Đề tài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuyển chọn bài mẫu 9 điểm

đề tài Tiểu luận tư tương Hồ Chí Minh
đề tài Tiểu luận tư tương Hồ Chí Minh

Bạn đang được các thầy cô giảng viên giao cho một bài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bạn chưa hiểu rõ về thể loại đề tài này. Vậy thì cũng đừng quá lo lắng. Bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ tới bạn Danh sách 60+ đề tài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh và TOP 10 bài mẫu hay, ấn tượng.  Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin để bài tiểu luận của bạn đạt kết quả tốt nhất.


Mục lục ẩn

Danh sách 60+ đề tài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh hay và ấn tượng.

Đề tài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh được “săn đón” nhiều nhất.

 1. Phân tích đường lối cách mạng của Đảng qua từng giai đoạn trong lịch sử.
 2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng các chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ xã hội ngày nay.
 3. Trình bày các chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.
 4. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá ở Việt Nam.
 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh được vận dụng như thế nào tại hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
 6. Vấn đề đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 7. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong việc xây dựng đạo đức sinh viên hiện nay.
 8. Những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về xã hội học tập.
 9. Vận dụng vấn đề xã hội học tập trong tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác rèn luyện kỹ năng học tập của sinh viên ngày nay.
 10. Ý nghĩa độc lập dân tộc là vấn đề cốt lõi trong toàn bộ Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 11. Phân tích vấn đề độc lập dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.
 12. Phân tích tư tưởng “nhà nước của dân, do dân, vì dân” trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 13. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiểu mới.
 14. Tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội – áp dụng tới thực tiễn xã hội Việt Nam ngày nay.
 15. Quan điểm “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.” trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 16. Quan điểm về việc dùng người trong tư tưởng Hồ Chí Minh- áp dụng vào các cơ quan tổ chức hành chính tại Việt Nam ngày nay.
 17. Quan điểm của Hồ Chủ tịch về vấn đề dân chủ, độc lập.
 18. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
 19. Ý nghĩa của tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 20. Tính khoa học, cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 21. Phân tích tư tưởng cách mạng của Hồ Chí Minh qua từng giai đoạn lịch sử.
 22. Vấn đề giáo dục về tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường học tại Việt Nam.
 23. Việc áp dụng quan điểm “Trung với nước-hiếu với dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh của các cán bộ từ trung ương đến địa phương ở Việt Nam.
 24. Quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phòng chống tham nhũng – liên hệ tới thực tiễn xã hội Việt Nam ngày nay.
 25. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguồn gốc, bản chất, chức năng,vai trò của truyền thống văn hoá trong đời sống xã hội.
 26. Quan điểm kết hợp tinh thần đấu tranh trong quân sự và vấn đề ngoại giao trong cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh.
 27. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dạy học- áp dụng vào các trường học hiện nay.
 28. Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược quân sự và chính sách ngoại giao liện hệ tới vấn đề Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc.
 29. Vận dụng tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá của nước ta ngày nay.
 30. Những hạn chế trong công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh tại các trường học ở nước ta.

XEM THÊM ⇒ Dịch vụ viết thuê Tiểu luận

Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.

 1. Vai trò của Hồ Chí Minh đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
 2. Vấn đề về Đảng cầm quyền của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản.
 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đê gắn kết xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một tốt đẹp.
 4. Vai trò của người lãnh đạo Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 5. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
 6. Thực trạng việc áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trong sạch, vững manh.
 7. Tư tưởng cốt lõi của Hồ Chủ tịch về việc xây dựng và phát triển Đảng.
 8. Áp dụng vấn đề nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 9. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam theo đúng tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.
 10. Quan điểm về một cán bộ cách mạng mẫu mực, quyết tâm xây dựng Đảng Cộng sản trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.

 1. Phân tích nguồn gốc hình thành đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 2. Sự vận dụng đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng phát triển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời bình.
 3. Vấn đề truyền đạt và phát huy bản sắc dân tộc,truyền thống đạo đức con người Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 4. Vấn đề đạo đức trong việc giáo dục của tư tưởng Hồ Chí Minh – liên hệ thực tế các nhà trường.
 5. Vấn đề đạo đức của một người cán bộ theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh.
 6. Thực tế áp dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh của các cán bộ cấp cao ViệtNam.
 7. Vấn đề đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh về việc giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống đạo đức cho các sinh viên Việt Nam.
 8. Vấn đề đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh tại các tổ chức Đoàn thanh niên Việt Nam.
 9. Một số giải pháp, định hướng cho công tác đẩy mạnh việc học tập, áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh.
 10. Học tập tính đạo đức, nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

XEM THÊM ⇒ KHO TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh có tính mới.

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc phụ nữ và bình đẳng giới – liên hệ tới tư tưởng về bình đẳng giới trong xã hội ngày nay.
 2. Vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đổi mới giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 3. Nâng cao vấn đề giáo dục lý luận chính trị – xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong tư tưởng Hồ Chí Minh ở điều kiện kinh tế xã hội ngày nay.
 4. Các biện pháp xây dựng nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 5. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta ngày nay.
 6. Định hướng áp dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền kinh tế đối ngoại của Việt Nam.
 7. Phân tích quan điểm “ chính sách ngoại giao mềm dẻo, quân sự cứng rắn” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản sắc dân tộc và con đường giải phóng dân tộc Việt nam.
 9. Yếu tố con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 10. Những yếu tố quan trọng và tác động lớn tới tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng của dân tộc.
 11. Điểm mới của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ cách mạng 1920-1930- giai đoạn quyết định tháng lợi của cách mạng Việt Nam.
 12. Tư tưởng tiến bộ của Hồ Chí Minh về công tác bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ ngày nay.
 13. Vấn đề con người và trồng người trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 14. Tư tưởng Hồ Chí Minh qua “5 điều Bác Hồ dạy” – Nêu ra tính tiến bộ và tính nhân văn.
 15. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế – ưu nhược điểm của việc áp dụng tư tưởng này ở các cán bộ Việt Nam

Danh sách 10 bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh được đánh giá cao.

Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn danh sách 10 bài mẫu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hấp dẫn, mới mẻ, đạt điểm số cao. Các bạn có thể tham khảo để có thêm nhiều thông tin hữu ích cho bài tiểu luận của mình. Chúng tôi đã đưa ra danh sách này dựa trên sự đánh giá từ nhiều khía cạnh khác nhau.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

Bài này được đánh giá là một trong những đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh tiêu biểu. Nội dung được triển khai đầy đủ qua hai chương lớn. Chương thứ nhất tác giả nói về Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. Nội dung này được triển khai, phân tích sâu và có tính sắc bén của vấn đề. Thể hiện được rõ tinh thần nội dung. Chương 2, tác giả tiến hành phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Ở chương này, tác giải phân tích vấn đề qua những mặt sau: tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc phải theo con đường cách mạng vô sản, có Đảng Cộng sản lãnh đạo và tiến hành bằng con đường bạo lực cách mạng, cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo; lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc. Tất cả các nội dung đều có sự liên kết chặt chẽ và thể hiện được rõ vấn đề. Bố cụ đầy đủ theo đúng form của một bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh đạt chuẩn. Độ dài đạt yêu cầu với 31 trang. Đây là một bãi mẫu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh được đánh giá cao,bạn có thể tham khảo thêm cho bài viết của mình.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc.

Bài viết này nói về một đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hay và giàu tính nhân văn. Được thực hiện bởi một nhóm học sinh trường Đại học Ngoại thương. Bài viết đã mang về một điểm số ấn tượng. Về mặt hình thức, bài có bố cục đầy đủ, rõ ràng và gồm 30 trang. Về mặt nội dung, Bài được chia thành 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, tác giả nói về tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá và vấn đề giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Nội dung này được thể hiện qua 2 phương diện. Nội dung thứ 2 thể hiện được tính hình thực tiễn về vấn đề giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc hiện nay qua 3 ý: thực trạng, các yếu tố tác động, giải pháp. Cuối cùng nội dung thứ 3 phân tích ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. Tổng quan bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh được đánh giá cao về cả mặt hình thức và nội dung. Hãy nhanh tay tải về để tham khảo cho bài của mình nhé.

XEM THÊM ⇒ Trọn bộ bài mẫu Tiểu luận hay 

Triết lý phát triển của Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội – Ý nghĩa với Việt Nam hiện nay.

Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh tiêu biểu thứ 3 chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn liên quan tới vấn đề dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là một đề tài hay và mang tính thời đại cao. Bài gồm 18 trang với bố cụ đầy đủ. Và có những nội dung chính sau: thứ nhất là quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nội dung thứ 2, tác giả đã phân tích mối quan hệ biện chứng của “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Tiếp theo, nội dung thứ ba nói về sự gắn bó hữu cơ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nội dung thứ 4 là phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được thể hiện trong thực tiễn cách mạng. Nội dung thứ 5 là những điều kiện bảo đảm cho độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam. Cuối cùng nội dung thứ 6 nêu ra ý nghĩa của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đối với Việt Nam hiện nay. Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh này có hệ thống luận điểm chặt chẽ, khoa học. Thể hiện được đúng nội dung tư tưởng của toàn đề tài. Đây cũng là một bài mẫu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh được đánh giá cao mà bạn có thể tham khảo.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ.

         Tiếp tục với chủ đề những bài mẫu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hay, hấp dẫn, sau đây chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một đề tài về vấn đề dân chủ trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một sản phẩm của bạn sinh viên khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Bài viết gồm 23 trang với hình thức đầy đủ rõ ràng. Nội dung được chia thành 2 chương lớn. Chương 1 nói về quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ. Nội dung này được thể hiện qua 4 mặt: khái niệm, dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh, dân chủ trong các lĩnh vực đời sống xã hội và thực hành dân chủ. Chương 2, tác giả nêu ra việc vận dụng quan điểm Hồ Chí Minhh vào nền dân chủ nước ta hiện nay qua 3 lĩnh vực: kinh tế, chính trị tư tưởng, văn hoá-xã hội. Bài viết có sự logic chặt chẽ về mặt nội dung và được trình bày khoa học. Đây là một bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hay, có sức thuyết phục cao. Đáng để cho bạn bỏ thời gian ra để đọc, tham khảo.

Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đây là một thể loại đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh cơ bản. Bài viết có sự đầu tư tỉ mỉ và được hoàn thành bởi một bạn sinh viên có học lực giỏi. Bài viết có bố cục rõ ràng với hệ thống luận điểm chặt chẽ. Được chia thành những nội dung khác nhau. Nội dung 1 là cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung này đươc thể hiện qua 2 mặt : cơ sở khách quan và nhân tố chủ quan. Nội dung thứ 2 là quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung này được thể hiện qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau của dân tộc: trước 1911, từ 1911- 1920, 1921-1930, 1930-1945, 1945-1969. Mỗi một giai đoạn đều được tác giả phân tích sâu sắc trên nhiều khía cạnh. Nội dung thứ 3, tác giả chỉ ra giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Xuyên suốt bài tiểu luận với những ngôn từ sắc bèn mà hàm súc, tác giả đã thể hiện một cách xuất sắc nội dung của đề tài. Và đây chính là một trong những bài mẫu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh xuất sắc cho bạn tham khảo.

Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc của ta trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh tiểu biểu tiếp theo chúng tôi giới thiệu tới các bạn liên quan tới vấn đề đại đoàn kết dân tộc của nước ta. Đây là một đề tài mới mẻ và có nhiều vấn đề cần được phân tích. Bài viết này là của một bạn sinh viên trường Đại học Lao động xã hội, khoa Quản lý lao động. Bài viết gồm 2 nội dung lớn. Nội dung 1 là tư tưởng HCM về Đại đoàn kết dân tộc. Nội dung này được phân tích cẩn thận, sâu sắc trên nhiều bình diện khác nhau. Nội dung thứ 2 là sự vận động của Đảng ta về Đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng HCM trong giai đoạn hiện nay. Tác giả đã nêu ra được thực trạng của vấn đề qua 2 mặt tích cực và tiêu cực. Tổng quan bài viết thể hiện được đúng nội dung trọng tâm, hình thức đúng theo form chuẩn. Bài viết cũng nhận về nhiều đánh giá tích cực từ giảng viên. Do vậy, bài viết trở thành một trong những đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Min tiểu biểu, xuất sắc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá đạo đức và xây dựng con người mới.

         Tiếp theo sẽ là một đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh liên quan tới vấn đề đạo đức và xây dựng con người mới. Đây cũng là một trong những đề tài được nhiều sinh viên lựa chọn. Mặc dù chỉ có độ dài 15 trang, song bài viết cũng thể hiện được đầy đủ nội dung, bố cục của một bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh cơ bản. Về mặt nội dung, tác giả đã phân tích các vấn đề sau: vị trí của vấn đề đạo đức trong văn hóa nói chung, mối tương quan về Đạo đức và Văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thực trạng về vấn đề đạo đức và văn hóa trong xã hội hiện nay, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đạo đức văn hóa và con người mới trong xã hội Việt Nam. Nội dung được phân tích sâu sắc và có tính thuyết phục cao. Chính vì thế, bài viết đã đạt được một số điểm cao và gây ấn tượng tốt với giảng viên. Đây chính là bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hấp dẫn, ấn tượng có thể cho bạn tham khảo.

Tư tưởng Hồ Chí Minh: thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.

         Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh này khá hay và mang ý nghĩa thực tế. Bài được thực hiện bởi một bạn sinh viên có học lực giỏi và được sự hướng dẫn cẩn thận của giảng viên. Bài viết cũng đạt đượ số điểm khá cao và mang về nhiều đánh giá tốt, tích cực. Xuyên suốt nội dung đề tài, tác giả thể hiện rõ quan điểm tầm quan trong của việc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Khẳng định lại một lần nữa tư tưởng này của Hồ Chủ tịch là vô cùng đúng đắn và cấp thiết trong xã hộ ngày nay. Bài viết này là tiêu biểu cho những đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Hãy tham khảo ngay  bài viết này để có thêm nhiều thông tin hữu ích cho bài tiểu luận của bạn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới 2010-2015.

         Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh này khá thực tế và có tính mới mẻ cao. Bài được đánh giá cao ở cả nội dung và hình thức. Nội dung gồm 3 phần chính: cơ sở lý luận, thực trạng, giải pháp. Trong phần thực trạng, tác giả đã phân tích qua nhiều khía cạnh để làm rõ vấn đề: đặc điểm tình hình, thành tựu và hạn chế. Ngoài ra, tác giả cũng đề ra các giải pháp thiết thực và đúng đắn nhằm cải thiện vấn đề trên. Bài tiểu luận này có chiều sâu về mặt nội dung. Về mặt hình thức gồm 24 trang và thể hiện được đầy đủ bố cục. Đây chính là bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh tiêu biểu và đạt điểm số cao. Bạn có thể tải về để tham khảo thêm.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

         Bài tiểu luận thứ 10 chính là về đề tài cách mạng giải phóng dân tộc. Đây là một đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh không thể bỏ qua. Bởi cả cuộc đời của Bác gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Bài viết được thực hiện bởi mộ nhóm sinh viên trường Đại học công nghiệp TP HCM. Bài viết gồm 50 trang với nội dung, bố cục đầy đủ. Nội dung được thể hiện qua 2 phần chính. Mỗi một nội dung đều được phân tích tỉ mỉ, có chiều sâu và mang tính thuyết phục cao. bài viết có một hệ thống luận điểm luận cứ chặt chẽ khoa học. Bài viết đa đạt được một điểm số cao và ấn tượng. Tự tin chinh phục được những giảng viên khó tính. Đây chính là đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh xuất sắc mà bạn đang tìm kiếm.

Cách viết một bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh xuất sắc.

*Xác định đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xác định đề tài là bước đầu tiên cũng là bước vô cùng quan trọng đối với một bài tiểu luận triết học. Bởi tư tưởng Hồ Chí Minh là một môn học khó, nếu bạn lựa chọn đề tài khồn phù hợp với trình độ của bản thân hay một đề tài quá trừu tượng khó áp dụng vào thực tế thì những bước triển khai tiếp theo sẽ rất khó để thực hiện. Việc lựa chọn đề tài đúng và phù hợp cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian làm bài. Để xác định được một đề tài phù hợp với bản thân bạn nên dựa vào những tiêu chí sau:

-Về tính chất.

-Về phạm vi đối tượng.

-Về khả năng người viết.

*Chuẩn bị tài liệu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đây sẽ là khâu chuẩn bị ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh của bạn. Bởi việc nghiên cứu các tài liệu là vô cùng quan trọng giúp bạn định ra được hướng đi đúng đắn cho bài của mình. Bạn nên tham khảo nhiều nguồn tài liệu uy tín.

*Xây dựng một đề cương tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bạn cần phải xây dựng cho mình một bản đề cương chi tiết để tránh bỏ sót ý trong quá trình làm bài. Cấu trúc của một bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ bao gồm 3 phần như sau:

-Phần mở đầu: Tên đề tài

Lý do lựa chọn đề tài

Mục đích bài tiểu luận

Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của bài tiểu luận.

-Phần nội dung: Cơ sở lý luận

Nêu thực trạng, kết quả nghiên cứu

Đề xuất giải pháp

-Phần kết luận.

*Viết bài tiểu luận triết học.

Trong quá trình viết bài tiểu luận triết học của mình bạn cần lưu ý những điều sau:

– Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, tránh sử dụng những từ mang tính cường độ thái quá.

-Bài viết ngắn gọn, cô đọng, không nên viết quá 30 trang.

XEM THÊM ⇒ Mẫu Tiểu luận môn Luật lao động 

4.1. Bố cục.

Một bài tiểu luận triết học sẽ có bố cục sau:

-Trang bìa

-Trang phụ bìa

-Mục lục (ghi rõ từng phần lớn nhỏ với số trang cụ thể)

-Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

-Lời cảm ơn (nếu có)

-Lời mở đầu

-Nội dung chính

-Kết luận

-Danh sách chữ viết tắt, thuật ngữ

-Tài liệu tham khảo

4.2.Phần nội dung.

Về phần nội dung bạn cần lưu ý như sau:

-Câu chủ đề: Đề cập đến ý chính của đoạn văn, chính là luận điểm chính của toàn đoạn.

-Câu phân tích: Nêu ra các khái niệm, định nghĩa, ví dụ hoặc minh chứng cụ thể để hỗ trợ cho luận điểm chính nêu ra từ đầu.

-Câu kết luận: Khẳng định lại chủ đề chính của đoạn văn, nêu ra liên hệ thực tế (nếu có).

4.3. Trích dẫn tài liệu tham khảo trong tiểu luận triết học.

– Tài liệu là sách: Họ và tên tác giả. (năm xuất bản). Tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản.

– Tài liệu là báo: Họ và tên tác giả. (năm xuất bản). Tên tạp chí, tập, số trang, DOI (nếu có).

– Tài liệu là trang website, báo điện tử: Họ và tên tác giả. (năm xuất bản). Tên tài liệu tham khảo, <đường dẫn đến tài liệu>, thời gian trích dẫn.

*Chỉnh sửa bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các bạn nên kiểm tra lại các lỗi về câu từ như lỗi chính tả, lỗi lâp luận,…  Bạn nên xem lại hệ thống các luận điểm của mình đã chặt chẽ và khoa học chưa. Hay còn phần nào còn trống thì bổ sung thêm. Như vậy sẽ giúp bài viết của bạn hoàn chỉnh hơn và đạt được điểm số tốt hơn


Với muôn vàn Đề tài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh, AD còn chia sẻ thêm cho các bạn những thứ cần thiết quan trọng khác như Cách làm bài Tiểu luận để đạt điểm cao và cả 10 bài mẫu Tiểu luận. Đều được AD chọn lọc kĩ và chia sẻ đến cho các bạn, thời gian đến sẽ có nhiều tài liệu bổ ích hơn vì thế hãy follow Viettieuluan.com nhé.