Tiểu luận : Phân tích tính độc lập tương đối của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội .

5/5 - (1 bình chọn)

Tiểu luận: Phân tích tính độc lập tương đối của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội .  một trong những câu hỏi ôn tập môn triết học và bài viết sau đây sẽ giúp các bạn lời giải của câu hỏi trên , chúc các bạn có được tài liệu học tập bổ ích để vượt qua kì thi môn triết nhé

Lưu ý : Trên đây là lời giải mẫu có nhiều người tham khảo , các bạn có nhu cầu giải riêng hoặc viết tiểu luận theo yêu cầu thì có thể liên hệ với mình qua Zalo:  https://zalo.me/0932091562


Câu 16: Phân tích tính độc lập tương đối của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội .

Ý thức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội do tồn tại xã hội xã hội quy định nhưng ý thức xã hội không phụ thuộc vào tồn tại xã hội 1 cách thụ động mà nó có tác động tích cực trở lại tồn tại xã hội khi đã ra đời ý thức xã hội có quy luật riêng của nó.( Tiểu luận: Phân tích tính độc lập tương đối ý thức xã hội )

 1. Ý thức xã hội: Thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội.

– Tính lạc hậu của ý thức xã hội biểu hiện rõ nét nhất trong tâm lý xã hội các hiện tượng ý thức xã hội có nguồn và nảy sinh từ xã hội củ vẫn tồn tại giai dẳng trong xã hội mới mặc dù xã hội đã mất đi thậm chí mất rất lâu.

– Không chỉ ở cấp độ tâm lý mà ngay cải cấp độ lý luận ý thức xã hội vẫn có thể tồn tại xã hội bị bỏ xa nếu lý luận đó không chuyển đổi kịp thời so với sự biến đổi của hiện thực.

Nguyên nhân:

– Ý thức xã hội lạc hậu la do sức mạnh của thói quen tập quán đã ăn sâu bám chắc vào đời  sống tinh thần của nhân dân do đó khi tồn tại xã hội thay đổi các yếu tố này dễ dàng thay đổi theo.

– Tồn tại xã hội thường xuyên thay đổi với tốc độ nhanh trong khi đấy ý thức xã hội chậm thay đổi nên không phản ánh kịp thời và trở nên lạc hậu.

– Ý thức xã hội luôn gắn bó chặt chẽ với lợi ích giai cấp tập toán người trong xã hội vì vậy những tư tưởng cũ lạc hậu thường được các lực lượng này lưu giữ và truyền bá trong xã hội để níu kéo những lợi ích của họ.( Tiểu luận: Phân tích tính độc lập tương đối ý thức xã hội )

XEM THÊM ==>  Dịch vụ viết tiểu luận trọn gói điểm cao 

Ý nghĩa:

– Những tư tưởng cũ lạc hậu không  tự động mất đi mà phải thông qua cuộc đấu tranh cải tạo.

– Phải xây dựng lý luận khoa học trên cơ sở tổng kết thực tiễn đảm bảo phản ánh kịp thời những thay đổi của cuộc sống đồng thời tạo dựng cơ sở vật chất đẻ hình thành ý thức xã hội mới.

 1. Ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội.
 2. Ý thức xã hội nếu phản ánh đúng quy luật vận động của tồn tại xã hội trong những điều kiện nhất định tư tưởng của con người đặc biệt là những tư tưởng khoa học tiên tiến có thể vượt trước tồn tại xã hội chỉ ra chính xác sự vận động của tương lai có tác dụng chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người.
 3. Phản ánh vượt trước có cơ sở và phản ánh vượt trước không có cơ sở của ý thức xã hội.

– ý thức xã hội được co là vượt trước tồn tại xã hội nếu nó phản ánh đúng mối quan hệ bản chất tất yếu của tồn tại xã hội nghĩa là ý thức xã hội phản ánh đúng quy luật khách quan của sự vận động phát triển của tồn tại xã hội.

– Tư tưởng khoa học tiên tiến có thể vượt trước ý thức xã hội nhưng xét đến cùng nó bắt nguồn từ tồn tại xã hội nó dự báo trước thực tại khách quan của tự nhiên xã hội.

– Ngước lại nếu ý thức xã hội không phản ánh đúng quy luật khách quan của sự vận động phát triển tồn tại xã hội và bị chi phối bởi mong muốn chủ quan thì khi đó sự phản ánh vượt trước của ý thức xã hội là không có cơ sở rơi vào ảo tưởng tác động xấu đến tồn tại xã hội. Sở dĩ ý thức xã hội có khả năng vượt trước tồn tại xã hội là do ý thức xã hội có tính tồn tại độc lập tương đối so với tồn tại xã hội nó có khả năng phát huy tính sáng tạo trong phản ánh tồn tại xã hội chính vì vậy ý thức xã hội không chỉ phản ánh cái đã có mà vạch ra cái sẽ có trong tương lai.

Ý nghĩa: Muốn có ý thức xã hội mới – ý thức xã hội XHCN chúng ta phải phát huy cao tính năng động sáng tạo của nó và vai trò của con người trong nhận thức và cải tạo thế giới đồng thời khắc phục tính bảo thủ, thụ động ỷ lại trong cuộc sống.( Tiểu luận: Phân tích tính độc lập tương đối ý thức xã hội )

 1. Tính kế thừa của ý thức xã hội.

Do có sự kế thừa trong sự phát triển của nó nên không thể giải thích ý thức xã hội đơn thuần từ tồn tại xã hội.

– Kế thừa là 1 trong những tính quy luật của sự phát triển một tư tưởng mới ra đời bao giờ cũng có sự chọn lọc tiếp thu những tinh hoa của quá khứ, quan hệ kế thừa làm cho sự phát triển trong lĩnh vực, ý thức xã hội diễn ra như một dòng chảy lịch sử tự nhiên nối tiếp liên tục của tư duy giữa các thế hệ.

– Do ý thức xã hội có tính kế thừa nên không thể giải thích 1 quan điểm tư tưởng nào đó nếu chỉ dựa vào quan hệ kinh tế xã hội hiện có mà chú ý đến tính kế thừa của nó.

Như vậy trong quá trình tồn tại xã hội và ý thức xã hội luôn có tính kế thừa nó không ra đời từ hư vô mà ra đời những tiền đề kinh tế xã hội và những tư tưởng trước đó.

Ý nghĩa:

– Chủ động lựa chọn kế thừa những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại để xây dựng xã hội mới cần gìn giữ và nâng cao các giá trị truyền thống quý báu như yêu nước, nhân ái đoàn kết… của dân tộc.

– Làm cơ sở đấu tranh chống quan điểm phủ định sạch trơn đối với quá khứ cũng như thái độ bảo thủ bê nguyên si những yếu tố tinh thần của các thời kỳ trước trong kế thừa di sản văn hóa.( Tiểu luận: Phân tích tính độc lập tương đối ý thức xã hội )

Tiểu luận Phân tích tính độc lập tương đối của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội .
Tiểu luận Phân tích tính độc lập tương đối của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội .
 1. Sự tác động qua lại giữa các hính thái ý thức xã hội trong sự phát triển của quần chúng.
 2. Các hình thái ý thức xã hội tác động lẫn nhau.

Trong quá trình phản ánh tồn tại xã hội, các hình thái ý thức xã hội như ý thức chính trị, đạo đức pháp quyền tôn giáo, triết học…. không thể thay thế nhau không thể tách rời nhau nhưng ảnh hưởng lẫn nhau xâm nhập vào nhau trên cơ sở phản ánh tồn tại xã hội.

 1. Do điều kiện lịch sử cụ thể mà trong mỗi giai đoạn lịch sử hình thái ý thức xã hội nào đó nổi trội và đóng vai trò chi phối các hình thái ý thức xã hội khác.

Trong xã hội có giai cấp hình thái ý thức chính trị có ảnh hưởng to lớn nhất nó giữ vị trí định hướng chi phối đối với các hình thái ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội.

 1. Sự tác động của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội.

Ý thức xã hội không chỉ chịu sự phân phối quy định của tồn tại xã hội mà nó còn tác động trở lại đối với tồn tại xã hội đây là 1 biểu hiện quan trọng của tính độc lập tương đối của ý thức xã hội, sự tác động này phải thông qua hoạt động của con người và diễn ra theo 2 khuynh hướng khác nhau.

 1. Tác động tích cực: Nếu ý thức xã hội phản ánh đúng quy luật vận động phát triển của tồn tại xã hội thì thông qua hoạt động của con người nó có thể tác động tích cực đến sự tồn tại của xã hội thúc đẩy xã hội phát triển.
 2. Tác động tiêu cực: Nếu ý thức xã hội lạc hậu phản ánh đúng quy luật vận động của sự tồn tại phát triển của xã hội, ý thức xã hội phản ánh tiến bộ nhất là ý thức chính trị sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển của tồn tại xã hội.
 3. Mức độ tính chất và hiệu quả tác động của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội.

– Tính tiến bộ cách mạng hay lạc hậu phản động của chủ thể mang ý thức xã hội.

– Tính khoa học hay không hoa học của ý thức xã hội

– Mức độ xâm nhập của ý thức xã hội vào quần chúng nhân dân.

Mức độ truyền bá mở rộng của tư tưởng đó trong quần chúng.

Ý nghĩa:

– Là cơ sở để chống lại chủ nghĩa duy vật tầm thường chủ nghĩa duy vật kinh tế là những quan điểm không thấy hoặc phủ nhận tác động tích cực của xã hội.( Tiểu luận: Phân tích tính độc lập tương đối ý thức xã hội )

– Cần phát huy vai trò của các yếu tố trong ý thức xã hội vào công cuộc xây dựng xã hội mới chú trọng đúng mức lĩnh vực tư tưởng loại bỏ những tư tưởng thói quen lạc hậu.


Phân tích tính độc lập tương đối của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội .  một trong những câu hỏi ôn tập môn triết học và bài viết sau đây sẽ giúp các bạn lời giải của câu hỏi trên , chúc các bạn có được tài liệu học tập bổ ích để vượt qua kì thi môn triết nhé

Lưu ý : Trên đây là lời giải mẫu có nhiều người tham khảo , các bạn có nhu cầu giải riêng hoặc viết tiểu luận theo yêu cầu thì có thể liên hệ với mình qua Zalo: https://zalo.me/0932091562

 

 

Contact Me on Zalo