.1. Tập trung xây dựng cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, hợp lý và hiệu quả

Xây dựng cơ cấu kinh tế là nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số. Đó là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ lạc hậu, mất cân đối, kém hiệu quả sang một cơ cấu kinh tế phù hợp với nền sản xuất lớn hiện đại dưới tác động của cách mạng khoa học công nghệ và xu thế mở cửa, hội nhập.

Theo đó, cần rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức, kinh tế số là yếu tố quan trọng của nền kinh tế. Phát triển mạnh các ngành và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức của con người Việt Nam và tri thức mới nhất của nhân loại. Giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất là ngành, lĩnh vực có sức cạnh tranh cao.

Tiểu Luận Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Gắn Với Phát Triển Kinh Tế đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường. Đẩy mạnh cơ khí hóa, điện khí hóa, thuỷ lợi hóa, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, phù hợp đặc điểm từng vùng, từng địa phương.

Phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ theo hướng khuyến khích các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, công nghiệp phần mềm và công nghiệp bổ trợ có lợi thế cạnh tranh, tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu và thu hút nhiều lao động.

Phát triển kinh tế vùng lãnh thổ theo hướng khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng vùng, liên kết giữa các vùng và nội vùng. Chú trọng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế vùng xa, vùng sâu.

Tiểu Luận Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hoá phát triển kinh tế biển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đưa nước ta thành quốc gia mạnh về kinh tế biển trong khu vực, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh  và hợp tác quốc tế. Phỏt triển mạnh một số vùng kinh tế ven biển và hải đảo.

Phân công lại lao động xã hội theo hướng: Tăng dần tỷ trọng và số lao động tuyệt đối trong công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng và số lao động tuyệt đối trong nông nghiệp. Tăng dần tỷ trọng lao động trí tuệ và ngày càng chiếm ư­u thế so với lao động giản đơn trong tổng số lao động xã hội.

XEM THÊM : Tiểu Luận Công Nghiệp Hoá Hiện Đại Hoá Ở Nước Ta Hiện Nay

2.2. Đổi mới, nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ của nền kinh tế theo hướng hiện đại để phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội

Phát triển khoa học công nghệ, trong đó cần tổ chức nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng những thành tựu mới của khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất và đời sống, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ điện tử, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học. Tạo môi tr­ường kinh tế – xã hội thuận lợi cho sự chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường công nghệ.

Sử dụng chiến l­ược “công nghệ nhiều tầng” với nhiều trình độ và qui mô, theo hư­ớng sử dụng có hiệu quả công nghệ hiện có, từng bước nâng cấp và hiện đại hoá công nghệ truyền thống. Với lợi thế là n­ước đi sau, chúng ta có điều kiện đi thẳng vào công nghệ hiện đại ở nơi có yêu cầu và điều kiện bằng cách thu hút đầu tư­ nư­ớc ngoài, mua sáng chế, phát minh, gửi cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài để tiếp thu công nghệ tiên tiến. Kết hợp việc sử dụng nguồn vốn tri thức của con người Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại.

Tiểu Luận Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hoá đổi mới công nghệ ở nước ta phải tính đến hiệu quả trên tất cả các mặt kinh tế – kỹ thuật – môi trư­ờng. Đổi mới công nghệ phải phù hợp với yêu cầu của sản xuất, tiếp thu dễ, đư­a lại hiệu quả kinh tế nhanh với đầu t­ư thấp, tạo nhiều công ăn việc làm (cả trực tiếp và gián tiếp). B­ước đầu phát triển một số công nghệ mũi nhọn mà ng­ười Việt Nam có thể nhanh chóng thích nghi như­: điện tử, sinh học, tin học, vật liệu mới, tự động hoá…Đó cũng là lối đi tắt đón đầu công nghệ hiện đại trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số.

Đầu t­ư xây dựng hạ tầng cơ sở công nghệ nh­ư các viện nghiên cứu, các trường đại học, các trung tâm triển khai khoa học – công nghệ cao. Mở rộng mạng l­ưới dịch vụ khoa học công nghệ như­: tư­ vấn, thẩm định, bảo vệ sở hữu công nghiệp, thông tin công nghệ, kiểm soát và bảo vệ môi tr­ường.

Tăng đầu tư ngân sách và huy động các nguồn lực khác cho khoa học công nghệ. Đa dạng hoá các nguồn vốn và nhân lực dành cho phát triển khoa học công nghệ.

2.3. Thúc đẩy phát triển nguồn tài nguyên trí lực

Nghiên cứu để ban hành hệ thống thể chế, chính sách kiến tạo khả thi nhằm khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, phát triển các sản phẩm có nhiều tiềm năng trong tương lai trên quan điểm chủ động và tích cực dấn thân tham gia vào sự phát triển chung về khoa học và công nghệ của cộng đồng thế giới. Khuyến khích nhập khẩu công nghệ theo hướng chú ý khai thác tiềm năng trí tuệ của người Việt Nam, hạn chế nhập trang thiết bị, dây chuyền công nghệ toàn bộ.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề và cán bộ khoa học, công nghệ đầu đàn. Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát triển nhân tài.

Có cơ chế phối hợp để hệ thống các tổ chức: nhà nước, các cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp công và tư (lớn hoặc nhỏ), các trường đại học và các cơ quan chính phủ… vào cuộc phát triển tài nguyên trí lực. Tạo dựng quan hệ tương tác trong hoạt động giữa các tổ chức này trong các vấn đề thuộc về chính sách, kỹ thuật, thương mại, pháp lý, xã hội và tài chính… để bảo hộ, tài trợ thúc đẩy phát triển tài nguyên trí lực.

XEM THÊM : Tiểu Luận Thực Tiễn Và Lý Luận Công Nghiệp Hoá Hiện Đại Hoá

Tiểu Luận Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hoá Hiện Đại Hoá Gắn Với Phát Triển Kinh Tế
Tiểu Luận Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hoá Hiện Đại Hoá Gắn Với Phát Triển Kinh Tế

2.4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

Chủ động và khẩn trương đẩy mạnh đổi mới công nghệ và quản lý, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm khai thác tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh của đất nước, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Từng bước hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân, gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới, tập trung phát triển những ngành hàng có tính cạnh tranh cao, có lợi thế so sánh lớn, những mặt hàng mà thị trường thế giới cần. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đầu tư, phát triển thị trường mới, sản phẩm mới, thương hiệu mới. Phát huy vai trò chủ thể của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài và mạnh dạn đầu tư ra nước ngoài.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng hoàn chỉnh luật pháp và cải cách hành chính, tạo lập những điều kiện thuận lợi hơn nữa để khai thác lợi thế của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Kết hợp chặt chẽ hoạt động chính trị đối ngoại với kinh tế đối ngoại; gắn kết chủ trương hội nhập với nhiệm vụ an ninh – quốc phòng ngay trong quá trình xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình cũng như trong quá trình thực hiện nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế tới nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia và an toàn xã hội.

2.5. Bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước với phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân

Luôn luôn giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số.

Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số và xác định tiêu thức một nước công nghiệp theo hướng hiện đại để có lộ trình và tập trung sức lực tổ chức thực hiện.

Tiểu Luận Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hoá làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng. Làm tốt công tác cán bộ. Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu.

Phát huy vai trò của Nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối của Đảng. Xây dựng và nuôi dưỡng một môi trường chính trị, kinh tế, xã hội ổn định; một cơ chế dịch vụ hành chính công tốt nhất, tạo sự thông thoáng và tiết kiệm nhất cho mọi tổ chức, cá nhân trên quan điểm Nhà nước kiến tạo phát triển và tôn trọng dân chủ để họ có điều kiện lựa chọn và tập trung nguồn lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số.

Tiểu Luận Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hoá đẩy mạnh dân chủ hóa, tăng cường đồng thuận xã hội trên cơ sở phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội để mọi người dân đều nhận thức rõ và phát huy mọi tiềm năng tham gia vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số.

Kết Luận Tiểu Luận

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số là yêu cầu khách quan, tất yếu ở nước ta hiện nay. Trọng tâm xuyên suốt của vấn đề này là tăng tốc, bứt phá thực hiện đồng thời cả 2 quá trình: (1) Chuyển đổi nền công nghiệp phụ thuộc, gia công, lắp ráp sang chủ động nghiên cứu, ứng dụng, sáng tạo công nghệ và (2) Chuyển đổi nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế số hoá trên nền tảng tri thức đổi mới, sáng tạo. Đây là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp cả ở tầm vĩ mô và vi mô, trong đó, hiện nay, cốt lõi nhất vẫn là nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi sang nền kinh tế số với khả năng bứt tốc vượt lên dẫn đầu ở một số lĩnh vực công nghệ so với thế giới. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số là sự thể hiện tinh thần, khát vọng hùng cường dân tộc bằng chính tài nguyên trí tuệ Việt Nam. Đó cũng là nền tảng cốt lõi và là phương tiện hữu hiệu để thực hiện mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Trên đây là toàn bộ bài Tiểu Luận Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Gắn Với Phát Triển Kinh Tế là nguồn tài liệu hữu ích mà mình đã triển khai và liệt kê đề tài tiểu luận này đến cho các bạn sinh viên cùng xem và tham khảo. Nếu như nguồn tài liệu này chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn thì đừng quên hiện tại bên mình có nhận viết thuê tiểu luận với đa dạng đề tài phổ biến khác nhau, nếu như các bạn muốn làm bài tiểu luận thì ngay bây giờ đây hãy tìm ngay đến dịch vụ làm tiểu luận thuê chất lượng qua zalo/telegram : 0932.091.562 để chúng tôi báo giá và tiến hành hỗ trợ cho các bạn nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 1, tr.217.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 1, tr.218.

Contact Me on Zalo