Tiểu luận: Một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Quản lý nhà nước được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính và tiểu luận về trật tự xã hội trên chuyên mục tiểu luận Quản lý nhà nước.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Quản lý nhà nước nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


I. Nhận thức chung về hoạt động quản lý hành chính về trật tự xã hội

1. Một số khái niệm cơ bản (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

Quản lý hành chính nhà nước: Là hoạt động thực thi quyền hành pháp của nhà nước, đó là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực pháp luật nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người để duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa do các cơ quan trong hệ thống hành pháp từ Trung ương đến cơ sở tiến hành.

Phân biệt giữa quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước, về nội dung giống nhau. Về hành chính nhà nước là một dạng hoạt động về tổ chức và điều hành, để thực hiện quyền lực nhà nước. Điểm khác: Chủ thể tác động đến đối tượng quản lý hay nội dung quản lý. Nếu quản lý nhà nước thì chủ thể tác động đến đối tượng và nội dung quản lý nhà nước bằng cả ba quyền mà nhà nước có. Còn quản lý hành chính nhà nước chỉ tác động đến các đối tượng nội dung quản lý bằng quyền thực thi pháp luật mà thôi.

Quản lý hành chính về an ninh trật tự: Là một bộ phận của quản lý hành chính nhà nước, do lực lượng công an tiến hành trên cơ sở pháp luật thể lệ hành chính của nhà nước, để quản lý con người, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phương tiện đặc biệt và địa bàn công cộng nhằm chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh chống phản cách mạng và tội phạm khác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội bảo đảm cuộc sống yên vui lành mạnh, hạnh phúc của nhân dân. Góp phần quản lý xã hội một hai mục tiêu trên, đặc điểm, nguyên tắc của hoạt động quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội.

Mục tiêu của quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội.

Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội là một bộ phận của quản lý hành chính nhà nước có mục tiêu chung:

Đảm bảo sự ổn định và an toàn của đất nước của toàn bộ hệ thống chính trị kinh tế – xã hội tạo điều kiện cho đất nước phát triển bền vững.

Mục tiêu cụ thể: Phục vụ đắc lực cho công tác quản lý xã hội của nhà nước, góp phần xây dựng được môi trường xã hội ổn định tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

Chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện đấu tranh với bọn tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngăn ngừa tới mức thấp nhất các loại tệ nạn xã hội, đẩy lùi và làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, loại trừ văn hoá phẩm độc hại.

Tổ chức tạo điều kiện để phát huy được quyền dân chủ của dân đảm bảo cho công dân thật sự được sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Được sống trong môi trường xã hội ổn định.

Đặc điểm của quản lý hành chính về an ninh trật tự.

Quản lý hành chính về an ninh trật tự là một hoạt động hành chính công khai nhưng có ý nghĩa nghiệp vụ công an sâu sắc.

Lực lượng công an nhân dân nói chung, cảnh sát nhân dân nói riêng được giao chức năng quản lý hành chính nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự để đưa vào hoạt động xã hội vào trật tự nhất định quá trình tổ chức thực hiện các nội dung quản lý hành chính về an ninh trật tự: Đăng ký quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, phương tiện đặc biệt…

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

những nội dung này tiến hành công khai dựa trên quy định pháp luật của nhà nước thông qua đó lực lượng công an nhân dân có đầy đủ khả năng điều kiện thu nhận khai thác xử lý các thông tin nghiệp vụ về đối tượng phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vì vậy quản lý hành chính về an ninh trật tự không phải là một hoạt động hành chính đơn thuần mà thông qua hoạt động hành chính về an ninh trật tự có ý nghĩa nghiệp vụ công an sâu sắc.

Nội dung hình thức phương pháp quản lý hành chính về an ninh trật tự thường xuyên phải được bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân.

Xã hội loài người luôn vận động biến đổi và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó có con người giữ vai trò quyết định là chủ thể quản lý xã hội nhà nước luôn cải tiến về bộ máy, cơ chế cho phù hợp với tình hình phát triển xã hội, tạo điều kiện cho các thành viên trong xã hội hoàn thiện mình. Cùng với sự phát triển này bọn tội phạm có các hành vi vi phạm pháp luật diễn ra phức tạp về tính chất mức độ thủ đoạn… Do đó yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân phải thường xuyên nghiên cứu bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong từng thời kỳ. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

Quản lý hành chính về an ninh trật tự là bộ phận quản lý hành chính nhà nước, biện pháp nghiệp vụ cơ bản của lực lượng công an nhân dân để đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, hoạt động quản lý hành chính phải luôn bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội, yêu cầu nghiệp vụ của ngành công an nhân dân, sự thay đổi đó diễn ra: Nội dung hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện. Đòi hỏi các chủ thể quản lý kịp thời nắm bắt biến động về thực tiễn tình hình kinh tế – xã hội nhất là các đối tượng quản lý. Các thông tin này phải được ghi nhận phản ánh khách quan từ cơ sở, đảm bảo cho sự thay đổi quản lý hành chính về an ninh trật tự luôn phù hợp pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, yêu cầu nghiệp vụ của ngành.

Quản lý hành chính về an ninh trật tự phải đáp ứng nhiệm vụ thực hiện các chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước và quyền dân chủ của công dân.

Chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng ban hành nhằm điều chỉnh hoạt động xã hội trên tất cả các lĩnh vực. Mỗi cấp ngành được nhà nước giao nhiệm vụ trên một lĩnh vực cụ thể lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được nhà nước giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các thể lệ hành chính về an ninh trật tự: Đăng ký quản lý nhân hộ khẩu… Quản lý trật tự công cộng. Những hoạt động này liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp.

Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các phương diện. Đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến quyền nghĩa vụ của công dân trong quá trình tham gia xã hội: Cư trú đi lại… quá trình tổ chức thực hiện lực lượng cảnh sát nhân dân phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ. Đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nội dung quản lý hành chính về an ninh trật tự.

Trong quá trình tổ chức thực hiện quản lý hành chính về an ninh trật tự, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải nhận thức đúng đắn công tác này. Nắm vững vận dụng sáng tạo quy định pháp luật yêu cầu nghiệp vụ của ngành. Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình làm việc với tinh thần khách quan thận trọng, bám sát thực tiễn cải tiến nội dung phương pháp làm việc chủ động cải tiến lề lối làm việc, giảm bớt phiền hà thủ tục tạo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ thực hiện thắng lợi chủ trương cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

Nguyên tắc quản lý hành chính về an ninh trật tự.

Nguyên tắc là tư tưởng căn bản chỉ đạo quá trình tổ chức xây dựng vận hành hệ thống bộ máy quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của quản lý hành chính về an ninh trật tự đã đề ra.

Trong quản lý hành chính về trật tự xã hội cần quán triệt nguyên tắc cơ bản:

  • Nguyên tắc kết hợp quản lý hành chính về an ninh trật tự theo ngành và theo lãnh thổ trên cơ sở phân công phân cấp của nhà nước.

Quản lý hành chính về an ninh trật tự là nội dung quan trọng của quản lý hành chính nhà nước được nhà nước giao cho công an trực tiếp tổ chức thực hiện. Đây là vấn đề khó khăn phức tạp dễ phát sinh lệch lạc. Kết quả quản lý hành chính về an ninh trật tự có tác động tốt, xấu, quá trình quản lý xã hội công tác nghiệp vụ của công an, quyền nghĩa vụ của công dân, muốn làm tốt công an nhân dân phải nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống pháp luật tổ chức bộ máy xây dựng cơ chế hoạt động điều hành cho phù hợp tập trung thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Mặt khác từ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Công an các cấp có sự phân công khác nhau. Nội dung yêu cầu quản lý hành chính về an ninh trật tự ở các cấp đặt ra là khác nhau. Việc phân công phân cấp quản lý hành chính về an ninh trật tự ở mỗi địa bàn, cấp có sự khác nhau. Quản lý hành chính về an ninh trật tự theo ngành và quản lý hành chính về an ninh trật tự theo lãnh thổ trên cơ sở phân công phân cấp là hai mặt hoạt động thống nhất có sự kết hợp chặt chẽ, sự kết hợp này là nguyên tắc trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Do vậy, cơ quan quản lý hành chính về an ninh trật tự

  • Trung ương, địa phương cần nhận thức, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, có sự kết hợp chặt chẽ các ngành có liên quan trong thực hiện nội dung quản lý hành chính về an ninh trật tự.

+ Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý hành chính về an ninh trật tự.

Pháp chế là một chế độ đặc biệt của đời sống chính trị xã hội, trong đó tất cả cơ quan nhà nước tổ chức xã hội, nhân viên… đều phải tôn trọng thực hiện đúng pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để, chính xác.

Quản lý hành chính về an ninh trật tự là nội dung cụ thể của biện pháp hành chính nhà nước Nghị quyết 31/BCT ngày 02/12/1980 xác định biện pháp hành chính là một trong 6 biện pháp công tác của ngành công an để phòng ngừa, phát hiện đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật nên phải tuân thủ nguyên tắc này. Thực tiễn thực hiện nội dung của biện pháp hành chính về an ninh trật tự là thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ của ngành công an thông qua việc tổ chức hướng dẫn các thể chế hành chính về an ninh trật tự của nhà nước. Xét về phương thức hoạt động là biện pháp công khai những nội dung bí mật sâu sắc. Làm tốt nội dung của quản lý hành chính về an ninh trật tự chính là cơ sở quan trọng để thực hiện ý đồ nghiệp vụ của Công an nhân dân. Cơ sở pháp lý là dựa vào luật hành chính của nhà nước các nội dung quy ước thể lệ các ngành các cấp. Thể hiện sự khác biệt giữa quản lý hành chính và an ninh trật tự với biện pháp khác. Tính pháp chế xã hội chủ nghĩa thể hiện xuyên suốt trong cả quá trình tổ chức thực hiện nội dung quản lý hành chính về an ninh trật tự. Từ tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng đến thanh tra đấu tranh xử lý vi phạm được quy định rõ ràng trong văn bản pháp luật hành chính nhà nước. Để làm tốt quản lý hành chính về an ninh trật tự nhằm khai thác tiềm năng quản lý hành chính về an ninh trật tự đối với công tác nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân. Đáp ứng yêu cầu của ngành, cấp trong quản lý xã hội mỗi cán bộ chiến sĩ cần nắm vững quán triệt vấn đề này. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

2. Vai trò của quản lý hành chính về trật tự xã hội

Cũng như tất cả các quốc gia nói chung, vấn đề quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội nói chung và trật tự xã hội nói riêng có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước bởi nó là một tiền đề nhằm ổn định xã hội xác lập cơ sở để phát triển các mặt kinh tế – văn hoá – xã hội.

Chúng ta biết rằng bản chất của quản lý hành chính về trật tự xã hội là nhằm quản lý con người trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội tập trung vào quản lý cư trú đi lại hành nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự cũng như các hoạt động khác của con người. Khi tham gia vào quá trình xã hội, quá trình quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội giúp cho các nhà quản lý có được những thông tin cần thiết về con người trong các hoạt động của đời sống xã hội như thông tin về dân số, cơ cấu mật độ dân số, an toàn giao thông… Đây là những nguồn thông tin rất cơ bản thu được thông qua các hoạt động quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, giúp cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, xây dựng các chính sách cũng như chiến lược phát triển kinh tế, văn hoá của đất nước, các kế hoạch của các ngành, các cấp từ Trung ương tới cơ sở.

Ngoài ra còn có vai trò to lớn là điều chỉnh, điều khiển các hoạt động xã hội và hành vi của công dân theo trật tự nhất định của nền trật tự xã hội chủ nghĩa đó là một nền trật tự của một xã hội mà nơi đó con người sống có kỷ cương, nền nếp, lành mạnh, yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội là một biện pháp công tác cơ bản của lực lượng công an nhân dân để phòng ngừa tội phạm, hoạt động quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội có tác dụng tước bỏ điều kiện xoá bỏ cơ số tội phạm và phần tử xấu lợi dụng để hoạt động phạm pháp.

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN  MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Hoạt động quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội có điều kiện đi sâu nắm chắc tình hình thu nhập thông tin, cung cấp thông tin cho các hoạt động nghiệp vụ làm cơ sở cho việc triển khai các mặt công tác nghiệp vụ khác của lực lượng Công an nhân dân như hỗ trợ cho các hoạt động điều tra: hoạt động sưu tra, xác minh hiềm nghi… Dù ở giai đoạn nào thì vai trò của quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội rất lớn góp phần xây dựng cuộc sống yên vui lành mạnh, hạnh phúc của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội của đất nước.

Đất nước ta hiện nay đang ở thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá với đặc trưng của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Có nhiều thay đổi cơ bản vì hiện đại hoá kinh tế có mối quan hệ đến vấn đề dân chủ hoá các mặt đời sống xã hội. Người lao động ở thời kỳ này đòi hỏi phải có việc làm và tự do lựa chọn việc làm theo khả năng trí tuệ của mình. Các quyền cơ bản của dân đòi hỏi phải được đảm bảo hơn như các quyền tự do cư trú, đi lại… Vấn đề dân chủ của dân phải được đảm bảo bằng pháp luật.

Nhà nước pháp quyền là đảm bảo cho quyền tự do của công dân được thực hiện trong thực hiện pháp luật, hoạt động quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội đóng vai trò biểu hiện của nhà nước pháp quyền, nó đảm bảo vững chắc cho nhà nước của dân, do dân, vì dân. Song còn đó những mặt trái: sự phân hoá giàu nghèo, tội phạm mới xuất hiện, phương thức thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi… Quá trình xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước luôn phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội giữ vai trò đặc biệt quan trọng vì nó quan hệ đến sự an toàn và ổn định của xã hội, sự bền vững của quốc gia và sự sống của chế độ. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

3. Nội dung của quản lý hành chính về trật tự xã hội

3.1. Đăng ký hộ khẩu nhân khẩu

Đăng ký quản lý hộ khẩu nhân khẩu là biện pháp quan trọng của nhà nước nhằm xác định việc cư trú của công dân, bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tăng cường quản lý xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đăng ký và quản lý hộ khẩu thường trú: là việc đăng ký và quản lý đối với từng người dân cư trú thường xuyên và lâu dài mang tính ổn định tương đối, tại một địa chỉ nhất định theo một đơn vị hộ hoặc cá nhân trong các nhà ở tập thể ở các đơn vị hành chính xã phường. Yêu cầu cơ bản của việc quản lý thường trú là phải nắm chắc 4 nội dung về một con người gồm lai lịch bản thân, mối quan hệ gia đình, nghề nghiệp và đời sống kinh tế, thái độ chính trị hiện tại. Trên cơ sở đó mà phân loại nhân khẩu, lập danh sách các nhân khẩu cần chú ý có biện pháp quản lý khai thác các số liệu, tài liệu về dân số kịp thời.

Đăng ký và quản lý hộ khẩu tạm trú: là việc quản lý đối với những hộ, nhân khẩu

  • các địa phương khác ngoài đơn vị hành chính xã, phường đến tạm trú tại địa phương kể từ 1 ngày lên (có ở lại qua đêm). Việc quản lý nhân khẩu tạm trú là nhằm nắm chắc được sự di biến động về nhân khẩu ở địa phương nói chung và cụ thể là nắm vững được số người ở nơi khác đến địa bàn, nhằm tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ trong việc chấp hành các hoạt động về cư trú đồng thời thông qua quản lý tạm trú để nắm được đặc điểm căn cước của từng người đến tạm trú, mục đích, lý do và thời gian tạm trú của họ kịp thời phát hiện các hiện tượng nghi vấn ngăn chặn một cách có hiệu quả đối với các hành vi, vi phạm pháp luật, vi phạm các thể lệ hành chính khác.

Quản lý tạm vắng: quản lý nhân khẩu tạm vắng được áp dụng cho những nhân khẩu từ 15 tuổi trở lên vì lý do việc riêng phải vắng mặt ở nơi cư trú thuộc đơn vị quận, huyện… thời gian vắng mặt tại địa phương có thời hạn dưới 6 tháng. Nếu thời gian vắng mặt quá 6 tháng thì công dân phải làm thủ tục cắt chuyển hộ khẩu đến nơi cư trú mới (trừ trường hợp là học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng…). Nếu thời gian vắng mặt quá 6 tháng không có lý do chính đáng thì cơ quan quản lý hộ khẩu sẽ xoá tên trong sổ hộ khẩu. Việc quản lý tạm vắng là nhằm nắm chắc được sự di chuyển của nhân hộ khẩu trong khu vực đồng thời nắm được mối quan hệ của người tạm vắng nhằm phát hiện những hiện tượng nghi vấn, các hoạt động phạm pháp, phạm tội, trốn tránh sự quản lý của chính quyền địa phương.

3.2. Cấp phát quản lý chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ đi lại khác đối

với công dân

Chứng minh nhân dân là một loại giấy tờ tuỳ thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại, thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Đây là mọt trong những nhiệm vụ đặc thù mà nhà nước giao cho lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Mặt khác việc cấp giấy tờ tuỳ thân cho công dân có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phòng ngừa phát hiện đấu tranh chống tội phạm, cấp phát và quản lý chứng minh nhân dân gắn liền với hoạt động quản lý cư trú của công dân. Khi xác định được nơi cư trú chính thức của công dân là cơ sở để cấp phát chứng minh nhân dân. Việc cấp phát chứng minh nhân dân được thực hiện từ khi chúng ta có chính quyền. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

Việc cấp chứng minh nhân dân Bộ Công an có thông tư 11/TT-BNV ngày 28/11/1980 quy định việc cấp giấy phép cho nhân dân đến các xã biên giới. Thực hiện hiệp định tạm thời về việc giải quyết công việc trên vùng biên giới hai nước Việt Nam – Trung Quốc ký ngày 07/11/1991. Bộ Công an và Bộ ngoại giao đã có thông tư liên bộ số 01/TT-NB ngày 31/03/1992 quy định về việc cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang Trung Quốc và giao cho lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện nhiệm vụ này.

3.3. Quản lý người nước ngoài và quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam đối với

công dân Việt Nam

Quản lý người nước ngoài dựa vào các quy định của nhà nước về quản lý người nước ngoài trong pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Tổ chức hướng dẫn để họ chấp hành pháp luật thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của họ theo quy định pháp luật khi họ vào cư trú đi lại, khi họ rời khỏi Việt Nam. Nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước, công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân và bảo vệ lợi ích chính đáng của người nước ngoài tại Việt Nam.

3.4. Quản lý một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Quản lý một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự là quá trình lo Cảnh sát nhân dân dựa vào các văn bản của nhà nước quy định đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự áp dụng các biện pháp để quản lý chặt chẽ với các ngành nghề mà trong quá trình hoạt động kinh doanh có các điều kiện phương tiện liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

Nhà nước giao cho ngành Công an quản lý được quy định cụ thể trong điều 2 nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/02/2001 và thông tư 02/2001/TT-BCA ngày 04/05/2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành nghị định 08/2001/NĐ-CP. Phạm vi quản lý: 2 nhóm nghề.

Những nghề kinh doanh phải có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Bao gồm nghề khắc dấu, nghề sản xuất súng sắn, kinh doanh đạn súng săn. Sản xuất kinh doanh công cụ hỗ trợ, cơ sở kinh doanh sản xuất vật liệu nổ công nghiệp hoặc trong quá trình sản xuất kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, cơ sở làm nghề kinh doanh khí đốt chất lỏng, chất cháy, kinh doanh toà nhà cao trên 10 tầng dùng làm văn phòng đại diện, khách sạn.

Những nghề kinh doanh phải thực hiện cam kết về thực hiện điều kiện an ninh trật tự: cho thuê lưu trú, cho người nước ngoài thuê nhà, hoạt động in, dịch vụ cầm đồ, hoạt động Karaoke, vũ trường…

Nghị định số 14/NĐ-CP ngày 25/04/2001 của Chính phủ quy định về quản lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, gồm bảo vệ con người, bảo vệ tài sản hàng hoá, sản xuất, sửa chữa, kinh doanh các phương tiện kỹ thuật đặc biệt chuyên dùng cho việc bảo vệ.

Yêu cầu chung đặt ra: phải nắm được số lượng kinh doanh trong từng địa bàn. Đối với từng cơ sở kinh doanh phải nắm được địa điểm, ngành nghề, mặt hàng được phép kinh doanh, những thay đổi trong quá trình hoạt động kinh doanh. Đối với con người hoạt động sản xuất kinh doanh phải nắm được số lượng, lai lịch, lý do, mục đích kinh doanh, trình độ chuyên môn, vị thế xã hội ở cơ sở, ý thức chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh.

3.5. Quản lý các phương tiện đặc biệt

Phương tiện đặc biệt là những phương tiện có tính phức tạp, nguy hiểm mà trong quá trình quản lý có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Quản lý phương tiện đặc biệt là dựa trên cơ sở các quy định của nhà nước về quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, con dấu, tiến hành quản lý nhằm chủ động phòng ngừa, bịt kín sơ hở không để tội phạm lợi dụng, ngăn ngừa, làm giảm tai nạn xã hội, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Phạm vi quản lý: các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn các loại, vũ khí thô sơ, vật liệu nổ công nghiệp, các loại công cụ hỗ trợ và quản lý con dấu.

Cơ sở pháp lý: là nghị định 47/CP ngày 12/08/1996 của chính phủ.

 Yêu cầu chung đặt ra: phải nắm được các loại phương tiện ở trong từng địa bàn, đơn vị. Từng loại ta phải nắm được số lượng, nguồn gốc, tính năng sử dụng, hệ thống thiết bị đảm bảo an toàn, tình hình lợi dụng của phần tử xấu. Đối với những người được giao bảo quản, sử dụng phải nắm được lai lịch, trình độ chuyên môn, sức khoẻ, ý thức chấp hành các quy định.

3.6. Quản lý trật tự an toàn giao thông

Quản lý trật tự an toàn giao thông là quá trình tổ chức thực hiện các thể lệ hành chính của nhà nước trên lĩnh vực giao thông nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn ngừa giảm tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt, người, hàng hoá, các phương tiện tham gia giao thông không bị xâm hại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của nhà nước, nhu cầu đi lại của công dân.

Phạm vi quản lý trên phạm vi toàn quốc. Luật giao thông điều chỉnh các hoạt động giao thông mang tính công cộng. Đối tượng bao gồm người tham gia giao thông, các phương tiện giao thông và các công trình giao thông. Hoạt động quản lý trật tự an toàn giao thông phải tuân theo các quy định của pháp luật phù hợp điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội của quốc gia, phù hợp với luật pháp, phong tục, tập quán quốc tế. Lực lượng cảnh sát phải nắm vững luật lệ giao thông, nắm vững quyền hạn nhiệm vụ được giao có quan hệ phối hợp với các ngành các cấp. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

3.7. Quản lý giáo dục đối tượng theo quy định pháp luật ở địa bàn cơ sở

Quản lý giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở là quá trình lực lượng công an căn cứ vào pháp luật của nhà nước, mà pháp luật quy định như: Tuỳ cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ điều 73, cấm cư trú, quản chế, bắt buộc chữa bệnh. Đối tượng giáo dục tại xã phường, thị trấn, quản chế hành chính. Ngoài ra cảnh sát quản lý hành chính còn quản lý các đối tượng khác như sưu tra (hình sự, kinh tế, ma tuý), đối tượng có tiền án, tiền sự về chính trị, trẻ em làm trái pháp luật, nhằm giúp họ thành người công dân lương thiện, có ích cho xã hội, góp phần phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

3.8. Công tác tổ chức, giữ gìn trật tự công cộng

 Là quá trình tiến hành các biện pháp điều chỉnh các hoạt động của con người có liên quan đến trật tự, an toàn, vệ sinh trung trên cơ sở những quy định của pháp luật, các nội quy, quy tắc về giữ gìn trật tự. Nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động của xã hội diễn ra theo một trật tự nhất định, các quan hệ xã hội được tôn trọng, trật tự kỷ cương, tính mạng, tài sản, quyền lợi hợp pháp của công dân được tôn trọng, bảo vệ.

Việc tổ chức giữ gìn trật tự công cộng dựa trên cơ sở các văn bản pháp quy của nhà nước và chế độ, thể lệ, quy tắc, nội dung quy định của các ngành và địa phương.

Lực lượng Công an phải bám sát nhiệm vụ được giao, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các thành viên trong xã hội chấp hành nội quy, quy tắc nơi công cộng… phát hiện, ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây rối trật tự xã hội, góp phần bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng.

3.9. Công tác phòng cháy chữa cháy

Công tác phòng cháy chữa cháy là quá trình điều tra nghiên cứu, phát hiện các nguyên nhân, điều kiện có thể gây ra các vụ cháy, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, kịp thời tổ chức cứu chữa khi các vụ cháy xảy ra làm cho thiệt hại ở mức thấp nhất về người và của. Căn cứ vào luật phòng cháy chữa cháy nhà nước giao cho lực lượng cảnh sát phòng cháy thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng cháy.

4. Các chủ thể quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chủ thể tiến hành quản lý hành chính về trật tự xã hội là lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội: ở cấp trung ương, Cảnh sát quản lý hành chính có chức năng làm công tác tham mưu hướng dẫn chỉ đạo Công an các địa phương thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội theo quy định pháp luật.

Cấp tỉnh, cấp thành phố trực thuộc trung ương: lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được tổ chức thành một phòng nghiệp vụ thuộc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố.

Đối với Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, lực lượng này tổ chức thành 2 đội nghiệp vụ riêng thuộc sự lãnh đạo, chỉ đạo công an quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh và có tên gọi Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đội cảnh sát trật tự. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

II. Thực trạng hoạt động quản lý hành chính về trật tự xã hội

1. Thực trạng quản lý trật tự xã hội trong giai đoạn hiện nay

Công tác đăng ký quản lý nhân khẩu, hộ khẩu. Yêu cầu chính của quá trình quản lý hộ khẩu, nhân khẩu là nắm vững từng hộ, từng người ở cơ sở địa bàn đầy đủ, chính xác, khách quan, toàn diện, kịp thời và thường xuyên nắm cả mặt tốt, mặt xấu, cả mặt tích cực, tiêu cực, từ đó để phân loại con người; theo quy định cảnh sát khu vực phải nắm 4 nội dung về nhân khẩu. Thực tiễn cảnh sát khu vực đã nắm tương đối toàn diện về từng hộ gia đình và những người dân từ 15 tuổi trở lên, nhất là ở thành phố, thị xã, khu vực phức tạp về an ninh trật tự và tiến hành phân loại thành 4 loại là người tốt, người khó khăn, người lạc hậu, bất mãn và người xấu. Đối với công tác quản lý tạm trú đã nắm được số lượng, lý do của người tạm trú đến địa bàn.

XEM THÊM 999+==> DANH SÁCH TIỂU LUẬN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Công tác cấp phát và quản lý chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ đi lại khác của công dân. Yêu cầu chính quá trình nắm số lượng người đến tuổi cấp chứng minh nhân dân, tình hình sử dụng chứng minh nhân dân, phát hiện trường hợp khai man, làm giả chứng minh nhân dân theo các quy định cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã làm tốt những nội dung trên. Tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Công tác quản lý người nước ngoài và xuất nhập cảnh Việt Nam đối với công dân Việt Nam. Yêu cầu đặt ra phải nắm được số lượng, mục đích đến Việt Nam, mối quan hệ của họ trên lãnh thổ mình quản lý. Thường xuyên hướng dẫn họ chấp hành theo pháp luật, phát hiện sai phạm phải xử lý. Công tác này được lực lượng quản lý hành chính đã làm tương đối tốt dựa trên những quy định của pháp luật hạn chế được nhiều đối tượng, phần tử xấu lợi dụng phạm tội.

Công tác quản lý một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Yêu cầu nắm được số lượng ngành nghề kinh doanh trên địa bàn, số lượng người hoạt động trong các cơ sở kinh doanh, các vi phạm thường xảy ra ở các cơ sở cho thuê. Các thủ đoạn hoạt động, các đối tượng… Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã làm tương đối tốt những yêu cầu này. Hạn chế được một số đối tượng phần tử xấu lợi dụng một số ngành nghề hoạt động tội phạm trong đó có cả người nước ngoài. Về quản lý các phương tiện đặc biệt. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện tốt các yêu cầu về số lượng tính năng áp dụng, tình trạng các phương tiện, nắm được đối tượng, cơ quan tổ chức, cá nhân được trang bị tình trạng vi phạm của việc sử dụng các phương tiện, nắm được tình hình sử dụng hiện nay. Vì vậy mà các phương tiện đã được quản lý triệt để, không lọt vào tay tội phạm, phần tử xấu, không để trôi nổi ở ngoài. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

Về quản lý giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở đã đáp ứng tốt yêu cầu về số lượng đối tượng trên địa bàn. Nắm được tính chất, hành vi vi phạm pháp luật, nội dung hình thức vi phạm pháp luật, hoàn cảnh gia đình đối tượng, nguyên nhân, điều kiện phạm tội. Nhờ làm tốt những yêu cầu này nên lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã cải thiện được sự phối hợp với các lực lượng khác có liên quan trong việc phát hiện các thông tin về tội phạm, phát hiện những phần tử xấu có biểu hiện bất minh…

Về công tác giữ gìn trật tự công cộng các yêu cầu cần đạt được là nắm hoạt động của các đối tượng trong địa bàn, tình hình vi phạm diễn ra ở các địa bàn, các hoạt động diễn ra trên địa bàn cũng được lực lượng quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội làm tốt nên việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự công cộng được xử lý kịp thời…

Những nội dung trên đã được lực lượng cảnh sát quản lý hành chính thực hiện tốt là những yêu cầu nhưng trong quá trình thực hiện các nội dung không tránh khỏi những hạn chế:

Trong quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Một số đối tượng là việt kiều, người nước ngoài còn mang ma tuý tổng hợp vào vũ trường gây nhức nhối cho xã hội hay trong quản lý các phương tiện, đặc biệt còn hạn chế trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với nhân dân nhất là đồng bào dân tộc. Vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nhiều nơi chưa phân loại, xử lý kịp thời. Về quản lý giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở: Đối với các đối tượng sưu tra việc phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát quản lý hành chính với các lực lượng khác chưa thực hiện chặt chẽ. Về công tác giữ gìn trật tự công cộng thì nhận thức của một số lãnh đạo công an các cấp về chức năng nhiệm vụ của cảnh sát trật tự chưa thống nhất nên việc chỉ đạo tổ chức mỗi nơi mỗi nội dung khác nhau…

2. Phương pháp tiến hành quản lý hành chính về an ninh trật tự

 Trước thực trạng trên để tạo thuận lợi cho quá trình vận dụng quản lý chặt chẽ đối với các nội dung trên cần có một số phương pháp cơ bản.

2.1. Tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện các quá trình quản

lý hành chính về an ninh trật tự

Xuất phát từ các phạm vi đối tượng và những đặc điểm của quản lý hành chính về an ninh trật tự được tiến hành trên phạm vi cả nước với đối tượng là con người, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phương tiện đặc biệt là địa bàn công cộng. Đây là hoạt động có liên quan với mọi người, với mọi tầng lớp xã hội. Quá trình thực hiện quản lý hành chính về an ninh trật tự phải đạt được có mục đích và yêu cầu phục vụ quản lý xã hội, công tác nghiệp vụ của lực lượng công an đáp ứng quyền và nghĩa vụ của công dân. Mặt khác quản lý hành chính phải tiến hành đúng thủ tục pháp luật nhưng tránh máy móc, dập khuôn, cần phải sáng tạo linh hoạt nhưng phù hợp với sự phát triển xã hội. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

Từ những căn cứ trên, muốn thực hiện tốt biện pháp quản lý hành chính về an ninh trật tự đòi hỏi các lực lượng nghiệp vụ, nhất là lực lượng trực tiếp thực hiện các mặt công tác này phải biết dựa vào các văn bản pháp luật, thể lệ hành chính của nhà nước, của địa phương và các ngành có liên quan. Biết sử dụng đồng bộ các hình thức, biện pháp để tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn quần chúng phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia quản lý về an ninh trật tự, có như vậy những nội dung cụ thể của quản lý hành chính về an ninh trật tự mới được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Để nâng cao chất lượng công tác này lực lượng trực tiếp thực hiện các nội dung cụ thể của quản lý hành chính phải xác định rõ đối tượng, nội dung, lựa chọn các hình thức, phương pháp tuyên truyền cho sát hợp, thể chế hoá các nội dung cho cụ thể sát hợp với từng loại đối tượng, loại địa bàn, đa dạng hoá về hình thức, cách làm nhằm thu hút lực lượng quần chúng đông đảo tham gia quản lý hành chính về an ninh trật tự.

2.2. Tổ chức hướng dẫn nội dung thực hiện các nội dung quản lý hành chính về an ninh trật tự theo đúng nguyên tắc thủ tục pháp luật quy định

Quản lý hành chính về an ninh trật tự là một nội dung quan trọng trong hệ thống quản lý hành chính của nhà nước, nội dung quản lý của nó rất đa dạng. Vì vậy khi thực hiện các nội dung cụ thể của quản lý hành chính nó có liên quan đến nhiều văn bản mang tính pháp quy của nhà nước. Mặt khác quản lý hành chính về an ninh trật tự lại phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo quyền và nghĩa vụ của nhân dân và sự phát triển không ngừng của xã hội. Do vậy, để đáp ứng tính đa dạng hoá của quản lý hành chính về an ninh trật tự nên các văn bản thể lệ hành chính của nhà nước chỉ quy định những vấn đề cơ bản, có tính phổ biến đòi hỏi người thực hiện phải biết vận dụng một sáng tạo, vừa đảm bảo nguyên tắc thủ tục pháp luật, vừa đáp ứng quyền lợi của nhân dân nhưng vẫn đảm bảo những yêu cầu, mục đích của quản lý hành chính về an ninh trật tự. Để thực hiện có hiệu quả các nội dung quản lý hành chính về an ninh trật tự đòi hỏi các lực lượng nghiệp vụ nắm vững các quy định của pháp luật và quy trình thực hiện để hướng dẫn cho mọi người dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật. Thực tế trong những năm qua cho thấy sự đổi mới toàn diện, mau lẹ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, để đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội. Hệ thống các văn bản pháp luật được bổ sung thay thế đã từng bước theo kịp và phục vụ tốt công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quản lý hành chính về an ninh trật tự có những văn bản chậm đổi mới hoặc giữa các văn bản thể lệ không thống nhất gây khó khăn cho người thực hiện. Tạo kẽ hở cho bọn tội phạm, phần tử xấu lợi dụng gây ra các vi phạm làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, tạo ra sự nghi ngờ mất lòng tin trong nhân dân.

Từ cơ sở trên để lấy lại lòng tin trong nhân dân huy động sức mạnh toàn dân tham gia quản lý hành chính về an ninh trật tự nhằm khai thác kết quả của quản lý hành chính về an ninh trật tự, phục vụ tốt nhất các yêu cầu quản lý xã hội. Yêu cầu nghiệp vụ và đáp ứng quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đòi hỏi các lực lượng nghiệp vụ trực tiếp làm công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự phải nắm vững, hiểu sâu, vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo linh hoạt, đúng thủ tục pháp luật chặt chẽ về nguyên tắc, năng động trong tổ chức thực hiện các nội dung của quản lý hành chính về an ninh trật tự. Chủ động tuyên truyền hướng dẫn để mọi người nắm vững thực hiện. Kiên quyết đấu tranh với những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật của nhà nước gây phiền hà cho nhân dân vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

2.3. Thường xuyên kiểm tra phát hiện xử lý đối với các hành vi vi phạm thể lệ

hành chính về an ninh trật tự

Kiểm tra việc chấp hành các thể lệ hành chính về an ninh trật tự là một yếu tố quan trọng, cần thiết không thể thiếu trong quản lý hành chính về an ninh trật tự. Thông qua công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định quản lý hành chính nó có tác dụng thúc đẩy quá trình thực hiện các nội dung quản lý hành chính về an ninh trật tự, giảm bớt những vi phạm có thể xảy ra. Mặt khác qua kiểm tra các nội dung quản lý hành chính về an ninh trật tự giúp chúng ta có cơ sở để phát hiện những sơ hở bất hợp lý trong các quy định và trong quá trình tổ chức thực hiện. Đó chính là những điều kiện quan trọng để có biện pháp tháo gỡ, xoá bỏ những bất hợp lý, từng bước bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật.

Thông qua các hình thức kiểm tra nó còn có ý nghĩa thiết thực đối với công tác phát hiện đấu tranh, xử lý đối với các hành vi vi phạm. Kết quả công tác kiểm tra không chỉ giúp ta phát hiện vi phạm, bịt kín những kẽ hở, không để bọn tội phạm, phần tử xấu có điều kiện lợi dụng vi phạm mà qua kiểm tra có căn cứ kết luận một cách chính xác, đúng tính chất mức độ, hành vi vi phạm, có cơ sở để xử lý, điều đó có ý nghĩa trong việc giáo dục, ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm tiếp theo đảm bảo tính công bằng xã hội trong quản lý hành chính. Lực lượng cảnh sát nhân dân trực tiếp là cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội với tư cách là chủ thể trực tiếp thực hiện quản lý hành chính về an ninh trật tự cần phải nắm vững các quy định về xử lý vi phạm hành chính, quy định về khởi tố, khiếu nại, nắm vững chức năng nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào đặc điểm đối tượng quản lý cụ thể để có hình thức phương pháp kiểm tra xử lý vi phạm cho sát hợp, bảo đảm chính xác, khách quan trong quá trình quản lý. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

2.4. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ, các ngành các cấp để

quản lý hành chính về an ninh trật tự

Quản lý hành chính về an ninh trật tự là một biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân. Chủ thể quản lý hành chính về an ninh trật tự do nhiều lực lượng, nhiều cấp, nhiều ngành khác nhau cùng tham gia, nội dung quản lý, yêu cầu quản lý, biện pháp quản lý khác nhau. Có những nội dung quản lý về hình thức mang tính chất công khai nhưng nội dung quản lý mang tính nghiệp vụ bí mật của lực lượng công an nhân dân, biện pháp quản lý cũng hết sức đa dạng. Mặt khác yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự đối với cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là rất nặng nề. Muốn thực hiện tốt các mục đích yêu cầu của quản lý hành chính về an ninh trật tự đòi hỏi các lực lượng trực tiếp phải thực hiện quản lý, phải biết phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành, sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp, cần xác định rõ trách nhiệm của mỗi lực lượng và trách nhiệm quan hệ phối hợp giữa các lực lượng thật cụ thể. Tránh tình trạng trùng dẫm, bao biện làm thay, dẫn đến buông lỏng, bỏ mặc không hết trách nhiệm trong quản lý hành chính về an ninh trật tự.

2.5. Thu thập tích luỹ tài liệu lập hồ sơ quản lý để phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân và công tác quản lý xã hội của nhà nước

Thu thập tích luỹ tài liệu lập hồ sơ quản lý các đối tượng của quản lý hành chính về an ninh trật tự vừa có ý nghĩa nghiệp vụ trước mắt và lâu dài, vừa phục vụ công tác quản lý xã hội của nhà nước và quyền lợi của công dân. Các tài liệu cần thu thập bao gồm: Tài liệu thu thập qua khâu đăng ký (các bản kê khai phục vụ đăng ký, phiếu thẩm tra xác minh…) và các tài liệu thu thập trong quá trình quản lý thường xuyên (Biên bản kiểm tra xử lý báo cáo của cơ sở bí mật đơn thư tố giác của quần chúng…) tuỳ theo từng đối tượng cụ thể mà việc lập hồ sơ, lưu giữ hồ sơ tài liệu được tổ chức ở các cấp khác nhau. Việc thu thập tài liệu, lập bảo quản lưu trữ, khai thác sử dụng hồ sơ phải tuân theo quy trình và chế độ công tác hồ sơ của lực lượng công an nhân dân. Hồ sơ cần bổ sung điều chỉnh thường xuyên phản ánh đúng thực trạng đối tượng quản lý đang tồn tại ngoài xã hội để phục vụ kịp thời khai thác sử dụng có hiệu quả trước mắt và lâu dài.

Muốn làm tốt công tác này đòi hỏi lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải có nhận thức đúng đắn về công tác quản lý hành chính, nắm vững các quy định của pháp luật, nắm vững nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành, nắm vững chắc năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, biết tận dụng sáng tạo các biện pháp để quản lý cho phù hợp với từng nội dung đối tượng thời gian, được bàn cụ thể.

3. Đánh giá nhận xét chung

3.1. Về ưu điểm (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

 Việc tổ chức triển khai các nội dung quản lý hành chính về trật tự xã hội trong những năm qua đã đem lại những kết quả đáng kể trong hoạt động quản lý xã hội nói chung và trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói riêng. Đánh giá về hoạt động quản lý hành chính về trật tự xã hội trong những năm qua cho thấy:

Trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung quản lý hành chính về trật tự xã hội Nhà nước đã ban hành được nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế cho các văn bản cũ lạc hậu trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, một trong những văn bản mới là pháp lệnh điều tra hình sự. Các văn bản mới ban hành đã nâng cao được giá trị pháp lý cũng như tiếp thu được tiến bộ về quản lý của quốc gia trên thế giới, đồng thời cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Công tác chỉ huy chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong lực lượng cảnh sát quản lý hành chính được chú trọng hơn, luôn bám sát các nghị quyết của Đảng, chỉ thị của chính quyền các cấp để có kế hoạch chỉ đạo. Các đồng chí lãnh đạo thường xuyên kiểm tra đôn đốc sâu sát, cụ thể tại cơ sở để nắm vững những thiếu sót và chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc một cách sát thực hơn kể cả đối với vùng sâu vùng xa.

Quá trình thực hiện luôn cải tiến về nội dung phương pháp, cách thức thực hiện theo hướng cải cách hành chính tạo điều kiện cho mọi người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Có thể xác định rằng công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội bước đầu đã đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động nghiệp vụ của Công an nhân dân. Phân định rõ hơn về trách nhiệm, cơ chế, phối hợp giữa Công an các cấp trong quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng như phối hợp với các ngành có liên quan, góp phần tích cực vào công tác quản lý xã hội của nhà nước.

3.2. Những khó khăn, vướng mắc tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đã đạt được lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội còn bộc lộ một số khuyết điểm tồn tại khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai các nội dung hoạt động quản lý hành chính về trật tự xã hội: Văn bản quy định về các thể lệ hành chính còn chưa theo kịp với diễn biến của thực tiễn, chưa có được văn bản quản lý hành chính về trật tự xã hội có giá trị pháp lý cao.

Việc triển khai các nội dung quản lý hành chính về trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở còn thiếu đồng bộ chưa tập trung cao độ lực lượng và các biện pháp chỉ đạo.

Việc phân cấp trong một số nội dung quản lý hành chính về trật tự xã hội chưa phù hợp giữa tính chất công việc với lực lượng thực thi nhiệm vụ dẫn đến việc thực hiện các nội dung đó mang tính hành chính đơn thuần, lỏng lẻo và nhiều sơ hở.

3.3. Nguyên nhân của tồn tại, vướng mắc và hạn chế

Trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước, việc chuyển từ nền kinh tế quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường tác động đến việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách quản lý xã hội ở Việt Nam vừa là thử nghiệm vừa là quá trình nghiên cứu vận dụng để phù hợp với điều kiện của đất nước trong giai đoạn này. Chính vì thế không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội còn tồn tại là tất yếu nhưng đánh giá về nguyên nhân thuộc về phía chủ quan của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trong quá trình quản lý có những nguyên nhân:

Hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội ban hành còn thiếu đồng bộ, phân tán, kém phát huy hiệu lực trong quản lý xã hội và phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm.

Biên chế của cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội còn thiếu so với yêu cầu của thực tiễn, năng lực trình độ của một số cán bộ còn hạn chế, trách nhiệm và tác phong làm việc còn biểu hiện quan liêu hành chính đơn thuần.

Cơ cấu tổ chức cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý hành chính về trật tự xã hội có nhiều điểm chưa hoàn chỉnh thiếu thống nhất. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

Công tác kiểm tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý hành chính và trật tự xã hội của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính chưa kịp thời nghiêm khắc.

Những tình trạng trên đã làm cho hiệu quả quản lý hành chính và trật tự xã hội của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính thấp, nhân dân coi thường kỷ cương pháp luật, thức chấp hành các quy định của nhà nước không nghiêm hoặc tìm cách trốn tránh hoặc “lách luật” tạo thành nếp sống tự do vô kỷ luật của số bộ phận dân cư. Nguyên nhân trên nếu không khắc phục kịp thời sẽ làm cho công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội kém phát huy tác dụng trong quản lý xã hội cũng như trong phòng ngừa phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm.

III. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội trong giai đoạn hiện nay

1. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trong giai đoạn phát triển hiện nay việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước càng đòi hỏi bức thiết nhằm từng bước xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam, đáp ứng đòi hỏi của việc quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự nói chung và cụ thể là của hoạt động quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng, việc xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực quản lý hành chính trật tự xã hội là những yêu cầu cấp bách đặt ra. Vấn đề này được đề cập tại nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 đề cập nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại đã nhấn mạnh “hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh trên phạm vi cả nước và từng địa phương cơ sở”. Thực trạng hệ thống pháp luật quy định về lĩnh vực trật tự an toàn xã hội còn nhiều tồn tại hạn chế nhất định. Các văn bản pháp luật quy định trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội chỉ dừng lại ở nghị định là cao nhất mà chưa có văn bản pháp luật hay pháp lệnh điều chỉnh. Một số văn bản khi sử dụng trong thời gian dài không bổ sung nâng cấp. Một số văn bản còn chồng chéo và thiếu rõ ràng trong việc phân công phân công. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

Do vậy để đảm bảo cơ sở cho hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội nói chung và công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng lực lượng cảnh sát quản lý hành chính cần tham mưu đề xuất với nhà nước xây dựng bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quy định trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tiến tới ban hành một đạo luật về quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự. Trước mắt phải bổ sung xây dựng hoàn thiện một số quy định trong các lĩnh vực: Xây dựng ban hành sớm luật cư trú, luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Bố trí lực lượng phù hợp theo hướng tăng cường cho cơ sở

Hiện nay lực lượng cán bộ chiến sĩ thiếu về số lượng nhất là cấp cơ sở rất khó để bố trí cán bộ, về chất lượng còn nhiều hạn chế rất cần nâng cao chất lượng.

Muốn làm được điều này thì Bộ Công an sớm bổ sung đủ biên chế cho lực lượng cảnh sát quản lý hành chính để khắc phục tình trạng thiếu cán bộ như hiện nay. Để lực lượng cảnh sát khu vực và Công an phụ trách xã, phụ trách quản lý địa bàn phù hợp theo quy định của điều lệnh của cảnh sát khu vực và chủ động công tác của Công an phụ trách xã về an ninh trật tự. Đi đôi với việc bố trí cán bộ chiến sĩ thì phải chủ động công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã về an ninh trật tự. Thông qua các loại hình đào tạo: Đào tạo và đào tạo lại cho lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hàng năm về các chuyên đề nghiệp vụ cho các lực lượng trong hệ cảnh sát quản lý hành chính. Tổ chức tập huấn các nội dung văn bản mới.

3. Kiện toàn bộ máy quản lý hành chính về trật tự xã hội ở cơ sở

Trước hết tập trung vào bộ máy quản lý hành chính ở vùng cơ sở nông thôn để đảm bảo hoạt động quản lý thống nhất.

Phải thực hiện giải pháp này vì mô hình quản lý hành chính về an ninh trật tự của chúng ta có những điểm chưa thống nhất giữa thành thị và nông thôn. Khối lượng công việc rất lớn muốn hoàn thành tốt hiệu quả hoạt động quản lý hành chính về trật tự xã hội phải có một bộ máy hoàn thiện thống nhất có sự chỉ đạo chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở. Muốn làm được điều này cần củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có đầy đủ năng lực trình độ để hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt phải sớm bổ sung đủ biên chế cho lực lượng cảnh sát quản lý hành chính ở cơ sở để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Quy định các điều lệnh công tác cảnh sát khu vực và chế độ công tác của công an phụ trách xã. Đồng thời cần tập trung làm tốt một số nội dung:

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn tri thức nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhanh chóng khắc phục tình trạng chưa được đào tạo cơ bản hoặc được đào tạo ở trình độ thấp.

Chấm dứt tình trạng bố trí các đồng chí bị kỷ luật, các đồng chí năng lực yếu kém không làm được việc các đơn vị khác đưa về lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội)

Tăng cường thực hiện công tác luân chuyển cán bộ trong cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã về an ninh trật tự.

Đảm bảo chế độ chính sách cho các lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trực tiếp chiến đấu ở cơ sở.

Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành công an, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được trang bị các phương tiện nghiệp vụ chiến đấu tương đối hoàn thiện. Nhưng chính sách cho lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội chưa được quan tâm đúng mức. Do đó cần nghiên cứu xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp cho lực lượng này.


Trên đây là tiểu luận môn Quản lý nhà nước đề tài: Một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học chuyên viên: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo