31# Đề tài môn Chủ nghĩa xã hội khoa học & 7 bài mẫu siêu cấp

đề tài môn chủ nghĩa xã hội khoa học
đề tài môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Giống như Triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng… Môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học được xem là một môn học đại cương trong chương trình đào tạo của các trường cao đẳng, đại học. Nó cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa học và góp phần củng cố hoàn thiện thêm về thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, những đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do tính chất và tầm quan trọng của môn học, chúng tôi chia sẻ đến bạn Danh sách đề tài môn chủ nghĩa xã hội khoa học và một số bài mẫu hay.


Những đề tài môn Chủ nghĩa xã hội khoa học hay.

 1. Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 2. Bản chất và chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
 3. Phân tích tính tất yếu, đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
 4. Sự khác nhau cơ bản giữa sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp tư sản.
 5. So sánh sự khác nhau giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ tư sản.
 6. Phân tích giá trị của chủ nghĩa xã hội khoa học không tưởng, đặc biệt là chủ nghĩa xã hội không tưởng đầu thế kỉ XIX – tiền đề tư tưởng của chủ nghĩa xã hội khoa học.
 7. Nội dung cơ bản lý luận ” cách mạng không ngừng ” của chủ nghĩa Mác – Lênin. Sự vận dụng lý luận đó của Đảng ta vào Việt Nam.
 8. Bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo. Thực tiễn chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
 9. Tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ tới sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam hiện nay.
 10. Phân tích những thành tựu và mặt hạn chế trong đổi mới hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa và mở rộng dân chủ trong đời sống xã hội trong những năm qua ở Việt Nam.
 11. So sánh những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trước thời kì đổi mới và sau thời kì đổi mới.
 12. Những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin trong giải quyết vấn đề tín ngưỡng tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 13. Phân tích những đóng góp về lý luận chính trị – xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 30 năm đổi mới.
 14. Phương hướng và giải pháp chủ yếu để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 15. Phân tích luận điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
 16. Quy luật vận động của lịch sử xã hội thông qua các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 17. Vị trí và vai trò của tình yêu chân chính trong hôn nhân và gia đình hiện đại.
 18. Những quan điểm cần quán triệt để có thể giải quyết đúng đắn vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 19. Những giá trị và hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng – phê phán thế kỉ XIX.
 20. Sự biến đổi cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Liên hệ sự biến đổi đó ở Việt Nam hiện nay.
 21. Phân tích tính tất yếu của Cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.
 22. Xu thế phát triển của thời đại ngày nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề này.
 23. Phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm pháp huy nguồn lực con người ở nước ta hiện nay.
 24. Một số nội dung chủ yếu để xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay.
 25. Những giai đoạn cơ bản trong tiến trình phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học. Cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đối với việc vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa xã hội khoa học.
 26. Ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học nhất là trong tình hình hiện nay.
 27. Sự phân kỳ hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin.
 28. Những điểu kiện giai cấp công nhân Việt Nam làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình đối với Cách mạng Việt Nam.
 29. Quan điểm của Lênin và Hồ Chí Minh về điều kiện thành lập Đảng Cộng sản và mối quan hệ giữa Đảng và giai cấp công nhân.
 30. Phân tích những vấn đề có tính nguyên tắc định hướng xã hội chủ nghĩa trong đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Phương hướng cải cách nhà nước ta hiện nay.

XEM THÊM ⇒ Dịch vụ viết thuê Tiểu luận

Bài mẫu tiểu luận môn Chủ nghĩa xã hội khoa học hay.

Bài mấu 1 : Đề tài môn chủ nghĩa xã hội khoa học: Sứ mệnh giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công ngiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Bài mẫu tiểu luận môn Chủ nghĩa khoa học trên lấy chủ đề liên quan đến vai trò của giai cấp công nhân. Bài viết được đánh giá phù hợp với nội dung môn học, có sự liên hệ đến thực tiễn, tình hình đất nước ngày nay.

Về phần nội dung của bài viết được tác giả phân chia thành những nội dung cụ thể như sau:

Đầu tiên, tác giả trình bày cơ sở lý thuyết về giai cấp công nhân bao gồm khái niệm, đặc điểm và quan điểm của chủ nghĩa Mác về sứ mệnh của giai cấp công nhân. Tác giả đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt của giai cấp công nhân với các giai cấp khác trong xã hội.

Tiếp theo tác giả đã chỉ ra những vai trò lịch sử của giai cấp công nhân trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội. Tác giả tiến hành phân tích các điều kiện chủ quan và khách quan để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh của mình. Và sứ mệnh ấy theo tác giả đề cập đến thì nó được hoàn thành gắn liền với với sự thành công của cách mạng xã hội chủ nghĩa, và nó cũng luôn gắn liền với Đảng cộng sản.

Cuối cùng tác giả tìm hiểu về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại hiện nay. Tác giả đã nêu ra bối cảnh đất nước hiện nay và đã tiến hành phân tích thực trạng. Sau đó đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay, trong đó tác giả đã nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đánh giá tổng quan bài viết này là hình thức trình bày khoa học, bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, nội dung đầy đủ và có chiều sâu. Vì vậy bài mẫu tiểu luận môn Chủ nghĩa xã hội khoa học này rất hay và tiêu biểu, hãy lưu bài viết này về để tham khảo bạn nhé.

XEM THÊM ⇒ 999+ KHO TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC

Bài mẫu 2 : Đề tài môn chủ nghĩa xã hội khoa học: Liên minh công – nông – trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tiếp theo nằm trong TOP những bài mẫu tiểu luận tiêu biểu môn Chủ nghĩa xã hội khoa học là một bài mẫu với chủ đề liên quan đến sự liên minh công – nông – trí thức. Chủ đề này không còn xa lạ đối với các sinh viên khi học môn này nhưng với tính liên hệ và vận dụng của nó, nên đã tạo được một sự thu hút nhất định đối với sinh viên và thầy cô khi lựa chọn chủ đề này làm tiểu luận.

Dựa vào sự tìm hiểu kỹ càng của mình, người viết đã phân chia nội dung chính của mình thành những luận điểm như sau:

Với luận điểm đầu tiên người viết đi tìm hiểu một số khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề. Sau đó trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác về tính tất yếu của liên minh trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sau khi đã phát biểu hết quan điêm của Mác thì người viết tiếp tục trình bày cơ lý luận của Hồ Chí Minh về việc thực hiện sự liên minh ở Việt Nam. Như vậy với sự sắp xếp các luận cứ như thế người viết đã tạo được sự mạch lạc và sự liên kết các nội dung lại với nhau, tạo cho người chấm cảm giác người viết có sự hiểu biết rõ về nội dung.

Luận điểm thứ hai: liên minh giai cấp công nhân- nông dân – tầng lớp trí thức. Người viết chỉ ra những mặt thuận lợi và khó khăn trong sự liên minh các giai cấp này. Tiếp theo tác giả đã tiến hành phân tích thực trạng của sự liên minh giai cấp, tìm hiểu kĩ từng giai cấp. Sau khi đánh giá được thực trạng trên xong, tác giả đưa ra một số biện pháp tăng cường sự liên minh giai cấp công – nông – tầng lớp trí thức. Như vậy quá trình phân tích luận điểm 2 cũng được người viết triển khai đầy đủ và kỹ càng.

Sau những phân tích bài viết trên, chúng tôi đánh giá đây là một bài mẫu tiểu luận môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ấn tượng, có sự chỉnh chu. Về mặt hình thức đã trình bày đầy đủ, tuân thủ đúng hình thức của một bài tiểu luận tiêu chuẩn, nội dung bài mẫu được phân tích mạch lạc, sâu sắc, thuyết phục, do vậy bạn không nên bỏ qua bài mẫu này.

Bài mẫu 3 : Đề tài môn chủ nghĩa xã hội khoa học: Quan niệm cơ bản về nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Nội dung cơ bản của chiến lược xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Tiếp theo chúng tôi mang đến cho bạn một bài mẫu tiểu luận môn Chủ nghĩa xã hội khoa học là lấy chủ đề về lĩnh vực văn hóa. Đây được đánh giá là một chủ đề gần gũi, không xa lạ với chúng ta, và chính vì như vậy tính vận dụng của nó cũng được xem như là rất cao.

Bài viết được triển khai với hệ thống các luận điểm luận cứ rõ ràng, chặt chẽ. Tác giả đã thể hiện điểu ấy trong ba chương như sau:

Chương 1: Tác giả tiến hành trình bày Quan niệm cơ bản về nền văn hóa xã hội chủ nghĩa với những mục như sau: khái niệm về văn hóa và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, quan điểm ( trong đó bao gồm định nghĩa, đặc điểm, chức năng, nội dung) nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, và đặc trưng của nó. Như vậy tác giả đã trình bày cơ sở lý luận về nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, qua cách trình bày những mục như trên tác giả đã tạo ra một cơ sở lý luận vững vàng phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh xã hội cụ thể.

Chương 2: tác giả chỉ ra những vấn đề xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. trong những vấn đề được nêu ra tác giả nhấn mạnh đến vấn đề phải luôn đặt tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo. Từng vấn đề đã được tác giả nêu ra và làm rõ chi tiết.

Chương 3: tác giả đã phân tích những nội dung nội dung cơ bản trong chiến lược xây dựng nền văn hóa xã hội chủ  nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Những nội dung ấy được tác giả chỉ ra trên các lĩnh vực liên quan như giáo dục y tế, con người, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, đặc biệt và được nhấn mạnh hơn đó là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đánh giá về những nội dung trên, tác giả đưa ra một số giải pháp cho Đảng và Nhà nước ta.

Nhìn chung bài viết này là một bài mẫu tiểu luận môn Chủ nghĩa xã hội khoa học hay và chất lượng. Trong bài mẫu này tác giả đã có sự kết hợp của các phương pháp nghiên cứu, trình bày logic, hệ thống các luận điểm đầy đủ, lập luận chặt chẽ. Bài viết được phân tích dưới nhiều góc độ. Như vậy với tất cả yếu tố trên thì bài mẫu này xứng đáng là một ý tưởng tuyệt vời, một định hướng tốt cho bài luận của bạn.

 

Bài mẫu 4 : Đề tài môn chủ nghĩa xã hội khoa học: Vấn đề dân tộc trong trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Chủ đề dân tộc là một trong những chủ đề được rất nhiều các bạn sinh viên và giảng viên quan tâm và bị thu hút khi làm tiểu luận môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, có lẽ bởi đây là một chủ đề có độ hot cao và luôn được ưu tiên nhắc tới trong quá trình học tập, giảng dạy. Vì vậy mà chúng tôi tìm hiểu và thu thập để gửi đến bạn bài mẫu hay và chất lượng như này.

Về phần nội dung, bài mẫu này được tác giả làm rõ vấn đề trên các nội dung cụ thể như sau:

Tác giả trình bày nội dung Dân tộc trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong nội dung này tác giả trình bày các mục như sau: đó là quan điểm của chủ nghĩa mác về vấn đề dân tộc, khái niệm đặc trưng cơ bản của dân tộc. Trong nội dung này tác giả có đề cập tới hai xu hướng khách quan của sự phát triển dân tộc đó là một  cộng đồng  muốn  tách  ra  để  hình  thành  cộng đồng dân tộc độc lập, và các dân tộc ở một hay thậm chí ở nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với nhau. Sau đó tác giả nêu ra cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác. Trong nội dung này tác giả có sự sắp xếp các mục một cách hợp lý, rõ ràng, triển khai từng vấn đề một cách nhịp nhàng mà đầy đủ nội dung cần phân tích.

Kết thúc vấn đề dân tộc nói chung, tác giả tiến hành trinh bày những nội dung liên quan đến vấn đề dân tộc của Việt Nam nói riêng. Tác giả chỉ ra những đặc điểm của dân tộc Việt Nam với 5 đặc điểm nổi bật. Thứ hai, tác giả nêu ra quan điểm và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà Nước Việt Nam có sự vận dụng của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Tổng kết lại đây là một trong những Đề tài môn chủ nghĩa xã hội khoa học hay và xuất sắc. Về hình thức, bài mẫu được đánh giá là trình bày rõ ràng, khoa học, đẹp mắt, bố cục chặt chẽ, trong bài mẫu tác giả có sự kết hợp của các phương pháp nghiên cứu để làm sáng tỏ vấn đề. Về nội dung, bài viết có sự tham khảo từ các nguồn tài liệu uy tín, thông tin chính xác, đáng tin cậy, triển khai nội dung góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Hy vong với những đánh giá trên, bài mẫu này xứng đáng là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

đề tài môn chủ nghĩa xã hội khoa học
đề tài môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài mẫu 5 : Điểm tương đồng giữa giai cấp công nhân hiện nay với giai cấp công nhân ở thế kỷ XIX và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này.

Tiếp theo nằm trong danh sách những bài tiểu luận môn Chủ nghĩa xã hội khoa học này là bài mẫu với chủ đề là giai cấp công nhân. Bài mẫu này được tác giả nghiên cứu ở mọi góc độ và tham khảo những nguồn tài liệu phong phú đa dạng đề làm cho bài viết có chiều sâu hơn và vấn đề được làm rõ hơn.

Về phần nội dung, bài viết được triển khai với hệ thống các luận điểm luận cứ rõ ràng, chặt chẽ. Tác giả đã thể hiện điểu ấy trong ba chương như sau:

Chương 1, tác giả tiến hành trình bày Cơ sở lý luận về giai cấp công nhân. Trong chương này, tác giả đề cập đến những vấn đề như sau: đó là nêu lên quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân, khái niệm của giai cấp công nhân. Sau khi trình bày hết quan điểm trên thì tác giả phân tích nội dung, đặc điểm của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được thể hiện thông qua nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị xã hội, văn hóa tư tưởng. Với những cơ sở lý luận như trên, tác giả đã đặt được nền tảng vững chắc để đi đến làm rõ vấn đề.

Chương 2, sau khi tìm hiểu về cơ sỏ lý luận, tác giả tiến hành những bày những nội dung của giai cấp công nhân hiện nay. Đó là nêu ra điểm tương đồng của giai cấp công nhân hiện đại với giai cấp công nhân ở thế kỉ XIX với 3 đặc điểm. Qua những đặc điểm tương đồng mà đã được nêu ra, tác giả khẳng định lại vấn đề rằng Lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong chủ nghĩa Mác – Lênin vừa mang giá trị khoa học và cách mạng, vừa mang ý nghĩa thực tiễn to lớn. Tiếp theo tác giả chỉ ra những nhận thức mới về giai cấp hiện nay được biểu hiện ở nhiều lĩnh vực. Sự phân tích của tác giả đi từ cái chung đến cái riêng, lấy việc so sánh là tiền đề để dẫn dắt đi vào chủ đề là một ý tưởng sáng tạo, lối viết bài gây sự chú ý và tạo ấn tượng mạnh.

Chương 3, tác giả liên hệ tới Việt Nam: ý nghĩa của việc nghiên cứu, sứ mệnh lịch sử và phương hướng, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày nay. Ở chương này, tác giả đi phân tích từng nội dung cụ thể, trong đó tác giả nhấn mạnh và tập trung phân tích sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam ngày nay với tìm hiểu nghiên cứu đặc điểm của đó ở các lĩnh vực liên quan như chính trị xã hội, kinh tế, văn hóa tư tưởng. Sau cùng tác giả nêu ra phương hướng và một số giải pháp để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày nay. Những phương hướng tác giả nêu ra được tham khảo từ các văn kiện đại hội của Đảng do vậy mà tính chính xác và tính cập nhật kịp thời tình hình hiện nay. Khi đưa ra các giải pháp tác giả cũng nhấn mạnh và hướng đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tóm lại đây là một trong những bài mẫu Đề tài môn chủ nghĩa xã hội khoa học ấn tượng. Về hình thức,  bài mẫu được đánh giá là trình bày rõ ràng, khoa học, đẹp mắt, bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm rõ ràng, mạch lạc. Về nội dung,  bài viết có sự tham khảo từ các nguồn tài liệu uy tín, thông tin chính xác, đáng tin cậy, phân tích dưới nhiều góc độ để làm rõ vấn đề. Như vậy, với những yếu tố đánh giá như trên, hy vọng bài mẫu nay sẽ giúp đỡ bạn trong định hướng đề vài và cung cấp thêm thông tin cho bạn trong quá trình tìm kiếm và hoàn thành bài của mình.


Trên đây là tất cả những điều mà chúng tôi muốn gửi đến bạn về  Danh sách Đề tài môn chủ nghĩa xã hội khoa học và một số bài mẫu hay. Hy vọng với những gì chúng tôi chia sẻ sẽ giúp được bạn tìm ra một ý tưởng hay, giúp đỡ bạn trong quá trình xác định được định hướng cho bài tiểu luận của mình.