Tiểu luận: Mẫu bìa tiểu luận

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Mẫu bìa tiểu luận, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Mẫu bìa tiểu luận trên chuyên mục tiểu luận Tư tưởng Hồ CHí Minh.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


MẪU BÌA TIỂU LUẬN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……

Khoa …….

—– oOo —–

LOGO TRƯỜNG/KHOA

TÓM TẮT TIỂU LUẬN

Ngành: ……………………………………………….

Họ và tên sinh viên: …………………………………………

Lớp, khóa: …………………………………………………….

THPHCM  – Năm

MẪU TRANG PHỤ BÌA TIỂU LUẬN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……..

Khoa ……….

—– oOo —–

LOGO TRƯỜNG/KHOA

TÓM TẮT TIỂU LUẬN

Chuyên ngành: ……………………………………………….

Tên đề tài: ……………………………………………………

………… …………………………………………………….

Họ và tên sinh viên: …………………………………………

Lớp, khóa: …………………………………………………….

Người hướng dẫn: …………………………………………………….

TPHCM – Năm

MẪU TRANG MỤC LỤC

 
   

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

MẪU TRÌNH BÀY NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TIỂU LUẬN

TRƯỜNG  ….

Khoa Kinh tế & Quản lý

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—– oOo —–

 

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TIỂU LUẬN

Họ và tên sinh viên: ……………………………………………………………………………………………..

Lớp:……………………………………………………..Khóa: …………………………………………………..

Họ và tên giáo viên hướng dẫn:……………………………………………………………………………..

 1. Tên đề tài tiểu luận: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Các số liệu ban đầu:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán (tên của các chương)

Chương 1: …………………………………………………………………………………………………..

Chương 2: …………………………………………………………………………………………………..

Chương 3: …………………………………………………………………………………………………..

 1. Ngày giao nhiệm vụ thiết kế: ……/…../20…….
 2. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ……/…../20…….

 

TP.HCM, ngày …… tháng …… năm 20……

Trưởng Bộ môn                                                           Người hướng dẫn

MẪU TRÌNH BÀY NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên: ……………………………………………………………………………………………..

Lớp:……………………………………………………..Khóa: …………………………………………………..

Tên đề tài tiểu luận: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tính chất của đề tài: …………………………………………………………………………………………….

I.  Nội dung nhận xét:

 1. Tiến trình thực hiện tiểu luận: ………………………………………………………………………….
 2. Nội dung của tiểu luận: …………………………………………………………………………………..

. Cơ sở lý thuyết: …………………………………………………………………………………………..

. Các số liệu, tài liệu thực tế: …………………………………………………………………………..

. Phương pháp và mức độ giải quyết các vấn đề: ……………………………………………….

 1. Hình thức của tiểu luận: ………………………………………………………………………………….

. Hình thức trình bày: ……………………………………………………………………………………..

. Kết cấu của tiểu luận: …………………………………………………………………………………

 1. Những nhận xét khác: ………………………………………………………………………………………

II.  Đánh giá và cho điểm:

. Tiến trình làm tiểu luận:……………… /20

. Nội dung tiểu luận:……………………… /60

. Hình thức tiểu luận:…………………….. /20

Tổng cộng:                                ……/100 (Điểm: ……)

TP.HCM, ngày …… tháng …… năm 20……

Người hướng dẫn

MẪU TRÌNH BÀY NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DUYỆT

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI DUYỆT

Họ và tên sinh viên: ……………………………………………………………………………………………..

Lớp:……………………………………………………..Khóa: …………………………………………………..

Tên đề tài tiểu luận: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tính chất của đề tài: …………………………………………………………………………………………….

XEM THÊM ==> CÁCH VIẾT BÀI TIỂU LUẬN

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

I.  Nội dung nhận xét:

 1. Nội dung của tiểu luận: …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Hình thức của tiểu luận: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Những nhận xét khác: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

II.   Đánh giá và cho điểm:

. Nội dung tiểu luận:……………………… /80

. Hình thức tiểu luận:…………………….. /20

Tổng cộng:                                ……/100 (Điểm: ……)

TP.HCM, ngày …… tháng …… năm 20……

Người duyệt

 

PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

 1. Lời nói đầu
 2. Lý do chọn đề tài
 3. Mục đích nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu

PHẦN 2 NỘI DUNG

CHƯƠNG 1 <Tên chương 1>

<Tóm tắt chương 1>

CHƯƠNG 2 <Tên chương 2>

<Tóm tắt chương 2>

CHƯƠNG 3 <Tên chương 3>

<Tóm tắt chương 3>

PHẦN 3 KẾT LUẬN

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận án theo thông lệ của từng nước:
  • Xếp thứ tự theo tên của tác giả đầu tiên trong danh sách
  • Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
  • Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
  • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v….
 2. Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau:
 • tên các tác giả (không có dấu phẩy hoặc chấm cuối phần tên)
 • (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • “tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tập (không có dấu ngăn cách)
 • (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc) (xem ví dụ trang sau tài liệu số 1 và 2).

Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu phẩy hoặc chấm cuối phần tên)
 • (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
 • nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo). (xem ví dụ trang sau tài liệu số 3 và 4).

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sau cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

Dưới đây là ví dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • Anderson, J.E., (1985), “The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case”,

American Economic Review, 75(1), pp. 178-90.

 • Borkakati R.P., Virmani S.S., (1997), “Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice”, Euphytica 88, pp. 1-7.
 • Boulding, K.E. (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton,
 • Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Department of Economics, Economic Research Report, Hanoi.

Trên đây là tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đề tài: Mẫu bìa tiểu luận, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học đại cương: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo