Tiểu luận: Tìm Hiểu Về Cơ Cấu Tổ Chức Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

Rate this post

Tiểu luận: Tìm Hiểu Về Cơ Cấu Tổ Chức Trường Cao Đẳng Kĩ thuật là đề tài tiểu luận môn Khoa học quản lý được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, còn nhiều bài tiểu luận liên quan  Tìm Hiểu Về Cơ Cấu Tổ Chức Trường Cao Đẳng Kĩ thuật, các bạn sinh viên có thể tìm kiếm trên chuyên mục Khoa học quản lý.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Khoa học quản lýnếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


I. CƠ CẤU TỔ CHỨC Tiểu luận: Tìm Hiểu Về Cơ Cấu Tổ Chức Trường Cao Đẳng Kĩ thuật

1. Sơ đồ tổ chức nhà trường

1.1 Ban giám hiệu nhà trường:

Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng và được cụ thể hóa trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường. Các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc trường, các bộ môn trực thuộc khoa được tổ chức phù hợp với yêu cầu của trường, có cơ cấu và nhiệm vụ theo qui định.

Cơ cấu tổ chức của trường gồm: Ban Giám hiệu đứng đầu là Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng giúp việc cho hiệu trưởng theo từng lĩnh vực công tác được phân công. Trường hiện có các đơn vị trực thuộc gồm: 08 phòng chức năng (Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý học sinh – sinh viên, Phòng Đầu tư – Xây dựng, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Quản lý Thiết bị, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, phòng quản lý đào tạo tại chức và bồi dưỡng), 03 khoa chuyên môn (Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Thương mại Quốc tế, Khoa Tài chính – Kế toán), 03 bộ môn (Ngoại ngữ, Lý luận chính trị, Khoa học cơ bản), 04 trung tâm (Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ học sinh – sinh viên, Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Đầu tư và Thương mại, Trung tâm Thông tin và Kiểm định chất lượng, Trung tâm ngoại ngữ, tin học kinh tế đối ngoại) và cơ sở Cần Thơ.

Chịu trách nhiệm chính của các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn và cơ sở Cần thơ là Trưởng phòng, Trưởng khoa, Giám đốc, Trưởng bộ môn và Phó Giám đốc cơ sở Cần Thơ do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giúp việc cho các Trưởng phòng, Trưởng khoa là các Phó phòng, Phó trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng, Trưởng Khoa. Chịu trách nhiệm chính của các bộ môn trực thuộc khoa là các Trưởng bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa sau khi tham khảo ý kiến của các giảng viên trong bộ môn. Với cơ 53 cấu tổ chức bộ máy như trên phù hợp với yêu cầu hoạt động của Nhà trường và đúng theo qui định của Điều lệ trường cao đẳng. Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác của trường, quản lý nhân viên theo phân cấp của Hiệu trưởng (điều 45 của Điều lệ trường cao đẳng). Các khoa và các bộ môn trực thuộc trường, các bộ môn trực thuộc khoa có nhiệm vụ tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo như chương trình đào tạo, quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên theo phân cấp của Hiệu trưởng (Điều 46, 47 của Điều lệ trường cao đẳng). ( Tiểu luận: Tìm Hiểu Về Cơ Cấu Tổ Chức Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại )

Nhận xét:

Cơ cấu tổ chức của trường theo đúng qui định của Điều lệ trường cao đẳng, phát huy được mối quan hệ giữa các đơn vị nhằm phục vụ mục tiêu chung, đảm bảo hoạt động đồng bộ, phát huy hiệu quả của bộ máy; đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển. Các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc trường, các bộ môn trực thuộc khoa được tổ chức phù hợp, có cơ cấu nhiệm vụ theo đúng qui định, do đó phát huy tốt công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, Hoạt động của một số bộ phận trong trường chưa được đồng bộ để đạt hiệu quả trong công tác, bởi vì một số bộ phận này được thành lập trước đây chưa có qui định rõ chức năng. Hiện nay do các cơ sở của trường nằm cách xa nhau nên trong công tác quản lý của phòng Đầu tư và xây dựng phải làm thêm một số công tác của phòng Tổ chức – Hành chính như quản lý phòng học, vệ sinh, điện nước và âm thanh.

1.2 Mối quan hệ giữa các phòng khoa với nhau trong nhà trường:

1.2.1 PHÒNG ĐÀO TẠO – NHỮNG QUAN HỆ CÔNG TÁC CHÍNH

a) Đối với Phòng Công tác – HSSV

 • Cùng với phòng Công tác HSSV xây dựng kế hoạch, nội dung triển khai công tác giáo dục chính trị đầu khóa.
 • Phối hợp với phòng Công tác- HSSV về kế hoạch, nội dung, tiêu chuẩn phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Thường xuyên cung cấp cho phòng Công tác- HSSV tình hình và số liệu thống kê về kết quả giảng dạy và học tập làm cơ sở sơ kết, tổng kết, tuyên truyền, động viên thi đua.
 • Chủ động phối hợp trong giải quyết các công việc khác của Phòng có liên quan đến phòng Công tác Học sinh sinh viên.

b) Đối với các Khoa và Phòng Thực hành Kinh doanh

 • Phối hợp với các Khoa và Phòng Thực hành Kinh doanh thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nội dung chương trình, giáo trình, nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ mới trong đào tạo
 • Phối hợp bàn bạc thống nhất với các Khoa, Phòng Thực hành Kinh doanh để xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành các quy định của Nhà trường trong quản lý giảng dạy, học tập, thực hành.
 • Chủ động phối hợp giải quyết các công việc khác của Phòng có liên quan đến các Khoa và Phòng Thực hành Kinh doanh.

1.2.2 PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN – NHỮNG QUAN HỆ CÔNG TÁC CHÍNH

a) Đối với Phòng Đào tạo

 • Phối hợp xây dựng kế hoạch giảng dạy, kiểm tra, thi chính trị, thể dục, quân sự của học sinh sinh viên và khi cần điều chỉnh kế hoạch.
 • Phối hợp theo dõi kết quả học tập chuyên môn, nghiệp vụ của học sinh sinh viên để kết hợp xếp loại và giáo dục chính trị tư tưởng.
 • Chủ động phối hợp giải quyết các công việc khác của Phòng có liên quan đến Đào tạo

b) Đối với các Khoa

 • Kết hợp chặt chẽ với các khoa làm tốt công tác quản lý sinh viên, phân loại sinh viên theo định kỳ, đồng thời thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc và nắm tình hình, kết quả giáo dục chính trị, tư tưởng học sinh sinh viên, tham gia xếp loại rèn luyện học sinh sinh viên và xét học bổng, miễn giảm học phí.
 • Chủ động phối hợp giải quyết các công việc khác có liên quan đến Khoa

c) Đối với Công đoàn, Đoàn Thanh niên

 • Phòng Công tác Học sinh Sinh viên phải gắn với Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nắm tình hình tư tưởng, bàn biện pháp cụ thể phối hợp với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên tích cực thi đua tham gia hoạt động các phong trào.( Tiểu luận: Tìm Hiểu Về Cơ Cấu Tổ Chức Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại )

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

II. CÁC KHOA ĐÀO TẠO VÀ NHỮNG QUAN HỆ CÔNG TÁC CHÍNH Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

1. Đối với Phòng Đào tạo

 • Khoa chủ động nhận sự hướng dẫn nghiệp vụ của Phòng Đào tạo-KH-QHQT, phối hợp, bàn bạc trong việc xây dựng, cải tiến chương trình, giáo trình, phân công giáo viên, bố trí kế hoạch giảng dạy và cung cấp thông tin, kết quả đào tạo cho Phòng Đào tạo- KH-QHQT theo đúng thời gian quy định.
 • Khoa triển khai đăng ký đề tài khoa học, tham gia thẩm định theo kế hoạch chung, triển khai thực hiện và tham gia  nghiệm thu đánh giá các đề tài.
 • Khoa phối hợp với Phòng tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và thu nhập cho cán bộ.

2. Đối với Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

 • Khoa phối hợp với Phòng trao đổi, cung cấp thông tin để làm tốt công tác quản lý và theo dõi học sinh sinh viên .
 • Phòng phổ biến cho Khoa nắm được kế hoạch giảng dạy chính trị, quân sự, thể dục thể thao để có kế hoạch tham gia tổ chức.
 • Khoa thường xuyên phản ánh cho Phòng Công tác Học sinh Sinh viên về tình hình chính trị, tư tưởng, kết quả học tập của sinh viên trong Khoa, đề nghị biểu dương, khen thưởng sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện.
 • Kết hợp với Phòng Công tác Học sinh Sinh viên làm các thủ tục thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy quy chế và vi phạm pháp luật( Tiểu luận: Tìm Hiểu Về Cơ Cấu Tổ Chức Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại )

3. Đối với các khoa liên quan và Trung tâm

 • Cung cấp cho các Khoa/Trung tâm trực tiếp quản lý sinh viên các thông tin về tình hình tư tưởng, phẩm chất, đạo đức của học sinh sinh viên để có sự phối kết hợp giáo dục trong thời gian sinh viên học tập các môn thuộc các khoa khác.

Nhận xét:

Cơ cấu tổ chức của trường theo đúng qui định của Điều lệ trường cao đẳng, phát huy được mối quan hệ giữa các đơn vị nhằm phục vụ mục tiêu chung, đảm bảo hoạt động đồng bộ, phát huy hiệu quả của bộ máy; đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển. Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn và có tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ vị trí công tác đang đảm trách. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận, các tổ chức đoàn thể được xây dựng, và tổ chức thực hiện, đồng thời, được tổng kết đánh giá hàng năm một cách kịp thời để nhằm gắn chặt hơn nữa mối liên hệ giữa các tổ chức đoàn thể và chính quyền nhằm góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.( Tiểu luận: Tìm Hiểu Về Cơ Cấu Tổ Chức Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại )

Tuy nhiên, Một số hoạt động trong trường chưa đồng bộ để đạt hiệu quả, chính vì lý do một số bộ phận đã được thành lập trước đây chưa được qui định rõ chức năng. Chưa thường xuyên bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học theo nhiều cấp độ cho đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý điều hành

4. Đặc điểm văn hóa trường Cao Đẳng Kinh tế Đối Ngoại

Nhìn chung, trường luôn thiết lập mối quan hệ với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao với sự tham gia nhiệt tình và tích cực của Cán bộ, viên chức và học sinh – sinh viên thể hiện qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao do Thành Đoàn, Nhà văn hóa thành phố, Hội Sinh viên thành phố, Đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại, Đoàn Phường 15 – Quận Phú nhuận tổ chức như: 133 hoạt động văn nghệ mừng xuân, hội thi an toàn giao thông, giao lưu văn nghệ và tặng quà cho các trẻ em nghèo ở huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre, hội thao chào mừng kỷ niệm ngày Thể thao Việt nam (27/3), giao lưu văn nghệ và tặng quà với Sư đoàn 5 – Tây ninh. Đồng thời, giữa trường và các tổ chức thông tin đại chúng cũng thiết lập được mối quan hệ gắn kết chặt chẽ như: các hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh nhà trường của Đài truyền hình Bình Dương, hoạt động hiến máu nhân đạo, và các hoạt động xã hội khác.

XEM THÊM 999+ ===> CÁC BÀI TIỂU LUẬN KHOA HỌC QUẢN LÝ HAY NHẤT

Mặt khác, nhà trường hằng năm thực hiện các hội thi truyền thống như:

 • Tài năng kinh tế đối ngoại: hội thi mang ý nghĩa thiết thực trong hoạt động giáo dục  và nâng cao kiến thức cho sinh viên của trường nhằm tạo sân chơi bổ ích, sôi nổi, sang tạo và thu hút được đông đảo sinh viên của trường tham gia với khẩu hiệu:”Tài năng – Đoàn kết – Thành công”
 • Chuyên san kinh tế đối ngoại: đã trở thành món ăn tin thần không thể thiếu của trường. Hiện chuyên san kinh tế đối ngoại phát hành đến kỳ 12-2015 với nhiều bài viết thiết thực.
 • Tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” vào đầu khóa, đầu năm và cuối năm học.
 • Tổ chức thực hiện công tác y tê trường học, tổ chức khám sức khỏe cho HSSV khi vào nhập học, chăm sóc. Phòng chống dịch,bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định, xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập.
 •  “Tháng văn minh công sở”: Thực hiện kế hoạch số 23/KH-CĐK của Công đoàn khối Doanh nghiệp Thương mại TW tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hằng năm trường điều tổ chức “tháng văn minh công sở” nhằm duy trì hoạt động truyền thống hàng năm, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm , tạo không khí thi đua và gắn bó giữa Cán bộ, viên chức trong Nhà trường. Xây dựng hình ảnh viên chức Nhà trường nghiêm túc và tự tin hơn qua giao tiếp mang tính chuyên nghiệp.
 • Thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng,tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh: hằng năm, Căn cứ chỉ đạo của Đảng ủy khối và nghị quyết của Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại về việc tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên, viên chức và học sinh – sinh viên nhà trường góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường
 • Các cuộc thi khác : hội thao,giao lưu bóng đá giữa sinh viên các trường,…( Tiểu luận: Tìm Hiểu Về Cơ Cấu Tổ Chức Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại )

5. Sứ mạng mục tiêu của nhà trường:

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại có sứ mạng rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường.

Sứ mạng của trường gắn kết chặt chẽ với nhu cầu chiến lược phát triển của ngành và sự nghiệp giáo dục – đào tạo của đất nước. Mục tiêu của trường bám sát với mục tiêu đào tạo trình độ Cao đẳng theo đúng các quy định của Luật giáo dục và phù hợp sứ mạng của trường. Trường  đã xác định mục tiêu chiến lược là xây dựng Trường trở thành trường Cao đẳng có uy tín hàng đầu trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo, làm cơ sở nâng cấp lên trường Đại học. Để thực hiện mục tiêu trên, cụ thể:

 • Trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho người học nắm vững kiến thức chuyên môn, có kỹ năng cơ bản để vận dụng vào thực tiễn, thực hành thành thạo các nghiệp vụ chuyên môn được đào tạo trong lĩnh vực Thượng mại – Dịch vụ, có khả năng tự học tập, nghiên cứu để thích nghi với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp.
 • Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, nâng cao chất lượng đào tạo. Tích cực tận dụng công nghệ thông tin – truyền thông và áp dụng các công cụ dạy học hiện đại trong quá trình dạy và học. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy.
 • Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo và phục vụ xã hội.
 • Xúc tiến nhanh dự án nâng cấp Trường thành trường Đại học.( Tiểu luận: Tìm Hiểu Về Cơ Cấu Tổ Chức Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại )

Mặt khác, nhắm được sự đổi mới kinh tế – xã hội, nhà trường luôn định hướng cập nhật tiến học sinh sinh viên tiến trình hội nhập của ASEAN về tự do hoá thương mại hàng hoá và dịch vụ hướng tới AEC, đồng thời phân tích sự tham gia của Việt Nam vào tiến trình này. Trên cơ sở đó, giúp học sinh sinh viên nhận diện một số vấn đề đặt ra để thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của Việt Nam vào AEC. Vấn đề quan trọng nhất là cải cách bên trong để tận dụng được các lợi thế của tiến trình tự do hoá luồng thương mại và dịch vụ trong khu vực.

Kết luận:

     Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại là nơi đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng trong lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ trên phạm vi cả nước; Bồi duỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo nhu cầu xã hội . Đồng thời tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ cho sự phát triển của đất nước . Tuy trường còn những hạn chế trong quá trình thực hiện kế hoạch theo những mục tiêu đã đề ra. Những hạn chế này sẽ được khắc phục trong thời  gian tới để Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín cho xã hội.


Trên đây là Tiểu luận: Tìm Hiểu Về Cơ Cấu Tổ Chức Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại, còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận, nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

 

Contact Me on Zalo