Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Bê tông BECAMEX

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Bê tông BECAMEX, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Tài chính doanh nghiệp được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Phân tích báo cáo tài chính và tiểu luận về Công ty Cổ phần Bê tông BECAMEX trên chuyên mục tiểu luận Tài chính doanh nghiệp.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Tài chính doanh nghiệp nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN – PHÂN TÍCH  TÀI CHÍNH

I – CƠ SỞ LÝ LUẬN: (Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

1.1. Khái niệm phân tích tài chính:

Phân tích tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra về nội dung kết cấu, thực trạng các chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính; từ đó so sánh đối chiếu các chỉ tiêu tài chính với các chỉ tiêu tài chính trong quá khứ, hiện tại, tương lại ở tại doanh nghiệp, ở các doanh nghiệp khác, ở phạm vi ngành, địa phương, lãnh thổ quốc gia… nhằm xác định thực trạng, đặc điểm, xu hướng, tiềm năng tài chính của doanh nghiệp để cung cấp thông tin tài chính phục vụ việc thiết lập các giải pháp quản trị tài chính thích hợp, hiệu quả.

Như vậy, phân tích tài chính doanh nghiệp là nhằm đánh giá hiệu suất và mc độ rủi ro ca các hoạt động tài chính.

1.2. Ý nghĩa phân tích tài chính:(Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

Thông tin tài chính của doanh nghiệp được nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm như nhà quản lý tại doanh nghiệp, chủ sở hữu vốn, khách hàng, nhà đầu tư, các cơ quan quản lý chức năng… Tuy nhiên mỗi cá nhân, tổ chức sẽ quan tâm đến những khía cạnh khác nhau khi phân tích tài chính vì vậy phân tích tài chính cũng có ý nghĩa khác nhau đối với từng các nhân, tổ chức.

Khách hàng và các chủ n thương mại : thường quan tâm khả năng và thời hạn thanh toán của doanh nghiệp, đến việc các doanh nghiệp liên tục phát sinh các dòng ngân quỹ đáp ứng các nghĩa vụ tài chính trong suốt thời hạn của khoản nợ.

Các nhà đầu tư : thường tập trung vào khả năng sinh lợi và điều kiện tài chính của công ty liên quan đến khả năng trả cổ tức và vượt qua nguy cơ phá sản…

Các n quản tr của công ty : phân tích tài chính của công ty nhằm mục tiêu kiểm soát nội bộ và cung cấp nhiều thông tin về điều kiện và hiệu quả tài chính của công ty cho các nhà cung cấp vốn bên ngoài.

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

Các cơ quan quản chức năng như cơ quan thuế, thống kê, phòng kinh tế… phân tích tài chính giúp đánh giá đúng đắn thực trạng tài chính doanh nghiệp, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, những đóng góp hoặc tác động của doanh nghiệp đến tình hình và chính sách kinh tế- xã hội.

1.3. Trình t các bước tiến hành phân tích:

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong phân tích tài chính, nhưng với công cụ phân tích tốt, nhà phân tích có thể đủ cơ sở kết luận về vị thế tài chính của công ty.

Với cách tiếp cận trên quan điểm của người cung cấp nguồn tài trợ cho công ty, chúng ta có thể sử dụng một trình tự tiến hành phân tích tài chính như sau:

Bước 1. Phân tích tình hình tài chính của công ty(Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

Trước hết, chúng ta sẽ quan tâm đến xu hướng và yếu tố mùa vụ trong nhu cầu vốn của  công  ty.  Doanh  nghiệp  sử  dụng  các  công  cụ  phân  tích  để  đánh  giá  điều  kiện  và  hiệu quả…Các nhà phân tích sử dụng các thông số này để cung cấp các dấu hiệu có giá trị về sức khỏe của công ty theo thời gian. Kết hợp với việc phân tích rủi ro kinh doanh-những rủi ro tiểm ẩn trong hoạt động kinh doanh của công ty để xác định nhu cầu tài chính của công ty.

Bước 2. Xác định nhu cầu tài trợ bên ngoài

Thông qua các phân tích tài chính ở trên, các công ty sẽ xác định nhu cầu vốn. Chúng ta nhận thấy rằng nhu cầu vốn càng lớn thì nhu cầu tài trợ càng lớn và cả ba nhân tố nội dung nhu cầu vốn, điều kiện và hiệu suất tài chính và rủi ro kinh doanh của công ty sẽ ảnh hưởng đến hình thức tài trợ. Chẳng hạn, nếu có yếu tố mùa vụ trong nhu cầu vốn thì có thể phải cần đến nguồn tài trợ ngắn hạn, đặc biệt là vốn vay ngắn hạn.

Bước 3. Thương lượng với các nhà cung cấp

Việc xây dựng kế hoạch tài trợ trên quan điểm của công ty cần phải được bàn thảo với những nhà cung cấp vốn bên ngoài. Quá trình phân tích tình hình tài chính của công ty cũng không thể tách rời hoạt động thu hút vốn từ các nhà cung cấp. Đồng thời, các nhà cung cấp vốn cũng nên có cách nhìn rộng hơn với cách tiếp cận của công ty trong vấn đề tài trợ mặc dù cách đó khác với cách tiếp cận của họ.

Như vậy, phân tích tài chính có rất nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, có lẽ hầu hết các phân tích đều gắn với một trình tự và các bước tiến hành tương tự như khuôn khổ trên. Nếu không, phân tích sẽ không chặt chẽ và sẽ không tự đáp ứng được những vấn đề dự tính.(Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

II – PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH:

  1. Phương pháp phân tích tài chính

Phương pháp phân tích tài chính bao gồm một hệ thông các công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi tài chính,các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết, nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. Về lý thuyết có nhiều phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp, nhưng trên thực tế người ta sử dụng các phương pháp sau:

1.1 Phương pháp so sánh:

So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số thực hiện kỳ trước để thấy được xu hướng thay đổi của tình hình tài chính doanh nghiệp, thấy được tình hình tài chính của doanh nghiệp được cải thiện hay xấu đi như thế nào để có biện pháp khắc phục trong kỳ tới.

– So sánh giữa số thực hiện so với kế hoạch để thấy được mức phấn đấu của doanh nghiệp.

– So sánh giữa số thực hiện kỳ này với mức bình quân ngành để thấy tình hình tài chính doanh nghiệp tốt hay xấu, được hay chưa được so với doanh nghiệp cùng ngành.

– So sánh theo chiều dọc để thấy được tỷ trọng tổng số ở mỗi bản báo cáo và qua đó chỉ ra y nghĩa tương đối của các loại các mục,tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh.

– So sánh theo chiều ngang để thấy được sự biến động cả về số tuyệt đối và tương đối của một khoản mục nào đó qua các niên độ kế toán liên tiếp.(Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

Khi sử dụng phương pháp so sánh phải tuân thủ 2 điều kiện sau:

Điều kiện một: phải xác định rõ “gốc so sánh” và “kỳ phân tích”

Điều kiện hai: các chỉ tiêu so sánh (các trị số của chỉ tiêu so sánh) phải đảm bảo tính chất có thể so sánh được với nhau. Muốn vậy, chúng ta phải thống nhất với nhau về nội dung kinh tế, phương pháp tính toán và thời gian tính toán.

1.2  Phương pháp tỷ lệ:

Phương pháp này dựa trên các ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ tài chính trong quan hệ tài chính. Về nguyên tắc, phương pháp này yêu cầu cần xác định được các ngưỡng, các định mức để nhận xét, đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp, trên cơ sở so sánh các tỷ lệ của doanh nghiệp với các tỷ lệ tham chiếu. Đây là phương pháp có tinh hiện thực cao với các điều kiện áp dụng và bổ sung càng hoàn thiện hơn vì:

Nguồn thông tin tài chính và kế toán được cải tiến và cung cấp đầy đủ hơn là cơ sở để hình thành những tham chiếu đáng tin cậy nhằm đánh giá những tỷ lệ của doanh nghiệp hay một nhóm doanh nghiệp.

Việc áp dụng tin học cho phép tích lũy dữ liệu và thúc đầy nhanh quá trình tính toán hàng loạt tỷ lệ. Phương pháp này giúp các nhà phân tích có khai thác hiệu quả những số liệu và phân tích một cách hệ thống hàng loạt tỷ lệ theo chuỗi thời gian liên tục hoặc theo từng giai đoạn.

  1. Nội dung phân ch tài chính:

Phân tích tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là phân tích các báo cáo tài chính và các chỉ tiêu đặc trưng tài chính thông qua một hệ thống các phương pháp và công cụ phân tích, giúp người sử dụng thông tin từ các góc độ khác nhau, vừa đánh giá tổng hợp, toàn diện vừa xem xét một cách chi tiết hoạt động tài chính doanh nghiệp để có được nhận thức chính xác, trung thực, khách quan về thực trạng tài chính, khả năng sinh lãi, hiệu quả quản lý kinh doanh, triển vọng cũng như các rủi ro của doanh nghiệp.

2.1. Thông tin trên báo cáo tài chính(Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

Có nhiều loại báo cáo khác nhau, tuy nhiên, với những người phân tích bên ngoài nói chung, mỗi đối tượng sử dụng khác nhau, khả năng các báo cáo tài chính là khác nhau. Trong phạm vi  phân  tích  các  thông  số  tài  chính,  nhà  quản  trị  quan  tâm  đến  các  bảng  báo  cáo  tài chính: bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả kinh doanh.

Bảng cân đối kế toán tóm tắt tài sản, nợ và vốn chủ của công ty  tại một thời điểm, thông thường là cuối năm hay cuối quý. Báo cáo kết quả kinh doanh tóm tắt quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp bằng các khoản thu và chi phí trong một thời kỳ, thường là một năm hay một quý.

Như vậy, bảng cân đối kế toán giống như một bức tranh biểu thị vị thế tài chính của một doanh nghiệp tại một điểm thời gian còn báo cáo kết quả kinh doanh tóm tắt khả năng sinh lợi của công ty theo thời gian.

2.2. Các công c phân ch tài chính

Các công ty sử dụng các công cụ sau đây để tiến hành phân tích tài chính:(Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

Phân tích các tỷ s tài chính: tỷ số tài chính là công cụ được sử dụng phổ biến để đánh giá điều kiện và hiệu quả tài chính của một công ty. Tỷ số tài chính là sự kết nối hai dữ liệu tài chính bằng cách chia một số này cho số khác. Các tỷ số tài chính là cơ sở so sánh giá trị hơn so với các số liệu thô trên các báo cáo tài chính. Để việc phân tích các tỷ số tài chính cần được dựa trên cơ sở so sánh: so sánh với các công ty hoặc tiêu chuẩn ngành theo thời gian. Khi phân tích tình hình tài chính, công ty sẽ đưa ra các kết luận về tình hình sức khỏe tài chính về công ty theo các mục tiêu đã đặt ra dựa trên các nội dung chính là:

+ Tỷ số khả năng thanh toán : khả năng thanh toán là khả năng của một tài sản có thể nhanh chóng chuyển thành tiền. Nội dung này phản ánh khả năng của doanh nghiệp trong việc đối phó với các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn.

+ Tỷ số khả năng sinh lợi : nội dung này cho biết hiệu quả chung của công ty, nó phản ánh mức độ ổn định của thu nhập khi so sánh với các tỷ số của quá khứ, đo lường hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản.

+ Tỷ số nợ : nội dung này phản ánh mức độ vay nợ hay là tính ưu tiên đối với việc khai thác nợ vay để tài trợ cho các tài sản của công ty.

+ Các tỷ số thị trường : Các tỷ số này cung cấp cho nhà quản trị thông tin nhận định của nhà đầu tư về hiệu quả hoạt động kinh doanh trong quá khứ và triển vọng tương lai của công ty.

Phân tích đòn bẩy: việc phân tích đòn bẩy nhằm nghiên cứu những tác động của đòn bẩy khả năng sinh lợi và rủi ro kinh doanh cho doanh nghiệp. Có hai loại đòn bẩy: đòn bẩy hoạt động nhằm xác lập cấu trúc chi phí của một doanh nghiệp; đòn bẩy tài chính hình thành là do chi phí tài trợ cố định, đặc biệt là chi phí tài chính nhằm đánh giá việc sử dụng nợ của doanh nghiệp trong việc tổ chức nguồn vốn. Cả hai loại đòn bẩy đều ảnh hưởng đến mức độ và độ biến động của lợi nhuận sau thuế, vì thế ảnh hưởng đến toàn bộ rủi ro và thu nhập của công ty. 

CHƯƠNG II: TÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY

I. Giới thiệu công ty:(Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

1.1 Lịch sử hình thành:

Công ty Cổ phần Bê tông Becamex được thành lập từ việc cổ phần hóa Xí nghiệp Bê tông nhựa nóng và Xí nghiệp cống bê tông cốt thép trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp- Becamex IDC theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 05/03/2008 của UBND tỉnh Bình Dương.

Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 07 năm 2008 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 03 tháng 06 năm 2008, thay đổi lần thứ nhất vào ngày 11 tháng 06 năm 2009 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700926112, và thay đổi lần thứ hai vào ngày 05 tháng 11 năm 2010 về việc tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700926112.

1.2 Lĩnh vực kinh doanh:

– Sản xuất cống bê tông cốt thép các loại.

– Sản xuất bê tông nhựa nóng các loại.

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

– Sản xuất bê tông xi măng các loại. Sản xuất cấu kiện đúc sẵn.(Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

 – Kinh doanh cống bê tông cốt thép các loại. Kinh doanh bê tông xi măng, nhựa nóng các loại. Kinh doanh cấu kiện đúc sẵn. Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng.

– Thi công, xâv dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp.

    – Thi công, xây dựng các công trình giao thông. Thi công, xây dựng các công trình: công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật.

– Thi công cấu kiện đúc sẵn.

– Dịch vụ cẩu lắp.

– Dịch vụ vận chuyển hàng hoá.

– Cho thuê xe máy, thiết bị.

Lĩnh vực kinh doanh chính:

– Sản xuất, kinh doanh cống bê tông cốt thép các loại.

– Sản xuất, kinh doanh bê tông nhựa nóng và bê tông xi mãng các loại.

– Sản xuất, kinh doanh và thi công cấu kiện đúc sẵn.

– Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, các công trình giao thông, công cộng, hạ tầng kỹ thuật.

1.3 Chiến lược sản xuất kinh doanh:

Mở rộng quy mô sản xuất : với hoạt động chính là sản xuất các sản phẩm bê tông cốt thép, bê tông nhựa nóng, bê tông xi măng, thi công xây dựng công trình..v.v… thời gian qua hầu hết sản phẩm của công ty đều được công ty mẹ là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một Thành Viên (Becamex IDC) bao tiêu đầu ra. Hiện nay,  nhu cầu của Công ty mẹ là rất lớn mà công suất của công ty chỉ đáp ứng được khoảng 70%.

Mặt khác, hiện Bình Dương là một trong những tỉnh thành có tốc độ phát triển ngành công nghiệp thuộc loại cao trong cả nước : Các khu công nghiệp và đô thị mới đang được quy hoạch và triển khai như Khu công nghiệp Mỹ Phước 1,2,3,4, khu công nghiệp Bàu Bàng, Khu công nghiệp VSIP 2, khu công nghiệp – Dịch vụ và Đô thị Bình Dương, khu công nghiệp và đô thị Becamex Bình Phước. Đây hứa hẹn sẽ là thị trường ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Vì vậy trong kế hoạch sắp tới Công ty cũng đang dự kiến đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất cống để tăng công suất đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Nâng cao công suất : Những năm qua, công ty đã chủ động đầu tư một số máy móc như : Trạm trộn Bê tông nhựa nóng với công suất 240 tấn/h, máy hàn lồng thép, đầu tư thêm xe chuyên chở, v..v.. Trong thời gian tới, Công ty chú trọng vào việc phát huy hết công suất máy móc thiết bị, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.(Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

Đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động : Công ty cũng định hướng sẽ phát triển thêm sang các lĩnh vực liên quan như : Đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết sang các lĩnh vực như bệnh viện, y tế, trường đại học và một số lĩnh vực khác có liên quan hay gần vói nghành nghề chính công ty đang hoạt động để đa dạng hóa nguồn doanh thu đồng thời đảm bảo tính tăng trưởng bền vững trong chiến lược phát triển của công ty.

2 Phân tích các tỷ số tài chính : (các bản báo cáo tài chính)

2.1 Nhóm tỷ số khả năng thanh toán:    

Bảng phân tích khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp:

                                                                                            Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010
1.TSLĐ – Hàng tồn kho 113.061.964.276 117.518.572.089
2.Nợ ngắn hạn 83.024.469.203 67.901.810.739
3.Khả năng thanh toán nhanh 1,36 1,73

Qua các bảng số liệu trên ta thấy khả năng thanh toán chung và khả năng thanh toán nhanh của Doanh nghiệp năm 2010 lớn hơn so với năm 2009 và lớn hơn 1. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp đáp ứng được khả năng trả nợ ngắn hạn và khả năng này ngày một tốt hơn, từ đó cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh rất tốt. (Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

Bảng phân tích hệ số thanh toán lãi vay của doanh nghiệp:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010
1.Lãi trước thuế + Lãi vay phải trả 58.760.708.854 60.828.740.169
2.Lãi vay phải trả 1.744.211.134 2.124.822.440
3.Hệ số thanh toán lãi vay 33,67 28,62

Qua bảng số liệu trên ta thấy hệ số khả năng thanh toán lãi vay năm 2010 thấp hơn năm 2009 nhưng hệ số này rất cao chứng tỏ Doanh nghiệp có thừa khả năng thanh toán lãi vay bằng lãi trước thuế và lãi vay (EBIT) của mình.

            2.2 Nhóm tỷ lệ đánh giá hiệu quả hoạt động :

Vòng quay hàng tồn kho:

Đo lường mức lưu chuyển hàng hóa dưới hình thức tồn kho trong một năm. Vòng quay hàng tồn kho cao trong doanh nghiệp bán hàng nhanh, có nghĩa thời gian tồn kho thấp chứng tỏ doanh nghiệp bán hàng chậm hàng tồn kho nhiều. 

Bảng phân tích vòng quay hàng tồn kho của doanh nghiệp:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010
1.Giá vốn hàng bán 208.318.481.283 244.022.691.262
2.Hàng tồn kho bình quân 16.831.066.673 29.860.600.962
3.Số vòng quay hàng tồn kho 12,38 8,17

 Ta thấy vòng quay hàng tồn kho năm 2010 thấp hơn so với năm 2009 chứng tỏ năm 2010 Công ty bán hàng chậm, hàng tồn kho tăng lên.(Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

Vòng quay các khoản phải thu : 

Bảng phân tích vòng quay khoản phải thu của doanh nghiệp:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010
1.Doanh thu thuần 274.968.258.359 316.444.392.614
2.Phải thu bình quân 77.435.838.432 88.437.660.450
3.Số vòng quay khoản phải thu 3,55 3,58

Tương tự, ta thấy vòng quay các khoản phải thu năm 2010 cao hơn so với năm 2009, cho thấy công ty thu hồi nợ năm 2010 tốt hơn năm 2009. Trong năm 2010 công ty ít bị chiếm dụng vốn hơn năm 2009. 

Bảng phân tích vòng quay tổng tài sản của doanh nghiệp:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010
1.Doanh thu thuần 274.968.258.359 316.444.392.614
2.Tổng tài sản bình quân 196.865.515.607 230.859.631.045
3.Số vòng quay tổng tài sản 1,4 1,37

(Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

Ta thấy năm 2010 vốn của doanh nghiệp trong kỳ quay được 1,37 vòng và năm 2009 là 1,4 vòng. Qua đó, chứng tỏ khả năng sử dụng tài sản của doanh nghiệp năm 2010 kém hiệu quả hơn năm 2009.

2.3 Nhóm tỷ lệ tài trợ:

Tỷ số nợ trên vốn:

 D/A=  =

Bảng phân tích Tỷ số nợ trên vốn của doanh nghiệp:

XEM THÊM 999+==> DANH SÁCH ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ LƯỢNG 

                                                                                    Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010
1. Tổng  nợ 99.825.331.749 67.901.810.739
2. Tổng vốn 221.594.968.388 240.124.293.702
3.Tỷ số nợ trên vốn 0,45 0,28

Nhận xét:

Năm 2009 cứ 1 đồng vốn của công ty trong đó có 0,45 đồng nợ.

Năm 2010 cứ 1 đồng vốn của công ty trong đó có 0,28 đồng nợ.

Chứng tỏ năm 2010 công ty nợ thấp hơn năm 2009. Qua bảng cân đối kế toán ta biết được cơ cấu các nguồn vốn được đầu tư và huy động vào quá trình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần bê tông Becamex chưa có độ chủ động cao về tài chính.

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu: 

                    Bảng phân tích tỷ số nợ trên vốn của doanh nghiệp:

                                                                                    Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010
1. Tổng nợ 99.825.331.749 67.901.810.739
2. Vốn chủ sở hữu 117.737.141.504 172.222.482.963
3.Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu 0,85 0,39

Nhận xét: (Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

– Năm 2009 cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu trong đó có 0,85 đồng nợ vay dài hạn.

– Năm 2010 cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu trong đó có 0,39 đồng nợ vay dài hạn.

Chứng tỏ năm 2010 vốn chủ sở hữu tăng, nợ công ty giảm so với năm 2009.

2.4 Nhóm tỷ số khả năng sinh lời:

Đối với doanh nghiệp mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Lợi nhuận là một chỉ tiêu tài chính tổng hợp phản ánh hiệu quả của toàn bộ quá trình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ và những giải pháp kỹ thuật, quản lý kinh tế tại doanh nghiệp.

Sức sinh lời trên tổng tài sản BEP (BASIS OF EARNING POWER) 

Bảng phân tích sức sinh lời trên tổng tài sản của Doanh nghiệp:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010
1.Lãi trước thuế + Lãi vay phải trả 58.760.708.854 60.828.740.169
2.Tổng tài sản 221.594.968.388 240.124.293.702
3.Sức sinh lời trên tổng tài sản BEP 0,265 0,253

 Năm  2010 sức sinh lời trên tổng tài sản là 0,253; điều này có nghĩa là một đồng tài sản bỏ ra sẽ đem lại 0,253 đồng lợi nhuận. Năm 2009 một đồng tài sản bỏ ra mang lại 0,265 đồng lợi nhuận. Một đồng tài sản bỏ ra năm 2010 tạo ra ít lợi nhuận hơn năm 2009, chứng tỏ năm 2010 công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả hơn năm 2009.

Bảng phân tích tỷ suất sinh lời trên tài sản của Doanh nghiệp :(Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

    Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010
1.Lãi ròng 56.442.669.400 58.280.871.616
2.Tổng tài sản 221.594.968.388 240.124.293.702
3.Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 0,254 0,243

Qua bảng phân tích và biểu đồ cho thấy cứ 1 đồng tài sản năm 2010 sẽ tạo ra 0,243 đồng lợi nhuận ròng, một đồng tài sản bỏ ra năm 2009 tạo ra được 0,254 đồng lợi nhuận ròng.

Vậy một đồng tài sản bỏ ra năm 2010 tạo ra ít đồng lợi nhuận hơn năm 2009, chứng tỏ công ty năm 2010 làm ăn kém hiệu quả hơn năm 2009.

Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần ROE (RETUR OF EQUITY)

Bảng phân tích tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu:

    Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010
1.Lãi ròng 56.442.669.400 58.280.871.616
2.Vốn chủ sở hữu 117.737.141.504 172.222.482.963
3.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần 0,48 0,34

Một đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra năm 2010 tạo ra được 0,34 đồng lợi nhuận ròng, một đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra năm 2009 tạo ra được 0,48 đồng lợi nhuận ròng.

Một đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra năm 2010 tạo ra ít lợi nhuận hơn năm 2009, nguyên nhân là lợi nhuận ròng tăng chặm hơn tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu.(Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

2.5  Nhóm tỷ số đánh giá cổ phiếu:

Bảng phân tích lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của doanh nghiệp:

    Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010
1.Lãi ròng 56.442.669.400 58.280.871.616
2.Số lượng bình quân cổ phiếu 6.000.000 6.131.507
3.Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu EPS 9.407 9.505

 Nhận xét:

            Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu năm 2010 cao hơn năm 2009 điều này chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 hiệu quả hơn năm 2009.

CHƯƠNG III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ & GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

3.1  Kiến nghị về phương hướng phát triển sản xuất của công ty:

Tăng cường công tác quản lý nội bộ bằng các quy chế và quy định cụ thể hơn, xây dựng thêm các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với kinh tế sản xuất.

Đào tạo cán bộ quản lý và công nhân lành nghề, nội dung đào tạo đi sâu vào thực tế của công ty. Đối với cân bộ chủ chốt thì đưa đi học các trung tâm đào tạo của Nhà nước.

3.2 Xác định chính sách tài trợ, cơ cấu vốn hợp lý

Mục tiêu, chính sách kinh doanh của doanh nghiệp mỗi năm khác nhau. Vì vậy xây dựng một cơ cấu vốn linh động phù hợp theo mỗi kỳ kinh doanh là tạo nền móng tài chính vững mạnh cho doanh nghiệp(Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

Một số chính sách huy động vốn hiệu quả:

Chính sách huy động tập trung: nghĩa là công ty chỉ tập trung vào một số ít nguồn. Ưu điểm của chính sách này là chi phí hoạt động có thế giảm song sẽ làm công ty phụ thuộc hơn vào một số chủ nợ.

Chiếm dụng vốn của nhà cung cấp : đây là hình thức mua chịu mà các nhà cung cấp lớn hơn bán chịu vốn. Hình thức này khả phổ biến nó có thể sự dụng đối với các doanh nghiệp không đủ khả năng vay ngân hàng.

3.3 Quản lý dữ trữ và quay vòng vốn:

Qua số liệu các năm 2009, 2010 thấy được hiệu quả sử dụng vốn có xu hướng giảm sút. Vì thế cần có những biện pháp nhằm tăng cường khả năng quay vòng vốn của công ty.

 3.4 Sử dụng hợp lý chính sách bán thiếu để tăng doanh thu:

Trên thực tế nghiên cứu các chỉ số tài chính thấy được tình hình công ty cho bán hàng thiếu cho khách hàng còn chiếm tỷ lệ khá cao. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ khả năng luân chuyển vốn cũng như thiếu vốn cho quá trình sản xuất của công ty. Mà nguồn này có tốc độ giải ngân rất chậm. Song với nền kinh tế hiện nay không thể không bán thiếu. Vì thế công ty cần có những giải pháp sau:

Xác định mục tiêu bán chịu : tăng doanh thu, giải tỏa hàng tồn kho, gây uy tín về năng lực tài chính cho công ty.

Xây dựng các điều kiện bán thiếu : thông thường căn cứ vào mức giá, lãi suất nợ vay và thời hạn bán thiếu.

Tính toán có hiệu quả các chính sách bán thiếu : có nghĩa là so sánh chi phí bán thiếu phát sinh với lợi nhuận mà chúng mang lại.

Kết hợp chặt chẽ chính sách bán nợ với chính sách thu hồi nợ trong thời gian ngắn nhất.

3.5 Quản lý thanh toán:

Qua phân tích tình hình tài chính của công ty ta thấy : công ty thường bị chiếm dụng vốn nên công ty thường đi vay nợ để bù đắp các khoản này làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Vì vậy công ty cần phải có một chính sách thanh toán hợp lý:

Giảm giá, chiết khấu thanh toán hợp lý đối với những khách hàng mua với số lượng lớn và thanh toán đúng hạn.

Thực hiện chính sách thu tiền linh động, mềm dẻo. Cần tập trung đâu tư mở rộng các phương thức thanh toán hiệu quả và hiện đại  nhằm tăng khả  năng thanh toán thu hồi nợ cho công ty.

Khi thời hạn thanh toán đã hết mà khách hàng vẫn chưa thanh toán công ty cần có những biện pháp nhắc nhở, đôi thúc và biện pháp cuối cùng là phải nhờ đến cơ quan pháp lý giải quyết.

3.6Đầu tư đổi mới công nghệ:

Trong nền kinh tế thị trường, khả năng cạnh tranh quyết định bởi chất lượng hàng hóa trên một đơn vị chi phí thấp nhất. Vài năm trờ lại đây công ty không ngừng đổi mới công nghệ sản xuất và đã mang lại hiệu quả cao. Song việc đổi mới còn nhiều khó khăn và thiếu sự đồng bộ. Vì thế cần không ngừng cập nhật ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất kinh doanh cũng như quản lý, cụ thể:

Cần tính toán mục tiêu đầu tư cũng như quy trình tập trung đầu tư một cách rõ ràng. Thường xuyên tiến hành bảo dưỡng nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc đáp ứng kịp thời cho hoạt đông sản xuất.

Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất.(Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

Để nâng cao năng lực công nghệ,công ty cần tạo lập  mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu, ứng dụng công  nghệ kỹ thuật trong và ngoài nước để phát triển công nghệ theo chiều sâu và từng bước hoàn chỉnh công nghệ hiện đại.

Tích cực đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý công nhân lành nghề trên cơ sở bồi dưỡng vật chất thích đáng cho công nhân.

Nâng cao trình độ quản lý trong đó cần lưu tâm đến vai trò quản lý kỹ thuật, bán hàng, nhân sự…

3.7Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động:

Đội ngũ lao động là yếu tố then chốt quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với sự phát triền ngày càng cao của khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại song một số khâu không thế thiếu bàn tay, óc sáng tạo của  người lao động. Do đó công ty cần phát huy và khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi lao động. Công nghệ kỹ thuật kết hợp với óc sáng tạo của con người sẽ là nguồn lực to lớn nhất giúp doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả. Để đạt được hiểu quả trên doanh nghiệp cần có những chính sách đào tào đội ngũ lao động hợp lý cụ thể:

Công ty cần tuyển chọn những lao động lành nghề có ý thức học hỏi kinh nghiệm sáng tạo trong đổi mới sản xuất. Khuyến khích lao động phấn đấu nâng cao tay nghề trao đổi kinh nghiệm cho nhau cùng tiến bộ.

Công ty cần có những chính sách khuyến khích thù lao cho người lao động một cách hợp lý tương thích với trình độ khả năng của mỗi lao động. Làm được như vậy sẽ thúc đẩy người lao động nâng cao trình độ năng lực cải thiền hiệu suất làm việc ngày càng cao.

Công ty cần thường xuyên mở có lớp học miễn phí nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động. Hay tổ chức các đợt thì đua lao động giỏi nhằm khuyến khích tinh thần ý chí thi đua trong đội ngũ lao động. (Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Bê tông BECAMEX)

 Bên cạnh đó cần nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ quản lý của công ty đặc biệt là các bộ phận bán hàng, Marketing…Cán bộ quản lý có năng lực sẽ biết bố trí đúng người đúng việc làm hiệu suất làm việc được nâng cao.

Không ngừng tuyển dụng lao động, nhà quản trị kinh doanh quản lý sáng tạo có kinh nghiệm lành nghề.

Với những giải pháp đã để ra cùng với sự đồng lòng của toàn thề đội ngũ nhân viên,lao động hứa hẹn những triển vọng lớn, cơ hội lớn và thành công lớn sẽ đến trong tương lai của doanh nghiệp.\


Trên đây là tiểu luận môn Tài chính doanh nghiệp đề tài: Phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Bê tông BECAMEX, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học chuyên ngành: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo