Tiểu luận: Cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Quản lý nhà nước được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Cải cách hành chính và tiểu luận về các giải pháp cải cách hành chính tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa trên chuyên mục tiểu luận Quản lý nhà nước.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Quản lý nhà nước nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


Table of Contents

Chương I: Cơ sở lý luận của cải cách hành chính

I. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Hiện nay trên thế giới, về mặt lý thuyết, có nhiều quan niệm khác nhau về cải cách hành chính. Có quan niệm cho rằng cải cách hành chính là sự cải tổ và điều chỉnh cơ cấu tổ chức do đó dẫn đến sự thay đổi về chức năng, phương thức quản lý và cơ cấu nhân viên. Đây là quan nhiệm có tính phổ biến và chủ đạo nhất. Song, do quan điểm về ý thức hệ và tình hình thực tế của các nước khác nhau nên nội dung, mục tiêu cải cách hành chính cũng khác nhau. Tuy vậy, cải cách hành chính đều xuất phát từ thực tiễn và phát sinh chủ yếu do nguyên nhân sau: yêu cầu tất yếu của phát triển kinh tế – xã hội, yêu cầu tất yếu của việc cải tạo, điều chỉnh của cơ cấu hành chính, kết quả tất yếu của sự tác động của tiến bộ khoa học vào quản lý hành chính. Những yêu cầu của cải cách hành chính liên quan mật thiết với nội dung cải cách hành chính, đồng thời liên quan chặt chẽ với tính chất của cải cách hành chính. Về tính chất, cải cách hành chính là một sự biến đổi hay cách mạng trong lĩnh vực thượng tầng kiến trúc và quan hệ sản xuất, có tính chất chính trị và giai cấp rõ rệt. Tuy nhiên, từ góc độ hành chính thì cải cách hành chính phải phục tùng nhu cầu khách quan của sự phát triển lực lượng sản xuất xã hội và thúc đẩy khoa học hoá sự quản lý công việc của toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước, nên nó có tính cộng đồng xã hội nhất định. Tuy nhiên, tính chất của cải cách hành chính ở các nước có chế độ xã hội, kinh tế khác nhau, vẫn có sự khác biệt về bản chất. Tính chất khác biệt chủ yếu về mặt chính trị, tính cộng đồng biểu hiện ở các khía cạnh sau đây: (Tiểu luận: Cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính)

– Cải cách để thúc đẩy việc khoa học hoá, hiệu suất hoá công việc quản lý hành chính;

– Cải cách là để kích thích nhiệt tình công tác và tính tích cực của cán bộ, công chức, phát huy đầy đủ năng lực sáng tạo của họ;

– Cải cách là để xây dựng hệ thống quản lý Nhà nước có cơ cấu hợp lý, công năng đầy đủ, chức năng rõ ràng, tinh giản mà hiệu quả cao, có pháp chê hoàn bị và cơ chế tự kiểm soát để thích ứng với sự thay đổi phát triển của tình hình kinh tế xã hội.

Từ những phân tích trên đây, cải cách hành chính có thể được hiểu một cách khái quát, chung nhất, đó là:

Cải cách hành chính là hoạt động của Chính phủ căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị của xã hội mà hiện đại hoá, khoa học hoá, hiệu suất hoá thể chế hành chính, cơ cấu tổ chức, chế độ công tác, phương thức quản lý để nâng cao năng suất và hiệu lực hành chính của toàn bộ nền hành chính nhà nước.

II. MỤC TIÊU CỦA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải cách hành chính ở Việt Nam diễn ra trong điều kiện kinh nghiệm về quản lý hành chính Nhà nước trong thời kỳ đổi mới, mở cửa, phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, nên có nhiều vấn đề phải vừa làm, vừa tìm tòi, tổng kết đúc rút kinh nghiệm. Do vậy, việc hình thành quan niệm và những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo công cuộc cải cách hành chính cũng như việc đề ra những nội dung, phương hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn là một quá trình tìm tòi sáng tạo không ngừng, là một quá trình nhận thức liên tục, thống nhất trong tiến trình đổi mới. Cho nên, cải cách hành chính ở Việt Nam vừa có tính chiến lược, vừa có tính chiến thuật giai đoạn, được xác định trong khuôn khổ những mục tiêu chung và những mục tiêu cụ thể cần đạt được trong từng giai đoạn nhất định.

 1. Mục tiêu chung.

Mục tiêu chung của cải cách hành chính ở Việt Nam theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 có nêu rõ:

– Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

– Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

– Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước.

– Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước.

– Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

 1. Những mục tiêu cụ thể

          2.1. Giai đoạn 1 (2011 – 2015) gồm các mục tiêu sau đây:

2.1.1. Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương để không còn sự chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp được phân định hợp lý;

2.1.2. Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được đổi mới cơ bản;

2.1.3. Thể chế về sở hữu, đất đai, doanh nghiệp nhà nước được xây dựng và ban hành ngày càng phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

2.1.4. Thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản; mỗi năm đều có tỷ lệ giảm chi phí mà cá nhân, tổ chức, phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước;

2.1.5. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai 100% vào năm 2013 tại tất cả các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 60%;

2.1.6. Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 60% vào năm 2015; (Tiểu luận: Cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính)

2.1.7. 50% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; trên 80% công chức cấp xã ở vùng đồng bằng, đô thị và trên 60% ở vùng miền núi, dân tộc đạt tiêu chuẩn theo chức danh;

2.1.8. Tiếp tục đổi mới chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung nguồn lực ưu tiên cho điều chỉnh mức lương tối thiểu chung; xây dựng và ban hành cơ chế tiền lương riêng đối với từng khu vực: Khu vực hành chính do ngân sách nhà nước bảo đảm và tính trong chi quản lý hành chính nhà nước; khu vực lực lượng vũ trang do ngân sách nhà nước bảo đảm và tính trong chi ngân sách nhà nước cho quốc phòng, an ninh; khu vực sự nghiệp công do quỹ lương của đơn vị sự nghiệp bảo đảm và được tính trong chi ngân sách nhà nước cho ngành;

2.1.9. 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên mạng điện tử; 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp;

2.1.10. Các trang tin, cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc kết nối với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, hình thành đầy đủ Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet.

2.2. Giai đoạn 2 (2016 – 2020) gồm các mục tiêu sau đây:

2.2.1. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

2.2.2. Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả;

2.2.3. Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80% vào năm 2020;

2.2.4. Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước; 100% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm;

2.2.5. Chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được cải cách cơ bản; thực hiện thang, bảng lương và các chế độ phụ cấp mới; đến năm 2020 đạt được mục tiêu quy định tại Điểm h Khoản 4 Điều 3 Nghị quyết này;

2.2.6. Sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80% vào năm 2020; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020;

2.2.7. Đến năm 2020, việc ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đạt được mục tiêu quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 3 Nghị quyết này. (Tiểu luận: Cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính)

III. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cuộc cải cách hành chính đặt trong khuôn khổ các quan điểm và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới hệ thống chính trị và cải cách bộ máy nhà nước. Cải cách và hoàn thiện nền hành chính nhà nước gắn liền với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung và nền hành chính nói riêng, nhằm giữ vững và phát huy bản chất của giai cấp công nhân, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nền hành chính phải được tổ chức thành một hệ thống thống nhất ổn định, hoạt động thông suốt, trên cơ sở phân công, phân cấp và chế độ trách nhiệm rành mạch, có kỷ cương nghiêm ngặt, cơ quan hành chính và cán bộ, công chức nhà nước chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân. áp dụng các cơ chế, biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa những hành vi mất dân chủ, tự do, tùy tiện, quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân. Các chủ trương, giải pháp cải cách hành chính phải gắn liền chặt chẽ với bước đi của đổi mới kinh tế, với yêu cầu phát triển đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, hình thành và hoàn thiện các yếu tố của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững trật tự, kỷ cương trong các hoạt động kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Cải cách hành chính là nhiệm vụ rộng lớn, phức tạp đòi hỏi có tầm nhìn bao quát với những giải pháp đồng bộ, kết hợp chặt chẽ cải cách hành chính với đổi mới hoạt động lập pháp, cải cách tư pháp. Cải cách hành chính phải được tiến hành từng bước vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá trong từng giai đoạn cụ thể.

Từ việc kiểm điểm tình hình và rút kinh nghiệm thực tiễn, Đảng đã đi đến khẳng định, trong điều kiện một đảng cầm quyền, việc đổi mới chưa đồng bộ, toàn diện các tổ chức trong hệ thống chính trị là trở ngại lớn của công cuộc cải cách hành chính ở nước ta trong thời gian qua. Không thể tiến hành cải cách riêng nền hành chính tách rời sự đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các đoàn thể nhân dân. Cũng không thể cải cách hành chính một cách biệt lập mà không đồng thời đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan lập pháp, cơ quan tư pháp. (Tiểu luận: Cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính)

Từ nhận thức đó, Nghị quyết Trung ương 7 (khoá VIII) đề ra chủ trương tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị gắn liền với cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, với việc kiên quyết sắp xếp một bước bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị, thực hiện tinh giảm biên chế, cải cách chính sách tiền lương.

Tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (năm 2001), bên cạnh việc tiếp tục khẳng định nhất quán mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hoá đã đưa ra một loạt chủ trương, giải pháp có ý nghĩa quan trọng trong cải cách hành chính thời gian tới như điều chỉnh chức năng và cải tiến phương thức hoạt động của Chính phủ, nguyên tắc bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; phân công, phân cấp; tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công; tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nước, tách rõ chức năng quản lý nhà nước với sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực; thiết lập trật tự kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng.

Chương II: Thực trạng  cải cách hành chính ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN YÊN ĐỊNH TỈNH THANH HÓA

 1. Điều kiện tự nhiên

Yên Định là một huyện thuộc vùng đồng bằng tiếp giáp với miền núi – trung du của tỉnh Thanh Hoá, nằm dọc theo sông Mã, từ trung tâm của huyện (Thị trấn Quán Lào) cách Thành phố Thanh Hoá 28 km về phía Tây Bắc theo Quốc lộ 45, có toạ độ địa lý: 19056’ – 20005’ vĩ độ Bắc; 105029’ – 105046’ kinh độ Đông; Phía Bắc giáp huyện Cẩm Thuỷ và huyện Vĩnh Lộc, phía Nam giáp huyện Thọ Xuân và huyện Thiệu Hoá, phía Đông giáp huyện Hoằng Hoá, huyện Hà Trung và huyện Hậu Lộc, phía Tây giáp huyện Ngọc Lặc.

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN  MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 1. Kinh tế-xã hội (Tiểu luận: Cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính)

Qua nhiều lần thay đổi chia tách địa giới hành chính, cho đến nay huyện Yên Định có 29 đơn vị hành chính, gồm  27 xã và 2 thị trấn, có một xã miền núi là Yên Lâm. Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 22807,9 ha, dân số trong huyện là 161.308 người (Điều tra 31/12/2012), mật độ dân số khoảng 707 người/km2. Trong đó nữ chiếm 49,6 %, nam chiếm 50,4%. Đại đa số là dân tộc Kinh, có các tôn giáo: Lương giáo và Công giáo, dân tộc Mường có hơn 1530 người. Dân cư phân bố khá đều trên toàn huyện; dọc theo bờ sông Mã, sông Cầu Chày và dọc các trục giao thông chính. Dân cư ở nông thôn chiếm 90,1%, dân thị trấn chiếm 9,9%. Nhân dân có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp nhất là thâm canh cây lúa, năng động phát triển các ngành nghề mới. Yên Định là huyện có kinh tế nông nghiệp phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2013 là 17,89%; trong đó nông – lâm – thuỷ sản tăng 6.47%; Tiểu thủ CN-XD tăng 27.6%; Dịch vụ tăng 20,61 % ; GDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt : 25.588 triệu đồng/người/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường; văn hoá – xã hội có chuyển biến tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chính trị – xã hội ổn định, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp; phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Vì vậy mà Yên Định đã vinh dự được hai lần Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”. Đây là những nhân tố căn bản thúc đẩy các hoạt động văn hóa – xã hội có những chuyển biến tiến bộ.

 II. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA

Thực hiện chủ trương, chính sách tại các Nghị quyết Đại hội VIII, các Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 6 (lần 2) và Trung ương 7 (khóa VIII), Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015; công cuộc cải cách hành chính huyện Yên Định trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển nền kinh tế xã hội ở địa phương, nâng cao đời sống của tầng lớp nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng hơn vào đường lối chủ trương của đảng, chính quyền, tin tưởng chế độ xã hội. (Tiểu luận: Cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính)

 1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Trong nhưỡng năm qua, UBND huyện đã tổ chức nhiều hội nghị giao ban về công tác cải cách hành chính nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra về các vấn đề CCHC. Trong đó đặc biệt trú trọng đến vấn đề cải cách thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ mục tiêu giúp công dân và tổ chức giảm bớt được gánh nặng khi đến giao dịch.

Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hành chính tiếp tục được nâng cao, thông qua việc tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ Đảng; thực hiện nghiêm túc quy chế của UBND, quy chế của cơ quan, đơn vị; định kỳ đánh giá quá trình quản lý, điều hành và hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2.Về thể chế hành chính.

Hệ thống thể chế hành chính trên các lĩnh vực từng bước được đổi mới, trước hết là đã hình thành thể chế kinh tế tương đối phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các thể chế hành chính Nhà nước, bao hàm việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật và cơ cấu bộ máy tổ chức đã và đang được cải tiến theo hướng đơn giản, rõ ràng, tinh gọn, ngày càng rộng mở đối với doanh nghiệp và nhân dân, chặt chẽ đối với cán bộ, công chức. Các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính được luật hoá, cởi bỏ thói quen hành động cảm tính, suy luận chủ quan của cán bộ, công chức khi xử lý công việc, chứng tỏ sự thay đổi về tư duy đó và đang diễn ra rất tích cực.

Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật từng bước được đổi mới, thực hiện đúng quy trình nên chất lượng văn bản được nâng lên, nội dung phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương. Công tác rà soát văn bản cũng được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những văn bản không đúng thẩm quyền hoặc gây cản trở phát triển kinh tế – xã hội.

Hàng năm phòng Tư pháp đã tiến hành thẩm định và góp ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND huyện. Tham mưu, rà soát, thống kê văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện từ năm 2009-2013. Kiểm tra và xử lý 154 văn bản theo thẩm quyền. Rà soát 4371 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính của HĐND, UBND huyện và cấp xã ban hành.

Nhìn chung nội dung các văn bản quy phạm pháp luật ban hành đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền và phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương. Đa số các văn bản QPPL mới ban hành ở cấp huyện và cấp xã đều được kiểm tra, xử lý đúng quy định. Tuy nhiên, việc kiểm tra văn bản QPPL ở một số xã, thị trấn còn một số hạn chế, một số văn bản quy phạm pháp luật ban hành chưa đảm bảo về thể thức. Những văn bản có vi phạm đã được pháp hiện kịp thời, UBND huyện đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ, chỉnh sửa theo đúng quy định của pháp luật. (Tiểu luận: Cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính)

 1. Về tổ chức, bộ máy.

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, việc tổ chức bộ máy ở địa phương được thực hiện đúng quy định. Chức năng và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính từ huyện đến cấp cơ sở đã có nhiều thay đổi tiến bộ, tập trung nhiều hơn vào quản lý nhà nước;

Cơ cấu tổ chức bộ máy của huyện và cơ quan hành chính cấp xã được sắp xếp, điều chỉnh, thay đổi theo hướng tinh gọn hơn. Bộ máy hành chính huyện vận hành phát huy tác dụng, hiệu quả tốt hơn, cùng với chủ trương hạn chế biên chế từ mấy năm nay, giảm số lượng đầu mối (nơi phát sinh các thủ tục hành chính) từ Trung ương đến cơ sở và trong từng cơ quan, đơn vị.

Huyện đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001 : 2008 vào hoạt động của cơ quan UBND huyện năm 2013, tạo động lực đáng kể trong cải tiến hoạt động của bộ máy hành chính cấp huyện.

 1. Về đội ngũ cán bộ, công chức.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ công chức bộ máy hành chính huyện Yên Định đã được nâng lên về mọi mặt, cả về trình độ chính trị lẫn chuyên môn. Việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức được đổi mới một bước theo các quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức: từ khâu tuyển chọn, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đến đào tạo, bồi dưỡng. Nhận thức của phần lớn cán bộ, công chức đã có sự thay đổi cơ bản. Sự tiến bộ trong nhận thức đó trực tiếp tác động đến lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức từ cấp lãnh đạo đến nhân viên khi thi hành công vụ. Việc tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại của dân được coi trọng hơn. Các cuộc gặp gỡ và giải đáp vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp đã được tổ chức thường xuyên ở nhiều cơ quan, được cấp lãnh đạo cao nhất tham dự, đã giải quyết trực tiếp các kiến nghị trong khuôn khổ pháp luật quy định.

XEM THÊM 999+==> DANH SÁCH TIỂU LUẬN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Đối với biên chế hành chính cấp huyện: Thực hiện theo Quyết định số 4356/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013, theo đó UBND huyện được giao 96 biên chế (trong đó: Biên chế hành chính: 76; Biên chế sự nghiệp trực thuộc: 20). Trình độ đào tạo: Thạc sỹ: 12 (12.5%); Đại học: 80 (83,3%); Trung cấp: 04 (4,2%) (nguồn phòng Nội vụ huyện Yên Định năm 2013).

Đối với biên chế hành chính cấp xã: Thực hiện theo Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 về việc giao số lượng cán bộ công chức xã thị trấn huyện Yên Định. Tổng số được giao: 631 người. Tổng số cán bộ, công chức hiện có: 622 người. Trong đó: Đại học, cao đẳng: 261 người (42%); Trung cấp: 299 người(48%); Chưa qua đào tạo: 62 (10 %). Cao cấp lý luận chính trị: 02 người chiếm tỷ lệ 0,3%; Trung cấp lý luận chính trị: 397 người chiếm tỷ lệ 63,8%; Sơ cấp: 223 người chiếm tỷ lệ 35,9% (Nguồn phòng Nội vụ huyện Yên Định năm 2013). (Tiểu luận: Cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính)

 1. Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
  • 1. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
  • UBND huyện tập trung chỉ đạo đưa 100% thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố, quy trình, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định; lựa chọn bố trí cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn.
  • 2. Kiểm soát TTHC
 2. Kiểm soát việc ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị

Ngày 23/5/2012 UBND huyện ra Quyết định số 694/QĐ-UBND về Kiện

toàn Tổ đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) huyện, theo đó Tổ đầu mối KSTTHC có trách nhiệm phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện trong việc kiểm soát thủ tục hành chính. Tổ đầu mối kiểm soát TTHC thường xuyên tiến hành rà soát các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong bộ TTHC.

 1. Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC

Thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã bước đầu đi vào nề nếp, tạo thành thói quen của cán bộ, công chức các đơn vị trong việc triển khai thực hiện như: Thống kê các TTHC, thực hiện đánh giá tác động quy định TTHC trong văn bản trước khi ban hành; công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân nắm được nội dung các thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin (sóng phát thanh, truyền hình) được đẩy mạnh; qua đó người dân đã bước đầu tiếp cận được những nội dung cơ bản về công khai thủ tục hành chính nói chung và nội dung từng thủ tục hành chính nói riêng, nắm được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

          – Việc công bố, cập nhật TTHC: Để đảm bảo việc công bố cập nhật TTHC theo đúng thời hạn, đáp ứng đầy đủ chính xác theo đúng yêu cầu của Nghị định 63/2010/NĐ-CP tất cả các TTHC sau khi ban hành, hay sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ đều được công bố và cập nhật rộng rãi trên địa bàn huyện. Hiện nay Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 201 thủ tục.

– Về công khai TTHC: UBND huyện đã triển khai, công khai TTHC theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. TTHC được công khai trên bảng và được biên mục theo từng lĩnh vực. Danh mục TTHC được ghi rõ tên của từng TTHC và được đánh số thứ tự tương ứng của từng TTHC. Nội dung của từng TTHC được in một mặt trên trang giấy khổ A4, có kèm theo mẫu đơn và mẫu tờ khai.

XEM THÊM 99+==> LỜI MỞ ĐẦU TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

5.3. Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại UBND huyện Yên Định đã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong sắp xếp, tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể và cá nhân trong công việc, thực hiện chi đúng, chi đủ các chế độ chính sách và tiền lương, tiết kiệm chi phí để nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức( hiện nay UBND huyện sử dụng 76 biên chế, đảm bảo số biên chế UBND tỉnh giao); Các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính theo đúng quy định, nhiều đơn vị đã chủ động khai thác, bố trí sử dụng nhân lực hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, chi đúng, chi đủ tiền lương và các chế độ chính sách khác cho cán bộ, viên chức

Đến nay, 100% đơn vị sự nghiệp công lập có thu trên địa bàn huyện đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; trong đó: 90 đơn vị sự nghiệp nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động (gồm 29 trường mầm non, 30 trường Tiểu học, 30 trường THCS và Trung tâm Bòi dưỡng Chính trị huyện); 100% đơn vị sự nghiệp công lập đã xây dựng phương án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Quy chế chi tiêu nội bộ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG (Tiểu luận: Cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính)

 1. Những ưu điểm

Công tác cải cách hành chính Nhà nước đã được các cấp uỷ, chính quyền và các ngành thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Thể chế hành chính ngày càng được đổi mới, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

 Thủ tục hành chính công khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả cao, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa tổ chức cá nhân với cơ quan Nhà nước. Tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi, thu hút được nhiều nguồn vốn về địa phương. Việc sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp huyện, quy định rõ chức năng nhiệm vụ đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, không còn tình trạng trùng lặp hay bỏ sót nhiệm vụ.

Tài chính công được công khai, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước đã đi vào hoạt động có hiệu quả, đã làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và bộ phận tham mưu giúp việc của từng cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

 1. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC

Cải cách nền hành chính huyện Yên Định đã tiến hành nhiều năm qua, tuy nhiên, chưa đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi phải có cơ chế quản lý thích hợp thực tiễn, công cuộc đổi mới toàn diện, yêu cầu phát triển một nền hành chính lấy mục đích phục vụ nhân dân, vì dân, cũng như hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính chưa cao.

2.1. Về thể chế hành chính.

Mặc dù hệ thống thể chế hành chính đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của huyện. Tuy nhiên, hệ thống thể chế hành chính vẫn còn nhiều điểm chưa đồng bộ, còn chồng chéo và thiếu thống nhất; thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp; trật tự, kỷ cương chưa nghiêm. Nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà, đòi hỏi quá nhiều giấy tờ, nhiều tầng nấc trung gian, đồng thời thiếu thống nhất và thiếu công khai đã gây phiền hà cho nhân dân, nhất là những người ít hiểu biết về thủ tục hành chính. Hệ thống các thủ tục hành chính đã cản trở, gây phiền hà cho nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, gây ra tệ cửa quyền, tệ giấy tờ trong guồng máy hành chính. ý thức chấp hành pháp luật hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức còn yếu, quen giải quyết công việc theo ”lệ” chứ chưa theo luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa chưa được đảm bảo. (Tiểu luận: Cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính)

2.2. Về tổ chức, bộ máy hành chính.

– Bộ máy hành chính nhà nước còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều dấu, chức năng của một số cơ quan còn chồng chéo, chưa rõ ràng, nhiều khi cản trở lẫn nhau, hạn chế hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính. Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ máy hành chính trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa được xác định thật rõ, sự phân công, phân cấp giữa các ngành và các cấp chưa thật rành mạch, triệt để, cụ thể và phù hợp.

Phương thức quản lý hành chính chưa thông suốt; chưa có những cơ chế, chính sách tài chính thích hợp với hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức làm dịch vụ công;

2.3. Về đội ngũ cán bộ, công chức.

Đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều điểm yếu về phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính; phong cách làm việc chậm đổi mới. Nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; ý thức nghề nghiệp chưa cao, thái độ phục vụ nhân dân còn thấp, một bộ phận cán bộ công chức tồn tại thái độ thờ ơ, chưa nhiệt tình với dân. Đội ngũ cán bộ công chức có chất lượng chưa cao, chưa thực sự tận tụy với nghề;  tình trạng cán bộ nhiều nhưng chất lượng hoạt động chưa ngang tầm nhiệm vụ, bố trí bằng cấp và năng lực chưa tương ứng với chức danh v.v…

 1. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém.

Thực trạng hạn chế, yếu kém cải cách hành chính ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan gây ra.

Một là, nhận thức của cán bộ, công chức về vai trò và chức năng quản lý của Nhà nước, về xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và bộ máy hành chính nhà nước trong tình hình mới, điều kiện mới chưa thật rõ ràng và chưa thống nhất, còn nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn chưa được làm sáng tỏ, còn nhiều chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật ra đời trong cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp chưa được kịp thời sửa đổi, thay thế. (Tiểu luận: Cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính)

– Hai là, việc triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính chưa được tiến hành đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị do cấp ủy Đảng lãnh đạo, cải cách hành chính chưa gắn bó chặt chẽ với đổi mới hoạt động thực tiễn của huyện.

Ba là, cải cách hành chính gặp trở ngại lớn do đụng chạm đến lợi ích cục bộ của nhiều cơ quan hành chính, nhiều cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước từ huyện đến cơ sở; ảnh hưởng của cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp còn đè nặng lên nếp nghĩ, cách làm của không ít cán bộ, công chức; cuộc cải cách chưa được chuẩn bị tốt về mặt tư tưởng.

Bốn là, các chế độ, cơ chế chính sách về tổ chức và cán bộ còn nhiều điều chưa phù hợp, chưa tạo ra động lực thúc đẩy công cuộc cải cách.

Năm là, cải cách hành chính diễn ra chậm, thiếu sự kiểm tra, đánh giá sát sao; nhiều hiện tượng tiêu cực phát sinh từ đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cấp cơ sở chậm được phát hiện xử lý nghiêm minh, kịp thời. Hiện tượng phát sinh tiêu cực cả một tập thể, ngay từ chính những cán bộ chủ chốt có nơi, có địa phương xảy ra trầm trọng, gây bất bình trong dư luận, giảm lòng tin của nhân dân vào chế độ.

Chương III: Giải pháp cải cách hành chính ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

       1. Tiếp tục cải cách, đổi mới hệ thống thể chế hành chính ở các lĩnh vực, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân.

          – Một là, tập trung hoàn thiện thể chế và phương thức điều hành ở tầm vĩ mô, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, phù hợp thông lệ quốc tế để tạo động lực lớn cho cơ sở. Đó là tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật, xoá bỏ những quy định phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế và không phù hợp kinh tế thị trường. Xây dựng khung khổ pháp luật cạnh tranh, trước hết là các luật cạnh tranh và kiểm soát độc quyền, luật chống phá giá, luật về các ngành độc quyền tự nhiên.

          – Hai là, thúc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát các giấy phép kinh doanh hiện hành và điều kiện kinh doanh đối với những ngành có điều kiện. Đơn giản hoá các thủ tục hành chính nhất là các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai..v.v.

          – Ba là, công bố công khai đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật và thủ tục hành chính. Xây dựng quy chế công bố thông tin của các cơ quan nhà nước về quy hoạch, tình hình và chính sách của huyện, quy chế trả lời ý kiến công dân và doanh nghiệp.

Bốn là, thể chế hoá việc tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng và chính quyền điạ phương; quy định trách nhiệm thực hiện các cam kết và thời hạn giải quyết. 

          – Năm là, áp dụng tốt quy trình quản lý hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 (bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành). Quy trình quản lý theo ISO 9001:2008 được coi như là một quy trình công nghệ quản lý mới với nhiều lĩnh vực. Trong dịch vụ hành chính, tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho phép loại bỏ thủ tục rườm rà, nâng hiệu quả và chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

       2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện hệ thống bộ máy hành chính, giảm đầu mối trung gian phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Một là, cải cách, kiện toàn, từng bước nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở. Tuỳ theo tình hình, đặc điểm của từng ngành, địa phương, của từng giai đoạn để thành lập các cơ quan chuyên môn một cách linh động, sáng tạo phù hợp yêu cầu quản lý hành chính thực tế tại địa phương (Tiểu luận: Cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính)

Hai là, tiến hành điều chỉnh cơ cấu tổ chức, biên chế, quy chế hoạt động của các cơ quan hành chính, sắp xếp, bố trí và bố trí lại để bộ máy quản lý được gọn nhẹ, năng động, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả, bảo đảm sự điều hành thống nhất, tập trung và thông suốt từ huyện đến chính quyền cấp cơ sở.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở phù hợp với yêu cầu quản lý hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tận tâm, tận tuỵ phục vụ nhân dân.

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ công chức có lập trường chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, ý thức và đạo đức nghề nghiệp cao, phù hợp với nền hành chính hiện đại cần phải tiến hành tích cực các biện pháp sau:

Một là, tiến hành ngay công tác tuyển chọn, thu hút nhân tài; giản biên chế những cán bộ công chức không đáp ứng yêu cầu; đào tạo và đào tạo lại để thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, bố trí lại công việc phù hợp với năng lực và sở trường của từng người. Thường xuyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, đáp ứng thời cuộc.

– Hai là, làm chuyển biến, nâng cao ý thức và thái độ, văn hoá hành chính phục vụ nhân dân, thực hiện triệt để phương châm ”Dân biết, dân đề xuất, dân bàn, dân quyết định, dân làm và dân kiểm tra”; tăng cường giám sát đội ngũ cán bộ công, chức theo quy định của pháp luật, đề cao vai trò, vị trí giám sát nhân dân của Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể đối với đội ngũ cán bộ, công chức đang sinh hoạt tại các địa bàn dân cư.

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra “nóng” đối với hoạt động công vụ của cán bộ, công chức trong một số lĩnh vực “nhạy cảm” nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi tiêu cực, tạo lòng tin nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởn vào chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước, dân chủ hóa hoạt động hành chính.

4. Xây dựng Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở”

Mục tiêu là nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được các yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức. Để thực hiện xây dựng được đề án cần phải:

Một là, phải xác định được các yếu tố, tiêu chí thành phần đo lường, xác định được Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ cán bộ công chức về mục tiêu, ý nghĩa nội dung của phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền, lợi ích, trách nhiệm của người dân, tổ chức trong việc theo dõi giám sát, đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Hai là, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các ngành các cấp trong việc tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính cho người dân tổ chức và định kỳ điều tra xã hội học đảm bảo khách quan, trung thực để khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, tổ chức các kênh tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính từ huyện đến cơ sở. (Tiểu luận: Cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính)

– Ba là, đảm bảo nguồn lực triển khai áp dụng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở. Bố trí công chức để thực hiện các nhiệm vụ triển khai áp dụng phương pháp đo lường sự hài lòng theo yêu cầu, thường xuyên tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức về phương pháp, kỹ năng tiến hành đồng thời bố trí đủ kinh phí đảm bảo cho việc triển khai điều tra xã hội học, tổng hợp, phân tích số liệu và xác định chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính.


Trên đây là tiểu luận môn Quản lý nhà nước đề tài: Cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa , dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học chuyên viên: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/ Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo